Speed dating em Tiger Tiger

Din jävla fitta, jag kommer att låta dig veta din så jävla dum jag hoppas du jävla dör av cancer låt mig ha sex med min hund det är så dumt Sluta hata päron omg jag ska döda mig själv att du gör mig

2020.10.04 17:53 HILARI0USAND0RIGINAL Din jävla fitta, jag kommer att låta dig veta din så jävla dum jag hoppas du jävla dör av cancer låt mig ha sex med min hund det är så dumt Sluta hata päron omg jag ska döda mig själv att du gör mig

You have 5 secounds to shut the hell up before I come to your house,kill your Minecraft dog and then delete every minecraft world you have and put hundreds of mosquitos in your house get your still using creeper aww man in 2020 ass out of here you tik toker You have 5 secounds to shut the hell up before I come to your house,kill your Minecraft dog and then delete every minecraft world you have and put hundreds of mosquitos in your house get your still using creeper aww man in 2020 ass out of here you tik toker and stop protesting at a resteraunt because it has meat your brain is so smooth that your head is as bright as the sun you fucking bitch Then it go fart fart fart fart fart inaudible noise bruhhhhh fart fart bruhhhhh fart Optimus prime fart Optimus prime fart fart fart Optimus prime oh shit fart inaudible noise fart okay fart fartWhen you search up boys only and theres an actual game of that so you get mad and dislike and report it and go into a server just to send death threats to boys because they are breathing and saying only girls should have jobs be like:🤡OMG sister I have been depressed ever since I listened to Belly eyelash OMG men are disgusting all they do is nut all day they only want the naughtys I'm gonna ruin an 11 year olds life for not agreeing with my comment ommmmmggg why does everyone hate me Why didn't bullying trump supporters into suicide stop police brutality OMG!!!!111 I'm being arrested this is not consent this is not consent! I'm suing you police officers! Ok time to go tell a little kids location because he supported trumpI'm going to debone you like a fricking trout Nut on my sock it's as hard as a block my pp is a rockWhen you drop kick your little brother for not laughing at your keanu chungus wholesome 100 woosh destruction 100 Uganda knuckles uh oh stinky pogchamp youngpeopleyoutube cursed comments dogelore meme man PewDiePie big Ed verbalase Roblox thanos hentai anime dat boi Nyan cat Keanu Reaves fart joke on dankmemes When you drop kick your little brother for not laughing at your keanu chungus wholesome 100 woosh destruction 100 Uganda knuckles uh oh stinky pogchamp youngpeopleyoutube cursed comments dogelore meme man PewDiePie big Ed verbalase Roblox thanos hentai anime day boi Nyan cat Keanu Reaves fart joke on dankmemes I kid you not there's a dinosaur called spino and he hung himself! Funniest shit I have ever [email protected] GACHA SUCKS .̶̷̷̩̬̣̮̦̣̪̗̙̺̞̱͙̰͉͍͚ͤ̀͋͗̿ͭ̐ͯ͑̊͆͗̾̂͋͌ͮ͘͝ͅ.̧͉͖̙͎̠̬̻̤͖͍̤̼̯ͥ̎̍̓͑̋͌ͧ̋͊̿̕͘͢͢.̷̧̛̛͇̜̯̳̥͇̤̗͇͛̃̍ͮͥ̇̎ͥ̐ͫͧ͆̽̍̅̈͗́̅.̶̵̪͚̘̖̰͇̭͙̩̟̭̟ͤ̓ͯ̍ͪ̀̑̓̐̓͢.̶̶̛̳̺̳̩͍̥̿ͮ̈́̓̆ͨ̎́ͬ̓ͯ.ͣͪ̄̿̐ͬ́͑͝͏̪̫̺̹̗͉͓̠̳̯͓̻͖̳.̶̸̰̟͉̠̯̤͇͈̅ͨͯ̐́ͅ.̡̨̛͍̹̥̣͉̖̬̹̟͍̰̯͖̯̳̗͉̭̓̌͊ͬ͢͡.̶̢̹̠̩͕̋͛̍͒͛̂ͨ̐͑̌̚.̵̧̛̦̫͔͚̤͈̠̩͈͚̼̬͇͎̗̱ͦͫͯ͋ͬͦ̄͠.̖̗͔͙͒̀ͭ͋̈̐ͫ̃̀̽ͣ̆̓ͯͬͪ̽́̚͟͟͞.̵̛̛̹̗̻̯̺͔̥̩̿ͫͫ̉ͨ͘͡.̈́̈̉ͨ͌̽̄ͯͭ̿͌̌͂̓̇̈́ͦ͏̶̧̬̬͉̫̣̘̥̝̟̝̯̮̝͇̣̀͝.̸̣̦̱͙̦̯̱̬̲͓̘ͬ͗̏́̌͆̆̅ͩ̉̒͗ͭ͘.̔ͥͦ̓̉̐̏̔̒̐̂ͭ̔͢͏̸̖̞̝̗̩̜̮̩̰̕.̛͚̲̱̦̺̦͑̌̒͊̀͜͟.̨͉̳̟̭͇͍̖͎̆͑́̌̄ͣ̒́̀́͟͞.̶̲̦̘͎͖͈͍͕͇̦̹̰͇̠ͪ͋̋̓̊ͬ̽ͮͧ͂̾̐̀͋̂̎ͫ̔̚͝ͅ.̸̛̬̠̟͎͔͖̹̞̯̗̣̮̼̖͕̈̀̈́̊͡.̵̡̺̝̞̯̞̬͗ͩ̃́͌ͤ̃͞ͅ.ͮ̏ͦͩ͝҉̢̖̱̻̱̫ͅ.̵̢͙̮̓͒̒ͯ̓̍͐ͣͪ͛͑ͦ̇̚͠͡͞ͅ.̵̷̵͍͚̯̪̬͙̭̲̻͚̣̭̻͎͔͇͈̫̐ͥ̃͊͌̓͗̽ͣ̚͡.̶̷̵̧̳̯̖̺̟̖̝̭̙͙͎̝͈̤̥ͭͮͧ͌̓̉̂̈́͝.̪̮̖̹͈͇̩̟͕̟̖͐ͦ͐̅ͤͣ̇̓͢͝͡.̶̢͕͎͎͍̠͓̙͈̺̪͖̦͋̒̅̏͛͊̂̀͘͟.̶̡̡̮̠̥ͭ͋̆͗̐̊ͮͧ͒̄̾̉̑̄͠ͅ.͇̩̙͔ͬͣ̽̏ͤͩ̈ͩ̇͐ͩ͒̉̓́̚͘͘͠.̷̹̠̙̻̥̤͚̦̠̯͓̲̙͚͙̌̽͒͂͌ͣͣ͗ͦ̎ͫͬ̽ͭ̂͌̾̀̀͟͠.̴̵̛̯̹͕̝͖̮͔̤̓̐̿̃́͛̌ͫ͆̄̃͛ͨ̿̓́͜.̶̷̷̩̬̣̮̦̣̪̗̙̺̞̱͙̰͉͍͚ͤ̀͋͗̿ͭ̐ͯ͑̊͆͗̾̂͋͌ͮ͘͝ͅ.̧͉͖̙͎̠̬̻̤͖͍̤̼̯ͥ̎̍̓͑̋͌ͧ̋͊̿̕͘͢͢.̷̧̛̛͇̜̯̳̥͇̤̗͇͛̃̍ͮͥ̇̎ͥ̐ͫͧ͆̽̍̅̈͗́̅.̶̵̪͚̘̖̰͇̭͙̩̟̭̟ͤ̓ͯ̍ͪ̀̑̓̐̓͢.̶̶̛̳̺̳̩͍̥̿ͮ̈́̓̆ͨ̎́ͬ̓ͯ.ͣͪ̄̿̐ͬ́͑͝͏̪̫̺̹̗͉͓̠̳̯͓̻͖̳.̶̸̰̟͉̠̯̤͇͈̅ͨͯ̐́ͅ.̡̨̛͍̹̥̣͉̖̬̹̟͍̰̯͖̯̳̗͉̭̓̌͊ͬ͢͡.̶̢̹̠̩͕̋͛̍͒͛̂ͨ̐͑̌̚.̵̧̛̦̫͔͚̤͈̠̩͈͚̼̬͇͎̗̱ͦͫͯ͋ͬͦ̄͠.̖̗͔͙͒̀ͭ͋̈̐ͫ̃̀̽ͣ̆̓ͯͬͪ̽́̚͟͟͞.̵̛̛̹̗̻̯̺͔̥̩̿ͫͫ̉ͨ͘͡.̈́̈̉ͨ͌̽̄ͯͭ̿͌̌͂̓̇̈́ͦ͏̶̧̬̬͉̫̣̘̥̝̟̝̯̮̝͇̣̀͝.̸̣̦̱͙̦̯̱̬̲͓̘ͬ͗̏́̌͆̆̅ͩ̉̒͗ͭ͘.̔ͥͦ̓̉̐̏̔̒̐̂ͭ̔͢͏̸̖̞̝̗̩̜̮̩̰̕.̛͚̲̱̦̺̦͑̌̒͊̀͜͟.̨͉̳̟̭͇͍̖͎̆͑́̌̄ͣ̒́̀́͟͞.̶̲̦̘͎͖͈͍͕͇̦̹̰͇̠ͪ͋̋̓̊ͬ̽ͮͧ͂̾̐̀͋̂̎ͫ̔̚͝ͅ.̸̛̬̠̟͎͔͖̹̞̯̗̣̮̼̖͕̈̀̈́̊͡.̵̡̺̝̞̯̞̬͗ͩ̃́͌ͤ̃͞ͅ.ͮ̏ͦͩ͝҉̢̖̱̻̱̫ͅ.̵̢͙̮̓͒̒ͯ̓̍͐ͣͪ͛͑ͦ̇̚͠͡͞ͅ.̵̷̵͍͚̯̪̬͙̭̲̻͚̣̭̻͎͔͇͈̫̐ͥ̃͊͌̓͗̽ͣ̚͡.̶̷̵̧̳̯̖̺̟̖̝̭̙͙͎̝͈̤̥ͭͮͧ͌̓̉̂̈́͝.̪̮̖̹͈͇̩̟͕̟̖͐ͦ͐̅ͤͣ̇̓͢͝͡.̶̢͕͎͎͍̠͓̙͈̺̪͖̦͋̒̅̏͛͊̂̀͘͟.̶̡̡̮̠̥ͭ͋̆͗̐̊ͮͧ͒̄̾̉̑̄͠ͅ.͇̩̙͔ͬͣ̽̏ͤͩ̈ͩ̇͐ͩ͒̉̓́̚͘͘͠.̷̹̠̙̻̥̤͚̦̠̯͓̲̙͚͙̌̽͒͂͌ͣͣ͗ͦ̎ͫͬ̽ͭ̂͌̾̀̀͟͠.̴̵̛̯̹͕̝͖̮͔̤̓̐̿̃́͛̌ͫ͆̄̃͛ͨ̿̓́͜.̡̧̬͕̭͚͙̠̼͍̞̹͙̫̞͈̤̫̀̔ͩ̒́͘̕.̹͔͎̟̞̗̻̫̳̯̣̣̻̫̺͇͖̘̯̑̀̏̋͋ͫ̄̒̈̔͌̇̆͐̕͝.̷̸̺̝̖̘̻̭͆͂ͧͧ͒̀̀̾ͬ̒̐ͣͅ.̍̂͒̊͒̏ͮ͛ͧͫͣ͑ͦ͊̐ͥ̍͏̷̭̜̖͉̠̹͉̙͓͕̝.̶̨̛̮̞̰̩̆ͬ̾ͩ̊̓̅̀.̴̫̤̮̝̺͈̯̼̼̟͓̫̗͈̻͖̜̘̒ͪ̏̂̿ͤ̃́͡.̭̖̼͓͎̲̯̻͕͑ͭ̈́͋̄̚̕͢ͅ.̡̘̪̟͓̺̰̘̖̼̺̿̋̆ͬͧ͗͑͋́̒̾͆͌ͪ̀̕.̵̷̡̠̰͕̰̦͍̃ͮ͐̋ͭ͐ͭ̔ͭͦ̓̀͋ͫ̊̉̅͞ͅ.̸̢̛̪̣̰͚̖̫̜͉̭̅̾̽̏̑̂̒̏̍ͨ̈͌̎͋̋̇͊̚͜͞.̸̡̡̟͚͍̞̜̺̲̑̈́͗́̎̐͋̀̒ͯ̀̚͞.̶́̋ͤ͋̽ͪͮ͒̓̀̀ͩ̋̍͑ͣ̏̈̚͝҉̵̤͙̦͉͇̮̪͠.͔̲̩̱̳̥̹͇̤͍͚̗̮̟̩̲ͭ̐̄͋̃̈́͋́ͪͯ͒̋͠.̇̾ͫͮͭ̔̐̀ͮͪ͌̃ͦ̏͂͗͏̶̵̫͍͎̦̞͈̥̖̼̭͔͎̖̀͢.̴̟͖͖̞̣̺̠̝͓̃͊ͤ͐̀ͮ̆ͩ̈́͆̇̈͑̚͢͜͡.̛͂͐͌́͠҉̢̥̼̙̗̘̭͚̯̫.̎ͥ̒ͣ̍̒̉ͤ͝͏͖͓̹̳̗̙͖͎̲̼͈͞.̴͖̘̰͍ͣ̑̏̒̓̀ͬ̔ͪͭ̒̑̽̌̽͘.͊̈́̾͋ͦ̂͏̺̫̩͚̫́͠ͅ.̸̶̴̛͈̰͕̯͎̞͕̺͕̭̘̠͓͎͉̓͑̎͌̂̏̔̇͠.̧͙͎̤͍̜̹̠̩̪͕̪͙͊͊̈̎̽̍ͧͫ̓̋̓̀͗̓̀ͫ̌͞ͅ.̄̉́ͤͮ͌͌ͥ͐̀ͦ͗̐̽ͧ̚̕҉̠̲̖̪̝̹̮̹̟͉͎̥͓̘̪̩̮̕ͅ.̸͈̮̞̙̭͎̟͎͓͓̽͂ͮ̔ͧ̃.̍̓̉͐̈̍ͨ̽ͧ͛ͤ̑͌͐̄ͤͪ͝҉̵̬̮͈͚̱͜.̛̉̎ͮ̅͝͏̭̰̰͔͇.̵̩̪̦̟̹̞͕̲̟̤͙̹̠͈͓̳̞͔̈́́ͩ̀͟͞.̴̸̨̛̯̦͇͖̞͍̳̤͈̝͇͎͎̩̙̤͈̏̒̐ͯ̓͊̋ͩ̒ͯ͆ͨ̐ͯ͌͒̚͜ͅ.͌͌͌͆ͤͮͯ̾͏̴͜҉̜͈̲̻̭̱͔̤͈͍͙̱̤̫͟.̢̛̼̞̞̞̳̙ͥ͒̍̾̓ͭ͗̉̈́ͨͤ̏̌͟͞.͌̓̈ͬͯͧ̐ͣ͛́ͤ̃ͩ̇̊̀͠͏͏̭̜̬̤.ͮ͛ͯ̂ͫͧ̂́͊̂͋͂ͦ̄̕҉̷̶͍͎̦͉̣́.̘̟͍̼̜͍̮̝̇͂͗ͥ̇͊́͑̂͊ͨ͋ͣ̀̚͘̕.̡̧̯̯͔̣͔̲͈͔̟͖̻̫̮̗̘ͦ̅̓ͯ̿̊̾ͯ̇̒̆̍̈̓.̡̧̨͖̙̬̝͕́͒̓̉̽̽̐̓̎̓ͪ̈̓̎̄̏̄̓͊.̶̳̪̲͉̮̦̫̓ͧͨ̾̈́̈́ͯ͆ͪ͐̅̂́̌͛͑ͩ̚.̷̠̟̘͇̙͇̱̹̎̍̍̅ͥ̿̃̌̔̚.̨̡̏ͮͮͤͩ̈́̉ͣͯ̏̇̆ͯ̽̃͗̄͆ͫ͜͏̖̣̭̗̮̖͓̪͈͔̱̱ͅ.̧̢̜̣̮̼̦̱͈̑̈ͫ́͛ͣ̀̀̓̒̿́̚͢͝.̛͔̹̖̻͈̲͚̤͋ͣ̿͋͡.̴͛͒͗̈̎ͣ̇ͧ̽̒̄̂̃̈́͐̽̚͏͢͏̮͍̗̰̫̟̰̼͇͚̭̠̜̪̜̭̜.̧̙͓̤͎̦͖̥̦̤̜̲̣͙̠̱̗̱̤͒̍̌ͣ͊ͩ̾̃͒́ͤ̾̕͟͠.̷̴̜̗͉̺̥̘̙̒͛̃ͨ͜.̲̤̣̀ͬ̔̂ͧ̈́̚͜͡.̨ͣ̎͆̂ͩͬͬ̾ͮ̽̓͘͏̡͙̞̜͍͎͕̯̜̙̘̣̰̞̳̫̥͡.̶̛̮̭̤͎̰̗͕̮̗̥̦̱̖̩͖̹̼̮ͯͪͭ̇́͑̀.̴̜͓̪͕̬͓̫͚̩̝̰͓͒͒̓̍̀ͫ͗͊ͤ̾̏̎̉ͤ͠.̵ͩ͊̒ͨ̍̋̎̋̿ͯ̍̊̒ͥ͂̎̀̕͏͙͙͉̹̮̖̭̮̠̭̬̻͙͎̮̗̼̭.̶̧̳̗͚͈̜͕̜̄̎͊̉̽͆͛ͪ̾̆̓̾̾̃ͥ́̕͝.̒̌ͦͥ̅̊͛ͫ͏̨͖̰̳̖̜͎̀.̵̙͓͎̣͓̞͎͐̈̓̀̂̂̂̂̍̊̀ͭ̾ͣ̀̕.̿͛̌͛̅͆̀͆ͧ̚҉̶̢̖̳̥̦͍̹̖̫̻̜͟.̸̷̛͇͙̜͍̲̳̥̎̍͋̒ͬͨ̿͒̎̈́ͪ͠ͅ.̔ͣͤ́̋ͧ̋̀̈́̔̒̓̂̒ͪͨ͏̵̭͇̩̗̠͖͎̪̺̲͕̗͓̕͜͡ͅ.̴̴̬̼̙̏ͤ̌̏͗ͦ̄͒ͯ̓̍̈́̍̐̀ͫͧ͌̕͜ͅ.͉̝̲͇̟̱̘̗͖̽ͨ̓̃͋ͮ̓̒͌ͬ̔́̌ͤ͜ͅ.͙̝͎͓̠̦̜͔̬̠̣̊̊͐͑̍́̿̑ͮ́͞.̷̨͇̫̙̰̘̞͔͎̦͚ͫͣͦ̑ͤ̿̕̕.̧̬̹͓̠̙̙͕̏̀̒̒̄̓͊ͮ̇ͮ̓ͭ̑͝.̡̢̣̗̫͚̯̉̓ͮͦ̽͑̊ͣͧ̽ͣ̔̍̿̽̍̅̚.̸̘̥̩̱͖̙̞͚͙̖͙̗͓̄̿ͦͯ̚̕.̘͈̱͔̲̑̄̂̓͗͊̔̆ͨͧ̓̊ͫ̕͢͝.̢̡̠͕̠̟̩͖͖̺̦̬͓̭͚͓̳ͣ̃ͧ̑̍̎̈́̉̏̍͑̓̈́͐̎͋͛͢͡͠ͅͅ .̶̷̷̩̬̣̮̦̣̪̗̙̺̞̱͙̰͉͍͚ͤ̀͋͗̿ͭ̐ͯ͑̊͆͗̾̂͋͌ͮ͘͝ͅ.̧͉͖̙͎̠̬̻̤͖͍̤̼̯ͥ̎̍̓͑̋͌ͧ̋͊̿̕͘͢͢.̷̧̛̛͇̜̯̳̥͇̤̗͇͛̃̍ͮͥ̇̎ͥ̐ͫͧ͆̽̍̅̈͗́̅.̶̵̪͚̘̖̰͇̭͙̩̟̭̟ͤ̓ͯ̍ͪ̀̑̓̐̓͢.̶̶̛̳̺̳̩͍̥̿ͮ̈́̓̆ͨ̎́ͬ̓ͯ.ͣͪ̄̿̐ͬ́͑͝͏̪̫̺̹̗͉͓̠̳̯͓̻͖̳.̶̸̰̟͉̠̯̤͇͈̅ͨͯ̐́ͅ.̡̨̛͍̹̥̣͉̖̬̹̟͍̰̯͖̯̳̗͉̭̓̌͊ͬ͢͡.̶̢̹̠̩͕̋͛̍͒͛̂ͨ̐͑̌̚.̵̧̛̦̫͔͚̤͈̠̩͈͚̼̬͇͎̗̱ͦͫͯ͋ͬͦ̄͠.̖̗͔͙͒̀ͭ͋̈̐ͫ̃̀̽ͣ̆̓ͯͬͪ̽́̚͟͟͞.̵̛̛̹̗̻̯̺͔̥̩̿ͫͫ̉ͨ͘͡.̈́̈̉ͨ͌̽̄ͯͭ̿͌̌͂̓̇̈́ͦ͏̶̧̬̬͉̫̣̘̥̝̟̝̯̮̝͇̣̀͝.̸̣̦̱͙̦̯̱̬̲͓̘ͬ͗̏́̌͆̆̅ͩ̉̒͗ͭ͘.̔ͥͦ̓̉̐̏̔̒̐̂ͭ̔͢͏̸̖̞̝̗̩̜̮̩̰̕.̛͚̲̱̦̺̦͑̌̒͊̀͜͟.̨͉̳̟̭͇͍̖͎̆͑́̌̄ͣ̒́̀́͟͞.̶̲̦̘͎͖͈͍͕͇̦̹̰͇̠ͪ͋̋̓̊ͬ̽ͮͧ͂̾̐̀͋̂̎ͫ̔̚͝ͅ.̸̛̬̠̟͎͔͖̹̞̯̗̣̮̼̖͕̈̀̈́̊͡.̵̡̺̝̞̯̞̬͗ͩ̃́͌ͤ̃͞ͅ.ͮ̏ͦͩ͝҉̢̖̱̻̱̫ͅ.̵̢͙̮̓͒̒ͯ̓̍͐ͣͪ͛͑ͦ̇̚͠͡͞ͅ.̵̷̵͍͚̯̪̬͙̭̲̻͚̣̭̻͎͔͇͈̫̐ͥ̃͊͌̓͗̽ͣ̚͡.̶̷̵̧̳̯̖̺̟̖̝̭̙͙͎̝͈̤̥ͭͮͧ͌̓̉̂̈́͝.̪̮̖̹͈͇̩̟͕̟̖͐ͦ͐̅ͤͣ̇̓͢͝͡.̶̢͕͎͎͍̠͓̙͈̺̪͖̦͋̒̅̏͛͊̂̀͘͟.̶̡̡̮̠̥ͭ͋̆͗̐̊ͮͧ͒̄̾̉̑̄͠ͅ.͇̩̙͔ͬͣ̽̏ͤͩ̈ͩ̇͐ͩ͒̉̓́̚͘͘͠.̷̹̠̙̻̥̤͚̦̠̯͓̲̙͚͙̌̽͒͂͌ͣͣ͗ͦ̎ͫͬ̽ͭ̂͌̾̀̀͟͠.̴̵̛̯̹͕̝͖̮͔̤̓̐̿̃́͛̌ͫ͆̄̃͛ͨ̿̓́͜.̡̧̬͕̭͚͙̠̼͍̞̹͙̫̞͈̤̫̀̔ͩ̒́͘̕.̹͔͎̟̞̗̻̫̳̯̣̣̻̫̺͇͖̘̯̑̀̏̋͋ͫ̄̒̈̔͌̇̆͐̕͝.̷̸̺̝̖̘̻̭͆͂ͧͧ͒̀̀̾ͬ̒̐ͣͅ.̍̂͒̊͒̏ͮ͛ͧͫͣ͑ͦ͊̐ͥ̍͏̷̭̜̖͉̠̹͉̙͓͕̝.̶̨̛̮̞̰̩̆ͬ̾ͩ̊̓̅̀.̴̫̤̮̝̺͈̯̼̼̟͓̫̗͈̻͖̜̘̒ͪ̏̂̿ͤ̃́͡.̭̖̼͓͎̲̯̻͕͑ͭ̈́͋̄̚̕͢ͅ.̡̘̪̟͓̺̰̘̖̼̺̿̋̆ͬͧ͗͑͋́̒̾͆͌ͪ̀̕.̵̷̡̠̰͕̰̦͍̃ͮ͐̋ͭ͐ͭ̔ͭͦ̓̀͋ͫ̊̉̅͞ͅ.̸̢̛̪̣̰͚̖̫̜͉̭̅̾̽̏̑̂̒̏̍ͨ̈͌̎͋̋̇͊̚͜͞.̸̡̡̟͚͍̞̜̺̲̑̈́͗́̎̐͋̀̒ͯ̀̚͞.̶́̋ͤ͋̽ͪͮ͒̓̀̀ͩ̋̍͑ͣ̏̈̚͝҉̵̤͙̦͉͇̮̪͠.͔̲̩̱̳̥̹͇̤͍͚̗̮̟̩̲ͭ̐̄͋̃̈́͋́ͪͯ͒̋͠.̇̾ͫͮͭ̔̐̀ͮͪ͌̃ͦ̏͂͗͏̶̵̫͍͎̦̞͈̥̖̼̭͔͎̖̀͢.̴̟͖͖̞̣̺̠̝͓̃͊ͤ͐̀ͮ̆ͩ̈́͆̇̈͑̚͢͜͡.̛͂͐͌́͠҉̢̥̼̙̗̘̭͚̯̫.̎ͥ̒ͣ̍̒̉ͤ͝͏͖͓̹̳̗̙͖͎̲̼͈͞.̴͖̘̰͍ͣ̑̏̒̓̀ͬ̔ͪͭ̒̑̽̌̽͘.͊̈́̾͋ͦ̂͏̺̫̩͚̫́͠ͅ.̸̶̴̛͈̰͕̯͎̞͕̺͕̭̘̠͓͎͉̓͑̎͌̂̏̔̇͠.̧͙͎̤͍̜̹̠̩̪͕̪͙͊͊̈̎̽̍ͧͫ̓̋̓̀͗̓̀ͫ̌͞ͅ.̄̉́ͤͮ͌͌ͥ͐̀ͦ͗̐̽ͧ̚̕҉̠̲̖̪̝̹̮̹̟͉͎̥͓̘̪̩̮̕ͅ.̸͈̮̞̙̭͎̟͎͓͓̽͂ͮ̔ͧ̃.̍̓̉͐̈̍ͨ̽ͧ͛ͤ̑͌͐̄ͤͪ͝҉̵̬̮͈͚̱͜.̛̉̎ͮ̅͝͏̭̰̰͔͇.̵̩̪̦̟̹̞͕̲̟̤͙̹̠͈͓̳̞͔̈́́ͩ̀͟͞.̴̸̨̛̯̦͇͖̞͍̳̤͈̝͇͎͎̩̙̤͈̏̒̐ͯ̓͊̋ͩ̒ͯ͆ͨ̐ͯ͌͒̚͜ͅ.͌͌͌͆ͤͮͯ̾͏̴͜҉̜͈̲̻̭̱͔̤͈͍͙̱̤̫͟.̢̛̼̞̞̞̳̙ͥ͒̍̾̓ͭ͗̉̈́ͨͤ̏̌͟͞.͌̓̈ͬͯͧ̐ͣ͛́ͤ̃ͩ̇̊̀͠͏͏̭̜̬̤.ͮ͛ͯ̂ͫͧ̂́͊̂͋͂ͦ̄̕҉̷̶͍͎̦͉̣́.̘̟͍̼̜͍̮̝̇͂͗ͥ̇͊́͑̂͊ͨ͋ͣ̀̚͘̕.̡̧̯̯͔̣͔̲͈͔̟͖̻̫̮̗̘ͦ̅̓ͯ̿̊̾ͯ̇̒̆̍̈̓.̡̧̨͖̙̬̝͕́͒̓̉̽̽̐̓̎̓ͪ̈̓̎̄̏̄̓͊.̶̳̪̲͉̮̦̫̓ͧͨ̾̈́̈́ͯ͆ͪ͐̅̂́̌͛͑ͩ̚.̷̠̟̘͇̙͇̱̹̎̍̍̅ͥ̿̃̌̔̚.̨̡̏ͮͮͤͩ̈́̉ͣͯ̏̇̆ͯ̽̃͗̄͆ͫ͜͏̖̣̭̗̮̖͓̪͈͔̱̱ͅ.̧̢̜̣̮̼̦̱͈̑̈ͫ́͛ͣ̀̀̓̒̿́̚͢͝.̛͔̹̖̻͈̲͚̤͋ͣ̿͋͡.̴͛͒͗̈̎ͣ̇ͧ̽̒̄̂̃̈́͐̽̚͏͢͏̮͍̗̰̫̟̰̼͇͚̭̠̜̪̜̭̜.̧̙͓̤͎̦͖̥̦̤̜̲̣͙̠̱̗̱̤͒̍̌ͣ͊ͩ̾̃͒́ͤ̾̕͟͠.̷̴̜̗͉̺̥̘̙̒͛̃ͨ͜.̲̤̣̀ͬ̔̂ͧ̈́̚͜͡.̨ͣ̎͆̂ͩͬͬ̾ͮ̽̓͘͏̡͙̞̜͍͎͕̯̜̙̘̣̰̞̳̫̥͡.̶̛̮̭̤͎̰̗͕̮̗̥̦̱̖̩͖̹̼̮ͯͪͭ̇́͑̀.̴̜͓̪͕̬͓̫͚̩̝̰͓͒͒̓̍̀ͫ͗͊ͤ̾̏̎̉ͤ͠.̵ͩ͊̒ͨ̍̋̎̋̿ͯ̍̊̒ͥ͂̎̀̕͏͙͙͉̹̮̖̭̮̠̭̬̻͙͎̮̗̼̭.̶̧̳̗͚͈̜͕̜̄̎͊̉̽͆͛ͪ̾̆̓̾̾̃ͥ́̕͝.̒̌ͦͥ̅̊͛ͫ͏̨͖̰̳̖̜͎̀.̵̙͓͎̣͓̞͎͐̈̓̀̂̂̂̂̍̊̀ͭ̾ͣ̀̕.̿͛̌͛̅͆̀͆ͧ̚҉̶̢̖̳̥̦͍̹̖̫̻̜͟.̸̷̛͇͙̜͍̲̳̥̎̍͋̒ͬͨ̿͒̎̈́ͪ͠ͅ.̔ͣͤ́̋ͧ̋̀̈́̔̒̓̂̒ͪͨ͏̵̭͇̩̗̠͖͎̪̺̲͕̗͓̕͜͡ͅ.̴̴̬̼̙̏ͤ̌̏͗ͦ̄͒ͯ̓̍̈́̍̐̀ͫͧ͌̕͜ͅ.͉̝̲͇̟̱̘̗͖̽ͨ̓̃͋ͮ̓̒͌ͬ̔́̌ͤ͜ͅ.͙̝͎͓̠̦̜͔̬̠̣̊̊͐͑̍́̿̑ͮ́͞.̷̨͇̫̙̰̘̞͔͎̦͚ͫͣͦ̑ͤ̿̕̕.̧̬̹͓̠̙̙͕̏̀̒̒̄̓͊ͮ̇ͮ̓ͭ̑͝.̡̢̣̗̫͚̯̉̓ͮͦ̽͑̊ͣͧ̽ͣ̔̍̿̽̍̅̚.̸̘̥̩̱͖̙̞͚͙̖͙̗͓̄̿ͦͯ̚̕.̘͈̱͔̲̑̄̂̓͗͊̔̆ͨͧ̓̊ͫ̕͢͝.̢̡̠͕̠̟̩͖͖̺̦̬͓̭͚͓̳ͣ̃ͧ̑̍̎̈́̉̏̍͑̓̈́͐̎͋͛͢͡͠ͅͅ .̶̷̷̩̬̣̮̦̣̪̗̙̺̞̱͙̰͉͍͚ͤ̀͋͗̿ͭ̐ͯ͑̊͆͗̾̂͋͌ͮ͘͝ͅ.̧͉͖̙͎̠̬̻̤͖͍̤̼̯ͥ̎̍̓͑̋͌ͧ̋͊̿̕͘͢͢.̷̧̛̛͇̜̯̳̥͇̤̗͇͛̃̍ͮͥ̇̎ͥ̐ͫͧ͆̽̍̅̈͗́̅.̶̵̪͚̘̖̰͇̭͙̩̟̭̟ͤ̓ͯ̍ͪ̀̑̓̐̓͢.̶̶̛̳̺̳̩͍̥̿ͮ̈́̓̆ͨ̎́ͬ̓ͯ.ͣͪ̄̿̐ͬ́͑͝͏̪̫̺̹̗͉͓̠̳̯͓̻͖̳.̶̸̰̟͉̠̯̤͇͈̅ͨͯ̐́ͅ.̡̨̛͍̹̥̣͉̖̬̹̟͍̰̯͖̯̳̗͉̭̓̌͊ͬ͢͡.̶̢̹̠̩͕̋͛̍͒͛̂ͨ̐͑̌̚.̵̧̛̦̫͔͚̤͈̠̩͈͚̼̬͇͎̗̱ͦͫͯ͋ͬͦ̄͠.̖̗͔͙͒̀ͭ͋̈̐ͫ̃̀̽ͣ̆̓ͯͬͪ̽́̚͟͟͞.̵̛̛̹̗̻̯̺͔̥̩̿ͫͫ̉ͨ͘͡.̈́̈̉ͨ͌̽̄ͯͭ̿͌̌͂̓̇̈́ͦ͏̶̧̬̬͉̫̣̘̥̝̟̝̯̮̝͇̣̀͝.̸̣̦̱͙̦̯̱̬̲͓̘ͬ͗̏́̌͆̆̅ͩ̉̒͗ͭ͘.̔ͥͦ̓̉̐̏̔̒̐̂ͭ̔͢͏̸̖̞̝̗̩̜̮̩̰̕.̛͚̲̱̦̺̦͑̌̒͊̀͜͟.̨͉̳̟̭͇͍̖͎̆͑́̌̄ͣ̒́̀́͟͞.̶̲̦̘͎͖͈͍͕͇̦̹̰͇̠ͪ͋̋̓̊ͬ̽ͮͧ͂̾̐̀͋̂̎ͫ̔̚͝ͅ.̸̛̬̠̟͎͔͖̹̞̯̗̣̮̼̖͕̈̀̈́̊͡.̵̡̺̝̞̯̞̬͗ͩ̃́͌ͤ̃͞ͅ.ͮ̏ͦͩ͝҉̢̖̱̻̱̫ͅ.̵̢͙̮̓͒̒ͯ̓̍͐ͣͪ͛͑ͦ̇̚͠͡͞ͅ.̵̷̵͍͚̯̪̬͙̭̲̻͚̣̭̻͎͔͇͈̫̐ͥ̃͊͌̓͗̽ͣ̚͡.̶̷̵̧̳̯̖̺̟̖̝̭̙͙͎̝͈̤̥ͭͮͧ͌̓̉̂̈́͝.̪̮̖̹͈͇̩̟͕̟̖͐ͦ͐̅ͤͣ̇̓͢͝͡.̶̢͕͎͎͍̠͓̙͈̺̪͖̦͋̒̅̏͛͊̂̀͘͟.̶̡̡̮̠̥ͭ͋̆͗̐̊ͮͧ͒̄̾̉̑̄͠ͅ.͇̩̙͔ͬͣ̽̏ͤͩ̈ͩ̇͐ͩ͒̉̓́̚͘͘͠.̷̹̠̙̻̥̤͚̦̠̯͓̲̙͚͙̌̽͒͂͌ͣͣ͗ͦ̎ͫͬ̽ͭ̂͌̾̀̀͟͠.̴̵̛̯̹͕̝͖̮͔̤̓̐̿̃́͛̌ͫ͆̄̃͛ͨ̿̓́͜.̡̧̬͕̭͚͙̠̼͍̞̹͙̫̞͈̤̫̀̔ͩ̒́͘̕.̹͔͎̟̞̗̻̫̳̯̣̣̻̫̺͇͖̘̯̑̀̏̋͋ͫ̄̒̈̔͌̇̆͐̕͝.̷̸̺̝̖̘̻̭͆͂ͧͧ͒̀̀̾ͬ̒̐ͣͅ.̍̂͒̊͒̏ͮ͛ͧͫͣ͑ͦ͊̐ͥ̍͏̷̭̜̖͉̠̹͉̙͓͕̝.̶̨̛̮̞̰̩̆ͬ̾ͩ̊̓̅̀.̴̫̤̮̝̺͈̯̼̼̟͓̫̗͈̻͖̜̘̒ͪ̏̂̿ͤ̃́͡.̭̖̼͓͎̲̯̻͕͑ͭ̈́͋̄̚̕͢ͅ.̡̘̪̟͓̺̰̘̖̼̺̿̋̆ͬͧ͗͑͋́̒̾͆͌ͪ̀̕.̵̷̡̠̰͕̰̦͍̃ͮ͐̋ͭ͐ͭ̔ͭͦ̓̀͋ͫ̊̉̅͞ͅ.̸̢̛̪̣̰͚̖̫̜͉̭̅̾̽̏̑̂̒̏̍ͨ̈͌̎͋̋̇͊̚͜͞.̸̡̡̟͚͍̞̜̺̲̑̈́͗́̎̐͋̀̒ͯ̀̚͞.̶́̋ͤ͋̽ͪͮ͒̓̀̀ͩ̋̍͑ͣ̏̈̚͝҉̵̤͙̦͉͇̮̪͠.͔̲̩̱̳̥̹͇̤͍͚̗̮̟̩̲ͭ̐̄͋̃̈́͋́ͪͯ͒̋͠.̇̾ͫͮͭ̔̐̀ͮͪ͌̃ͦ̏͂͗͏̶̵̫͍͎̦̞͈̥̖̼̭͔͎̖̀͢.̴̟͖͖̞̣̺̠̝͓̃͊ͤ͐̀ͮ̆ͩ̈́͆̇̈͑̚͢͜͡.̛͂͐͌́͠҉̢̥̼̙̗̘̭͚̯̫.̎ͥ̒ͣ̍̒̉ͤ͝͏͖͓̹̳̗̙͖͎̲̼͈͞.̴͖̘̰͍ͣ̑̏̒̓̀ͬ̔ͪͭ̒̑̽̌̽͘.͊̈́̾͋ͦ̂͏̺̫̩͚̫́͠ͅ.̸̶̴̛͈̰͕̯͎̞͕̺͕̭̘̠͓͎͉̓͑̎͌̂̏̔̇͠.̧͙͎̤͍̜̹̠̩̪͕̪͙͊͊̈̎̽̍ͧͫ̓̋̓̀͗̓̀ͫ̌͞ͅ.̄̉́ͤͮ͌͌ͥ͐̀ͦ͗̐̽ͧ̚̕҉̠̲̖̪̝̹̮̹̟͉͎̥͓̘̪̩̮̕ͅ.̸͈̮̞̙̭͎̟͎͓͓̽͂ͮ̔ͧ̃.̍̓̉͐̈̍ͨ̽ͧ͛ͤ̑͌͐̄ͤͪ͝҉̵̬̮͈͚̱͜.̛̉̎ͮ̅͝͏̭̰̰͔͇.̵̩̪̦̟̹̞͕̲̟̤͙̹̠͈͓̳̞͔̈́́ͩ̀͟͞.̴̸̨̛̯̦͇͖̞͍̳̤͈̝͇͎͎̩̙̤͈̏̒̐ͯ̓͊̋ͩ̒ͯ͆ͨ̐ͯ͌͒̚͜ͅ.͌͌͌͆ͤͮͯ̾͏̴͜҉̜͈̲̻̭̱͔̤͈͍͙̱̤̫͟.̢̛̼̞̞̞̳̙ͥ͒̍̾̓ͭ͗̉̈́ͨͤ̏̌͟͞.͌̓̈ͬͯͧ̐ͣ͛́ͤ̃ͩ̇̊̀͠͏͏̭̜̬̤.ͮ͛ͯ̂ͫͧ̂́͊̂͋͂ͦ̄̕҉̷̶͍͎̦͉̣́.̘̟͍̼̜͍̮̝̇͂͗ͥ̇͊́͑̂͊ͨ͋ͣ̀̚͘̕.̡̧̯̯͔̣͔̲͈͔̟͖̻̫̮̗̘ͦ̅̓ͯ̿̊̾ͯ̇̒̆̍̈̓.̡̧̨͖̙̬̝͕́͒̓̉̽̽̐̓̎̓ͪ̈̓̎̄̏̄̓͊.̶̳̪̲͉̮̦̫̓ͧͨ̾̈́̈́ͯ͆ͪ͐̅̂́̌͛͑ͩ̚.̷̠̟̘͇̙͇̱̹̎̍̍̅ͥ̿̃̌̔̚.̨̡̏ͮͮͤͩ̈́̉ͣͯ̏̇̆ͯ̽̃͗̄͆ͫ͜͏̖̣̭̗̮̖͓̪͈͔̱̱ͅ.̧̢̜̣̮̼̦̱͈̑̈ͫ́͛ͣ̀̀̓̒̿́̚͢͝.̛͔̹̖̻͈̲͚̤͋ͣ̿͋͡.̴͛͒͗̈̎ͣ̇ͧ̽̒̄̂̃̈́͐̽̚͏͢͏̮͍̗̰̫̟̰̼͇͚̭̠̜̪̜̭̜.̧̙͓̤͎̦͖̥̦̤̜̲̣͙̠̱̗̱̤͒̍̌ͣ͊ͩ̾̃͒́ͤ̾̕͟͠.̷̴̜̗͉̺̥̘̙̒͛̃ͨ͜.̲̤̣̀ͬ̔̂ͧ̈́̚͜͡.̨ͣ̎͆̂ͩͬͬ̾ͮ̽̓͘͏̡͙̞̜͍͎͕̯̜̙̘̣̰̞̳̫̥͡.̶̛̮̭̤͎̰̗͕̮̗̥̦̱̖̩͖̹̼̮ͯͪͭ̇́͑̀.̴̜͓̪͕̬͓̫͚̩̝̰͓͒͒̓̍̀ͫ͗͊ͤ̾̏̎̉ͤ͠.̵ͩ͊̒ͨ̍̋̎̋̿ͯ̍̊̒ͥ͂̎̀̕͏͙͙͉̹̮̖̭̮̠̭̬̻͙͎̮̗̼̭.̶̧̳̗͚͈̜͕̜̄̎͊̉̽͆͛ͪ̾̆̓̾̾̃ͥ́̕͝.̒̌ͦͥ̅̊͛ͫ͏̨͖̰̳̖̜͎̀.̵̙͓͎̣͓̞͎͐̈̓̀̂̂̂̂̍̊̀ͭ̾ͣ̀̕.̿͛̌͛̅͆̀͆ͧ̚҉̶̢̖̳̥̦͍̹̖̫̻̜͟.̸̷̛͇͙̜͍̲̳̥̎̍͋̒ͬͨ̿͒̎̈́ͪ͠ͅ.̔ͣͤ́̋ͧ̋̀̈́̔̒̓̂̒ͪͨ͏̵̭͇̩̗̠͖͎̪̺̲͕̗͓̕͜͡ͅ.̴̴̬̼̙̏ͤ̌̏͗ͦ̄͒ͯ̓̍̈́̍̐̀ͫͧ͌̕͜ͅ.͉̝̲͇̟̱̘̗͖̽ͨ̓̃͋ͮ̓̒͌ͬ̔́̌ͤ͜ͅ.͙̝͎͓̠̦̜͔̬̠̣̊̊͐͑̍́̿̑ͮ́͞.̷̨͇̫̙̰̘̞͔͎̦͚ͫͣͦ̑ͤ̿̕̕.̧̬̹͓̠̙̙͕̏̀̒̒̄̓͊ͮ̇ͮ̓ͭ̑͝.̡̢̣̗̫͚̯̉̓ͮͦ̽͑̊ͣͧ̽ͣ̔̍̿̽̍̅̚.̸̘̥̩̱͖̙̞͚͙̖͙̗͓̄̿ͦͯ̚̕.̘͈̱͔̲̑̄̂̓͗͊̔̆ͨͧ̓̊ͫ̕͢͝.̢̡̠͕̠̟̩͖͖̺̦̬͓̭͚͓̳ͣ̃ͧ̑̍̎̈́̉̏̍͑̓̈́͐̎͋͛͢͡͠ͅͅ .̶̷̷̩̬̣̮̦̣̪̗̙̺̞̱͙̰͉͍͚ͤ̀͋͗̿ͭ̐ͯ͑̊͆͗̾̂͋͌ͮ͘͝ͅ.̧͉͖̙͎̠̬̻̤͖͍̤̼̯ͥ̎̍̓͑̋͌ͧ̋͊̿̕͘͢͢.̷̧̛̛͇̜̯̳̥͇̤̗͇͛̃̍ͮͥ̇̎ͥ̐ͫͧ͆̽̍̅̈͗́̅.̶̵̪͚̘̖̰͇̭͙̩̟̭̟ͤ̓ͯ̍ͪ̀̑̓̐̓͢.̶̶̛̳̺̳̩͍̥̿ͮ̈́̓̆ͨ̎́ͬ̓ͯ.ͣͪ̄̿̐ͬ́͑͝͏̪̫̺̹̗͉͓̠̳̯͓̻͖̳.̶̸̰̟͉̠̯̤͇͈̅ͨͯ̐́ͅ.̡̨̛͍̹̥̣͉̖̬̹̟͍̰̯͖̯̳̗͉̭̓̌͊ͬ͢͡.̶̢̹̠̩͕̋͛̍͒͛̂ͨ̐͑̌̚.̵̧̛̦̫͔͚̤͈̠̩͈͚̼̬͇͎̗̱ͦͫͯ͋ͬͦ̄͠.̖̗͔͙͒̀ͭ͋̈̐ͫ̃̀̽ͣ̆̓ͯͬͪ̽́̚͟͟͞.̵̛̛̹̗̻̯̺͔̥̩̿ͫͫ̉ͨ͘͡.̈́̈̉ͨ͌̽̄ͯͭ̿͌̌͂̓̇̈́ͦ͏̶̧̬̬͉̫̣̘̥̝̟̝̯̮̝͇̣̀͝.̸̣̦̱͙̦̯̱̬̲͓̘ͬ͗̏́̌͆̆̅ͩ̉̒͗ͭ͘.̔ͥͦ̓̉̐̏̔̒̐̂ͭ̔͢͏̸̖̞̝̗̩̜̮̩̰̕.̛͚̲̱̦̺̦͑̌̒͊̀͜͟.̨͉̳̟̭͇͍̖͎̆͑́̌̄ͣ̒́̀́͟͞.̶̲̦̘͎͖͈͍͕͇̦̹̰͇̠ͪ͋̋̓̊ͬ̽ͮͧ͂̾̐̀͋̂̎ͫ̔̚͝ͅ.̸̛̬̠̟͎͔͖̹̞̯̗̣̮̼̖͕̈̀̈́̊͡.̵̡̺̝̞̯̞̬͗ͩ̃́͌ͤ̃͞ͅ.ͮ̏ͦͩ͝҉̢̖̱̻̱̫ͅ.̵̢͙̮̓͒̒ͯ̓̍͐ͣͪ͛͑ͦ̇̚͠͡͞ͅ.̵̷̵͍͚̯̪̬͙̭̲̻͚̣̭̻͎͔͇͈̫̐ͥ̃͊͌̓͗̽ͣ̚͡.̶̷̵̧̳̯̖̺̟̖̝̭̙͙͎̝͈̤̥ͭͮͧ͌̓̉̂̈́͝.̪̮̖̹͈͇̩̟͕̟̖͐ͦ͐̅ͤͣ̇̓͢͝͡.̶̢͕͎͎͍̠͓̙͈̺̪͖̦͋̒̅̏͛͊̂̀͘͟.̶̡̡̮̠̥ͭ͋̆͗̐̊ͮͧ͒̄̾̉̑̄͠ͅ.͇̩̙͔ͬͣ̽̏ͤͩ̈ͩ̇͐ͩ͒̉̓́̚͘͘͠.̷̹̠̙̻̥̤͚̦̠̯͓̲̙͚͙̌̽͒͂͌ͣͣ͗ͦ̎ͫͬ̽ͭ̂͌̾̀̀͟͠.̴̵̛̯̹͕̝͖̮͔̤̓̐̿̃́͛̌ͫ͆̄̃͛ͨ̿̓́͜.̡̧̬͕̭͚͙̠̼͍̞̹͙̫̞͈̤̫̀̔ͩ̒́͘̕.̹͔͎̟̞̗̻̫̳̯̣̣̻̫̺͇͖̘̯̑̀̏̋͋ͫ̄̒̈̔͌̇̆͐̕͝.̷̸̺̝̖̘̻̭͆͂ͧͧ͒̀̀̾ͬ̒̐ͣͅ.̍̂͒̊͒̏ͮ͛ͧͫͣ͑ͦ͊̐ͥ̍͏̷̭̜̖͉̠̹͉̙͓͕̝.̶̨̛̮̞̰̩̆ͬ̾ͩ̊̓̅̀.̴̫̤̮̝̺͈̯̼̼̟͓̫̗͈̻͖̜̘̒ͪ̏̂̿ͤ̃́͡.̭̖̼͓͎̲̯̻͕͑ͭ̈́͋̄̚̕͢ͅ.̡̘̪̟͓̺̰̘̖̼̺̿̋̆ͬͧ͗͑͋́̒̾͆͌ͪ̀̕.̵̷̡̠̰͕̰̦͍̃ͮ͐̋ͭ͐ͭ̔ͭͦ̓̀͋ͫ̊̉̅͞ͅ.̸̢̛̪̣̰͚̖̫̜͉̭̅̾̽̏̑̂̒̏̍ͨ̈͌̎͋̋̇͊̚͜͞.̸̡̡̟͚͍̞̜̺̲̑̈́͗́̎̐͋̀̒ͯ̀̚͞.̶́̋ͤ͋̽ͪͮ͒̓̀̀ͩ̋̍͑ͣ̏̈̚͝҉̵̤͙̦͉͇̮̪͠.͔̲̩̱̳̥̹͇̤͍͚̗̮̟̩̲ͭ̐̄͋̃̈́͋́ͪͯ͒̋͠.̇̾ͫͮͭ̔̐̀ͮͪ͌̃ͦ̏͂͗͏̶̵̫͍͎̦̞͈̥̖̼̭͔͎̖̀͢.̴̟͖͖̞̣̺̠̝͓̃͊ͤ͐̀ͮ̆ͩ̈́͆̇̈͑̚͢͜͡.̛͂͐͌́͠҉̢̥̼̙̗̘̭͚̯̫.̎ͥ̒ͣ̍̒̉ͤ͝͏͖͓̹̳̗̙͖͎̲̼͈͞.̴͖̘̰͍ͣ̑̏̒̓̀ͬ̔ͪͭ̒̑̽̌̽͘.͊̈́̾͋ͦ̂͏̺̫̩͚̫́͠ͅ.̸̶̴̛͈̰͕̯͎̞͕̺͕̭̘̠͓͎͉̓͑̎͌̂̏̔̇͠.̧͙͎̤͍̜̹̠̩̪͕̪͙͊͊̈̎̽̍ͧͫ̓̋̓̀͗̓̀ͫ̌͞ͅ.̄̉́ͤͮ͌͌ͥ͐̀ͦ͗̐̽ͧ̚̕҉̠̲̖̪̝̹̮̹̟͉͎̥͓̘̪̩̮̕ͅ.̸͈̮̞̙̭͎̟͎͓͓̽͂ͮ̔ͧ̃.̍̓̉͐̈̍ͨ̽ͧ͛ͤ̑͌͐̄ͤͪ͝҉̵̬̮͈͚̱͜.̛̉̎ͮ̅͝͏̭̰̰͔͇.̵̩̪̦̟̹̞͕̲̟̤͙̹̠͈͓̳̞͔̈́́ͩ̀͟͞.̴̸̨̛̯̦͇͖̞͍̳̤͈̝͇͎͎̩̙̤͈̏̒̐ͯ̓͊̋ͩ̒ͯ͆ͨ̐ͯ͌͒̚͜ͅ.͌͌͌͆ͤͮͯ̾͏̴͜҉̜͈̲̻̭̱͔̤͈͍͙̱̤̫͟.̢̛̼̞̞̞̳̙ͥ͒̍̾̓ͭ͗̉̈́ͨͤ̏̌͟͞.͌̓̈ͬͯͧ̐ͣ͛́ͤ̃ͩ̇̊̀͠͏͏̭̜̬̤.ͮ͛ͯ̂ͫͧ̂́͊̂͋͂ͦ̄̕҉̷̶͍͎̦͉̣́.̘̟͍̼̜͍̮̝̇͂͗ͥ̇͊́͑̂͊ͨ͋ͣ̀̚͘̕.̡̧̯̯͔̣͔̲͈͔̟͖̻̫̮̗̘ͦ̅̓ͯ̿̊̾ͯ̇̒̆̍̈̓.̡̧̨͖̙̬̝͕́͒̓̉̽̽̐̓̎̓ͪ̈̓̎̄̏̄̓͊.̶̳̪̲͉̮̦̫̓ͧͨ̾̈́̈́ͯ͆ͪ͐̅̂́̌͛͑ͩ̚.̷̠̟̘͇̙͇̱̹̎̍̍̅ͥ̿̃̌̔̚.̨̡̏ͮͮͤͩ̈́̉ͣͯ̏̇̆ͯ̽̃͗̄͆ͫ͜͏̖̣̭̗̮̖͓̪͈͔̱̱ͅ.̧̢̜̣̮̼̦̱͈̑̈ͫ́͛ͣ̀̀̓̒̿́̚͢͝.̛͔̹̖̻͈̲͚̤͋ͣ̿͋͡.̴͛͒͗̈̎ͣ̇ͧ̽̒̄̂̃̈́͐̽̚͏͢͏̮͍̗̰̫̟̰̼͇͚̭̠̜̪̜̭̜.̧̙͓̤͎̦͖̥̦̤̜̲̣͙̠̱̗̱̤͒̍̌ͣ͊ͩ̾̃͒́ͤ̾̕͟͠.̷̴̜̗͉̺̥̘̙̒͛̃ͨ͜.̲̤̣̀ͬ̔̂ͧ̈́̚͜͡.ͣ̎͆̂ͩͬͬ̾ͮ⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⡿⠿⠿⢿⣿⣿⠿⠛⠿⣿⣿⣿⣿⣿ ⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⠿⠟⠉⠄⣀⡤⢤⣤⣈⠁⣠⡔⠶⣾⣿⣿⣿ ⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⡿⠛⠋⠁⠄⠄⠄⣼⣿⠁⡀⢹⣿⣷⢹⡇⠄⠎⣿⣿⣿ ⣿⣿⣿⠿⠛⠉⠁⠄⠄⠄⠄⠄⠄⠄⠹⣇⣀⣡⣾⣿⡿⠉⠛⠒⠒⠋⠉⢸ ⡿⠋⠁⠄⠄⢀⣤⣤⡀⠄⠄⠄⠄⠄⠄⠈⠙⠛⠛⠉⠄⠄⠄⠄⠄⠄⠄⠈ ⠄⠄⠄⠄⠄⢹⣧⡈⠿⣷⣄⣀⠄⠄⠄⠄⠄⠄⠄⠄⠄⠄⠄⠄⢀⣠⢄⣾ ⠄⠄⠄⠄⠄⠈⠻⢿⣶⣌⣙⡛⠛⠿⠶⠶⠶⠶⠶⠖⣒⣒⣚⣋⡩⢱⣾⣿ ⠄⠄⠄⠄⠄⠄⠄⠄⠈⠉⠛⠛⠛⠻⠿⠿⠟⠛⠛⠛⠉⢉⣥⣶⣾⣿⣿⣿ ⠄⠄⠄⠄⠄⠄⠄⠄⠄⠄⠄⠄⠄⠄⠄⠄⠄⠄⠒⠶⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿ ⠄⠄⠄⠄⠄⠄⠄⠄⠄⠄⠄⠄⠄⠄⠄⠄⠄⠄⠄⠄⠈⠻⣿⣿⣿⣿⣿⣿ ⣿⡿⠛⠛⠛⢻⣿⠿⠛⠛⠛⢿⣿⣿⡿⠛⠛⠛⢻⡟⠛⣿⡿⠛⣻⣿⣿⣿ ⡟⠄⣼⣿⣿⣿⡇⠄⣾⣿⣧⠄⢻⡏⠄⣼⣿⣿⣿⡇⠄⡟⢀⣴⣿⣿⣿⣿ ⡇⠄⣿⣿⣿⣿⡄⠄⣿⣿⣿⠄⢸⡇⠄⣿⣿⣿⣿⡇⠄⣀⠈⢻⣿⣿⣿⣿ ⣿⣄⠈⠙⠛⢻⣧⡄⠙⠛⠉⣠⣿⣷⣄⠈⠙⠛⢹⡇⠄⣿⣧⠄⠻⣿⣿⣿Infinite reposts. You sit on the toilet to repost content, but you begin to get karma uncontrollably. After ten reposts you start to worry. Your hand is sticky and it reeks of reposts. You desperately shove your phone into a wad of toilet paper, but that only makes your reddit karma hurt. The reposts accelerates. It’s been three minutes. You can’t stop reposting. Your bathroom floor is covered in a thin layer of reddit upvotes. You try to repost in the shower drain but the karma builds up too fast. You try the toilet. The repost is too reposted to be hidden.You lock the bathroom door to prevent the karma from escaping. The air grows hot and humid from the reposts. The reposts accelerates. You slip and fall in your own upvotes.The karma is now six inches deep, almost as long as your still-swollen repost finger. Sprawled on your back, you begin to reposts all over nextfuckinglevel. Globs of the sticky white and red uovotes begin to fall like raindrops, giving you upvotes with your own reposts. The reposts accelerates. You struggle to stop as the force of the reposting begins to propel you backwards as if you were on a bukkake themed slip-and-slide. Still on your knees, the karma is now at chin height. To avoid drowning in your karma you open the bathroom door. The deluge of reddit upvotes reminds you of the Great Molasses Flood of 1919, only with karma instead of molasses. The reposts accelerates. It’s been two hours. Your children and wife scream in terror as their bodies are engulfed by the red and white upvotes. Your youngest child goes under, with vicious redditors calling you out rising from the goop. You plead to God to end your reposting. The reposting accelerates. You squeeze your thumb to stop the reposting, but it begins to leak out of your index finger instead. You let go. The force of the reposting tears your phone open, leaving only a gaping hole in your phone that spews upvotes. Your body picks up speed as it slides backwards along the upvotes. You smash through the wall, hurtling into the sky at thirty miles an hour. From a bird’s eye view you see your house is completely made of gold awards. Your neighbor calls the cops. The karma accelerates. As you continue to ascend, you spot police cars racing towards your house. The cops pull out their guns and take aim, but stray loads of platinum hit them in the eyes, blinding them. The karma accelerates. You are now at an altitude of 1000 feet. The SWAT team arrives. Military helicopters circle you. Hundreds of bullets pierce your body at once, yet you stay conscious. Your reposts have now grown into a substitute brain. The karma accelerates. It has been two days. With your body now destroyed, the karma begins to spray in all directions. You break the sound barrier. The government deploys fighter jets to chase you down, but the impact of your silver awards sends one plane crashing to the ground. The government decides to let you leave the earth. You feel your online pixels start to burn up as you reach the edges of the atmosphere. You narrowly miss the ISS, giving it a new silver paint job as you fly past. Physicists struggle to calculate your erratic trajectory. The karma accelerates. The awards and karma begins to gravitate towards itself, forming a comet trail of awards and karma. Astronomers begin calling you the “R3p0st3r.” You are stuck in space forever, stripped of your body and senses, forced to endure an eternity of reposts. Eventually, you stop thinking.i just wanna say u ruin my life, u ruin my everything, u made my family mad and sad, Believing u are the most stupidest thing ive ever did and i regret believing u so bad, i just wanna say fucking useless and continue on breakin people’s life, ur a jack ass, a fucking bitch and a stupid fucking idiot that stays inside the sewer for Ages becuz I dont have fucking money to afford a damn house and u have a brain that is smaller than any germs that have ever lived, and ur brain is on ur knees not inside of ur head. Anyways I hope u enioy breaking peoples life, ruining them until they are lost in theyr own mind and u made they’re friends and family look bad on they’re eyesmy fnaf 😱🤖💀 rap 🎤
YO 👋 YO 💯 YO 💯 listen 👂 up ☝ to my new 🆕😎 rap 🎤! I 👁 just got 🍸 a freddy 5️⃣ hat 🤠!
(HOT 🔥 GIRL 👧 SINGING 🎶🎵🎤) oH 🙀 YeAhhhh 🙇‍♀️ ITS FREDDY 😫🍉💕 FAZBEARS PIZZA 😋🍕🍴! WHEN 🍑 YOU 👈 GET 🉐 SOME PIZZA 🍕! AND A BIG 😱. PIECE 🧩. OF. ASSSSSS! awesome ✅💯✔ music 🎧 plays 🎮
Me: ya ⛪🙏 my name 🏷 is rappa 3000 🔢 and ill 📝 tell 🗣 ya 🙏 the story 📖 of fredy pizzaria with a freddy 😫🍉💕 goldy and a hot 😍🔥 foxy 🦊 fucking 👦🍑🖕 chica 👌 all 💯 day 🕛🕧📆 long 📏🕚, with a hudge dong 💦🍆🥒, and den 👱🏿🙈 the security 🛡 guard 💂 named 📛 chonged put 😏 his 💦 dong 🍆 in BONNIE 💁🏻!
girl 👩💋💄 takes 👊 off 📴 shirt 👕 and sings 🎵🎶 OH 🙀 YEAAAAAAHHH ITS FREDDY 😫🍉💕 FAZBER PIZZZAAA! WHEN ⏰ U 🍆 GET 👉🔟👈 SOME PIZZA 🍕 AND A. BIG 🍆⬆. PIECE 🍗. OF. QSS
me strokes 😰 dong 🍆 mmmm 🙂 ya 🙏 its fredy fazber pizza 🍕 with huge 😤 dings 🔔 and blongs and bongs 🔬 and frogsssss! with scary 👹 sexy 💦🍆 animatrons!my fnaf rap
YO YO YO listen up to my new rap! I just got a freddy hat!
(HOT GIRL SINGING) oH YeAhhhh ITS FREDDY FAZBEARS PIZZA! WHEN YOU GET SOME PIZZA! AND A BIG. PIECE. OF. ASSSSSS! awesome music plays
Me: ya my name is rappa 3000 and ill tell ya the story of fredy pizzaria with a freddy goldy and a hot foxy fucking chica all day long, with a hudge dong, and den the security guard named chonged put his dong in BONNIE!
girl takes off shirt and sings OH YEAAAAAAHHH ITS FREDDY FAZBER PIZZZAAA! WHEN U GET SOME PIZZA AND A. BIG. PIECE. OF. QSS
me strokes dong mmmm ya its fredy fazber pizza with huge dings and blongs and bongs and frogsssss! with scary sexy animatrons!Cumsockockhttps://discord.gg/huUDGvHahahaha gacha cookie is so funny the sound waves from my laughing just scattered all the atoms in my city into 12 different dimensions and killed thousandsHoly fucking shit, Mother of Jesus Christ damn she's so fucking thick i would rip her pussy and thrust my 12 inch throbbing,veiny,stiff,rock hard pre-ejaculating cock in her tasty delecious pinky pussy as her wounded falopian tubes hurts each time i push it harder and harder inside her,as i goes as deep as it goes and her ovaries feels like It's going to bust while I force her to the wall and forcefully hold her fragile wrist,then I will make her gag on my dick il shatter her throat and hurt her Adam's Apple. ill go so deep in her throat that she will have a asthma attack,my 12 inch cock will fucking take this hot bitch oxygen away.
But that wont be the end of my fun with her. i will torn her pussy apart and leave a bleeding wound on her clitoris, I will reach her cervix and fuck her until she bleed for my twisted pleasure. I will fucking put my 12 inch cock on her rectum she will feel a tingling sensation between her spine and my dick will get out by her mouth, my dick might also rip her stomach of how hard I am.https://youtu.be/IRrQxWonsP0First things first, 4 billion years to create the high-advanced funny anime characters doing funny poses, it's a evolution on our society and on our planet, nothing as it has been seem ever. Also if you don't like gacha... MATE.... DO YOU KNOW HOW THE FUCK ARE YOU TALKING TO? I'M A EX-NAVY SEAL WHO FOUGHT IN THE BIGGEST WAR THE WORLD HAS EVER SEEM, AND IF YOU GET A FUCKING LITTLE BIT OF CRITICISM TOWARDS GACHA, MATE I'M GONNA HACK YOU TROUGH RAT (Remote Administration Tool) AND THEN TRACK YOU DOWN, AND AFTER THAT I'LL PASS MONTHS, YEARS, EVEN DECADES STUDYING YOUR COMPORTMENT, LIKE A TIGER STALKING HIS PRAY, AND AFTER I SEE IT'S A GOOD TIME, I'LL GET THE INCENDIARY ANTI-METERIAL RIFLE I GOT FROM MY 5° YEAR IN THE ARMY AND BEAT THE SHIT OUT OF YOU. I'LL SHOOT THE INCENDIARY BULLET TOWARDS YOUR CAR, EXPLODING IT MAKING YOU GET PTSD, AND THEN WHEN YOU'RE ON THE PSYCHIATRIC HOSPITAL, I'LL GET IN THERE, GET MY BLOWING CAR AUDIO THAT I GOT FROM YOUR CAR EXPLODING, AND PUTTING RIGHT IN YOUR EAR, SO YOU CAN SUFFER THE CONSEQUENCES OF THE CRITICISM TOWARDS THE BEST COMMUNITY IN THE WORLD.
Ok, so let me explain why is gacha the best app. Gacha has alot of awesome epic gaming gaming zoomies zoomer features, like "Twerk" animation and an awesome skin-color default clothe for people who don't "normal" clothes. Also the community is so worried about children that they took about 2 years or more to take out the "sexual" animations. Also our community is so united and wholesome! For example we have the pedos, the children who make gacha sex, kids who think depression is aesthetical and much more! If you think that's enough, the stair goes on, we have our own art style, and again, PRE-MADE BODIES AND COSTUMIZATIONS ARE ART!!!!!! IF YOU THINK THE OPPOSITE I'LL NOT ONLY MAKE YOU GET PTSD, WHEN YOU FALL IN THE GROUND ALL BLOODY-FUCKED AND ALMOST DIEING, I'LL GET NEAR YOU AND DO LIKE THE GUY IN AMV FROM LIL DARKIE DID, I'LL BEAT THE SHIT OUT OF YOU UNTIL I FUCKING FALL IN THE GROUND.
SO IF YOU REALLY THINK YOU CAN MAKE FUNNY HAHAH FUNNIES ABOUT GACHA BEING TRASH... MATE.... DO YOU KNOW HOW THE FUCK ARE YOU TALKING TO? I'M A EX-NAVY SEAL WHO FOUGHT IN THE BIGGEST WAR THE WORLD HAS EVER SEEM, AND IF YOU GET A FUCKING LITTLE BIT OF CRITICISM TOWARDS GACHA, MATE I'M GONNA HACK YOU TROUGH RAT (Remote Administration Tool) AND THEN TRACK YOU DOWN, AND AFTER THAT I'LL PASS MONTHS, YEARS, EVEN DECADES STUDYING YOUR COMPORTMENT, LIKE A TIGER STALKING HIS PRAY, AND AFTER I SEE IT'S A GOOD TIME, I'LL GET THE INCENDIARY ANTI-METERIAL RIFLE I GOT FROM MY 5° YEAR IN THE ARMY AND BEAT THE SHIT OUT OF YOU. I'LL SHOOT THE INCENDIARY BULLET TOWARDS YOUR CAR, EXPLODING IT MAKING YOU GET PTSD, AND THEN WHEN YOU'RE ON THE PSYCHIATRIC HOSPITAL, I'LL GET IN THERE, GET MY BLOWING CAR AUDIO THAT I GOT FROM YOUR CAR EXPLODING, AND PUTTING RIGHT IN YOUR EAR, SO YOU CAN SUFFER THE CONSEQUENCES OF THE CRITICISM TOWARDS THE BEST COMMUNITY IN THE WORLD.I feel bad for cumming on my turtle
Why the fuck would I do that. I should have never masturbated in front of my turtle. So basically I was watching porn in my 55 inch tv and my turtle was next to me in the couch. The porno was really old. It was a DVD from 2002. It was probably the hottest porn I have ever watch and honestly I'm probably going to watch porn on dvd instead from the internet. The only reason I had my turtle with me was because whenever I cum, I feel really depressed and lonely, so I thought that if my turtle watched with my I wouldn't feel lonely. Well I started stroking my willie, I used lotion, i took all my clothes off, but my dumbass forgot the tissues. I realized that I forgot to grab tissues but it was too late. I was going to cum. I didn't want to cum everywhere so I had to think fast. It was when I saw my turtle when I realized what I had to do. I came like a motherfucker. My turtle was painted with my cum in his tiny little face and all around his shell. He didn't say a word about it, he didn't move, he just stood there looking at me like I killed a bunch of children. I would never forgot the look my turtle gave me. His disappointing face broke my heart. I put on my clothes, I took my turtle to the bathroom and cleaned him off. What happened, happened. But my turtle would never forgot what happened. My turtle, Tommy, would never forgive me. Today, I passed by him and I know he still remembers what i did to him 3 hours ago. My only wish, is that one day, Tommy the turtle will forgive me for my horrible sins.Please be sure to SPANK that like button SUBSCRIBE to me on YouTube HIT that notification bell FOLLOW me on Twitter LIKE my Facebook page READ MY BLOGS on Tumblr BUY access to my private Instagram FEED my dying NeoPets EMAIL ME your favorite pizza roll flavor DONATE on Twitch DONATE your left kidney VOTE in the upcoming election BECOME A MEMBER of my new MLM company VACCINATE my children and be sure to check out this channel for more content in the future.Do your balls hang low? Do they wobble to and fro? Can you tie 'em in a knot? Can you tie 'em in a bow? Can you throw 'em o'er your shoulder Like a continental soldier Do your balls hang low? Does your dick stick out? Can you waggle it about? Can you flap it up and down As you fly around the town? Can you shut it up for sure When you hear an awful bore? Does your dick stick out?Sorry, your post has been removed due to it carrying pro-Trump messages. Reddit does not support such harmful or hateful ideologies.
May we instead recommend some rape porn?
u/strugglefucking u/abuseporn2 incestpornRecently my friend Karen (69F) invited me (420M) and several other people to her baby's gender reveal party. I thought this was a very important occasion. Now, I thought it would be a good idea to create a smoke machine for the party and really dazzle the other guests there. I grabbed a bubble machine that I used for a kid's birthday party a while back and replaced the bubble mixture in it with gasoline, and thought that was that.
Fast forward to the all-important gender reveal party several days later, I bring the makeshift smoke machine with me. I get it set up and when Karen tells me to turn it on, it works for a few seconds before turning into a literal flamethrower and lighting the yard on fire. Everyone screams and runs away. Now, I went and turned it off, then tried dumping a bottle of water on the fire. I managed to partially put it out, but by then it had already creeped over the wooden fence and into the forest behind it. "Oh shit," I thought. We called the fire department but by the time they arrived it had already spread waaaaay too far for them to control, especially in the hot and dry state of California.
TL;DR: Was invited to a gender reveal party, decided to make my own smoke machine to dazzle the guests, smoke machine becomes flamethrower and burns everything, fire couldn't be stopped despite the best efforts of us and the local fire department. you fucker, you goddamn worthless piece of shit, I completely despise you and every atom in your pathetic body. If I knew you were within fifty miles of me I would track you down and curb stomp your skull into concrete until your smooth brain and eyes pop out, you dumbfuck. I wouldn't piss in your mouth if you were dying of thirst, in fact I would hit you in the stomach until you throw up all food you had eaten before that so you die in even more pain, you scumbag, you absolute shitfaced rodent. At least Adolf Hitler had the excuse of being mentally deranged with a horrible past, but you? you've got no fucking excuse for this utter bullshit, you fucking cum stain of a creature, fuck you. You deserve your tiny cock and balls to be publicly guillotined while your fingers are being ripped off by rabid pitbulls, and your eyes are being flooded with ants. You piss drinking cretin, you rock eating dumbass, you scumbag, you chihuahua fucking mongrel, you fuck faced shit eating faggot. You are such a fucking baboon you'd probably believe if someone told you that you could jump off of a 70 story building and be fine if you land head first. I'd call you a clown and tell you to go back to the circus but you're too fat and lazy to work there and too ugly and retarded to be a circus animal. It costed nothing not to commit that act of complete terror yet you did it anyways, you dopebrained shithead. Out of all of the sperm unloaded into your mom's vagina you were the worst possible result there was. It could've been a man that somehow found a way to achieve world peace, it could've been a famous celebrity that inspired millions, it could have been someone who fought for their country and saved their friends in war, but no, it was you instead, a fat fucking virgin who's best accomplishment for humanity is accidentally giving an eight year old at McDonalds ten chicken nuggets instead of nine. Fuck you.I am always so tempted to carefully fish my poop out of the toilet with my hands, lay it gently on the plate, dry it off with some toilet paper and take it into the kitchen.
There, I grab some bread and get the toaster going. Put the bread in, wait for the bread to be ready, then get a butter knife but put it to better use than just butter; cut the poop into neat slices, then put it on the bread, mash it around a little, enjoy the view. It looks like Nutella, but it's way better. Looks better. Smells better. Tastes better.
Then I put my sandwich in the preheated oven for some time. I don't put a timer on, my soul will tell me whenever it's ready. In half an hour, I get out black bread and black poop on it. I take a bite. It tastes amazing.
I sit on the floor in the kitchen, eating my poop sandwich. I love the taste of burn. I love everything about it. I don't need anything else in life. Just burnt poop sandwiches. Looking for a female roomate to pay $0 rent I will not charge you money, but I will be sharing my bed with you as the other room is being used by my parents. They are aware of this arrangement as I have done this before but it has not worked out for reasons rather not say on here. I will expect hugs at least 5 times a day, and cuddles at least 2 times a day for at least 10 minutes each. You will not be dating any other man during this arrangement, you will have no male friends either. You may have female friends and they may visit if they like. You will also be required to make me meals 3 times a day. Physical requirements are as stated: Must be shorter than 5'5", weigh no more than 120 Ibs, caucasian or asian only, republican, biologically female, no tattoos, no Muslims, no vegans, no smoking/ vaping, marywania, and you MUST shave legs and underarms. I am 44-male/290 Ibs last time I checked, 5'6". Please contact me if you would like this arrangement. everyoneI was hacked
My computer has malware
I had a bathroom emergency and forgot to lock my computer
I have amnesia
Temporary insanity
I wanted to ask if "ok n-----" is offensive
I'll be honest, I got lucky, but the girl typed it
My dog jumped on the keyboard
God did it
Suddenly my computer froze and i had an unsaved excel sheet so I started typing anything and everything to get it to unlock
I was writing a paper and was in the middle of recording a quote when switched to zoom and I forgot to switch back
My question is about the African country
I had a stroke
I was auditing the class to see if the professor answers questions
I'm playing a game next to pewdiepie and I had opened my speech to text on accident and then pressed enter on accident
I was searching for that bridge video of pewdiepie and incidentally typed that into the search
4chan hacked me
NSA hacked meHello, a year ago I contracted a rare disorder called cummeningoracismoengeneralo disease. It is only in males. Every time the n word is said in general, I cum. I thought it wouldn't be that bag, but it is, I just can't stop cumming, you racist fucks. one time I was taking a piss and it happened, a raid began, and I came so hard my bathroom walls were painted fucking white, it looked like someone blew up my dick, it was so painful I pleasantly sobbed to sleep, and it's no better when I'm asleep. Because of all the black gay midget porn posted around the server at night in the NSFW chat yall get crazy with the vocabulary. Every time I wake up I'm covered in crusty cum, and it spills over onto the floor, my house is flooded with cum. I once had to go to a doctor because I had a concussion and they had to kick me out because I was cumming over and over. My neighbors sent a noise complaint and I get bullied at school because of the puddle of cum always in my pants. I remember during the server raid a while back, I came so much I farted out of my dick, I called it a deef. To the mods of the server, please end this cummening and make an announcement or rule ban the n word. I came approximately 24 times while making this.Can you imagine the crazy ass abilities Katara had as a water bender? I'm not talking about fighting, I'm talking about sex.
Think about it, instant enema for her. She would be down for anal almost anytime of the day. Oh man, and the saliva play. I'm pretty sure it doesn't work like this, but can you imagine being lathered in her spit? She'll tongue box the inside of your mouth and work her magical sex organ down your chest and on to your dick. The saliva in her mouth would give your a whirlpool like blowjob if she really wanted to. It would be like having a rotating fleshlight with a tongue to make sure your dick is the cleanest it'll ever be.
On top of all that, when the full moon comes out, you best be ready for a mind numbing orgasm as she plays with the blood inside you're erected phallus, and contorts your dick in pleasurable ways that's physically and legally not possible. Katara could cumbend your spunk and give herself a full body bathe in it. The reason Aang looked so young during the avatar state was because he died in his mid-40's, blasting rope one last time in a seizure like orgasm on a full moon.ඞ
submitted by HILARI0USAND0RIGINAL to copypasta [link] [comments]


2020.10.03 06:00 onrv Mod Picks for September 2020

Date Theme/s Song Title Artist Year Country Submitter
Tue 1st MTT Jeopardy! A traditional song of robbery, betrayal and drinking performed by such wide ranging acts as Burl Ives, Simple Minds and Metallica The Dubliners 1967 IE MooseMalloy
Wed 2nd Speed (includes 2014) Jerry Was a Race Car Driver Primus 1991 US Musicthemetime
Thu 3rd Toilets I.B.S. Arrogant Worms 2006 CA aleagueofmyown
Fri 4th Alan Menken Jig Alan Menken 1989 US tackleberryhightower
Sat 5th Caught Message for the Archvile (Doom II MAP20: Gotcha!) Bobby Prince 1994 US SupremoZanne
Sun 6th Crystals Malachite Lydia Ainsworth 2014 CA regachoisiah
Mon 7th The Letter X Oh Bondage Up Yours! X-Ray Spex 1977 GB justchuck1070
Tue 8th Covers by Female Artists Hazy Shade of Winter The Bangles 1987 US KingEuronIIIGreyjoy
Wed 9th Sports Team Names Bulls on Parade Rage Against the Machine 1996 US -The_Sybian-
Thu 10th Imperial Units and Metric System Tiger Feet (live) Mud 1974 GB Tumsh
Fri 11th Cover Bands Rather Be Brooklyn Duo 2014 US fduniho
Sat 12th National Day of Encouragement (includes 2014) Don't Give Up On Me Andy Grammer 2019 US aleagueofmyown
Sun 13th Volcanoes Sasà Oro 1980s (2018) IT castigamat
Mon 14th Their, There, They're Never There Cake 1998 US tackleberryhightower
Tue 15th Wrestler Entrance Music Break Down the Walls (Chris Jericho) Jim Johnston and Adam Morenoff 1999 US IFullerBucheet
Wed 16th Drinking Establishments Roadhouse Blues The Doors 1970 US SupremoZanne
Thu 17th Whiskey, Whisky Indian Gin and Whisky Dry Bee Gees 1968 AU justchuck1070
Fri 18th It Is, It's and Its (includes previous themes) It's Tricky Run-DMC 1986 US -BubblePopElectric-
Sat 19th Pirates I Am the Very Model of a Gallifreyan Buccaneer Colin Baker 2003 GB Tumsh
Sun 20th Psychiatry Lithium Evanesence 2006 US -The_Sybian-
Mon 21st Songs That Make You Smile Just Like Heaven The Cure 1987 GB Musicthemetime
Tue 22nd Hips Hips Don't Lie Shakira 2006 CO aleagueofmyown
Wed 23rd Redhead Appreciation Day Stupid Girl Garbage 1996 US lisanik
Thu 24th Third Albums Goodbye Spice Girls 1998 GB joelschlosberg
Fri 25th Rhino Records Haitian Fight Song Charles Mingus 1957 US boredop
Sat 26th International Day for the Total Elimination of Nuclear Weapons Gamma Ray Birth Control 1972 DE -The_Sybian-
Sun 27th Ten, Thousand, Ten Thousand Because the Night 10,000 Maniacs 1993 US tackleberryhightower
Mon 28th Neighbors, Neighbours Luka Suzanne Vega 1987 US castigamat
Tue 29th World Heart Day Groove Is in the Heart Deee-Lite 1990 US Flo__Moore
Wed 30th 2005-2010 Paper Planes M.I.A. 2007 GB tackleberryhightower
submitted by onrv to Musicthemetime [link] [comments]


2020.09.26 19:41 ZappaOMatic [OC] On this day 100 years ago, the first game involving an APFA/NFL team took place as the Rock Island Independents defeated the non-league St. Paul Ideals 48–0.

Last Thursday was the 100-year anniversary of the meeting between the representatives of ten teams that would ultimately form the National Football League. My write-up on that historic meeting turned out to be a massive hit, and I'm back with yet another centennial anniversary post. This time, we go from the car showroom to the football field.
100 years ago on September 26, 1920, a team took to the gridiron as a member of the NFL—then known as the American Professional Football Association—for the first time. While it was not a "true" league game as their opponent was not part of the APFA, it marked the start of something big.

The Rock Island Independents

Take a wild guess as to how the Rock Island Independents got their name.
For the first two decades of its existence, the Illinois-based team took on opponents regardless of league affiliation. Walter Flanigan joined the Independents as a player in 1912 before taking over as manager three years later. As the team racked up wins, Flanigan wanted to take his club to a higher level, and he gained that opportunity in 1917 when he challenged the Minneapolis Marines, the self-proclaimed "North West Pro Champs", to a game on Rock Island's home turf. A team record 6,425 fans turned out for the game, though they would fall to the Marines 7–3 (a rematch resulted in a more lopsided defeat of 33–14).[1]
After being shipped off to serve in World War I, Flanigan returned to the football world by cobbling together a slate of local games (all of which were shutout wins for the Independents). In 1919, he set his eyes on the national championship.[1]
As discussed in the last post, there was no "true" national champion as there was no national sanctioning body at the time. A team could win every game in their regional league and declare themselves the national champs without much objection, and that was what many teams did. Since the Independents were, well, independent, Flanigan had another idea to pursue the national title: take on league teams.
To do this, he recruited Minneapolis star quarterback Rube Ursella to his side, and a variety of Marines including local fullback Jerry Mansfield also joined the Independents. However, Flanigan's recruiting may have been too successful as a laundry list of interested players showed up; to weed out the scrubs, he organized a series of foot races and wrestling matches in which the losers were kicked off the team. Once he had a suitable roster, he got to work.[1]
The 1919 Independents would face a challenging slate against the top teams from Ohio and Indiana, including future NFL franchises Columbus Panhandles and Akron Indians. With the exception of a 12–7 defeat at the hands of the Hammond All-Stars, a team that featured an end by the name of George Halas, and a scoreless tie against a decorated Pine Village team, Rock Island would shut out every opponent.[1]

The Bulldog "Beef"

At season's end, the Independents boasted a 9–1–1 record, but Flanigan had one last game on his mind: a date with the undefeated Canton Bulldogs for the national championship on December 7.[1]
Well, Canton star Jim Thorpe said his team had other plans. Like, that was basically what his answer was.
On November 30, Ralph Hay, leader of the Bulldogs, sent a telegram to Flanigan asking what the Independents would offer in exchange for playing the game. A Rock Island fan had attended Canton's win over Hammond the previous week and was promised by the Bulldogs manager that he would consider a game against the Bulldogs as long as the Massillon Tigers beat the Cleveland Tigers (since Massillon had lost to Canton twice earlier in the season).[2]
Massillon won and Hay kept his promise by reaching out to Flanigan, who offered him $5,000 or 45% of the ticket sales. Both numbers had been demanded by Thorpe earlier in the year.[2]
The following evening, Hay called Flanigan and asked for the score of the Rock Island game against Akron. He provided the answer (a 17–0 Independents win), but expressed confusion as to why that was so important for Hay. Hay then told Flanigan to talk to Thorpe before he could agree whether or not to play the game.[2]
An hour and 17 minutes later, Flanigan received a telegram from Thorpe: "Have disbanded team. Cannot meet Rock Island."[2]
Kind of a lame excuse, but it's likely Thorpe also turned it down as the Rock Island/Akron game had only attracted 1,700 fans.[1] Flanigan attempted to reach out to Canton once again with by bumping the offer to $7,000 guaranteed or 50% of the gate.[3] Calls to Hay went unanswered, while one telegram to Thorpe read:[2]
We are offering your team the largest guarantee that it has ever received before, $5,000 or a privilege of 50 per cent for the gate. If you don't accept Rock Island fans will say you are quitters. Wire me your answer."
Thorpe's answer? No. One final call to Thorpe redirected Flanigan to an operator who told him that the Bulldogs player was sick and could not answer.[2]
True to Flanigan's threat, Independents fans and media were quick to brand the Bulldogs as cowards. The Rock Island Argus, a very [2]
Is Canton's famed Bulldogs afraid to risk their title of world's football champions by coming to Rock Island Sunday?
By arranging things in order and arriving at a logical conclusion, there can be but one answer. And that is "yes."
A fan letter to the Argus sports editor:[4]
Dear Sir: Being a real football fan I am like a great many more, disappointed because the Canton Bulldogs have a bad case of yellow. Now I think it would be a nice thing for everyone that has tickets to keep them and give the money which has been paid for admissions to the game, to the team for the splendid showing which they have made.
If anyone does not like the idea let them go and cash up. It seems to me that there would be a very few who would ask for their money back. It would also encourage the boys to come back next fall.
From P. G. M.
A Real Fan
Flanigan wrote to The Daily Times in Davenport:[3]
The Canton game is all off. I offered Hays $7,000 in an attempt to land the game but failed. They did not believe that we defeated Akron until they confirmed, report from Indians direct. It is merely a case of cold, cold feet and a streak of yellow.
Since the Bulldogs weren't going to play the Independents, they automatically declared themselves the national champions.[1] However, the Bulldogs also considered themselves the champs due to their undefeated record.[3]
Yeah, pro football is going to need somebody to settle controversies like this. Maybe a national football league?

Joining the APFA

Although his opinion of the Canton Bulldogs may have soured after their failed championship game, Flanigan was eager to work with Thorpe again.
On September 16, 1920, he boarded a train for Canton, Ohio to participate in a meeting of the top pro football team managers and owners.
"Manager Walter Flanigan left last night for Canton, Ohio, to attend the annual conference of major professional football teams, whose representatives assemble every year to plan the campaign for the world's championship," wrote The Rock Island Argus.[5]
The meeting took place at Hay's car dealership, but the details of that can be found in the last post. Flanigan would be appointed to a three-man committee to write the new league's constitution, joined by Carl Storck of the Dayton Triangles and Stanley Cofall of the Cleveland Tigers.[6]
Upon adjournment, the American Professional Football Association was born. We now have a national football league.

St. Paul Ideals

While the Marines dominated the Minnesota football scene, the St. Paul Ideal Athletic Club was not exactly a juggernaut by comparison, but they were no slouch either. An amateur team, the Ideals entered the 1919 season with the claim that they had lost only thrice since 1914.
In the amateur football section of The Minneapolis Morning Tribune's September 11 issue:[7]
A challenge to Minneapolis fotoball teams has been issued by the Ideals of St. Paul. The Ideals are disirous of booking games with a number of Minneapolis teams, especially the Indians and the East Ends. The St. Paul aggregation claims a record of having been defeated only three times in the last five years. Games already have been arranged with the Billows, Seatons, Hook 'Em Cows and Nicolius. All communications should be addressed to C. R. Woesner, 325 Daly street, St. Paul.
The Marines took up the Ideals' challenge. And promptly walloped them 36–0. Three weeks later, the Ideals tied the Minneapolis Eagles in a scoreless game.[8]
How did they do the rest of the year? I honestly do not know. Media coverage of the Ideals was virtually nonexistent, or at least incredibly difficult to find online. The Pro Football Archives schedule only lists those two games plus two others with no scores, while searches on Newspapers.com and other sites have been mostly fruitless.
Eh, whatever.

Game Day

Build-Up

Rock Island's Douglas Park played host to the Independents' 1920 season opener against the Ideals. Although Rock Island was considered the favorite and was returning its entire starting lineup from the previous year, Flanigan and Ursella were not going to let their guard down.[9]
"A defeat at this time would injure the box office to a big extent besides putting a huge crimp in the chances for a championship team," wrote Frank Weir of The Daily Times.[9]
In the week leading up to kickoff, Ursella ran his team through three-hour practices that included installing new offensive formations and audibles.[10]
The Davenport Democrat and Leader on September 24:[11]
Fearing over-confidence might play a prominent part in Sunday's battle with the St. Paul's Ideals, Coach Ursella last night wired for Chicken, star halfback, and Bob Marshall to report for work at once. Both men will be on hand for tonight's drill at Douglas park. [...]
From all indications Sunday's argument is going to be a heated one. Flanigan at first figured that the St. Paul aggregation would offer only enough resistance to afford his team a good workout but according to the dope which is coming from St. Paul the Ideals are a stronger aggregation than early reports indicated.
Fearing a surprise, Flanigan notified Ursella to get Marshall and Chicken in harness at once.
The Davenport Democrat and Leader on the morning of the game:[12]
Hardened by two weeks' gruelling practice, Rock Island's crack professional football eleven is ready today to open what promises to be the most successful grid season in the history of the professional game in the Tri-City. The St. Paul Ideals, a team of reputation, will offer the opposition and in spite of the fact that this afternoon's contest will be the initial performance for both elevens a bitter struggle is looked for. The game will be played at Douglas park and will be started promptly at 3 o'clock.
The Islanders will enter the fray in he pink of condition, to use the old ring adage. For two weeks Coach Ursella had drilled his team in signals and formations, sprinkling in a few spirited scrimmages between the regulars and second string men. The result is that the Independents will start the season in form that would become an eleven in mis-season condition.
[...]
Saturday the entire city of Rock Island talked football and no doubt football will be talked by the natives of Rock Island for breakfast, dinner and supper today. The city is football crazy.
Today's crowd, no doubt, will be swelled by hundreds of Davenporters whose interest in the Independents is just as keen as the interest of the Rock Island fans. Moline also will undoubtedly send a huge delegation to the game.
Fear Over Confidence
While Coach Ursella is confident that his team is far superior to the St. Paul aggregation, he expressed fear of over-confidence in speaking of the opening clash Saturday.
"The Ideals have played good football for the past three years" stated Ursella, "and I don't believe some of the men are taking the contest seriously enough. I don't want a surprise sprung in this game. I believe I can make the fellows realize they are meeting a tough aggregation, however, before they start in the game."
Bruce Copeland of The Rock Island Argus:[13]
There, football fans, is the first recipe of the season waiting for the expert cuisine of the Douglas park melting pot from which Rock Island hopes will trickle the championship brew at the close of the most eventful football campaign in tri-city history.
Championship dreams of months' duration will first be realized when hundreds of pent-up football enthusiasts from miles around meet tomorrow afternoon at Douglas park and see the green and white jerseyed warriors jog on the field for the first game of the season against the doughty Ideal A. C. of St. Paul.
The game will open a door to a new epoch in tri-city athletics after years of consistent achievements and good sportsmanship. Beyond the portal will be found Championship Way, along which the Independents of 1920 will course; and there isn't a fan in Rock Island who has the slightest doubt that their advance will lead right up to the shrine at the end in which the titular fires are burning.
Tickets were $1.65 plus tax, though attendance was hampered by the weather. After 7,000 fans were expected, only 800 showed up.[13][14]
"As Rube Ursella says, 'Let's go!'"[13]

First Half

As rain fell on Douglas Park, the game began with the Independents winning the coin toss and electing to receive. Left end "Oke" Smith returned the opening kickoff ten yards to his team's 25.[14]
The first offensive play from scrimmage was a nine-yard gain by Mansfield, followed by a 20-yard run by Ursella. A few runs later, halfback Eddie Novak found a hole set up by left tackle Dewey Lyle and scored on a ten-yard run for the first points of the day, capping off a four-minute, 11-play drive.[14]
Although St. Paul's left end Maidl Pavleck returned the ensuing kickoff 20 yards to midfield, his team's opening possession ended after just one play when halfback Cunningham Mikesh lost a fumble that Freeman Fitzgerald recovered. Mansfield broke free and reached the Ideals' 15, and a 12-yard run by Novak set the Independents up at the three. Two plays later, halfback Fred Chicken scored.[14]
The Ideals' next series ended with a three-and-out. After a five-yard run by Mansfield, Ursella completed the first forward pass of the season with a 22-yard throw to Smith to reach St. Paul's 18. By the end of the first quarter, Rock Island was in scoring range at the two-yard line. A play later, Novak punched it in for six.[14]
Down by three scores, St. Paul began to see life when quarterback Parr A. Pahl found E. Dixon O'Brien for a "brilliant forward pass" that went 40 yards. That was ultimately the only good play of the drive as Pahl tried an onside kick (before 1923, the onside kick was legal on scrimmage plays) that Chicken recovered. Both teams exchanged punts shortly after.[14]
Following St. Paul's punt, Chicken's grip on the wet ball slipped, but Mansfield recovered and gained 15 yards before being taken down. A 28-yard run by Chicken placed Rock Island at St. Paul's 38, followed by a 12-yard gain by Paddy Quinn. Three plays later, Mansfield scored again on an 18-yard run.[14]
A 52-yard run by Mikesh put the Ideals in Independents territory, but they could not capitalize as time ran out.[14]

Second Half

After some substitutions, the game resumed with Rock Island kicking off.[14]
A fake punt by Pahl into a lateral to Mikesh on the first play gained three yards. The two attempted a double pass a few plays later, though Mikesh slipped on the mud and fell. As the offense grinded its way into Rock Island's side of the field, yet another double pass placed Mikesh with a lot of open field... until he slipped again.[14]
All offensive progress was ultimately stopped when Pahl was intercepted by Waddy Kuehl, who returned it 82 yards for a pick six.[14]
Mikesh was downed for a 12-yard loss to begin the Ideals' next play from scrimmage, pinning his team at their own eight. Facing immense pressure on the ensuing punt, Pahl dodged the blitz before delivering a quick kick to the St. Paul 32. A 12-yard run by Sid Nichols allowed Rock Island to enter the red zone, where they pounded their way to the end zone yet again on a five-yard run by Mansfield.[14]
The offensive woes continued for the Ideals when Pavleck's pass on a fake punt led to him getting sacked (which was not a term at the time) for 13 yards. Pahl was the next to try a throw, this time succeeding on a 21-yard completion to Pavleck. Mikesh was tackled for an eight-yard loss to end the third quarter.[14]
Down by 42, the Ideals began placing heavy emphasis on feeding Mikesh the ball. St. Paul found themselves in position to score their first points of the game on a drop kick by Pahl from the Rock Island 45, but it was well short and sailed wide left, being caught by Kuehl at his 13.[14]
Nichols let the ball slip through his hands on the next play before Fitzgerald recovered. The Independents' march would see two 22-yard runs, another fumble recover, and an awkward TD score as Kuehl slipped as he crossed the goal line. Nichols missed the extra point.[14]
The final drive of the game saw the Ideals lose a combined 15 yards. Final score: Rock Island 48, St. Paul 0.[14]
The Independents recorded 427 yards on 45 total plays, while the Ideals had just 85 on 52. Rock Island also outgained St. Paul in first downs (17 to five).[14]

Post-Game

Despite the shutout, Weir praised the Ideals, writing in his post-game report that they "displayed a lot more class than this score indicates. The visiting team fought doggedly through the entire four quarters and pulled plays at a surprise nature at intervals that netted long gains. [...]
"The Ideals have a smooth working football team and one that against a less formidable opponent would show some excellent results."[15]
The Davenport Democrat and Leader:[16]
The Independents showed a world of power and lots of spots where sandpaper can be applied profitably. Their offensive was all that could be desired, but the defense was far from perfect. Time and again the visitors would carry the ball to the Rock Island 40-yard line with end runs and line plunges, but that was their high water mark.
None of the Islanders deserve especial citation, all played their part well. Keuhl, Novak and Ursella were extremely clever at eluding the ends, while Novak was always good for four yards thru the line.
Mikesch, St. Paul left halfback, showed a world of speed and pulled off several dazzling end runs thru the entire Islander team. Twice he was stopped on the uncomfortable side of mid-field with only Ursella between him and the two little uprights. Pahl and Pavlick also showed class. Les than 2000 bugs were in attendance.
Copeland:[14]
The score does not indicate the class of the game from the standpoint of interest, for although the Ideals were vastly outplayed in almost every department of the game, they remained a dangerous vector throughout the game that threatened to flaunt the unexpected and thereby cross the Rock Island goal line.
There were several moments during the one-sided contest when breaths were baited from suspense when the Ideals rallied sporadically and cut loose with scoring stuff that was checked only by the most concentrated defense. The Ideals fought gamely to the end through the falling rain that would deter almost any team of such a light weight as the season's initial victims. Outweighed fully 10 pounds to the man, the Ideals made the Independents exert their best, hereby making it one of the best games to witness.
A few days after the game, Flanigan finally got what he wanted the previous year: a game against Jim Thorpe and the Canton Bulldogs, scheduled for November 21.[17]
Well, until everyone on the Independents started getting hurt during the season (including a particularly ugly game in early November against George Halas' Decatur Staleys), leading to its postponement to November 28.[18] The game was ultimately called off as Thorpe felt it was not financially practical, despite Flanigan still being able to provide the $5,000 guarantee.[19]
Flanigan and Rock Island would never play against Thorpe during their time in the NFL. However, in an ironic twist, Thorpe would join the Independents for the 1924 season. The team folded after 1927.[1]

References

[1] THE ROCK ISLAND INDEPENDENTS by Bob Braunwart and Bob Carroll, The Coffin Corner: Vol. 5, No. 3 (1983), Professional Football Researchers Association
[2] CANTON CALLS OFF GAME AFTER LEARNING OF DEFEAT ISLANDERS HANDED OUT TO AKRON TEAM from The Rock Island Argus, December 3, 1919
[3] Sunday's Game Joins Sweet Dreams As $7,000 Is Refused by Bulldogs from The Daily Times, December 5, 1919
[4] "GIVE BOYS JACK INSTEAD REFUND" SAYS LOYAL FAN from The Rock Island Argus, December 6, 1919
[5] ARGUS TO GIVE BOOSTER SHEET TO HELP CAUSE from The Rock Island Argus, September 16, 1920
[6] Associating in Obscurity from the Professional Football Researchers Association
[7] AMATEUR FOOTBALL from The Minneapolis Morning Tribune, September 11, 1919
[8] Parks End Season Sunday Meeting St. Paul Ideals from The Minneapolis Morning Tribune, November 19, 1919
[9] INDEPENDENTS OPEN SEASON WITH IDEAL A. C. TOMORROW: 1919 TEAM NOW GATHERED by Frank Weir, The Daily Times, September 25, 1920
[10] Islander Team Drilling Hard for First Tilt from The Davenport Democrat and Leader, September 22, 1920
[11] IDEALS NO EASY MARKS ON FIELD, R. I. BOSS LEARNS from The Davenport Democrat and Leader, September 24, 1920
[12] TIPPING OF GRID LID TO DRAW RECORD CROWD from The Davenport Democrat and Leader, September 26, 1920
[13] ST. PAUL TEAM NO SETUP FOR OPENING GAME by Bruce Copeland, The Rock Island Argus, September 25, 1920
[14] Speed and Brawn Win for Islanders; Score, 48-0 by Bruce Copeland, The Rock Island Argus, September 26, 1920
[15] INDEPENDENTS, WITH FULL STRENGTH, WIN OVER IDEAL A. C. ON MUDDY FIELD, 48-0 by Frank Weir, The Daily Times, September 27, 1920
[16] Independents Swamp Ideal A.C. 48-0 in First Tilt of the Season from The Davenport Democrat and Leader, September 27, 1920
[17] Rock Island Plays Thorpe's Indians from The Des Moines Evening Tribune, September 29, 1920
[18] Rock Island and Canton to Meet at Douglas Park on Sunday, Nov. 28 from The Davenport Democrat and Leader, November 16, 1920
[19] COLLEGIANS TO MAKE ISLANDERS STEP by Bruce Copeland, The Rock Island Argus, November 22, 1920
submitted by ZappaOMatic to nfl [link] [comments]


2020.09.01 03:49 HitigoBalmug Xin Zhao needs a VGU. Heres why and how to REALLY do this. *In depth, complete and engaging champion analysis*

Xin Zhao needs a VGU. Heres why and how to REALLY do this. *In depth, complete and engaging champion analysis*

Introduction

This post condensates my ideas on how to update Xin Zhao visually, mechanically and also a little bit story-wise. I will delve into the champion's fundamentals, and give a thorough insight on why his current state needs changing.
This is not a "Xin Zhao weak pls buff his E" or a "champion dead revert pls" type of post, not that there's something wrong with them, but I want to make a thoughtful analysis on a champion that I really like and I want to give my take on how to make him more appealing, up-to-date and funnier than he already is.
 • Summary
 1. My relationship with Xin Zhao
 2. The champion, what he is and what he should be
 3. Champion problems
 • In his lore
 • In his kit
 • In his visuals
 • In his identity in the game as it is now
 1. How to fix
 • His lore
 • His kit
 • His visuals
 • His identity in the game as it is now
 1. What weaknesses Xin Zhao should have and what weaknesses he has now
 2. Conclusion
 3. TLDR

My relationship with Xin Zhao

Xin Zhao is my favorite champion in the whole game. I've played LoL since the end of season 3, and I started playing him at the end of 2016, after I got his "Warring Kingdoms" skin in a chest. Since then, I've loved his kit, his identity and his gameplay, but I got a little disappointed in his rework and stopped playing him for a while. Then at the beginning of the year I couldn't help but going back to playing with him, and he is basically what still keeps me playing LoL.
Up until now I have acquired 500 thousand mastery points with him. I have tried it all: Making him ap, ad, tank, crit, as-based, bruiser, toplaner, midlaner, jungler, ad carry; I have tried virtually every rune possible on him, all the item synergies possible, and I simply can't get enough. I love the guy. There are some aspects of his gameplay that are unique, he is a somewhat tanky assassin, and at the same time he is extremely swift, fast-paced and gracious, he only has one skillshot and is very dominant in the earlygame. Despite having 603 mastery ranks, he is the only champion I can say I truly got to master.

The champion, what he is now and what he should be

 • Officially Nowadays, Xin Zhao is described as a Diver, recommended for the Jungle. He is balanced as a melee bruiser, who has for essential items the Blade of The Ruined King, Trinity Force and Skirmisher's Sabre. His champion spotlight is out-of-date, but it shows he can be a "tank" or a "melee dps", and the balancing team has continuously shown that this is where he should be, despite his problems with hybrid ap builds and his sustain. Storywise, he is a seneschal, loyal to the Demacian royalty after being rescued and repatriated from the Noxian army/arenas. An ex-member of a fishing crew, he is known as an undefeated duelist in the Noxian arenas.
 • Playerbase reality Xin Zhao ranks as a tier B, sub-optimal jungler on the most popular champion ranking aggregators. He doesn't excel at any particular aspect of the game, most people don't really know how to build him and are most of the time trying to find ways of compensating his flaws. It is hard to make him mobile, and at the same time he has to have attack speed, tankness and sustain to actually dive. He has very strong early prowess, and most of his playerbase find him useless after the 20 minute mark.
 • My reality I see and play Xin Zhao as a midlaner. He isn't viable as a jungler, for the same reason that Irelia, Yasuo, Sylas, Riven, Aatrox, Kled etc. aren't properly suited for this lane. He was designed in a time when a little bit of sustain and one mobility skill was all that it took for one to be a good jungler. I love playing him mid. As a midlaner, he has a very strong earlygame, with focus on lane pressure and jungle invading. You have to dominate your opponent and know the exact opportunity windows to poke with your W, manage the wave for a level 3 all-in, build properly, and secure a kill. Going down the lane while the turrets get prepped up while I listen to "Dynasty", by Rina Sawayama, is a cathartic experience and makes me feel like an unbeatable duelist, like a character based on Dynasty Warriors would make you feel.I have been trying to climb with him, without much success, it's true, but there really are games in which I carry. I see him as a duelist who has outplay potential.
Here I show how I outplayed the enemy team with my support's help.
 • What he should be Xin should be an agressive, bulky midlaner fighter with viability in the jungle, kinda like Ekko and Diana. He should be a duelist that goes very well against assassins and burst mages, like Lux, Syndra, Zoe, etc. He should have a very good early game, a complicated midgame and a favorable lategame. And fit the role of a mid divepeeler, which nowadays is not a very common role, thus making him more unique. Mordekaiser, Camille, Jarvan, Irelia, all of those fighters/divers have ways of isolating key targets in unique an meaningful ways. Xin deserves this too. Why not jungle/toplane? Because his kit and his concept favors much more the idea of constant, strategic combat against a squishy enemy, while also being able to disrupt a 2v1 counter-gank scenario in the right circumstances.Invading the enemy jungle as a midlaner fits way more the idea of a servant who goes on missions but isn't a frontliner, and he would go very well with J4 as a partner, considering that nowadays the jungler and the midlaner work almost like the adc and support (I will talk more about synergies later). What keeps him from being all of this right now will be addressed further.
He must be able to out-trade and overcome enemies, be it by raw power or coold-blod reactions.

Champion problems

He is far from useless, otherwise I wouldn't even play him. It's not a VolibeaYorick/Urgot pre-rework situation, the thing is: he is almost there, he is almost a complete, up-to-date and excellent champion. But Xin Zhao lacks identity.
His selection quote says: "to the Arena!", but he has been freed from it already, and he never liked being a Reckoner anyway. Nothing explains why he has healing, his story with Ionia, Demacia and Noxus don't mash up together, he has no personality, because most of his concept came from Dynasty Warriors and stopped there.
When it comes to his kit, nothing shows that he is a proper duelist. He says "I may be outnumbered, but not even the odds can stand against me!", but nothing in his kit makes him do well in a 2v1 scenario, and as a diver, Camille will probably be better than him in anything he ever tries to do.
Gameplay-wise, we only know that he has to have an early game presence, but we also know that he has sustain problems, because if the balancing team allows him to heal too much, he becomes unstoppable (who doesn't remember ap Xin Zhao soloing turrets at the 15 minute mark?), so he must stay in this thematic limbo, where there are a lot of good ideas that don't fit well together because his kit and his identity were never thought as a whole. Let me explain:
 • Lore: His lore isn't engaging enough, and doesn't add up to the Champion's kit, gameplay style or identification.He was designed when honestly there were not much thought process behind a champion's kit and his presence in the world. He was designed to be fun, and this is what he can deliver when the proper circumstances are met. The thing is. We should learn and make sense of his experiences, he is a seneschal, ok, but what grandious things did he actually manage to do by himself, besides being an enslaved fisherman? Where did he learn how to use that spear, after all?The mage insurgence brought new aspects to his lore, but he is already old when it happens. Why is that? And what has he done from being spared by Jarvan III until his death?
 • Kit: His kit is extremely fun and straightforward, no puns intended with the spear. But nowadays things are very settled when it comes to a champion's kit. We know what Yasuo should be buying first and how much as he needs, we know which items will make Master Yi de demon he is, We know which skills we should max first when we pick Qyiana.Xin doesn't have that, because his update didn't actually adapt him to be and fit a specific role, he dives and that's it. He has many things in his kit, ap ratios on E, cast time reduction on W based on his as, cooldown reduction on his Q, hybrid sustain on his passive, aa-resets, and so it goes. But as far as straight-forwardness go, it's almost impossible to keep a champion with so many strong atributes balanced and engaging at the same time. It is not wrong to be able to adapt, much on the contrary, it's one of the things that I like the most about him. But we all know by now that this isn't on purpose, he was just put aside and toned down a little bit so he doesn't cause much trouble. But this leaves Xin Zhao players on a very frustrating position, because we tend to think "OH MY GOD! ALMOST!" toooo many times. His kit is always almost good.
 • Visuals: Since he has a lackluster lore, there's not much to develop when it comes to skins or his image. Can he be a singer, like K/DA? No. Will it make sense if he becomes a super villain, like Kayn does in the Odyssey collection? Nope. Do we root for him, identify with him, understand his suffering well enough to be moved by a song that talks about his themes, like "The Curse of the Sad Mummy" or "As we fall?" Well, I think we got the picture. His ultimate doesn't look impactful enough, sometimes people don't even notice that they are being challenged, or that he has ulted at all.His W doesn't sound or seem at all like "thunder becomes lightning".Also, he doesn't show anything with his walking, the way he uses his spear, and we don't have a way of spotting him among other generic spearmen. Plus the tip of his spear is too... BFSpear! Cardboard. Twitch's feet back in 2012. Change it. But I must say that the way he twirls when he resets with Q is pretty cool.
 • His identity in the game as it is now I can't stress this enough: Xin Zhao lacks gameplay identity. Yes, I love how versatile he can be. But as I've previously said, it's not intentional. Because as a diver, he can't get out as other divers can. As a tank, he doesn't have proper damage mitigation as others do. As an early gankeskirmisher, he doesn't have the clear-speed as other early powerhouses do. As an assassin, he doesn't have the mobility and the burst other fellow slayers have. As a duelist, he doesn't have enough sustain and stickiness. He has a little bit of all of this, but isn't great at any of them. It will never be known what to properly buff on him. The players won't know what to do with him, and opponents won't know what to expect from him. Is he a frontliner? A poker? A peeler? An invader? Should my toplaner be a tank in order for me to pick him? We don't have answers to these questions if we play Xin, but we do when we think about Kayn, who can purposely adapt to the team's composition and have a very specific identity at the same time. Nowadays, the only true weight a Xin Zhao will have on the rift is "well if this guy doesn't get 14 kills in 15 minutes, we're good". He can't become a meme like Teemo or Yasuo, he can't be respected like Aphelios or Aurelion Sol, he can't be in a cinematic, no one thinks about him ulting.He is a wallflower, waiting for you in the riverbush hoping that he can manage to cast his E after you flashed/spent your escape.
But enough with complaining, let's get to the fixing.

How to fix

Fixing Xin Zhao means updating him to the moment we're playing the game: in LoL, now, the regions matter, the factions matter, the way the characters relate to each other matter, the roles they represent in the rift matter. By fixing him I mean giving him a reason to exist in the game. What can he add to the Rift, that he already kinda does, that other champions haven't added already? How can he be irreplaceable?

His lore

Xin Zhao's story needs to be coherent and justify the way he behaves in game, in an original way. Here's how I would adjust it:
 • He was a fisherman in Ionia in his youth. He used to spearfish, and with the spear, he would also help protect the village he lived in, from the elders he adapted his way of life with his fighting style and his fishing technique. As a fisherman and protector, he had to learn to be precise and gentile with his weapon, always looking to catch his prey flawlessly, be it on the seashore, be it on his fishing ship called The Viscero.
 • During the invasion of Ionia, a mercenary team captured him as the sole survivor of his village, because he refused to retreat and out-dueled almost every enemy in his path. They saw him as a good addition to the arenas, and trafficked him as a Reckoner, giving him the name of his former fishing vessel.
 • In the Noxian arenas, he made his fame as Viscero, the unbeatable spearman who would take down his enemies in a precise, respectful manner. That life, though, was meaningless to Xin Zhao because he didn't have a purpose to fight, other than being alive. But during this time he perfected his spearmanship, and each victory seemed to make him stronger than before. He battled Alistar and defeated him, but refused to kill him as a prize.
 • As the war advanced, he was bought as a slave-soldier and fought flawlessly until being too outnumbered and captured once again, this time by Demacian soldiers. There, he showed a great sense of honor and king Jarvan III spared his life, given that Xin Zhao swore his loyalty to the Demacian Dynasty. Since he had no village to go back to, nor did he have a meningful purpose in needless killing, Xin Zhao was employed as a Demacian Soldier.
 • In one of his missions, he found an empowered spear that had a strong calling to it. It was calling for him and suddenly, when he wielded it, he became even stronger. Each time he pierced his enemies, he felt healthier and stronger, but the famine for mindless bloodlust began to grow inside. His resolve and his sense of honor actually made him dominate the craving for cruelty the weapon desired, and he then defeated a Darkin spear that carried the corrupted aspect of THE HONOR, the LOYALTY and ENDURANCE.
 • Although it made him more powerful (and thus a CHAMPION), it made him also unstable for all of the trauma he had suffered in the past regarding bloodshed. Knowing this, the Lightshield family recurred to him as an elite Seneschal who would only kill for Demacia when necessary. He would only engage in massacres if they meant a threat to his Dynasty; which then he would kill anything on his way. But for his honor and his sense of justice, he couldn't be a simple soldier anymore. He became Demacia's secret agent. In one of those special missions, the mage isurgence happens and the king gets killed.
 • When king Jarvan III dies, Xin Zhao keeps his vow to maintain Demacia and its values safe. He and Jarvan VI, then, team up together to eliminate threats wherever they are, swiftly and precisely.
I will post in the comment section a list of voicelines he could have.

Interactions / Minigames:

With J4 on the same team:"Demacian Spears of Justice" stat:
Each takedown made in a combo with J4 + Xin will grant them both 1+ gold.
Against Sylas:"The Ultimate Mission":
Xin Zhao must put a stop to Sylas' madness.
He has to take him down before he wreaks more havoc.
Sylas is being hunted by the Seneschal of Demacia.
He must show him that blind servants are also part of the problem.
Both of them have to have 15+ Kill participations for it to be activated at random.One must kill the other first, but in this case assists don't count.Stat: Justice has been done
If Xin kills Sylas first, the healing factor of his ultimate rises up.
Stat: The revolution can't be stopped
If Sylas kills Xin first, everytime he steals an ultimate, he receives a little HP.
This lore update makes all of his kit cohesive and puts him in a very specific point in the world: He is an experienced Ionian who has been prisoner of the two most ancient and imponent factions in the world.He has lived war in every way, and he never saw glory in it, despite being chosen by a weapon that would make him one of the most feared tyrants in history. Instead, he is just a fisherman on the inside, controlling his urge for blind revenge and carnage with honor, loyalty and resolve.This will make it understandable that his build path can be adaptative and variable, but with intent and clear limitations.

His kit

Fixing his kit means making him optimal in something other champions aren't, and at the same time making him easy to balance and to understand. He must be a niche champion, made for niche players who want do play the game in a very specific way. Right now, his sustain works more like a hidden power, his AA and CD resets are lackluster, and his mobility is subpar with other champions in the same area. Because of this, I propose the following kit (with explanations):

Passive: The Challenge of the Seneschal

Upon hitting an enemy champion, large minion or large monster with auto attacks, Xin Zhao applies the CHALLENGED effect on the eligible unit, allowing different interactions with them. The effect lasts 3 seconds and can only be applied to one unit at a time.
While moving towards a CHALLENGED unit, Xin Zhao gains 15% movement speed, and every third successful auto-attack on a CHALLENGED unit reduces the cooldown of all of his abilities in 1s.
Context:
It is not healthy to have a passive heal, as much as I love to have infinite sustain with him. This is too difficult do balance because it impacts his clear speed, his dueling power and his AP scalings, so we should make his passive focus on his ability to dive and stick to his foes, specially in the early game.

Q: Three Fighting Stances

No cast time - 0.5-0.2s recast time based on as / 30 mana / Cooldown: 8 - 7,5 - 7 - 6,5 - 6s
First cast:Xin Zhao activates his fighting stance, making his next basic attacks become UNSTOPPABLE, gain 30+ Range and deal 20 / 28 / 36 / 44 / 52 (+ 40% bonus AD) bonus physical damage for 4 seconds, or until he reaches the limit of AAs each stance provides. The first cast also activates the first stance, and the ability can be recast two more times to change his stances, reseting the 4s timer. The bonus granted by each stance doesn't stack with the other.
 • First Cast: The Fisherman's Barb
Xin Zhao's next 2 Auto attacks will slow the enemy by 15% for 2s. CHALLENGED enemies will receive bonus 15% slow when moving away from Xin Zhao.
 • Second cast: The Redeemer's Shiv
Xin Zhao's next 2 auto attacks will heal him for 5/20/45/60/75 + 5%AD + 55%AP.
 • Third cast: The Viscero's Talon
Xin Zhao's next auto attack will have doubled critical chance, but will only deal 80% of the critical damage and will knock up the enemy for **0.75 seconds. CHALLENGED enemies are knocked up for 1.25 second.
Context:
This is what will make Xin Zhao unique, fun, balanced and viable again. Knowing how to properly use this ability will separate the good Xin players from the best.
How I've envisioned it: On first cast, he wil activate his first stance. On his first stance, all of the next 2 aa's will deal bonus damage and slow his enemy, and the stance will not "automatically" advance to the second or third stance. In order to slow, lifesteal and knock up his enemies, Xin Zhao will have to activate his Q three consecutive times.
What is the skill ceiling in this? A good Xin player will E the oponent, then AA, then Q one time, changing the stance, then, after he has landed the 1 strike with Fisherman, he will press Q again, to land a strike of the Redeemer's Shiv, then he will press Q again to knock the challenged enemy up. AA+QAA+QAA+QAA.A great Xin player will reset his auto-attacks 3 times, in an AA+QAA+AA+QAA+AA+QAA combo, making him insanely and quickly make 6 different auto-attacks in a very short amount of time, giving him 2s of cdr on his skills. Or they can bluff and sacrifice the stickiness and jump in the enemy's face with the third stance already procced, just to knock'em up, following by W and the active items like Bilgewater Cutlass and Tiamat. If he does that, he won't challenge the enemy with the knock up aa, because he won't have landed any AA prior to that, and therefore the knock up lasts shorter.
In the jungle, it will be way better to go E+AA+QAA+AA+QAA+QAA, since knocking the monster up is not that necessary, and his sustain can be better this way, without making him oppressive against other champions. You will have to choose how you want to duel, based on many variables and matchups, and this is something that we can already do with him, but not very well. Not many champions really excel in active item management and AA resetting and I think that it would be awesome if Xin did that.
This can be very threatening in the early game, but as the game progresses it will be harder to connect all of the attack resets, which is fine. But we will talk about how his gameplay should progress later.

W - Wind becomes lightning

Wind: 0.4s cast time, Lightning: 0.4-0.2 cast time, based on as. Wind aoe-radius: 400 / Lightning target range: 900. Cost: 45 mana. Cooldown: 20 / 18 / 16 / 14 / 10 s.
 • On tap: Wind
Xin Zhao spins his spear in a 360º area, applying on attack effects to the first enemy champion hit and AOE physical damage to all other enemies hit. On cast time (0.4s), he roots himself on the ground and becomes UNSTOPPABLE (like Fiora and Ornn) and receives 15%/17.5%/20%/23.5%/25% less damage from all non-turret sources.After this cast time, the slash will deal 30 / 40 / 50 / 60 / 70 + 20% AD + 50% AP physical damage to all units hit in the area, and will heal Xin Zhao in 20 / 25 / 30 / 35 / 40 + 7% AD + 25% AP for each enemy champion hit.
CHALLENGED units heal bonus 5% of Xin Zhao's missing health.
 • On hold for more than 0.2 seconds: Lightning
Xin Zhao thrusts with the spear in a straight line in front of him on a target direction, dealing 30 / 65 / 100 / 135 / 170 (+ 75% AD) AOE physical damage to all enemies hit, and slowing them in 50% for 1.5 seconds.
CHALLENGED enemy slow duration is increased to 2 seconds. CHALLENGED enemies take bonus 4% of their missing health as true damage and hitting an enemy champion refunds the cooldown and mana cost of the skill in 50% (only once). Both strikes deal less 50% damage to minions.
Context:
This W makes more sense than the one we have now. Honestly, his W rework was what made me stop playing him for the first time. But now, I understand how useful it can be. It should be his way of mantaining himself in the lane or in the jungle, and at the same time makes him adapting: now his W can be a semi-aa reset with Wind, and also an executer with Lightning. Since he can only deal %life damage to CHALLENGED enemies, his poke doesn't get opressive, and he needs to rotate his kit in order to consistently use this tool.
Fishing.

E - Audacious charge

No cast time. Cost: 50 mana / Target range: 650 / Effect radius: 300/ Cooldown: 11s.
Xin Zhao dashes in the target enemy's direction. Upon landing, he deals 50 / 75 / 100 / 125 / 150 (+ 50% AP) magic damage in an area around the target, and gains 40 / 45 / 50 / 55 / 60% as.
The range of the skill RISES to 850 if there is a CHALLENGED champion in a 1000 units radius close to Xin Zhao. (Like Caitlyn's passive, he can only dash further to the CHALLENGED) unit. If a CHALLENGED unit dies, the cooldown and mana cost of Audacious Charge are refund in 50%.
Context:
Audacious charge needs to be more than a dash, and at the same time it needs to be fair for both Xin Zhao and his opponent. I removed the slow on his E and moved it to other skills because this way it gets better balancing.
Since he will only CHALLENGE foes who he can successfully land and AA, the range increase will only make sense when he is already in a position to chase, and his cooldown will only be refund in takedowns. So it's a very good skill to help him being in the fight, and someone would have to be creative in order to use it as a means of escape. As an identity, Xin Zhao should not have many ways to run away from fights, because he should be a high-stakes champion, who hardly retreats. He does it sometimes, sure, but not so easily.

R: Demacian Ring

0.3 cast time / Cost: 100 mana / Cooldown: 120/110/100. Starting area of effect radius: 400. Ring growth radius: 100 units/s
Xin Zhao sweeps his spear around him, dealing 50/75/100 + 7%/ 8,5/ %10% of the target's current health as true damage (600 damage max. against monsters), while knocking back any unit that isn't Challenged by 600 units, and healing Xin Zhao by 10% of the damage dealt as TRUE HEALING.
After pushing the enemies away, Xin Zhao creates a ring around him, which will grow continuously in size after 0/1/2 seconds, then it will dissipate after it has reached a 700 unit radius.
When inside the Ring, neither Xin Zhao nor the CHALLENGED unit can receive alteration in their health points by units from outside of the ring. They will both be INVULNERABLE to either damage or healing from all external sources. If the challenged unit forfeits the ring, the effect deactivates on them and they become vulnerable again, but Xin Zhao remains invulnerable to damage until the ring dissipates.
Non-challenged UNITS who touch the edge of the ring receive a 50% slow for 2/2.5/3s when moving toward Xin Zhao or the CHALLENGED unit. The slow can only be applied once, and if there is a CHALLENGED unit inside of the ring at the moment of collision. AAs and skill casts make the ring decrease its size by 45 units, capped at 400 units. If a CHALLENGED enemy dies while DEMACIAN RING is active, the ring size decreases by 150 units, capped at 400 units.
Context:
His ult is awesome, but it needs some improvements and quality of life changes and identity.
Almost every diver have a way of locking their victim and neutralizing them. Xin Zhao doesn't have now, and doesn't need to. What he gets to lock though is the outcome of the duel: neither he nor his opponent can receive help or be disturbed as long as the ult lasts. It is a very cool way of making the fight "fair", and at the same time dynamic and interesting. He should be able to neutralize his opponents and quickly jump next to the other enemies. He is fearless, but he isn't reckless.
He punishes misplacements and burnt cooldowns.

His visuals:

Well, now that we have already stablished Xin's kit, his personality and story, it's way easier to figure how he should present himself in the game.
Appearence:
 • His armor should be less heavy, because he is not a battler for the field. Instead, he should use a navy blue vest with silver and gold details, like Demacians do. -He can keep the long hair, but the ponytail should be more disciplined and it must follow his circular playing style.
 • He should be in his late 30s, at the peak of his form, but starting to fade.
 • His spear should have details on the tip, and resemble a Darkin weapon. When he found the spear, it was already fading and it didn't get to corrupt his body.
 • I thought of the Roman skirmisher, without the helmet and the shield, since Demacia is a little based on Rome.
source: historycollection.com
Movement and behavior:
 • He should be very delicate when he resets his AAs, and spin his spear gracefully.
 • He should run on the tip of his toes when coming out of base or having very large boosts of speed, kind of like Kalista does, but should walk firmly and in good posture, like he's busy.
Animations and stances:
 • The modifications to his AAs should represent all of the stages he's had in life. When he activates his Q, the tip of the spear glows golden. Then it gets a shade of green when in the Fisherman's Barb, a shade of red in The Redeemer's Shiv, and a bright yellow shade in The Viscero's Talon. When in the Fisherman, he holds his spear as if he would throw it, pointing it forward. When in the Redeemer's Shiv, he agressively sweeps his blades sideways, and in the Viscero's Talon, he knocks up firmly.
 • His Warring kingdoms skin NEEDS to have a horse when quickly coming out of the base, like Vayne does with her motorcycle. When he recalls, he calls his horse back.
 • His dance should be updated to something more professional and of good taste. We could, for example, use this bit from Crouching Tiger, Hidden Dragon, from the 1:25 to the 1:30 mark: https://youtu.be/mClOxgyWLs8?t=84.
Recalling
 • When he recalls, he should sit cross-legged, close his eyes and rest his spear peacefully on his lap. The spear will then increasingly glow red. Xin Zhao will then grab it firmly, open his eyes and stand up in a swift spin. When he spins, he keeps going up and then appears in the base.
Skins
 • Now that we understand what niche he fits in the game, we can understand what themes would be cool to give him. Cosmic defender is nice for the ASPECT part, Warring Kingdoms, Comando, Secret Agent are very nice to put him too. But considering this Secret Agent - S- Mission Demacian Soldier, he would fit very well in the Project theme, Beast Hunter, Odyssey, Chosen, PsyOps, Special Forces, Pulsefire and so on.

His identity in the game as it is now

Xin's identity should be of an early game hypercary who will have early game dominance through strategy and out-dueling. A Xin player will have to dominate both micro (aa resets, cooldown timers, animation cancelling) and macro (jungle roots, rotations, objective timing, farming, roaming and jungle invading) managing in order to perform well with him.
He is a strong midlane fighter who will have to invade and roam, adapting his runes and his build to counter one specific target on the opposite team (generally his opposed midlaner or the enemy's adc).He can't be a frontliner, nor can he be an assassin. He will be like Irelia, Wukong, Diana or Sylas, but with early-game bullying and mid-game deficiency.As viable in the jungle, he will serve the purpose of a secondary diver, and his dominance in the early will be granted by his easy access to non-mobile champions, and he can adapt his kit to clear camps with ease.
If everything goes right, he becomes a formidable splitpusher.
In comparison of power
 • He will almost always lose early-game fights against juggernaults, tanks and bruisers like Garen, Malphite, Riven, Darius, Mordekaiser, Renekton, Lee Sin, Volibear, Rammus, Zac etc., but he will be able to fight equally and hold them back in the lategame, if he manages to build properly.
 • He will almost always win against assassins, burst mages, late-game divers or late-game tanks like Yasuo, Zed, Lux, Annie, Ahri, Evelynn, Amumu, Elise, Vi, Galio, Shyvanna, but he will start to lose strenght against them as the game progresses.
 • He will definitely live the hell on earth against control/artillary/burst mages like Morgana, Neeko, Zyra, Malzahar, Veigar, Azir, Orianna, Xerath, Ziggs, Zilean etc., and it will demand him a lot of help from the jungler to survive those lanes.
It's important to notice that Xin will have a hard midgame, but his lategame may be decent. But instead of diving in, he will adopt a supportive role and try and help his ad-carry, using his skills to disrupt and peel for them (like he should have done with Jarvan III).
In order to do that and not becoming extremely unbalanced, his optimal builds will focus on as, ls and hp, but both as and ls will have diminishing returns (as they already do now). An AP or Crit version would be very rare and unlikely, and at the same time building defensive items would take away too much of his presence and damage, so he will be beefy, but not tanky (characters with damage based on life will have a 3000 hp Ionian piñata to hit if the game reaches the 30 minute mark).
Essencial items should be: Trinity Force, Frozen Mallet, BotRK, Death's Dance. Skirmisher's in case of jungling.Runes would be optional to the playstyle, but any rune from the Precision tree could be useful, along with Hail of Blades, Electrocute, Phase Rush and Grasp of the Undying. But all of the sustain or tankness runes will take much of his early dueling potential, so it's a choice the player will have to make carefully.

What weakness Xin Zhao has and what weakness he should have

Right now Xin Zhao is not necessarily very weak. He sits on a 50% win rate in plat+ leagues and there are champions in worse conditions. But the thing is, since he doesn't have a true identity, people don't know what to do to or with him, and he has become a jack-of-all-trades champion that no one refers to when they want to seriously climb their elo.
He doesn't have enough sustain nor stickiness to gank and grant a kill. Most of his power relies on flat damage, so tanks almost always make him useless. This isn't bad per se, but he is sold as a meelee bruiser, so most people think he will be a frontliner too. He isn't a frontliner, for many reasons discussed prior. So by the 20 minute mark the team starts asking "hey Xin Zhao weren't you supposed to be starting the fight"? To which the Xin players with half a trinity force will shrug and reply "my ultimate pushes people away, what do you want me to do?"
Then the team replies "Well, I don't know, maybe pick something actually useful like a Graves, a Volibear, a Rammus or a Kayn?"
To define his weakness, we should treat him kind of like Lee Sin, but for the midlane. There are MANY bad Lee Sin players around there. We know how useless Lee can be. But there is that one Lee Sin that is at the right place at the right time and that ends the game in 15 minutes. Lee Sin is not a frontliner, he isn't an assassin, he is kind of both, but we know what he does, how to build for him, how to build against him, and actually how to win with him. If we see gameplay videos, guides and the Xin Zhao mains reddit, we will easily see how uncertain using him can be. This shouldn't happen.
In my opinion, Xin Zhao should be weak against teams who prepare for jungle invading and for allies who don't articulate enough, or who can hold thing until the mid/lategame. If people build %life damage, he will be easier to handle. He should be weak to lane freezing and vision control. He will almost always lose to short trades (Fizz, for example, will be a very hard fish to catch). His waveclear will be lacking, in order to clear the wave and roam he should first Tiamat.

Conclusion

Thank you if you had the patience to read all of this. I really hope that this can be a conversation starter. I'd love to see with my fellow spearmen if those ideas sound cool.

TLDR

He should be a meele midlane fighter who excels in early 1v1 combat, like Irelia, Wukong, Ekko, Sylas and Diana. His itemization should focus primarily on life and AD. He can be viable in the jg, but not S tier. His kit, lore and identity should reflect that, by adding more elements of the modern history of the game, like his spear being a redeemed Darkin and him being Demacia's secret agent. Changes to his kit involve making the CHALLENGER part of his kit more present and meaningful, and investing on AA resets to make him stick more to his targets and outduel them.
submitted by HitigoBalmug to leagueoflegends [link] [comments]


2020.08.21 19:33 K3vin_Norton Custom, semi chronological Watch order for the DC Animated Universe

This is a custom watch order for the DC Animated Universe (DCAU) AKA the Timmverse/Diniverse. This listing was created using IMDB user Darkpoet1792's watch order as a basis, and Darkpoet1792 Chronology as a reference, also shoutout to wiggi71086 for helping me spot multiple continuity errors during the process.
The main differences from Darkpoet's watch order are as follows:
1) To make for a more varied watching experience, there are no more than 6 consecutive episodes of any one show; often at the expense of exact chronology.
2) This listing includes S1 and S2 of Gotham Girls, Lobo, The Zeta Project, Static Shock, and controversially Teen Titans. I realize that Teen Titans takes place in its own universe but the only real contradiction as far I can tell is the age of Wally West, and possibly also Dick Grayson
I've made an effort to hide that continuity error as much as possible with the episode order. I ask that you imagine a 1 year timeskip after the Teen Titans movie, where Dick Grayson leaves the Titans to become Nightwing, and Wally West takes on the mantle of Flash.
[Please note: If this text is here this post is a work in progress, I may still adjust some episodes here and there as I watch trough if I find any continuity errors. ]
To fix: Batgirl named in Superman before her first appearance.
Contents (Roughly in order) Format
The Dark Knight's First Night Short Pilot for B:TAS
Batman:The Animated Series TV Show
Batman:Mask of the Phantasm Movie
Superman:The Animated Series TV Show
Lobo Flash Animation (On Youtube)
Batman:Black and White Motion Comic (on Youtube)
Batman:Sub-Zero Movie
Static Shock TV Show
Teen Titans TV Show
New Teen Titans text
Teen Titans: Trouble in Tokyo Movie
The New Batman Adventures TV Show
Gotham Girls Flash Animation (on Youtube)
Justice League TV Show
Batman Beyond TV Show
Batman and Harley Quinn Movie
Batman: Chase Me Animated Short
Justice League Unlimited TV Show
Batman: Mystery of the Batwoman Movie
Batman Beyond: Return of the Joker Movie
The Zeta Project TV Show
Season 1 (B:TAS & S:TAS)
 1. S:TAS - 101 - The Last Son of Krypton - Part 1
 2. B:TAS - 000 - The Dark Knight's First Night
 3. B:TAS - 125 - The Cape and Cowl Conspiracy
 4. B:TAS - 101 - The Cat and the Claw - Part 1
 5. B:TAS - 108 - The Cat and the Claw - Part 2
 6. B:TAS - 120 - I've Got Batman in My Basement
 7. B:TAS - 127 - The Underdwellers
 8. S:TAS - 102 - The Last Son of Krypton - Part 2
 9. S:TAS - 103 - The Last Son of Krypton - Part 3 - Mid-Season Finale
 10. B:TAS - 115 - The Last Laugh
 11. B:TAS - 122 - Prophecy of Doom
 12. B:TAS - 128 - Night of the Ninja
 13. B:TAS - 159 - Read My Lips
 14. B:TAS - 123 - The Forgotten
 15. S:TAS - 104 - Fun and Games
 16. B:TAS - 156 - See No Evil
 17. B:TAS - 106 - It's Never Too Late
 18. B:TAS - 112 - Appointment in Crime Alley - Season Finale
Season 2 (B:TAS, Lobo & S:TAS)
 1. S:TAS - 105 - A Little Piece of Home
 2. Lobo - 001 -Lobo Is a Four Letter Word
 3. Lobo - 001 - Market Day
 4. Lobo - 001 - Pit Stop
 5. Lobo - 001 - It's Fraggin' Time Again
 6. Lobo - 001 - Payback Time
 7. B:TAS - 102 - On Leather Wings
 8. B:TAS - 110 - Nothing to Fear
 9. B:TAS - MOV - Mask of the Phantasm
 10. B:TAS - 113 - P.O.V.
 11. B:TAS - 109 - Pretty Poison
 12. S:TAS - 111 - My Girl [[[Batgirl Named!]]]
 13. B:TAS - 111 - Be a Clown
 14. B:TAS - 132 - Beware the Gray Ghost
 15. B:TAS - 107 - Joker's Favor [[[HQ]]]
 16. Lobo - 006 - Bustin' Out of Oblivion Part 1
 17. Lobo - 007 - Bustin' Out of Oblivion Part 2
 18. Lobo - 008 - Bustin' Out of Oblivion Part 3
 19. Lobo - 009 - Breakout!
 20. B:TAS - 117 - Two-Face - Part 1
 21. B:TAS - 133 - Cat Scratch Fever
 22. S:TAS - 106 - Feeding Time
 23. B:TAS - 114 - The Clock King - Mid-Season Finale
 24. B:TAS - 136 - Moon of the Wolf
 25. B:TAS - 146 - The Laughing Fish [[[HQ]]]
 26. B:TAS - 121 - Vendetta
 27. B:TAS - 118 - Two-Face -Part 2
 28. S:TAS - 107 - The Way of All Flesh
 29. B:TAS - 154 - Blind as a Bat
 30. B:TAS - 150 - Zatanna
 31. B:TAS - 119 - Fear of Victory
 32. B:TAS - 141 - If You're So Smart, Why Aren't You Rich?
 33. Lobo - 010 - Lobo For President
 34. Lobo - 011 - When Pigs Fly
 35. Lobo - 012 - Arms & The Main Man
 36. Lobo - 013 - Eat This!
 37. Lobo - 014 - Repeating Offender
 38. S:TAS - 108 - Stolen Memories
 39. B:TAS - 155 - Day of the Samurai
 40. B:TAS - 116 - Eternal Youth
 41. B:TAS - 129 - The Strange Secret of Bruce Wayne - Season Finale
Season 3 (B:TAS & S:TAS)
 1. B:TAS - 138 - Christmas with The Joker
 2. B:TAS - 103 - Heart of Ice
 3. S:TAS - 109 - The Main Man - Part 1
 4. S:TAS - 110 - The Main Man - Part 2
 5. B:TAS - 104 - Feat of Clay - Part 1
 6. B:TAS - 105 - Feat of Clay - Part 2
 7. B:TAS - 124 - Mad as a Hatter
 8. B:TAS - 147 - Harley and Ivy
 9. S:TAS - 113 - Two's a Crowd
 10. B:TAS - 131 - Dreams in Darkness
 11. B:TAS - 130 - Tyger, Tyger
 12. B:TAS - 142 - Joker's Wild
 13. B:TAS - 151 - Robin's Reckoning - Part 1
 14. B:TAS - 153 - Robin's Reckoning - Part 2
 15. S:TAS - 112 - Tools of the Trade
 16. B:TAS - 149 - The Man Who Killed Batman
 17. B:TAS - 126 - Perchance to Dream - Mid-Season Finale
 18. B:TAS - 135 - Almost Got 'im
 19. B:TAS - 160 - Fire From Olympus
 20. B:TAS - 139 - Heart of Steel - Part 1 [[[BARBARA GORDON]]]
 21. B:TAS - 140 - Heart of Steel - Part 2
 22. S:TAS - 203 - The Prometheon
 23. B:TAS - 137 - Terror in the Sky
 24. B:TAS - 145 - What is Reality?
 25. B:TAS - 152 - Birds of a Feather
 26. B:TAS - 134 - I Am the Night
 27. S:TAS - 201 - Blasts from the Past - Part 1
 28. S:TAS - 202 - Blasts from the Past - Part 2
 29. B:TAS - 144 - Off Balance
 30. B:TAS - 205 - Paging the Crime Doctor
 31. B:TAS - 209 - Trial
 32. B:TAS - 157 - The Demon's Quest - Part 1
 33. B:TAS - 158 - The Demon's Quest - Part 2 - Season Finale
Season 4 (B:TAS, S:TAS, Static Shock, Teen Titans)
 1. B:TAS - 309 - Lock-Up (up to 6:20)
 2. SS - 101 - Shock to the System
 3. SS - 102 - Aftershock
 4. S:TAS - 205 - Livewire
 5. B:TAS - 206 - House and Garden
 6. B:TAS - 208 - Avatar
 7. B:TAS - 143 - His Silicon Soul
 8. B:TAS - 210 - Harlequinade [[[BATGIRL MENTIONED]]]
 9. S:TAS - 206 - Identity Crisis
 10. B:TAS - 203 - Mudslide
 11. B:TAS - 301 - Bane
 12. SS - 103 - The Breed
 13. B:TAS - 204 - The Worry Men
 14. B:TAS - 404 - A Bullet for Bullock
 15. S:TAS - 207 - Target
 16. B:TAS - 201 - Shadow of the Bat - Part 1
 17. B:TAS - 307 - Make 'em Laugh
 18. B:TAS - 303 - Riddler's Reform
 19. B:TAS - 202 - Shadow of the Bat - Part 2 - Mid-Season Finale
 20. SS - 104 - Grounded
 21. S:TAS - 208 - Mxyzpixilated
 22. B:TAS - 305 - Time Out of Joint
 23. B:TAS - 304 - Baby-Doll
 24. B:TAS - 405 - The Lion and the Unicorn
 25. SS - 105 - They're Playing My Song
 26. B:TAS - 402 - Showdown
 27. B:TAS - 403 - Catwalk
 28. B:TAS - 401 - The Terrible Trio
 29. B:TAS - 302 - Second Chance
 30. S:TAS - 209 - Action Figures
 31. SS - 106 - The New Kid
 32. B:TAS - 306 - Harley's Holiday
 33. B:TAS - 309 - Lock-Up (continued)
 34. B:TAS - 207 - Sideshow
 35. SS - 107 - Child's Play
 36. B:TAS - 148 - The Mechanic
 37. B:TAS - 310 - Deep Freeze
 38. B:TAS - 308 - Batgirl Returns
 39. S:TAS - 210 - Double Dose
 40. TT - 101 - Final Exam
 41. B:TAS - 000 - Batman Black & White: Two of a Kind
 42. B:TAS - MOV - Subzero - Season Finale
Season 5 (Teen Titans, S:TAS, SS, NTT)
 1. TT - 102 - Sisters
 2. TT - 103 - Divide and Conquer
 3. TT - 104 - Forces of Nature
 4. TT - 105 - The Sum of His Parts
 5. TT - 106 - Nevermore
 6. S:TAS - 211 - Solar Power
 7. TT - 107 - Switched
 8. TT - 108 - Deep Six
 9. TT - 109 - Masks
 10. TT - 110 - Mad Mod
 11. SS - 209 - Attack of the Living Brain Puppets
 12. NTT - 001 - Burp
 13. NTT - 002 - Utility Player
 14. NTT - 003 - Stream of Consiences
 15. NTT - 004 - Turn Back the Clock
 16. TT - 111 - Apprentice (1)
 17. TT - 112 - Apprentice (2)
 18. TT - 113 - Car Trouble
 19. S:TAS - 212 - Brave New Metropolis
 20. TT - 201 - How Long is Forever?
 21. TT - 202 - Every Dog Has His Day
 22. TT - 203 - Terra - Mid-Season Finale
 23. TT - 204 - Only Human
 24. TT - 205 - Fear Itself
 25. S:TAS - 213 - Monkey Fun
 26. TT - 206 - Date with Destiny
 27. TT - 207 - Transformation
 28. TT - 208 - Titan Rising
 29. TT - 209 - Winner Take All
 30. SS - 108 - Sons of the Fathers
 31. SS - 111 - Junior
 32. TT - 210 - Betrayal
 33. TT - 211 - Fractured
 34. SS - 109 - Winds of Change
 35. SS - 110 - Bent Out of Shape
 36. TT - 212 - Aftershock (1)
 37. TT - 213 - Aftershock (2) - Season Finale
 38. NTT - 012 - Kidz Korner 4 Kidz
 39. NTT - 013 - Groundhog Minute
 40. NTT - 014 - Apprentice, Part III
Season 6 (S:TAS, TT, SS & NTT )
 1. SS - 112 - Replay
 2. SS - 113 - Tantrum
 3. S:TAS - 214 - Ghost in the Machine
 4. TT - 301 - Deception
 5. TT - 302 - X
 6. TT - 303 - Betrothed
 7. TT - 304 - Crash
 8. TT - 305 - Haunted
 9. TT - 306 - Spellbound
 10. S:TAS - 216 - World's Finest - Part 1
 11. S:TAS - 217 - World's Finest - Part 2
 12. S:TAS - 218 - World's Finest - Part 3 - "Mid"-Season Finale
 13. NTT - 005 - Blackfire's Babysiter
 14. NTT - 006 - Cyborg the Lifeguard
 15. NTT - 007 - Taped Before a Live Studio Audience
 16. NTT - 008 - Red X Unmasked
 17. NTT - 009 - Gamma Rays and You
 18. TT - 307 - Revolution
 19. TT - 308 - Wavelength
 20. TT - 309 - The Beast Within
 21. S:TAS - 215 - Father's Day
 22. TT - 310 - Can I Keep Him?
 23. TT - 311 - Bunny Raven or How to Make a Titananimal Disappear
 24. NTT - 010 - Titans in Love
 25. NTT - 011 - Titanimal Kingdom
 26. TT - ??? - The Lost Episode
 27. TT - 312 - Titans East (1)
 28. TT - 313 - Titans East (2)
 29. S:TAS - 221 - Prototype
 30. SS - 206 - Sunspots
 31. SS - 310 - Trouble Squared
 32. TT - 401 - Don't Touch That Dial
 33. TT - 402 - The Quest
 34. TT - 403 - Birthmark
 35. S:TAS - 219 - Bizarro's World
 36. TT - 404 - Cyborg the Barbarian
 37. TT - 405 - Employee of the Month
 38. TT - 406 - Troq
 39. TT - 407 - The Prophecy
 40. S:TAS - 223 - Heavy Metal
 41. TT - 408 - Stranded
 42. TT - 409 - Overdrive
 43. TT - 410 - Mother Mae-Eye
 44. TT - 411 - The End (1)
 45. TT - 412 - The End (2)
 46. TT - 413 - The End (3) - Season Finale
Season 7 (SS, TT, NTT & S:TAS)
 1. SS - 203 - Brother-Sister Act
 2. SS - 204 - Static Shaq
 3. S:TAS - 220 - The Hand of Fate
 4. TT - 500 - Homecoming (1)
 5. TT - 501 - Homecoming (2)
 6. TT - 502 - Trust
 7. TT - 503 - For Real
 8. SS - 205 - Frozen Out
 9. S:TAS - 222 - The Late Mr. Kent
 10. S:TAS - 224 - Warrior Queen - Mid-Season Finale
 11. TT - 504 - Snowblind
 12. TT - 505 - Kole
 13. TT - 506 - Hide and Seek
 14. TT - 507 - Lightspeed
 15. SS - 208 - Bad Stretch
 16. SS - 207 - Pop's Girlfriend
 17. NTT - 015 - Bad Dad
 18. NTT - 016 - Lighting Round
 19. NTT - 017 - Mayhem at First Sight
 20. TT - 508 - Revved Up
 21. TT - 509 - Go
 22. TT - 510 - Calling All Titans
 23. TT - 511 - Titans Together
 24. TT - 512 - Things Change
 25. S:TAS - 225 - Apokolips... Now! - Part 1
 26. S:TAS - 226 - Apokolips... Now! - Part 2
 27. TT - MOV - Teen Titans: Trouble in Tokyo - Season Finale
(Several months pass to fix the continuity problems Titans creates)
Season 8 (SS, S:TAS, TNBA, GG)
 1. SS - 202 - Power Play
 2. SS - 309 - Consequences
 3. SS - 201 - The Big Leagues
 4. S:TAS - 204 - Speed Demons
 5. S:TAS - 227 - Little Girl Lost - Part 1
 6. S:TAS - 228 - Little Girl Lost - Part 2
 7. TNBA - 102 - Sins of the Father
 8. TNBA - 103 - Cold Comfort
 9. TNBA - 106 - Double Talk
 10. TNBA - 105 - You Scratch My Back
 11. GG - 101 - The Vault
 12. GG - 102 - Lap Bat
 13. GG - 103 - Trick or Trick
 14. S:TAS - 301 - Where There's Smoke
 15. TNBA - 108 - Growing Pains
 16. TNBA - 101 - Holiday Knights
 17. TNBA - 113 - Love Is a Croc
 18. TNBA - 112 - Torch Song
 19. TNBA - 201 - The Ultimate Thrill
 20. S:TAS - 302 - Knight Time - Mid-Season Finale
 21. TNBA - 104 - Never Fear
 22. GG - 104 - Alittle Night Magic
 23. GG - 105 - More than One Way
 24. GG - 106 - Precious Virthstones
 25. S:TAS - 304 - Obsession
 26. S:TAS - 303 - New Kids in Town
 27. S:TAS - 311 - The Demon Reborn
 28. TNBA - 107 - Joker's Millions
 29. S:TAS - 305 - Little Big Head Man
 30. TNBA - 109 - Mean Seasons
 31. S:TAS - 306 - Absolute Power
 32. S:TAS - 307 - In Brightest Day
 33. TNBA - 202 - Critters
 34. S:TAS - 308 - Superman's Pal
 35. S:TAS - 309 - A Fish Story
 36. GG - 107 - Pave Paradise
 37. GG - 108 - The Three Babes
 38. GG - 110 - The Gardner's Apprentice
 39. GG - 111 - Lady - X
 40. TNBA - 203 - Cult of the Cat
 41. TNBA - 204 - Animal Act
 42. S:TAS - 310 - Unity
 43. S:TAS - 312 - Legacy - Part 1
 44. S:TAS - 313 - Legacy - Part 2 - Season Finale
Season 9 (JL, TNBA, SS & GG)
 1. JL - 101 - Secret Origins
 2. JL - 102 - Secret Origins: Part II
 3. JL - 103 - Secret Origins: Part III
 4. TNBA - 110 - The Demon Within
 5. TNBA - 205 - Old Wounds
 6. TNBA - 206 - Legends of the Dark Knight
 7. TNBA - 208 - Chemistry
 8. JL - 104 - In Blackest Night
 9. JL - 105 - In Blackest Night: Part II
 10. TNBA - 207 - Girl's Night Out
 11. TNBA - 210 - Beware the Creeper
 12. JL - 106 - The Enemy Below
 13. JL - 107 - The Enemy Below: Part II
 14. JL - 118 - Injustice for All
 15. JL - 119 - Injustice for All: Part II
 16. TNBA - 209 - Judgement Day
 17. TNBA - 211 - Mad Love
 18. TNBA - 111 - Over the Edge
 19. SS - 219 - Duped
 20. SS - 301 - Hard as Nails
 21. SS - 303 - Static in Africa
 22. GG - 201 - Hold That Tiger
 23. GG - 202 - Miss Un-Congeniality
 24. GG - 203 - Strategery
 25. JL - 108 - Paradise Lost
 26. JL - 109 - Paradise Lost: Part II - - Mid-Season Finale
 27. JL - 110 - War World
 28. JL - 111 - War World: Part II
 29. SS - 302 - Gear
 30. GG - 204 - Baby Boom
 31. GG - 205 - Cat N- Mouse
 32. GG - 206 - Bat'ing Cleaup
 33. JL - 112 - The Brave and the Bold
 34. JL - 113 - The Brave and the Bold: Part II
 35. TNBA - 000 - Chase Me (Short)
 36. SS - 314 - Flashback
 37. JL - 114 - Fury
 38. JL - 115 - Fury: Part II
 39. SS - 305 - The Usual Suspect
 40. JL - 116 - Legends
 41. JL - 117 - Legends: Part II
 42. JL - 122 - Metamorphosis
 43. JL - 123 - Metamorphosis: Part II
 44. GG - 207 - Catsitter
 45. GG - 208 - Gotham Noir
 46. GG - 209 - Scout's Dis-Honor
 47. GG - 210 - I'm Badgirl
 48. JL - 120 - A Knight of Shadows
 49. JL - 121 - A Knight of Shadows: Part II
 50. SS - 304 - Shebang
 51. JL - 124 - The Savage Time
 52. JL - 125 - The Savage Time: Part II
 53. JL - 126 - The Savage Time: Part III - Season Finale
[Note to self orginally SS306-307 WAS AFTER JL212, fix that if it cause continuity problems]
Season 10 (JL, SS, GG)
 1. SS - 308 - Showtime
 2. SS - 211 - Jimmy
 3. JL - 201 - Twilight
 4. JL - 202 - Twilight: Part II
 5. JL - 203 - Tabula Rasa
 6. JL - 204 - Tabula Rasa: Part II
 7. JL - 207 - Maid of Honor
 8. JL - 208 - Maid of Honor: Part II
 9. SS - 306 - A League of Their Own: Part 1
 10. SS - 315 - Blast from the Past
 11. SS - 307 - A League of Their Own: Part 2 - Season Finale
 12. JL - 209 - Hearts and Minds
 13. JL - 210 - Hearts and Minds: Part II
 14. JL - 211 - A Better World
 15. JL - 212 - A Better World: Part II
 16. SS - 311 - Toys in the Hood
 17. SS - 313 - Romeo in the Mix
 18. JL - 205 - Only a Dream
 19. JL - 206 - Only a Dream: Part II
 20. SS - 312 - The Parent Trap
 21. SS - 401 - Future Shock --------
 22. JL - 215 - The Terror Beyond
 23. JL - 216 - The Terror Beyond: Part II
 24. JL - 213 - Eclipsed
 25. JL - 214 - Eclipsed: Part II
 26. JL - 219 - Hereafter
 27. JL - 220 - Hereafter: Part II - Mid-Season Finale
 28. SS - 402 - She-Back!
 29. SS - 403 - Out of Africa
 30. JL - 217 - Secret Society
 31. JL - 218 - Secret Society: Part II
 32. JL - 223 - Comfort and Joy
 33. JL - 221 - Wild Cards
 34. JL - 222 - Wild Cards: Part II
 35. GG - 301 - Ms-ing in Action
 36. GG - 302 - Gotham in Pink
 37. GG - 303 - Hear Me Roar
 38. GG - 304 - Gotham in Blue
 39. SS - 405 - Fallen Hero
 40. SS - 404 - Army of Darkness - Season Finale
 41. GG - 305 - A Cat in the Hand
 42. GG - 306 - Jailhouse Wreck
 43. GG - 307 - Honor Among Thieves
 44. GG - 308 - No, I'm Batgirl!
 45. GG - 309 - Signal Fires
 46. GG - 310 - Cold Hands, Cold Heart
 47. JL - 224 - Starcrossed
 48. JL - 225 - Starcrossed: Part II
 49. JL - 226 - Starcrossed: Part III - Season Finale
Season 11 (BB, SS & JLU)
 1. BB - 101 - Rebirth: Part 1
 2. BB - 102 - Rebirth: Part 2
 3. BB - 103 - Black Out
 4. SS - 407 - Hoop Squad
 5. SS - 408 - Now You See Him...
 6. BB - 104 - Golem
 7. BB - 109 - The Winning Edge
 8. BB - 108 - Dead Man's Hand
 9. SS - 406 - No Man's an Island
 10. SS - 410 - Linked
 11. BB - 105 - Meltdown
 12. BB - 106 - Heroes
 13. BB - 110 - Spellbound
 14. SS - 409 - Where the Rubber Meets the Road
 15. SS - 411 - Wet and Wild
 16. SS - 412 - Kidnapped
 17. SS - 413 - Power Outage - Mid-Season Finale
 18. JLU - 101 - Initiation
 19. BB - 107 - Shriek
 20. BB - 112 - A Touch of Curaré
 21. JLU - 102 - For the Man Who Has Everything
 22. JLU - 103 - Kids' Stuff
 23. JLU - 104 - Hawk and Dove
 24. BB - 111 - Disappearing Inque
 25. BB - 203 - Joyride
 26. BB - 113 - Ascension
 27. JLU - 105 - This Little Piggy
 28. JLU - 106 - Fearful Symmetry
 29. JLU - 107 - The Greatest Story Never Told
 30. BB - 202 - Earth Mover
 31. BB - 201 - Splicers
 32. BB - 204 - Lost Soul
 33. JLU - 108 - The Return
 34. JLU - 109 - Ultimatum
 35. JLU - 110 - Dark Heart
 36. BB - 206 - Bloodsport
 37. BB - 205 - Hidden Agenda
 38. BB - 207 - Once Burned
 39. JLU - 111 - Wake the Dead
 40. JLU - 112 - The Once and Future Thing, Part One: Weird Western Tales
 41. JLU - 113 - The Once and Future Thing, Part Two: Time, Warped - Season Finale
Season 12 (BB, JLU, TZP, TNBA)
 1. BB - 208 - Hooked Up
 2. BB - 209 - Rats!
 3. BB - 210 - Mind Games
 4. JLU - 201 - The Cat and the Canary
 5. JLU - 202 - The Ties That Bind
 6. BB - 211 - Revenant
 7. BB - 212 - Babel
 8. BB - 213 - Terry's Friend Dates a Robot
 9. BB - 214 - Eyewitness
 10. BB - 220 - Zeta
 11. JLU - 203 - The Doomsday Sanction
 12. JLU - 204 - Task Force X
 13. JLU - 205 - The Balance
 14. JLU - 206 - Double Date - Mid-Season Finale
 15. TZP - 101 - The Accomplice
 16. TZP - 102 - His Maker's Name
 17. TZP - 104 - Change of Heart
 18. JLU - 207 - Clash
 19. JLU - 208 - Hunter's Moon
 20. TNBA - MOV - Batman and Harley Quinn - Mid-Season Finale
 21. TZP - 103 - Remote Control
 22. TZP - 105 - The Next Gen
 23. TZP - 106 - West Bound
 24. TZP - 107 - Hicksburg
 25. JLU - 209 - Question Authority
 26. JLU - 210 - Flashpoint
 27. JLU - 211 - Panic in the Sky
 28. JLU - 212 - Divided We Fall -
 29. BB - 216 - The Last Resort
 30. BB - 215 - Final Cut
 31. BB - 217 - Armory
 32. BB - 218 - Sneak Peak
 33. JLU - 301 - I Am Legion
 34. JLU - 302 - Shadow of the Hawk
 35. JLU - 303 - Chaos at the Earth's Core
 36. BB - 221 - Plague
 37. BB - 219 - The Eggbaby
 38. BB - 222 - April Moon
 39. BB - 224 - Payback
 40. BB - 223 - Sentries of the Last Cosmos
 41. JLU - 304 - To Another Shore
 42. JLU - 305 - Flash and Substance
 43. JLU - 306 - Dead Reckoning
 44. JLU - 307 - Patriot Act
 45. BB - 304 - Big Time
 46. BB - 302 - Untouchable
 47. BB - 225 - Where's Terry? - Season Finale
Season 13 (TZP, BB, JLU, & TNBA)
 1. BB - 226 - Ace in the Hole
 2. BB - 301 - King's Ransom
 3. JLU - 308 - The Great Brain Robbery
 4. JLU - 309 - Grudge Match
 5. TZP - 108 - Shadows --------
 6. TZP - 109 - Crime Waves
 7. TZP - 110 - Taffy Time
 8. JLU - 310 - Far from Home
 9. JLU - 311 - Ancient History
 10. BB - MOV - Return of The Joker
 11. TZP - 112 - Ro's Reunion
 12. TZP - 111 - Kid Genius - Mid-Season Finale
 13. TZP - 209 - Quality Time
 14. JLU - 312 - Alive!
 15. JLU - 313 - Destroyer
 16. TZP - 201 - Absolute Zero
 17. TZP - 202 - Wired: Part 1
 18. TZP - 203 - Wired: Part 2
 19. JLU - MOV - Justice League vs The Fatal Five - Mid-Season Finale
 20. BB - 309 - Betrayal
 21. BB - 305 - Out of the Past
 22. BB - 306 - Speak No Evil
 23. TZP - 205 - Hunt in the Hub
 24. TZP - 206 - Ro's Gift
 25. TZP - 204 - Resume Mission
 26. TZP - 207 - Lost and Found
 27. BB - 303 - Inqueling
 28. BB - 313 - Unmasked
 29. TNBA - MOV - Mystery of the Batwoman
 30. TZP - 210 - On the Wire
 31. TZP - 211 - Cabin Pressure
 32. TZP - 214 - The Wrong Morph
 33. BB - 310 - The Curse of the Kobra: Part 1
 34. BB - 311 - The Curse of the Kobra: Part 2
 35. TZP - 208 - Eye of the Storm
 36. TZP - 212 - The River Rising
 37. TZP - 213 - The Hologram Man
 38. BB - 312 - Countdown
 39. BB - 307 - The Call: Part 1
 40. BB - 308 - The Call: Part 2
 41. JLU - 213 - Epilogue - Finale.
submitted by K3vin_Norton to Lupin [link] [comments]


2020.05.28 19:18 WartornGladius My Experience with Electrosphere (A very long ramble about the game, no seriously it's long)

This is spoiler tagged not because the whole thing is spoilers. I want people to know that. You can read a chunk of this without having beaten the game, I just didn't want to have to spoiler text a whole bunch of my work is all.
I don't remember what made me want to play Ace Combat 3. I had played 7 to completion twice, beaten X, my PC would combust if it tried to emulate the PS2 games and Joint Assault was just a mistake to download. Perhaps it was the allure of a longer branching path PS1 game or an exploration of a beloved series' roots. I don't quite know. What I do know is that I got the Project Nemo translation, ePSXe and readied myself for a wild ride.
(Also this is long and highly subjective, as it is just my experience with the game. Might wanna get some popcorn or something lmao)
Gameplay:
Being an older AC game I expected the gameplay to be dated to an extent. Boy was I right. Missiles in this game confuse me, even after having done all of the endings. Sometimes they just... Don't work. The enemy does a tiny maneuver and wham you missed em. Doesn't quite happen to you when a missile gets shot at you though, get ready to run for your life.
The AI also isn't the smartest. Your wingmen are about as useless as a house with no roof. Aside from 1 mission they usually just sit about on the edge of the map and occasionally fire their machine guns at enemy planes. Speaking of the enemies. They seem to be stuck at the slowest speed and turn very quickly. You can't get into a proper dog-fight with them as you just go in circles of each other. The only way I found to get good kills is luck and hit and run tactics. Sometimes the dog fighting worked and I felt like I was in Ace Combat again but most of the time it wouldn't.
Flying feels a little bit sluggish but it's generally alright considering the game came out on the PS1.
Visuals:
Being a game from 1999, Electrosphere came out at the end of the PS1's lifespan. The graphics represent that, it's a very nice looking game from 1999, especially the PS1. I couldn't emulate at anything other than native res but I imagine the game looks better at 2x or higher the internal resolution.
Artistically, I love the game's style. It seems inspired by WipeOut and generally has a 90s Japanese Sci-fi Dystopia Aesthetic. Fitting since the people who made Ghost In The Shell made the animated cutscenes for the game.
OST:
Ace Combat games tend to have good soundtracks as a rule. This game, for me anyways, is no exception. I personally like the ambient style of electronic music, I think it fits the game's aesthetic as a whole. I find a small amount of it relaxing, the track Transparent Blue for a good example. Overall I think the sountrack is good but I don't need to go too much into it.
Here's my final warning for story spoilers, don't read ahead if you don't want to get spoiled. Enjoy the game and have fun.
Story:
The game has a grand total of five endings and 52 combined missions. It's on 2 discs which is pretty cool for a PS1 era game. To talk about the factions though, I need to mention some of the characters for context.
Nemo - This is you. The word Nemo is latin for 'nobody' or 'no one'. You can actually make your character have what ever name you want but the canon name seems to be Nemo. It fits as well considering later revelations. Consider his tac icon a clownfish or something, we never see Nemo. He might be shy or he just likes to leave people on read as people constantly send him mail when he doesn't answer the phone.
Rena Hirose - My candidate for best girl waifu for the game. She has Silverstone Disease, which means direct sunlight is lethal for her. Her time stuck inside as a child has led to her having lacking social skills and some strange habits. To Rena, flying is everything and her only opportunity to be free. She has a very mysterious backstory. She might strike you as a bit weird but I think she's cute imo. She's by far one of the most important characters in the story.
Erich Jager - Jager from AC7's kid. He's not very confident at the start of the game but has the chops to be a great pilot like his dad. He holds integrity and the idea of loyalty towards his comrades very seriously. He's a good bro.
Fiona Fitzgerald - Another one of your friends at the start of the game, she's more assertive and values her friends highly. Her sister is an Ace Pilot.
Cynthia Fitzgerald - Fiona's sister, ace of Neucom Inc. She's an idealist and likes technology. Has a nice voice.
Abyssal Dision - Has a very ominous name. General Resource LTD's top Ace. He's considered the game's main Antagonist. I will go into him more later when I talk about the overarching story.
Keith Bryan - Solo Wing Keith starts off giving you the cold shoulder but warms up to you as the game goes on so long as you serve General Resource. He's Dision's wingman but starts calling you Buddy and that gives me flashbacks. He's a bro.
Simon Cohen - A scientist at Neucom. He's surprisingly important to the story but just seems weird when you speak to him normally.
Yoko Inoue - Also an important character, we will get into her more later. You never see her normally in the game.
Factions:
The factions are important to the game's story and in total there are 4 of them.
UPEO - Universal Peace Enforcement Organization is like Interpol with Fighter Jets. They act as the intermediaries between conflicts and tend to use force to diffuse conflict happening when fighting cannot be avoided. UPEO is the starting faction and can be left at various points in the game.
General Resource LTD - One of the two big corporations in the story. They mostly just use American Jets and are considered older and outdated compared to the other corporation. Dision and Keith work for them.
Neucom Inc - Made from a group of Scientists who left General Resource, Neucom are the pioneers in scientific advancement, with nanotechnology and heavy research in the Electrosphere field. They have some of the best looking planes in the game, the R-101 is my favorite plane in the game after all. Cynthia works for them.
Ouroboros - A terrorist organization of Transhumanists who want to upload everbody to the internet. Dision is their leader and they are later revealed to be the reason behind the war that occurs in the game.
Stories:
The story in this game is split 5 ways, with 5 endings based on your actions through the game. I'm going to go through them in the order I played the game.
UPEO - Why can't everybody just get along?
The UPEO story locks in after the Mission Scylla and Charybdis but to recap what happened before. General Resource and Neucom are having border skirmishes against each other and other such things. Generally UPEO are an overly militaristic peacekeeping force who tends to start more conflict than they solve. It's only the smooth diplomacy of a Delegate Clarkson that UPEO manages to actually keep the peace. The starting of the UPEO story tends to have you fighting in the middle of both sides, stopping Neucom in one moment only to stop General in the next.
During the Mission 'Ghosts of the Past' Rena seems to have a sort of episode where she starts remembering things from her past. Mentions something about a Night Raven. This is important later on. If you then side with her on the mission 'No Clearance' then you learn a little more. She seems to be connected to Dision somehow.
In the mission Scylla and Charybdis, Commander Park the world's most dodgy man, orders you to shoot down a transport plane which Fiona is flying and Del Clarkson is riding in. Apparently they're doing espionage. If you don't shoot anything yourself then Rena will do it. If you shoot down another UPEO escort then you will join Neucom. If you or Rena down the transport then you lock yourself into the UPEO storyline.
Most of the UPEO storyline has you pretty much doing what Comm Park wants you to do as his personal grim reapers. You do a war crime at one point. During these moments you and Rena bond a bit and she starts getting her memories back. Seems she was experimented on during her past, partially by Dision. He seems to have been the one to inspire her love for flight.
During the most nightmare inducing mission Bug Hunt, Rena's plane gets attacked by Nanobytes with viruses on. She herself nearly gets infected by the virus. This event makes her reconsider her previous mindset of only needing to be a brain since her body has been useless to her. She thinks more about her humanity.
When Ouroboros shows up, Comm Park was revealed to be in on the conspiracy and orders SARF, the UPEO ace squadron you're in, to be members of the group. You and Erich, who have also been bonding along the game decide to go AWOL and fight Ouroboros. Rena goes about their airship and is almost tempted by Dision to fight for him. However, because of the bond and events she has undergone because of you, she decides against it and attacks the airship using the Night Raven but is shot down by Dision. Her fate is, for the moment, unknown.
In a bout of rage, you and Erich destroy the airship and Dision along with it, before returning to UPEO and getting revenge on Comm Park for Fiona.
Flying over Expo City, we find out that Rena survived Night Raven crashing and takes her suit off, seeming to be much happier than she was before.
UPEO is my favorite ending since it's the only one where Rena gets good character development and has a better time.
Neucom - Technology Stuff
I like Neucom's planes. That's it really.
To join Neucom, shoot down the UPEO escort during the mission Scylla and Charybdis, you will then join Neucom. Part of it makes me wonder if Del Clarkson was actually doing espionage since he joins Neucom really easy. Neucom is all about those R-Numeral Craft which look cool. During this storyline you meet Fiona's sister Cynthia. She seems to be about that Electrosphere shit and wants to be uploaded to the internet. She's nice.
During the Neucom story, you get to go to space, kill Keith and blow shit up in general. However Cynthia approaches you and asks you to join Ouroboros. You can join her or stay with Fiona.
Staying with Fiona has you going on a crusade to kick Ouroboros' ass. During a lot of the missions Fiona tries in vain to persuade Cynthia to return but she won't budge. Later, you even have to shoot her down. Rena, having been brainwashed by Dision, uses the Night Raven to destroy Neucom's floating city Megafloat. You destroy Ouroboros' airship to fight the faction but Dision and Rena escape into some tunnels. You do a tunnel run which is horrible due to the game's janky flight model and then fight Rena in an underground city place. She gets shot down but survives in a comatose state. Fiona quits flying, only to get an email from her sister who is living in the Electrosphere. She seems happy but Fiona certainly isn't.
This isn't a happy ending.
General Resource - Everybody Dies and I'm Dead Inside
General Resource's story is accessible in the mission Paper Tiger, when Dision offers you to join him. You do it.
The General Resource plot has you fighting UPEO and Neucom more directly, actually fighting the war and kicking serious ass. Keith calls you buddy and you get to kill pretty much everybody, Erich, Fiona, Cynthia and later Rena.
The Ouroborus events are generally the same across the board, where Rena is brainwashed and blows up the Megafloat.
After Dision offers you to join Ouroborus and you reject him, you and Kieth go kick ass but continue to fight Neucom whilst also destroying Ouroborus. You end up destroying the Night Raven, killing Rena. Keith sacrifices himself to kill Dision and the story ends with you fighting some Night Raven wannabes in the worst combat sequence in the game.
The gameplay for most of this story is good, but the final mission and story makes me a bit negative towards it. Since everybody dies.
The Ouroboros Campaigns - Desertion and The Most Complete
There are two Ouroboros Campaigns, a General one and a Neucom one.
The Neucom one has you and Cynthia join the group, only for Cynthia's dreams of being uploaded to the internet being crushed by Dision, strange considering it happens if you play Neucom. You and Cynthia desert and try to take down Dision, chasing Rena to destroy the Night Raven whilst taking out the airship Ouroboros uses. You succeed and kill Rena, then returning to Neucom at the behest of Simon Cohen, a Neucom scientist who helped you take out the Night Raven.
The General one feels like an intended experience. You join Dision and tear things up alongside him, only for Nemo to accidentally bring Rena's memories back, not in a good way as she's been brainwashed by Dision. Keith comes back and helps you take down Rena, ramming his plane into the Raven's wing to slow it down. He develops Solo Wing Syndrome and calls you buddy as he goes down. You fight Dision and then he confronts you in the Electrosphere. He wonders who you are mentioning Simon the scientist before dying. Nemo flies off into the unknown, only for the screen to turn to static.
At this point, I had done all of the campaigns, so I got the hidden true ending.
True Ending - None of it matters
The true ending of this game is told to you by Simon, who announces to you that you're an AI program running different scenarios through a simulation. Simon is happy because no matter what happens, his enemy Dision's electrosphere copy gets killed. You see, Dision was working of brain uploading technology alongside the Yoko I mentioned earlier. She and Dision seemed to have a thing going on but just after Dision's brain got uploaded, the two were killed by a General Resource assassin squad. Simon seems to have some sort of connection, considering how creepy he is it was prolly a one sided love, to Yoko and wants revenge on Dision. He then deletes all your memories and plans on uploading you to the real world, likely to do things for real this time.
I hate this ending because it makes all of the character development and endings you get mean absolutely nothing. It makes me feel a little nihilistic since I related to a lot of the characters and felt for them, only for it to not matter. But it's the canon so... Things be that way. Maybe when the real world version of events happen, Nemo will choose the ending the player likes the most, maybe not. We have no idea.

Thank you for reading this far, I feel like it was too long but I played the game and wanted to talk about it to somebody. So... I did. Hope you enjoyed reading, good hunting out there!
submitted by WartornGladius to acecombat [link] [comments]


2020.05.22 08:46 TrappedWithTheKey This got insta-burried on r/DTG but wanted to repost it here for any honest feedback/opinions.

I spent a few hours typing this up, redid sections several times to avoid having too much personal opinions in it, and almost immediately after, one person misread 1 small sentence and the downvotes flooded in immediately... Hence the frustration... It's a long read, but was hoping to see what you guys thought. Thanks.
Destiny has seemingly been losing it’s identity over the past few years, and its more and more evident the more Destiny 2 is compared to Destiny 1. D1 was not perfect in any sense of the word, and had some pretty questionable decisions along the way, but also some groundbreaking and very solid fixes and upgrades as well.
Recently, I’ve gone back to some old videos of Destiny 1, both my own and from other players on YouTube spanning from a number of different time periods. From the pre-TDB days of Vanilla Destiny, to the Age of Triumph days, to the beginning of D2 and present day, and obviously a lot of time in between. There’s so much that was done absolutely right, and so much that was definitely not. I got to talking to a few friends, and did some thinking. Below are basically what not only the community has had a tremendous response to and obviously have been asking for, but also things that were done that may not have fit too well back then, but likely would today.

STRIKES

This is probably the obvious start. Back in D1Y1, you had a number of choices based on your current level, as to which playlist you’d be able to run. Vanguard Eagle (lvl18), Viper (20), Wolf (22), Tiger (24), Roc (26), and Dragon (28), plus the eventual introduction of the Nightfall Strikes at level forever29 30. All of which would give you increasing Vanguard rep, gear, and marks. Years 2 and 3 eventually combined some of these, even adding a slightly altered version during year 3 with SIVA based changes, but the rewards were still gradually increased, and had everyone’s favorite specific loot that only required completion at a certain difficulty to have a chance at getting, with Nightfalls just increasing that chance, but wasn’t mandatory for it. The drop chances werent really that high, yet it gave the players something to continually come back to the strikes for on a regular basis, outside of just doing it 3 times for 1 powerful drop per character per week… Outside of the loot pool, the strikes themselves were arguably a bit more engaging, at least at first, and all had some basis toward the overall story. Some spot on examples of this would be The Will Of Crota, Cerberus Vae III, Undying Mind (the actually difficult version of the boss), and Sepiks Prime and Perfected. These strikes weren't just slightly harder versions of story missions though, and a lot of them actually offered difficulty that wasn't based on adding a handful of bullet sponge bosses, or ridiculously unnecessary “champions”. They werent even “raid hard” by any means, but just difficult enough that even after fighting Valus Ta’aurc, whether we wanted it or not, multiple times, it was still an enjoyable experience. In Destiny 2, most of the strikes themselves aren't actually that bad at all, but they’re missing the rewards/loot that would just push them into better replayability, and some are, as mentioned before, literal copy/paste situations from the story missions themselves. There are a few currently that do have a solid replayable feel, but again, there’s just no real incentive to keep doing so without any strike specific loot outside of the nightfall versions, which even then, most of THAT loot is very questionable as is. I dont know about anyone else, but I’m not really planning to re play a nightfall over and over again for a ghost shell or sparrow… Nightfall strikes themselves, that's where the biggest head-scratcher comes in.

NIGHTFALLS

Yeah, this deserves an entire section by itself… Nightfalls at its peak were a once-a-week deal with a set modifier list. Weekly Heroic Strikes had this same thing, yes, but add on a higher light level requirement, plus the fact that you couldn't wipe or you’d be sent back to orbit, kept a challenge up that had rewards to fit. Sure, there were the obvious cheese strats for most, but even so, we still kept coming back for more every week. By completing the Nightfall, that character had a buff to XP gains for the remainder of that week, and even an aura glow to show off that you did it that week. If it was a notably difficult strike (like the freaking VALUS) then people KNEW you were an OG. Not by fancy grindy titles that showed up under your name or anything. Plus an increased chance at an exotic (which I’ll get more into later), but also an increased chance to land that sweet, sweet Grasp of Malok, or whatever the strike specific loot was. Added bonus to a leap in vanguard rep at the time. Also, get rid of that stupid item that lets you set the modifiers… If you're gonna keep 3 standard nightfalls and keep the Ordeal ones going, change up the modifiers for all 3, or even just keep them the same but change the burn even. So what if some people cant stand Blackout as a modifier… Have it change to another one the next time it shows up on the nightfall list...

CRUCIBLE

Anyone who says that Destiny 2 was a step-up in the PvP area from Destiny 1 either A) never played D1, or B) should probably get slapped. Hard. Although it’s still been a pinnacle of the Destiny franchise, and even to this day, nothing beats going 25-1 and watching that teammate that went 1-30 and only got that 1 kill by sheer accident get a Gjallarhorn to drop at the end of the match while you get a blue armor piece or nothing at all… Ok, definitely had some flaws, especially in balancing for a while, but the feel of playing PvP was still very much on point. The tournaments that took place, even before private matches were a thing, brought in tons of viewers on streaming platforms, and even average players like me would be more than happy to spend countless hours, daily, just having fun in the crucible. Trials was at it’s best, and even introduced weapon types and armor styles that were not only brand new to the game, but also incredibly unique without breaking the game. Even the maps were definitely on point in terms of balancing and popularity, that some were reskinned or even just outright reintroduced in Destiny 2 altogether, although with the current weapon balancing and the possibility of running 2 primary weapons, some just don't quite work well right now.
Also, Rift. Just saying.
Now, I’ve fallen hard off the PvP train, so im not very familiar with the current state (excluding the PC cheaters…) so I really cant say much here that would be of much worth. Fortunately they did at least fix the TTK and weapon balancing a bit though, so there’s that at least. For the most part. I’d rather let a PvP’er take over from here on whats going right and what they're missing.

RAIDS

UGH Raids. One of the few things that kept bringing people back week after week, and in some cases, day after day. The gear itself was done the best possible way, with an added perk to each piece that was specific to that raid itself. Even the weapons had the same, and were still fantastic in their own right… (coughFatebringercough) The raids themselves are still done very well, and I desperately hope that Bungie stays on the once-a-year path for that. Otherwise we risk running into a Crota’s End or raid lair situation… Despite the incredible success of the Last Wish raid, and though it’s absolutely very replayable on its own, it’s falling into what happened with Vault of Glass… Again, absolutely replayable time and time again, but eventually, the loot pool just didn't keep up, and the difficulty just, stopped entirely… This was basically fixed during the Age of Triumph (fun fact, actually wearing that shirt right now) with the level increase and loot level jump. One thing that Bungie really needs to look into doing is creating an updated difficulty level setting some time after a new raid is released. For example, lets say Garden of Salvation drops, people flock to it, eventually run it regularly, then hard mode drops. Again, it keeps people playing it, increases difficulty, maybe adds another mechanic or 2, then people get caught up. Well, a new season starts. Don't worry about dropping a new raid entirely (please!), instead, bring up a past raid’s hard mode to the current level cap! Next season? Another raid comes up!, rinse repeat from there. If there’s only a couple, then no harm done in adding another difficulty level to the current one after a while with the increasing level caps. It doesn't take away from newer players being able to play the earlier ones, and it keeps up with the pinnacle drops, keeping players more engaged for longer! Heck, maybe even add another ship, or ghost shell, or heck, another weapon or something specific to that level! (just please, no more titles…) Obviously this can be done in a different way, but that's just an idea off the top of my head there… I understand that the idea is similar to World of Warcraft, Anarchy Online, and other MMO’s out there where there's different dungeons, raids, etc. that are level specific, but this isn't the type of game for that. Now, maybe if there were twice as many things to do for pinnacle gear and such, then the idea is viable, but even then, it requires a lot more than whats currently available, even in Destiny 1.

DUNGEONS

So this is an idea new to Destiny 2, and something that has a ridiculous amount of potential to build off of. I actually don't have any issue with the current way they’re doing it either, having them capped off at certain light levels, but there needs to be more than just 2 or 3 to pull this off successfully. There’s really no way to bring in more dungeons from the Red War, Curse of Osiris, or Warmind expansions, obviously, but the consistency needs to continue in order for the Dungeons to succeed properly. Yes, it’d be nice to have them add higher difficulty tiers over time, but that’d start to take away from what they really are. They arent raids, they aren't strikes, they’re dungeons. In an MMO setting (since this is the most common comparison, even to date), most major areas have a dungeon that cap out at certain levels. Granted, with how much more vast the setup is, some games deny entry after a certain level, which wouldnt be viably possible here, so having a damage cap could be an alternative to keep the difficulty up and not be able to just shoulder charge Dûl Incaru’s face off with zero effort. (actually reading this back, I’m pretty sure that's a thing, given the issue we just had recently with Zero Hour and Whisper missions. In that case, keep it like that) The overall point is though, realistically these should NOT continuously increase in difficulty for each specific one, but each should have a different difficulty cap as they’re released (example: Shattered Throne caps at LL850, Pit of Heresy caps at 950, the next one caps at like 1050 or something. Again, example, I don't remember off the top of my head at 1am what the actual caps are). Overall, the foundation is there for dungeons, just dont try to make it something it isn't…

GAMBIT

While on the topic of something new via Destiny 2, lets talk Gambit…. Theres a lot to be said here, but at it’s core, it’s not a terrible idea. Because I really dont wanna get into the issue with Reckoning, I’ll just mention now that Reckoning can probably go away and people wouldn't really miss it. All the loot, minus the armor, is available in Gambit Prime anyway, so just add the armor to Prime at least, and there ya go… You can even incorporate the mote wagering during the intro section where both teams are in Drifter’s ship, where they’d have a few seconds to be able to deposit the motes that they would in the beginning of Reckoning. 2 problems solved. Ok, but how that does help Gambit? If they make it a win requirement for the mote wagering to reward you with an armor piece (hence, wagering) then more and more people would be inclined to actually play to win matches. Obviously that wont apply to literally every player, but the biggest issue, outside of the issue of annoying AF invaders, is matchmaking with blueberries that clearly aren't even trying… One obvious fix is to just load in with a full fireteam of 4, but even then, there’s the unnecessarily strong boss enemies in Prime, along with the core of the annoying invaders, which brings people to enjoy Gambit Classic more, BUT AGAIN, the loot pool for classic is so underwhelming, it’s just not really worth it as a whole. There’s a number of ideas on how to fix Gambit by combining the 2 versions into one, but reducing the invasion limit to 2 instead of 3 during non-primeval stages would be a great start, and balancing out the primeval stages as a whole is a definite must… There really hasn't been a lot of talk about this, and I do have a number of ideas, but that's for an entirely different thread, to be perfectly honest. Also not too great of a situation with that being the case…

PUBLIC EVENTS

Now HERE is an issue that hasnt really been resolved, ever, and the current seasonal activity in the Seraph Towers just shines the spotlight on it specifically. I completely understand that it’s a tricky situation, and for those who aren't fully aware, I’ll explain what I can. What the matchmaking service does when going from one zone to another, is follows your movements as you go toward the next zone and actively loads up the instance as you get closer to the cutoff point. If it’s unable to properly connect you to an active area, it loads you in to an area solo. If it didnt, you would get even MORE zoo animals showing up as you get kicked to orbit. If someone is going back and forth, or even just stops moving for so long in the designated loading zone area (the pathway between the 2 areas basically) then it’ll stop trying to connect you to an active area because the system thinks you aren't going there. That’s why the suggestion was made for the Blind Well (another topic I’ll hit shortly) to slowly walk around that corner. If you did this, but decided to stop walking before it loaded the instance completely, you would likely be loaded in to an empty well, again, because the system thinks you decided not to continue into it. One potential workaround would be to have the system actively prioritize loading into an active instance if the event is selected on the map, even if you aren't actively going toward that area itself just yet. I don't know how specifically this would be workable, but it’s one potential fix to avoid having to solo a public event where others may only have like 2 or 3 people with a lot of space available. This would also apply to Escalation Protocol as well.

BLIND WELL-LIKE ACTIVITIES

This is another area where Bungie has a proper foundation for, and I think one area should be designated on each patrol zone with something like this available. The biggest issue with Blind Well is identical to the strikes issue, where the loot pool is just no longer viable to help keep it afloat. Wouldn't need to do anything drastic either. Instead of just being able to buy the weapons and armor sets from planetary vendors (which are still somehow stuck in Year 1 form as is…) this type of activity would kick the door in entirely to provide up-to-date versions of planet specific gear. The weapons part is a bit tricky with the sunsetting, but the armor would be perfectly fine as you’d be able to farm out different ones each season anyway. Added bonus for adding a static perk to the armor sets that would be specific to the patrol area itself (not 100% sure what exactly would fit here, but there’s bound to be a number of great ideas. They don't even have to be extravagant or anything. Maybe something like “kinetic weapons gain a slightly increased reload speed on the EDZ” kinda thing?) But the absolute key here is to keep it out of the standard patrol zones. Every planetary location already has a few paths that can be utilized for this. I know the development may take a while, but if done right, would ABSOLUTELY be worth it.

EXOTICS

Yep, it’s gotta be said. STOP HANDING OUT EXOTICS LIKE IT’S FREAKING CHRISTMAS ALL THE TIME!!!! Seriously, one of the biggest things that things that kept people coming back in Destiny 1 was how little exotics would drop on a regular basis (obviously excluding the ”Million deaths that werent enough for Master Rahool”). Think about how long it took before you finally got that Gjallarhorn, Mythoclast, Crux (that I still never got yet…), or even Hawkmoon. How amazing it felt to finally get it to drop, and how much you cherished it. Sure, Xur also existed back then too, but some weapons were very, very rarely available through Xur as well, which made them that much better in itself. Yeah, some were pretty damn OP, but still worth every moment, some even after they got nerfed, and partially because of that initial feeling you got when you finally got it to drop. A few exotics via quests arent terrible by any means, but Bungie, think about how people reacted to getting the Mythoclast, Crux, even Anarchy and 1k Voices. They weren't quest exotics, they were raid completion specific drops. Yeah, people bitched about not getting em after like 100 tries, but not a single person, to my knowledge, ever had that as a make or break for the raid/activity itself, and the usage lasted quite some time after, too. Once they finally got it, the complaints became rejoicing. People get frustrated. It happens. But the level of frustration is very different between a drop they haven't gotten yet, but still working towards getting, and having a quest step they cant get past, or is unnecessary (see, Divinity) when it easily could have been a boss drop instead. Additionally, even the non-raid specific ones, let them remain as world/activity drops, and as mentioned in the nightfall section, you’re doing it right at the moment with having them available as Ordeal drops (which should just be a classic nightfall setup anyway)
Overall, just stop giving them out like candy on Halloween via story rewards, season rank, etc….

BATTLE PASS.....er...I mean....SEASON RANK PACKAGES

This one irks me to even have to bring up at all, but here we are… This was, and is, your chance to do what you guys do best, Bungie, but you’re missing the boat entirely right now… This should ONLY be for cosmetics, mats, upgrade materials, ships, sparrows, ghost shells, and, well, basically just that… Maybe standard legendary engrams too would be fine still, but weapons and armor, ESPECIALLY exotics, should absolutely NOT be incorporated in this… I’d be more ok with armoweapon mods being on here instead. It treads dangerously close to a Pay-To-Win situation, and the saving grace is that the exclusives aren't OP, but that also hurts them too, essentially creating a wasted space… You can do so much with exclusive ships, ornaments, ghost shells, and a bunch of other stuff in place of the armor, weapons, and exotic engrams…

ARTIFACT

Honestly this isn't bad at all. I’d probably do away with the enhanced mods though, at least potentially, but we should be able to swap to a different artifact that we previously obtained. The light level bonus shouldnt change at all when swapping though, just the available perks. If someone misses a season and doesn't get that artifact, well, there’s your FOMO situation. Combined with once the season ends, you cant continue to upgrade it, acceptable IMO.

SPARROWS

Lets be real, the horns were fantastic

CONCLUSION

I’m more than certain I missed some points, but I can revisit those another time. There’s really no TL;DR I can put here, but, I wanted to avoid getting too deep into personal opinions that may not align with most people, and did what I could to keep it relatively balanced. Let me know what you think though. I was originally gonna make a video series on YouTube about it but due to a number of reasons, that’s gonna have to hold off anyway, but wanted to at least get this out there while I was thinking about it consistently lately.
Any solid additions, I’ll be more than happy to add on as an edit if it’s well received.
Thanks for reading though!
submitted by TrappedWithTheKey to destiny2 [link] [comments]


2020.05.21 15:30 TrappedWithTheKey Destiny's Identity Crisis, and how it can re-find itself (potentially)

Honestly, I couldn't think of a worthwhile title for this, so, I guess that'll have to do...
Destiny has seemingly been losing it’s identity over the past few years, and its more and more evident the more Destiny 2 is compared to Destiny 1. D1 was not perfect in any sense of the word, and had some pretty questionable decisions along the way, but also some groundbreaking and very solid fixes and upgrades as well.
Recently, I’ve gone back to some old videos of Destiny 1, both my own and from other players on YouTube spanning from a number of different time periods. From the pre-TDB days of Vanilla Destiny, to the Age of Triumph days, to the beginning of D2 and present day, and obviously a lot of time in between. There’s so much that was done absolutely right, and so much that was definitely not. I got to talking to a few friends, and did some thinking. Below are basically what not only the community has had a tremendous response to and obviously have been asking for, but also things that were done that may not have fit too well back then, but likely would today.

STRIKES

This is probably the obvious start. Back in D1Y1, you had a number of choices based on your current level, as to which playlist you’d be able to run. Vanguard Eagle (lvl18), Viper (20), Wolf (22), Tiger (24), Roc (26), and Dragon (28), plus the eventual introduction of the Nightfall Strikes at level forever29 30. All of which would give you increasing Vanguard rep, gear, and marks. Years 2 and 3 eventually combined some of these, even adding a slightly altered version during year 3 with SIVA based changes, but the rewards were still gradually increased, and had everyone’s favorite specific loot that only required completion at a certain difficulty to have a chance at getting, with Nightfalls just increasing that chance, but wasn’t mandatory for it. The drop chances werent really that high, yet it gave the players something to continually come back to the strikes for on a regular basis, outside of just doing it 3 times for 1 powerful drop per character per week… Outside of the loot pool, the strikes themselves were arguably a bit more engaging, at least at first, and all had some basis toward the overall story. Some spot on examples of this would be The Will Of Crota, Cerberus Vae III, Undying Mind (the actually difficult version of the boss), and Sepiks Prime and Perfected. These strikes weren't just slightly harder versions of story missions though, and a lot of them actually offered difficulty that wasn't based on adding a handful of bullet sponge bosses, or ridiculously unnecessary “champions”. They werent even “raid hard” by any means, but just difficult enough that even after fighting Valus Ta’aurc, whether we wanted it or not, multiple times, it was still an enjoyable experience. In Destiny 2, most of the strikes themselves aren't actually that bad at all, but they’re missing the rewards/loot that would just push them into better replayability, and some are, as mentioned before, literal copy/paste situations from the story missions themselves. There are a few currently that do have a solid replayable feel, but again, there’s just no real incentive to keep doing so without any strike specific loot outside of the nightfall versions, which even then, most of THAT loot is very questionable as is. I dont know about anyone else, but I’m not really planning to re play a nightfall over and over again for a ghost shell or sparrow… Nightfall strikes themselves, that's where the biggest head-scratcher comes in.

NIGHTFALLS

Yeah, this deserves an entire section by itself… Nightfalls at its peak were a once-a-week deal with a set modifier list. Weekly Heroic Strikes had this same thing, yes, but add on a higher light level requirement, plus the fact that you couldn't wipe or you’d be sent back to orbit, kept a challenge up that had rewards to fit. Sure, there were the obvious cheese strats for most, but even so, we still kept coming back for more every week. By completing the Nightfall, that character had a buff to XP gains for the remainder of that week, and even an aura glow to show off that you did it that week. If it was a notably difficult strike (like the freaking VALUS) then people KNEW you were an OG. Not by fancy grindy titles that showed up under your name or anything. Plus an increased chance at an exotic (which I’ll get more into later), but also an increased chance to land that sweet, sweet Grasp of Malok, or whatever the strike specific loot was. Added bonus to a leap in vanguard rep at the time. Also, get rid of that stupid item that lets you set the modifiers… If you're gonna keep 3 standard nightfalls and keep the Ordeal ones going, change up the modifiers for all 3, or even just keep them the same but change the burn even. So what if some people cant stand Blackout as a modifier… Have it change to another one the next time it shows up on the nightfall list...

CRUCIBLE

Anyone who says that Destiny 2 was a step-up in the PvP area from Destiny 1 either A) never played D1, or B) should probably get slapped. Hard. Although it’s still been a pinnacle of the Destiny franchise, and even to this day, nothing beats going 25-1 and watching that teammate that went 1-30 and only got that 1 kill by sheer accident get a Gjallarhorn to drop at the end of the match while you get a blue armor piece or nothing at all… Ok, definitely had some flaws, especially in balancing for a while, but the feel of playing PvP was still very much on point. The tournaments that took place, even before private matches were a thing, brought in tons of viewers on streaming platforms, and even average players like me would be more than happy to spend countless hours, daily, just having fun in the crucible. Trials was at it’s best, and even introduced weapon types and armor styles that were not only brand new to the game, but also incredibly unique without breaking the game. Even the maps were definitely on point in terms of balancing and popularity, that some were reskinned or even just outright reintroduced in Destiny 2 altogether, although with the current weapon balancing and the possibility of running 2 primary weapons, some just don't quite work well right now.
Also, Rift. Just saying.
Now, I’ve fallen hard off the PvP train, so im not very familiar with the current state (excluding the PC cheaters…) so I really cant say much here that would be of much worth. Fortunately they did at least fix the TTK and weapon balancing a bit though, so there’s that at least. For the most part. I’d rather let a PvP’er take over from here on whats going right and what they're missing.

RAIDS

UGH Raids. One of the few things that kept bringing people back week after week, and in some cases, day after day. The gear itself was done the best possible way, with an added perk to each piece that was specific to that raid itself. Even the weapons had the same, and were still fantastic in their own right… (coughFatebringercough) The raids themselves are still done very well, and I desperately hope that Bungie stays on the once-a-year path for that. Otherwise we risk running into a Crota’s End or raid lair situation… Despite the incredible success of the Last Wish raid, and though it’s absolutely very replayable on its own, it’s falling into what happened with Vault of Glass… Again, absolutely replayable time and time again, but eventually, the loot pool just didn't keep up, and the difficulty just, stopped entirely… This was basically fixed during the Age of Triumph (fun fact, actually wearing that shirt right now) with the level increase and loot level jump. One thing that Bungie really needs to look into doing is creating an updated difficulty level setting some time after a new raid is released. For example, lets say Garden of Salvation drops, people flock to it, eventually run it regularly, then hard mode drops. Again, it keeps people playing it, increases difficulty, maybe adds another mechanic or 2, then people get caught up. Well, a new season starts. Don't worry about dropping a new raid entirely (please!), instead, bring up a past raid’s hard mode to the current level cap! Next season? Another raid comes up!, rinse repeat from there. If there’s only a couple, then no harm done in adding another difficulty level to the current one after a while with the increasing level caps. It doesn't take away from newer players being able to play the earlier ones, and it keeps up with the pinnacle drops, keeping players more engaged for longer! Heck, maybe even add another ship, or ghost shell, or heck, another weapon or something specific to that level! (just please, no more titles…) Obviously this can be done in a different way, but that's just an idea off the top of my head there… I understand that the idea is similar to World of Warcraft, Anarchy Online, and other MMO’s out there where there's different dungeons, raids, etc. that are level specific, but this isn't the type of game for that. Now, maybe if there were twice as many things to do for pinnacle gear and such, then the idea is viable, but even then, it requires a lot more than whats currently available, even in Destiny 1.

DUNGEONS

So this is an idea new to Destiny 2, and something that has a ridiculous amount of potential to build off of. I actually don't have any issue with the current way they’re doing it either, having them capped off at certain light levels, but there needs to be more than just 2 or 3 to pull this off successfully. There’s really no way to bring in more dungeons from the Red War, Curse of Osiris, or Warmind expansions, obviously, but the consistency needs to continue in order for the Dungeons to succeed properly. Yes, it’d be nice to have them add higher difficulty tiers over time, but that’d start to take away from what they really are. They arent raids, they aren't strikes, they’re dungeons. In an MMO setting (since this is the most common comparison, even to date), most major areas have a dungeon that cap out at certain levels. Granted, with how much more vast the setup is, some games deny entry after a certain level, which wouldnt be viably possible here, so having a damage cap could be an alternative to keep the difficulty up and not be able to just shoulder charge Dûl Incaru’s face off with zero effort. (actually reading this back, I’m pretty sure that's a thing, given the issue we just had recently with Zero Hour and Whisper missions. In that case, keep it like that) The overall point is though, realistically these should NOT continuously increase in difficulty for each specific one, but each should have a different difficulty cap as they’re released (example: Shattered Throne caps at LL850, Pit of Heresy caps at 950, the next one caps at like 1050 or something. Again, example, I don't remember off the top of my head at 1am what the actual caps are). Overall, the foundation is there for dungeons, just dont try to make it something it isn't…

GAMBIT

While on the topic of something new via Destiny 2, lets talk Gambit…. Theres a lot to be said here, but at it’s core, it’s not a terrible idea. Because I really dont wanna get into the issue with Reckoning, I’ll just mention now that Reckoning can probably go away and people wouldn't really miss it. All the loot, minus the armor, is available in Gambit Prime anyway, so just add the armor to Prime at least, and there ya go… You can even incorporate the mote wagering during the intro section where both teams are in Drifter’s ship, where they’d have a few seconds to be able to deposit the motes that they would in the beginning of Reckoning. 2 problems solved. Ok, but how that does help Gambit? If they make it a win requirement for the mote wagering to reward you with an armor piece (hence, wagering) then more and more people would be inclined to actually play to win matches. Obviously that wont apply to literally every player, but the biggest issue, outside of the issue of annoying AF invaders, is matchmaking with blueberries that clearly aren't even trying… One obvious fix is to just load in with a full fireteam of 4, but even then, there’s the unnecessarily strong boss enemies in Prime, along with the core of the annoying invaders, which brings people to enjoy Gambit Classic more, BUT AGAIN, the loot pool for classic is so underwhelming, it’s just not really worth it as a whole. There’s a number of ideas on how to fix Gambit by combining the 2 versions into one, but reducing the invasion limit to 2 instead of 3 during non-primeval stages would be a great start, and balancing out the primeval stages as a whole is a definite must… There really hasn't been a lot of talk about this, and I do have a number of ideas, but that's for an entirely different thread, to be perfectly honest. Also not too great of a situation with that being the case…

PUBLIC EVENTS

Now HERE is an issue that hasnt really been resolved, ever, and the current seasonal activity in the Seraph Towers just shines the spotlight on it specifically. I completely understand that it’s a tricky situation, and for those who aren't fully aware, I’ll explain what I can. What the matchmaking service does when going from one zone to another, is follows your movements as you go toward the next zone and actively loads up the instance as you get closer to the cutoff point. If it’s unable to properly connect you to an active area, it loads you in to an area solo. If it didnt, you would get even MORE zoo animals showing up as you get kicked to orbit. If someone is going back and forth, or even just stops moving for so long in the designated loading zone area (the pathway between the 2 areas basically) then it’ll stop trying to connect you to an active area because the system thinks you aren't going there. That’s why the suggestion was made for the Blind Well (another topic I’ll hit shortly) to slowly walk around that corner. If you did this, but decided to stop walking before it loaded the instance completely, you would likely be loaded in to an empty well, again, because the system thinks you decided not to continue into it. One potential workaround would be to have the system actively prioritize loading into an active instance if the event is selected on the map, even if you aren't actively going toward that area itself just yet. I don't know how specifically this would be workable, but it’s one potential fix to avoid having to solo a public event where others may only have like 2 or 3 people with a lot of space available. This would also apply to Escalation Protocol as well.

BLIND WELL-LIKE ACTIVITIES

This is another area where Bungie has a proper foundation for, and I think one area should be designated on each patrol zone with something like this available. The biggest issue with Blind Well is identical to the strikes issue, where the loot pool is just no longer viable to help keep it afloat. Wouldn't need to do anything drastic either. Instead of just being able to buy the weapons and armor sets from planetary vendors (which are still somehow stuck in Year 1 form as is…) this type of activity would kick the door in entirely to provide up-to-date versions of planet specific gear. The weapons part is a bit tricky with the sunsetting, but the armor would be perfectly fine as you’d be able to farm out different ones each season anyway. Added bonus for adding a static perk to the armor sets that would be specific to the patrol area itself (not 100% sure what exactly would fit here, but there’s bound to be a number of great ideas. They don't even have to be extravagant or anything. Maybe something like “kinetic weapons gain a slightly increased reload speed on the EDZ” kinda thing?) But the absolute key here is to keep it out of the standard patrol zones. Every planetary location already has a few paths that can be utilized for this. I know the development may take a while, but if done right, would ABSOLUTELY be worth it.

EXOTICS

Yep, it’s gotta be said. STOP HANDING OUT EXOTICS LIKE IT’S FREAKING CHRISTMAS ALL THE TIME!!!! Seriously, one of the biggest things that things that kept people coming back in Destiny 1 was how little exotics would drop on a regular basis (obviously excluding the ”Million deaths that werent enough for Master Rahool”). Think about how long it took before you finally got that Gjallarhorn, Mythoclast, Crux (that I still never got yet…), or even Hawkmoon. How amazing it felt to finally get it to drop, and how much you cherished it. Sure, Xur also existed back then too, but some weapons were very, very rarely available through Xur as well, which made them that much better in itself. Yeah, some were pretty damn OP, but still worth every moment, some even after they got nerfed, and partially because of that initial feeling you got when you finally got it to drop. A few exotics via quests arent terrible by any means, but Bungie, think about how people reacted to getting the Mythoclast, Crux, even Anarchy and 1k Voices. They weren't quest exotics, they were raid completion specific drops. Yeah, people bitched about not getting em after like 100 tries, but not a single person, to my knowledge, ever had that as a make or break for the raid/activity itself, and the usage lasted quite some time after, too. Once they finally got it, the complaints became rejoicing. People get frustrated. It happens. But the level of frustration is very different between a drop they haven't gotten yet, but still working towards getting, and having a quest step they cant get past, or is unnecessary (see, Divinity) when it easily could have been a boss drop instead. Additionally, even the non-raid specific ones, let them remain as world/activity drops, and as mentioned in the nightfall section, you’re doing it right at the moment with having them available as Ordeal drops (which should just be a classic nightfall setup anyway)
Overall, just stop giving them out like candy on Halloween via story rewards, season rank, etc….

BATTLE PASS.....er...I mean....SEASON RANK PACKAGES

This one irks me to even have to bring up at all, but here we are… This was, and is, your chance to do what you guys do best, Bungie, but you’re missing the boat entirely right now… This should ONLY be for cosmetics, mats, upgrade materials, ships, sparrows, ghost shells, and, well, basically just that… Maybe standard legendary engrams too would be fine still, but weapons and armor, ESPECIALLY exotics, should absolutely NOT be incorporated in this… I’d be more ok with armoweapon mods being on here instead. It treads dangerously close to a Pay-To-Win situation, and the saving grace is that the exclusives aren't OP, but that also hurts them too, essentially creating a wasted space… You can do so much with exclusive ships, ornaments, ghost shells, and a bunch of other stuff in place of the armor, weapons, and exotic engrams…

ARTIFACT

Honestly this isn't bad at all. I’d probably do away with the enhanced mods though, at least potentially, but we should be able to swap to a different artifact that we previously obtained. The light level bonus shouldnt change at all when swapping though, just the available perks. If someone misses a season and doesn't get that artifact, well, there’s your FOMO situation. Combined with once the season ends, you cant continue to upgrade it, acceptable IMO.

SPARROWS

Lets be real, the horns were fantastic

CONCLUSION

I’m more than certain I missed some points, but I can revisit those another time. There’s really no TL;DR I can put here, but, I wanted to avoid getting too deep into personal opinions that may not align with most people, and did what I could to keep it relatively balanced. Let me know what you think though. I was originally gonna make a video series on YouTube about it but due to a number of reasons, that’s gonna have to hold off anyway, but wanted to at least get this out there while I was thinking about it consistently lately.
Any solid additions, I’ll be more than happy to add on as an edit if it’s well received.
Thanks for reading though!
submitted by TrappedWithTheKey to DestinyTheGame [link] [comments]


2020.04.24 01:36 cooklanbrahh Free Movies Digital Codes Giveaway Megathread #6 [VUDU, iTunes, Movies Anywhere 4K etc]

Generate codes at https://oppfiles.com/710511

Sade (2001) Safe Bet (2016) Safe Haven (2013) Safe House (2012) Safety of Objects, The (2002) Safe (2012) Sahara (2005) Saint Ange (2006) Saint Judy (2019) Saint Laurent (2015) Saint, The (1997) Salaam Namaste (2005) Salaam-E-Ishq: A Tribute to Love (2007) Salesman, The (2017) Salim (2014) Salinger (2013) Salmon Fishing in the Yemen (2012) Salt (2010) Salvation (2019) Same Old Song (1998) Sammy 2 (3D) (2012) Sammy 2 (2012) Sammy's Adventures: The Secret Passage (3D) (2011) Sammy's Adventures: The Secret Passage (2011) Samoan Wedding (2007) Samson & Delilah (2010) Samson (2018) San Andreas (3D) (2015) San Andreas (2015) Sanam Re (2016) Sanam Teri Kasam (2016) Sanctuary, The (2011) Sanctum (3D) (2011) Sanctum (2011) Sandakozhi 2 (2018) Sanju (2018) Sankofa (2003) Santa Clause 2, The (2002) Santa Clause 3: The Escape Clause, The (2006) Santa vs. The Snowman (2006) Santhosh Subramaniam (2008) Sapphires, The (2013) Sarafina! (2006) Sarbjit (2016) Sarkar 3 (2017) Sarkar Raj (2008) Sarkar (2005) Sarkar (2018) Satyagraha (2013) Satyameva Jayate (2018) Sausage Party (2016) Savages, The (2008) Savages (2012) Save the Last Dance (2001) Saved (2004) Saving Grace (2000) Saving Mr. Banks (2014) Saving Private Ryan (1998) Saw 3D (2011) Saw 7 (2011) Saw III (2007) Saw II (2006) Saw IV (2008) Saw VI (2010) Saw V (2009) Saw (2005) Say It Isn't So (2001) Scar 3D (2008) Scarlet Tunic, The (1999) Scary Movie 2 (2001) Scary Movie 3 (2004) Scary Movie 4 (2006) Scary Movie 5 (2013) Scary Movie (2000) Scary Stories to Tell in the Dark (2019) School for Scoundrels (2007) School of Rock, The (2004) Schuks Tshabalala's Survival Guide to South Africa (2010) Schuks! Pay Back the Money! (2015) Schuks! Your Country Needs You (2013) Scooby-Doo 2: Monsters Unleashed (2004) Scooby-Doo (2002) Scoop (2008) Score, The (2001) Scorpion King, The (2002) Scott Pilgrim vs. The World (2010) Scouts Guide to the Zombie Apocalypse (2015) Scream 2 (1998) Scream 3 (2000) Scream 4 (2011) Scream (1997) Screwed (2000) Sea Inside, The (2005) Sea Monsters (2008) Seabiscuit (2003) Searching for Sugar Man (2012) Searching (2018) Season of the Witch (2011) Second Act (2018) Second Best Exotic Marigold Hotel, The (2015) Second Chance, A (2015) Second Skin (2000) Secondhand Lions (2004) Secret Ballot (2003) Secret Life of Bees, The (2009) Secret Life of Pets (3D), The (2016) Secret Life of Pets 2 (3D), The (2019) Secret Life of Pets 2, The (2019) Secret Life of Pets, The (2016) Secret Life of Walter Mitty, The (2014) Secret Life of Words, The (2006) Secret Superstar (2017) Secret Window (2004) Secret in Their Eyes, The (2010) Secret in Their Eyes (2016) Secretariat (2011) Secretary (2003) Secrets & Lies (1997) Secrets of the Heart (1999) Secret, The (2002) See Spot Run (2001) Seed of Chucky (2005) Seeing Double (2003) Seeker: The Dark is Rising, The (2007) Seeking Justice (2012) Seeking a Friend for the End of the World (2012) Seema Raja (2018) Seethakaathi (2018) Self/less (2015) Selma (2015) Semi-Pro (2008) Semi-Soet (2012) Sense of an Ending, The (2017) Senseless (1998) Sentinel, The (2006) Separate Lies (2006) Separation, A (2012) September Issue, The (2010) Seraphim Falls (2007) Serena (2015) Serendipity (2002) Serial (Bad) Weddings (2015) Serial Teachers (2014) Series 7: The Contenders (2001) Serious Man, A (2010) Serpent's Kiss (1998) Serving Sara (2002) Session 9 (2002) Sessions, The (2013) Setup (2012) Seun (2015) Seven Pounds (2009) Seven Psychopaths (2013) Seven Years in Tibet (1998) Seventh Son (3D)(IMAX) (2015) Seventh Son (3D) (2015) Seventh Son (2015) Sew the Winter to My Skin (2019) Sex Drive (2008) Sex Tape (2014) Sex and the City 2 (2010) Sex and the City: The Movie (2008) Sex is Comedy (2003) Sexy Beast (2002) Sexy Girls (1998) Sgt. Stubby: An American Hero (2018) Shaadi Karke Phas Gaya Yaar (2006) Shaadi Ke Side Effects (2014) Shaadi No. 1 (2005) Shaadi Se Pehle (2006) Shaandaar (2015) Shabd (2005) Shab (2017) Shackleton's Antarctic Adventure (2006) Shack, The (2017) Shadow Conspiracy (1997) Shadow Dancer (2013) Shadow of Doubt (1998) Shadow of the Vampire (2001) Shaft (2000) Shaggy Dog, The (2006) Shagird (2011) Shakalaka Boom Boom (2007) Shakespeare in Love (1999) Shakti -- The Power (2002) Shall We Dance (1998) Shall We Dance (2005) Shallow Hal (2002) Shallows, The (2016) Shame (2012) Shamitabh (2015) Shanghai Knights (2003) Shanghai Noon (2000) Shanghai Triad (1997) Shanghai (2011) Shanghai (2012) Shaolin Soccer (2003) Shape of Things, The (2004) Shape of Water, The (2018) Shark Night (3D) (2011) Shark Night (2011) Shark Tale (2004) Shattered Glass (2004) Shaukeens, The (2014) Shaun the Sheep Movie (2015) Shazam! (3D IMAX) (2019) Shazam! (3D) (2019) Shazam! (4DX) (2019) Shazam! (2019) She Hate Me (2005) She is King (2017) She's All That (1999) She's Funny That Way (2015) She's Out of My League (2010) She's So Lovely (1998) She's The One (1997) She's the Man (2006) Shepherds and Butchers (2016) Sherlock Gnomes (3D) (2018) Sherlock Gnomes (2018) Sherlock Holmes: A Game of Shadows (2011) Sherlock Holmes (2010) Shine a Light (2008) Shiner (2003) Shipping News, The (2002) Shirin Farhad Ki Toh Nikal Padi (2012) Shirley Adams (2010) Shivaay (2016) Shivalinga (2017) Shiva (2006) Shock and Awe (2018) Shoot 'Em Up (2007) Shooter (2007) Shooting Dogs (2007) Shooting Fish (1998) Shootout at Wadala (2013) Shopgirl (2006) Short Kut: The Con is On (2009) Shortbus (2007) Shot Caller (2017) Show Dogs (2018) Shower (2000) Showtime (2002) Shrek 2 (2004) Shrek Forever After (3D) (2010) Shrek Forever After (2010) Shrek the Third (2007) Shrek (2001) Shubh Mangal Saavdhan (2017) Shubh Mangal Zyada Saavdhan (2020) Shuddh Desi Romance (2013) Shut In (2016) Shutter Island (2010) Shutter (2008) Sicario: Day of the Soldado (2018) Sicario (2015) Sicko (2008) Side Effects (2013) Sidewalks of New York (2002) Sideways (2005) Siege, The (1998) Siembamba (2017) Signal, The (2014) Signs (2002) Silence (2017) Silent Hill: Revelation 3D (2013) Silent Hill (2007) Silk (2007) Silver Linings Playbook (2012) Simmba (2018) Simon Birch (1999) Simple Favour, A (2018) Simple Plan, A (1999) Simply Irresistible (1999) Simpsons Movie, The (2007) Simran (2017) Sin City: A Dame to Kill For (3D) (2014) Sin City: A Dame to Kill For (2014) Sin City (2005) Sin Eater, The (2003) Sinbad: Legend of the Seven Seas (2003) Sing (3D) (2016) Sing Street (2016) Singh is Bliing (2015) Singh is Kinng (2008) Singham II (2013) Singham Returns (2014) Singham (2011) Single Man, A (2010) Sing (2016) Sink (2016) Sisterhood of the Traveling Pants, The (2005) Sisters Brothers, The (2019) Sisters (2015) Sitter, The (2012) Sivaji: The Boss (2007) Sivakaasi (2005) Six Days Seven Nights (1998) Sixth Sense, The (1999) Skeem (2011) Skeleton Key, The (2005) Skeleton Twins, The (2014) Skemerson (2019) Ski to the Max (2001) Skin I Live In, The (2012) Skinwalkers (2008) Skin (2010) Skin (2019) Skiptrace (2016) Skoonheid (2011) Skulls, The (2000) Sky Captain and the World of Tomorrow (2005) Sky High (2006) Sky Is Pink, The (2019) Skyfall (2012) Skyline (2011) Skyscraper (3D IMAX) (2018) Skyscraper (3D) (2018) Skyscraper (2018) Slackers (2002) Slam (1999) Slam (1999) Slap Her, She's French (2003) Sleeper's Wake (2013) Sleeping with Other People (2016) Sleepless (2017) Sleepover (2004) Sleepwalking (2008) Sleepy Hollow (2000) Sleight (2017) Slender Man (2018) Sliding Doors (1998) Sling Blade (1997) Slumdog Millionaire (2009) Slums of Beverly Hills (1999) Small Soldiers (1998) Small Time Crooks (2001) Smallfoot (3D) (2018) Smallfoot (2018) Smile Like Yours, A (1997) Smilla's Sense of Snow (1997) Smoke Signals (1998) Smokin' Aces (2007) Smurfs (3D), The (2011) Smurfs 2 (3D), The (2013) Smurfs 2, The (2013) Smurfs: The Lost Village (3D) (2017) Smurfs: The Lost Village (2017) Smurfs, The (2011) Snaaks Genoeg (2016) Snake Eyes (1998) Snakes on a Plane (2006) Snatched (2017) Snatch (2000) Snitch (2013) Snow Cake (2007) Snow Day (2000) Snow Dogs (2002) Snow Falling on Cedars (2000) Snow Flower and the Secret Fan (2011) Snow Queen 2 (3D), The (2016) Snow Queen 2, The (2016) Snow Queen 3: Fire and Ice (3D), The (2018) Snow Queen 3: Fire and Ice, The (2018) Snow White & the Huntsman (2012) Snowman, The (2017) Snowpiercer (2014) Snows of Kilimanjaro, The (2012) So Undercover (2013) Social Network, The (2010) Soft Fruit (2000) Solace (2016) Solaris (2003) Soldier's Daughter Never Cries, A (1999) Soldiers of the Rock (2005) Soldier (1998) Solo: A Star Wars Story (3D IMAX) (2018) Solo: A Star Wars Story (3D) (2018) Solo: A Star Wars Story (2018) Solo (1997) Someone Like You (2001) Somer Son (2015) Something Borrowed (2011) Something's Gotta Give (2004) Somewhere (2011) Son of Bigfoot (3D), The (2017) Son of Bigfoot, The (2017) Son of God (2014) Son of Man (2008) Son of No One, The (2012) Son of Rambow (2008) Son of Sardaar (2012) Son of the Mask (2005) Son's Room, The (2002) Sonchiriya (2019) Song One (2015) Song for Marion (2013) Song for a Raggy Boy (2006) Song of Sparrows, The (2009) Song to Song (2017) Songcatcher (2001) Songs From the 2nd Floor (2002) Sonic the Hedgehog (4DX) (2020) Sonic the Hedgehog (2020) Sonny (2004) Sonskyn Beperk (2016) Sonu Ke Titu Ki Sweety (2018) Soorma (2018) Sophiatown (2005) Sophie Scholl: The Final Days (2007) Sorcerer's Apprentice, The (2010) Sorority Boys (2002) Sorority Row (2009) Sorry Bhai! (2008) Soul Food (1998) Soul Men (2009) Soul Plane (2004) Soul Surfer (2011) Soul Survivors (2002) Sound of My Voice (2012) Sound of Thunder, A (2005) Source Code (2011) South Park: Bigger, Longer and Uncut (2000) Southpaw (2015) Space Between Us, The (2017) Space Chimps 2: Zartog Strikes Back (3D) (2010) Space Chimps (2008) Space Cowboys (2000) Space Station 3D (3D)(IMAX) (2002) Spanglish (2005) Spanish Prisoner, The (1998) Spare Parts (2015) Sparkle (2012) Spartan (2004) Spawn (1998) Special 26 (2013) Species 2 (1998) Spectacular Now, The (2014) Spectre (IMAX) (2015) Spectre (2015) Speed 2 (1997) Speed Racer (2008) Speed (2007) Sphere (1998) Spiceworld (1998) Spider-Man 2 (2004) Spider-Man 3 (2007) Spider-Man: Far from Home (3D IMAX) (2019) Spider-Man: Far from Home (3D) (2019) Spider-Man: Far from Home (4DX) (2019) Spider-Man: Far from Home (2019) Spider-Man: Homecoming (3D)(IMAX) (2017) Spider-Man: Homecoming (3D) (2017) Spider-Man: Homecoming (4DX) (2017) Spider-Man: Homecoming (2017) Spider-Man: Into the Spider-Verse (3D) (2018) Spider-Man: Into the Spider-Verse (4DX) (2018) Spider-Man: Into the Spider-Verse (2018) Spider-Man (2002) Spiderwick Chronicles, The (2008) Spider (2003) Spies in Disguise (3D) (2019) Spies in Disguise (2019) Spirit of the Forest (2010) Spirit of the Marathon (2009) Spirit: Stallion of the Cimarron (2002) Spirited Away (2003) Spirit, The (2009) Splice (2011) Split (2017) SpongeBob Movie: Sponge Out of Water (3D), The (2015) SpongeBob Movie: Sponge Out of Water, The (2015) SpongeBob SquarePants Movie, The (2005) Spotlight (2016) Spread (2010) Spring, Summer, Fall, Winter... and Spring (2006) Spud 2: The Madness Continues (2013) Spud 3: Learning to Fly (2014) Spud (2010) Spun (2003) Spy Game (2002) Spy Kids 2: Island of Lost Dreams (2003) Spy Kids 3-D: Game Over (2004) Spy Kids: All the Time in the World in 4D (3D) (2011) Spy Kids: All the Time in the World in 4D (2011) Spy Kids (2001) Spy Next Door, The (2010) Spy Who Dumped Me, The (2018) Spyder (2017) Spy (2015) Square, The (2018) Squid and the Whale, The (2006) Sri Ramadasu (2006) St. Vincent (2015) Stage Beauty (2005) Stan & Ollie (2019) Stand Up Guys (2013) Stander (2003) Star Is Born, A (2018) Star Trek - First Contact (1997) Star Trek Beyond (3D)(IMAX) (2016) Star Trek Beyond (3D) (2016) Star Trek Beyond (4DX) (2016) Star Trek Beyond (2016) Star Trek: Insurrection (1999) Star Trek: Into Darkness (3D) (2013) Star Trek: Into Darkness (2013) Star Trek: Nemesis (2003) Star Trek (2009) Star Wars Episode 1 (1999) Star Wars: Episode 1 — The Phantom Menace (3D) (2012) Star Wars: Episode II - Attack of the Clones (2002) Star Wars: The Clone Wars (2008) Star Wars: The Force Awakens (3D)(IMAX) (2015) Star Wars: The Force Awakens (3D) (2015) Star Wars: The Force Awakens (4DX) (2015) Star Wars: The Force Awakens (2015) Star Wars: The Last Jedi (3D IMAX) (2017) Star Wars: The Last Jedi (3D) (2017) Star Wars: The Last Jedi (4DX) (2017) Star Wars: The Last Jedi (2017) Star Wars: The Rise of Skywalker (3D IMAX) (2019) Star Wars: The Rise of Skywalker (3D) (2019) Star Wars: The Rise of Skywalker (2019) Stardust (2007) Stark Raving Mad (2002) Stars Wars: Episode III — Revenge of the Sith (2005) Starship Troopers (1998) Starsky & Hutch (2004) Starter for 10 (2008) Star, The (2017) State and Main (2001) State of Play (2009) State of Violence (2011) Statement, The (2004) Station Agent, The (2004) Status Update (2018) Stay Alive (2006) Stay (2006) Stealing Harvard (2003) Stealth (2005) Step Brothers (2008) Step Up 2 the Streets (2008) Step Up 3D (2010) Step Up 3 (2010) Step Up Revolution (3D) (2012) Step Up Revolution (2012) Step Up: All In (3D) (2014) Step Up: All In (2014) Step Up (2006) Stepfather, The (2010) Stepford Wives, The (2004) Stephen King's The Mist (2008) Stepmom (1999) Steve Jobs (2015) Stick It (2006) Stickmen (2001) Stigmata (1999) Still Alice (2015) Still Breathing (1998) Still Crazy (1999) Stilte (2012) Stir of Echoes (2000) Stockholm (2019) Stoker (2013) Stolen Princess, The (2019) Stolen Summer (2003) Stomp the Yard (2007) Stone Angel, The (2008) Stone Cold Jane Austen (2015) Stoning of Soraya M., The (2009) Stop-Loss (2008) Store Keeper, The (1998) Storks (3D) (2016) Storks (2016) Stormbreaker (2006) Story of Us, The (2000) Story of an African Farm, The (2004) Storytelling (2002) Stoute Boudjies (2010) Straight Outta Compton (2015) Straight Story, The (2000) Straight Up: Helicopters in Action (2004) Strange Magic (2015) Stranger Than Fiction (2007) Strangers: Prey at Night, The (2018) Strangers, The (2008) Straw Dogs (2011) Street Dancer (3D) (2020) Street Dancer (2020) Street Fighter: The Legend of Chun-Li (2009) Street Kings (2008) StreetDance 2 (3D) (2012) Stree (2018) Strikdas (2015) Strike (1999) Stroke of Luck, A (2010) Stronger (2017) Stroomop (2018) Stuart Little 2 (2002) Stuart Little (1999) Stuber (2019) Stuck on You (2003) Student of the Year 2 (2019) Student of the Year (2012) Stuur Groete aan Mannetjies Roux (2013) Sub Down (1997) Submergence (2018) Suburbicon (2017) Sucker Punch (2011) Suffragette (2016) Sugar & Spice (2001) Sui Dhaaga: Made in India (2018) Suicide Kings (1999) Suicide Squad (3D)(IMAX) (2016) Suicide Squad (3D) (2016) Suicide Squad (4DX) (2016) Suicide Squad (2016) Sully (IMAX) (2016) Sully (2016) Sultan (2016) Sum of All Fears, The (2002) Summer 2007 (2008) Summer of Sam (1999) Sun Is Also a Star, The (2019) Sunchaser (1997) Sunday (2008) Sunlight Jr. (2014) Sunshine Barry and the Disco Worms (2009) Sunshine Cleaning (2009) Sunshine State (2003) Sunshine on Leith (2014) Sunshine (2001) Sunshine (2007) Super 30 (2019) Super 8 (2011) Super Nani (2014) Super Size Me (2004) Super Speedway (2008) Super Troopers 2 (2018) Super Troopers (2003) Superbad (2007) Supercon (2019) Supercross (2006) Superfly (2018) Superhelde (2011) Superhero Movie (2008) Superman Returns (2006) Supernova (2000) Superstar (2000) Surf's Up (2007) Surfer, Dude (2009) Surrogates (2009) Surviving Christmas (2004) Surviving Evil (2009) Survivor (2015) Susanna van Biljon (2010) Suspect Zero (2004) Susters (2018) Suurlemoen! (2014) Suzie Gold (2005) Swades (2004) Swan Princess 2 (1997) Sweeney Todd: The Demon Barber of Fleet Street (2008) Sweet Hereafter, The (1998) Sweet Home Alabama (2003) Sweet November (2001) Sweet Sixteen (2003) Sweet and Lowdown (2000) Sweetest Thing, The (2002) Swept From the Sea (1998) Swift (2019) Swimfan (2003) Swimming Pool (2004) Swimming Upstream (2003) Swing Vote (2008) Swingers (1997) Switchback (1998) Switch, The (2010) Swordfish (2001) Sy klink soos lente (2016) Sydney White (2008) Sye Raa Narasimha Reddy (Hindi) (2019) Sye Raa Narasimha Reddy (Tamil) (2019) Sylvia (2004) Synecdoche, New York (2008) Syrian Bride, The (2007) Syriana (2006) T T-Rex: Back to the Cretaceous (2001) T2 Trainspotting (2017) TMNT (2007) TRON: Legacy (3D) (2010) TRON: Legacy (2010) Ta Ra Rum Pum (2007) Taare Zameen Par (2007) Tabaluga (2020) Table 19 (2017) Table Manners (2018) Tad the Lost Explorer and the Secret of King Midas (3D) (2018) Tad the Lost Explorer and the Secret of King Midas (2018) Tadpole (2003) Tag (2018) Tahaan (2009) Tailor of Panama, The (2001) Taj Mahal: An Eternal Love Story (2003) Take Shelter (2012) Take the Lead (2006) Taken 2 (2012) Taken 3 (IMAX) (2015) Taken 3 (2015) Taken (2008) Takers (2010) Taking Lives (2004) Taking Woodstock (2010) Taking of Pelham 1 2 3, The (2009) Talaash (2003) Talaash (2012) Tale of Despereaux, The (2008) Tale of a Naughty Girl, A (2004) Talented Mr. Ripley, The (2000) Talk of Angels (1998) Talk to Her (2003) Talk to Me (2008) Talladega Nights: The Ballad of Ricky Bobby (2006) Tamara Drewe (2011) Tamasha (2015) Tamizh Padam 2 (2018) Tammy (2014) Tangled (3D) (2011) Tangled (2011) Tango Lesson, The (1998) Tango (1999) Tanhaji: The Unsung Warrior (2020) Tanu Weds Manu Returns (2015) Tanu Weds Manu (2011) Tao of Steve, The (2000) Tarzan (3D) (2014) Tarzan (1999) Tarzan (2014) Tashan (2008) Taste of Cherry (1998) Tathastu (2006) Taxi Number 9211 (2006) Taxi (2004) Te3n (2016) Tea With Mussolini (1999) Teaching Mrs. Tingle (2000) Team America: World Police (2005) Tears of the Sun (2003) Ted 2 (2015) Ted (2012) Teefa in Trouble (2018) Teen Patti (2010) Teen Spirit (2019) Teen Titans Go! To the Movies (2018) Teenage Mutant Ninja Turtles (3D)(IMAX) (2014) Teenage Mutant Ninja Turtles (3D) (2014) Teenage Mutant Ninja Turtles: Out of the Shadows (2016) Teenage Mutant Ninja Turtles (2014) Tees Maar Khan (2010) Teesri Aankh — The Hidden Camera (2006) Tell Me Sweet Something (2015) Tell Tale (2010) Temptress Moon (1997) Ten Commandments, The (2007) Tenacious D in: The Pick of Destiny (2006) Tere Bin Laden Dead or Alive (2016) Tere Bin Laden (2010) Tere Naal Love Ho Gaya (2012) Tere Naam (2003) Teri Meri Kahaani (2012) Terminal, The (2004) Terminator 3: Rise of the Machines (2003) Terminator Genisys (3D)(IMAX) (2015) Terminator Genisys (3D) (2015) Terminator Genisys (2015) Terminator Salvation (2009) Terminator: Dark Fate (4DX) (2019) Terminator: Dark Fate (IMAX) (2019) Terminator: Dark Fate (2019) Terra Willy: Unexplored Planet (2019) Tess (2016) Testament of Youth (2015) Tevar (2015) Texas Chain Saw Massacre, The (1999) Texas Chainsaw 3D (2013) Texas Chainsaw Massacre: The Beginning, The (2006) Texas Chainsaw Massacre, The (2004) Texas Rangers (2002) Thaanaa Serndha Koottam (2018) Thaandavam (2012) Thackeray (2019) Thalaivaa (2013) Thani Oruvan (2015) Thank You For Smoking (2006) Thank You for Your Service (2018) Thank You (2011) Thanks for Sharing (2013) Thappad (2020) That Awkward Moment (2014) That Darn Cat (1997) That Old Feeling (1997) That Sugar Film (2015) That Thing You Do (1997) That's My Boy (2012) That's The Way I Like It (2000) Theeran Adhigaaram Ondru (Tamil) (2017) Theeran Adhigaaram Ondru (Telugu) (2017) Theevandi (2018) Their Finest (2017) Themba - A Boy Called Hope (2010) Then She Found Me (2009) Theory of Everything, The (2015) Theory of Flight, The (1999) There Will Be Blood (2008) There's Something About Mary (1998) They Shall Not Grow Old (2018) They (2003) Thick as Thieves (2000) Thief, The (1999) Thin Red Line, The (1999) Thina Sobabili (2015) Things We Lost in the Fire (2008) Things You Can Tell Just By Looking At Her (2001) Things to Come (2017) Thing, The (2012) Think Like a Man Too (2014) Think Like a Man (2012) Third Miracle, The (2000) Third Person (2014) Thirteen Conversations About One Thing (2002) Thirteen Days (2001) Thirteenth Floor, The (1999) Thirteen (2004) This Beautiful Fantastic (2017) This Christmas (2007) This Is Where I Leave You (2014) This Is the End (2013) This Means War (2012) This Must Be the Place (2012) This Year's Love (1999) This is 40 (2013) This is My Father (1999) Thoda Pyaar Thoda Magic (2008) Thodari (2016) Tholi Prema (2018) Thomas & Friends: Big World! Big Adventures! The Movie (2018) Thomas & Friends: Journey Beyond Sodor (2017) Thomas & Friends: The Great Race (2016) Thomas Crown Affair, The (1999) Thomas and The Magic Railroad (2001) Thondan (2017) Thoongaa Vanam (2015) Thor (3D) (2011) Thor: Ragnarok (3D IMAX) (2017) Thor: Ragnarok (3D) (2017) Thor: Ragnarok (4DX) (2017) Thor: Ragnarok (2017) Thor: The Dark World (3D) (2013) Thor: The Dark World (IMAX 3D) (2013) Thor: The Dark World (2013) Thor (2011) Those Who Love Me Can Take the Train (1998) Thousand Acres, A (1998) Thousand Words, A (2012) Three Billboards Outside Ebbing, Missouri (2018) Three Dollars (2006) Three Kings (2000) Three Musketeers (3D), The (2011) Three Musketeers, The (2011) Three Seasons (1999) Three Stooges, The (2012) Three to Tango (2000) Thugs of Hindostan (2018) Thumbsucker (2006) Thunderbirds (2004) Thunderbolt (2000) Thunderpants (2003) Thuppakki (2012) Thys & Trix (2018) Tiger Claws (1997) Tiger Zinda Hai (2017) Tiger and the Snow, The (2006) Tigger Movie, The (2000) Tik Tik Tik (2018) Til Death Do Us Part (2019) Til There Was You (1998) Tim's Vermeer (2014) Time Machine, The (2002) Time Traveler's Wife, The (2009) Time for Drunken Horses, A (2001) Timecode (2000) Timeline (2004) Tinker Bell and The Pirate Fairy (3D) (2014) Tinker Bell and The Pirate Fairy (2014) Tinker Bell and the Great Fairy Rescue (2010) Tinker Bell and the Legend of the NeverBeast (3D) (2015) Tinker Bell and the Legend of the NeverBeast (2015) Tinker Bell and the Lost Treasure (2009) Tinker Bell and the Secret of the Wings (3D) (2012) Tinker Tailor Soldier Spy (2012) Titan A.E (2000) Titanic (3D) (2012) Titanic Town (1999) Titanic (1997) Titan, The (2018) Titus (2000) To Do List, The (2014) To Gillian on her 37th Birthday (1997) To Kill a King (2003) To Rome with Love (2012) To Save a Life (2010) To Walk With Lions (2000) To the Power of Anne (2013) To the Wonder (2013) Toilet - Ek Prem Katha (2017) Tokarev (2014) Tokoloshe, The (2018) Tolkien (2019) Tom, Dick and Harry (2006) Tomb Raider (3D IMAX) (2018) Tomb Raider (3D) (2018) Tomb Raider (4DX) (2018) Tomb Raider (2001) Tomb Raider (2018) Tomcats (2001) Tomorrow Never Dies (1998) Tomorrow, When the War Began (2011) Tomorrowland (IMAX) (2015) Tomorrowland (2015) Toni Erdmann (2017) Toonpur Ka Superhero (2010) Tooth Fairy (2010) Top Five (2015) Topsy Turvy (2000) Tornado and the Kalahari Horse Whisperer (2009) Torque (2004) Tortilla Soup (2003) Total Dhamaal (2019) Total Recall (2012) Touch of Spice, A (2004) Touching the Void (2004) Touch (1997) Tourist, The (2011) Tournament, The (2010) Tower Heist (2011) Town & Country (2001) Town, The (2010) Toy Story 2 (3D) (2010) Toy Story 2 (2000) Toy Story 3 (3D) (2010) Toy Story 3D (2010) Toy Story 3 (2010) Toy Story 4 (3D IMAX) (2019) Toy Story 4 (3D) (2019) Toy Story 4 (2019) Tracers (2015) Traffic (2001) Traffik (2018) Training Day (2002) Trainwreck (2015) Traitor (2009) Trance (2013) Transamerica (2006) Transcendence (2014) Transformers: Age of Extinction (3D)(IMAX) (2014) Transformers: Age of Extinction (3D) (2014) Transformers: Age of Extinction (2014) Transformers: Dark of the Moon (3D) (2011) Transformers: Dark of the Moon (2011) Transformers: Revenge of the Fallen (2009) Transformers: The Last Knight (3D)(IMAX) (2017) Transformers: The Last Knight (3D) (2017) Transformers: The Last Knight (4DX) (2017) Transformers: The Last Knight (2017) Transformers (2007) Transporter 2 (2005) Transporter 3 (2009) Transporter Refueled (IMAX), The (2015) Transporter Refueled, The (2015) Transporter, The (2003) Trapped (2003) Trapped (2017) Trauma (2006) Treasure Planet (2002) Tree of Life, The (2011) Trembling Before G-d (2005) Trespass (2012) Treurgrond (2015) Trial and Error (1997) Tribe, The (2017) Trick (1999) Trinity Goodheart (2012) Triomf (2009) Triple 9 (2016) Triplets of Belleville, The (2004) Trippin (2000) Trishna (2013) Tristan & Isolde (2006) Triumph of Love, The (2002) Trolls (3D) (2016) Trolls (4DX) (2016) Trolls World Tour (3D) (2020) Trolls World Tour (2020) Trolls (2016) Tropic Thunder (2008) Trouvoete (2015) Troy (2004) True Crime (1999) True Grit (2011) True Story (2015) Truman Show, The (1998) Trumbo (2016) Trumpet of the Swan, The (2001) Trust the Man (2007) Trust (2011) Truth About Charlie, The (2003) Truth or Consequence (1998) Truth (2016) Tsotsi (2006) Tubelight (2017) Tuck Everlasting (2003) Tugger: The Jeep 4x4 Who Wanted to Fly (2007) Tulip Fever (2017) Tulipani: Love, Honour and a Bicycle (2019) Tully (2018) Tumbleweeds (2000) Tumhari Sulu (2017) Tupac: Resurrection (2004) Turbo (3D) (2013) Turbo (2013) Turkish Bath (1999) Turn it Up (2001) Turning, The (2020) Tuxedo, The (2003) Twee Grade van Moord (2016) Twentyfourseven (1999) Twilight Saga: Breaking Dawn - Part 1, The (2011) Twilight Saga: Breaking Dawn - Part 2, The (2012) Twilight Saga: Eclipse, The (2010) Twilight Saga: New Moon, The (2009) Twilight (1998) Twilight (2008) Twin Dragons (1999) Twin Falls Idaho (2001) Twin Sisters (2004) Twin Town (1997) Twisted (2004) Two Can Play That Game (2002) Two Days, One Night (2015) Two Family House (2001) Two Family House (2001) Two Hands (2000) Two Hands (2000) Two Lovers (2009) Two Tails (2018) Two Weeks Notice (2003) Two for the Money (2006) Tyler Perry's A Madea Christmas (2013) Tyler Perry's Acrimony (2018) Tyler Perry's Boo 2! A Madea Halloween (2017) Tyler Perry's Madea's Big Happy Family (2011) Tyler Perry's Temptation: Confessions of a Marriage Counselor (2013) Tyler Perry's The Single Moms Club (2014) U U, Me Aur Hum (2008) U-571 (2000) U-Turn (1998) U.S. vs. John Lennon, The (2007) U2 3D (2008) US Marshals (1998) Udaan (2010) Udhayam NH4 (2013) Udta Punjab (2016) Ugly Aur Pagli (2008) Ugly Truth, The (2009) UglyDolls (2019) Uitvlucht (2016) Ulee's Gold (1998) Ultimate Wave Tahiti, The (2010) Ultimate X (2002) Ultraviolet (2006) Ulysses' Gaze (1997) Umrao Jaan (2006) Un Samayal Arayil (2014) Unborn, The (2009) Unbreakable (2001) Unbroken (2015) Uncovered (2019) Under Suspicion (2001) Under the Sea (3D)(IMAX) (2009) Under the Skin (1998) Under the Skin (2014) Under the Sun (2000) Under the Tuscan Sun (2004) Underclassman (2006) Undercover Brother (2002) Underdog (2008) Underground (1997) Underwater (2020) Underworld Awakening (3D) (2012) Underworld Awakening (2012) Underworld: Blood Wars (3D) (2016) Underworld: Blood Wars (2016) Underworld: Evolution (2006) Underworld: Rise of the Lycans (2009) Underworld (2004) Undiscovered (2005) Undisputed (2003) Unfaithful (2002) Unfinished Business (2015) Unfinished Life, An (2006) Unforgettable (2017) Unforgiving, The (2010) Ungli (2014) Unhitched (2007) Unhook the Stars (1997) Uninvited, The (2009) United 93 (2006) United Kingdom, A (2016) United States of Leland, The (2004) Universal Soldier: The Return (1999) Unknown (2011) Unleashed (2005) Unlocked (2017) Unplanned (2020) Unsane (2018) Unstoppable (2010) Untamed (2012) Untraceable (2008) Up (3D) (2009) Up On The Roof (1998) Up at the Villa (2000) Up in the Air (2010) Up n Under (1998) Upside of Anger, The (2005) Upside, The (2019) Uptown Girls (2004) Up (2009) Urban Legends: Final Cut (2000) Urban Legend (1999) Uri: The Surgical Strike (2019) Ushpizin (2007) Us (2019) Uttama Villain (2015) uMalusi (2009) uMaya Inyosi iMovie (2015) V V for Vendetta (2006) Vaada (2005) Vaah! Life Ho Toh Aisi (2005) Vaalu (2015) Vaanam Kottattum (2020) Vaatjie Sien Sy Gat (2008) Vaayai Moodi Pesavum (2014) Vacancy (2007) Vacation (2015) Vada Chennai (2018) Vadacurry (2014) Valentine's Day (2010) Valentine (2001) Valerian and the City of a Thousand Planets (3D) (IMAX) (2017) Valerian and the City of a Thousand Planets (3D) (2017) Valerian and the City of a Thousand Planets (4DX) (2017) Valerian and the City of a Thousand Planets (2017) Valiant (2005) Valkyrie (2009) Vampire Academy (2014) Vampires Suck (2010) Van Helsing (2004) Van Wilder 2: The Rise of Taj (2007) Van Wilder: Party Liaison (2002) Van der Merwe (2017) Vanaja (2008) Vanakkam Chennai (2013) Vanamagan (2017) Vanilla Sky (2002) Vanity Fair (2005) Vantage Point (2008) Van, The (1997) Varsity Blues (1999) Vaselinetjie (2017) Vatican Tapes, The (2015) Vaya (2017) Vaya (2017) Vedalam (2015) Veer-Zaara (2004) Veeram (2014) Veere di Wedding (2018) Veerey Ki Wedding (2018) Veer (2010) Vehicle 19 (2013) Velaikkaran (2017) Velaiyilla Pattathari (2014) Velayudham (2011) Velvet Goldmine (1998) Velveteen Rabbit, The (2010) Venom (3D IMAX) (2018) Venom (3D) (2018) Venom (4DX) (2018) Venom (2018) Venus in Fur (2014) Venus (2007) Vera Drake (2005) Vergeet My Nie (2020) Veronica Guerin (2003) Verraaiers (2013) Verskietende Ster (2016) Vertical Limit (2001) Very Bad Things (1999) Very Brady Sequel, The (1997) Very Good Girls (2015) Very Long Engagement, A (2005) Very Thought of You, The (1999) Viceroy's House (2017) Vice (2019) Vicky Cristina Barcelona (2008) Victor Frankenstein (2015) Victoria and Abdul (2017) Victory (2009) Victor (2018) View from the Top (2003) Village, The (2004) Villu (2009) Vincent Wants to Sea (2012) Vir Altyd (2016) Vir die Voëls (2016) Viral (2016) Virgin Suicides, The (2000) Virgin Territory (2009) Virtual Sexuality (1999) Viruddh (2005) Virus (1999) Vishwaroopam (2013) Visitor, The (2009) Visit, The (2015) Viswasam (2019) Viva Riva! (2011) Vivah (2006) Vivegam (2017) Volcanoes of the Deep Sea (2009) Volcano (1997) Volver (2007) Vow, The (2012) Vrou Soek Boer (2014) Vuil Wasgoed (2017) W WΔZ (2008) W.E. (2012) WALL-E (2008) Wag the Dog (1998) Wah-Wah (2006) Waiting for Guffman (1997) Waiting... (2005) Waitress (2007) Wake Up Sid (2009) Wakefield (2017) Waking Life (2002) Waking Ned Devine (1999) Waking Up in Reno (2003) Waking the Dead (2000) Walk (3D)(IMAX), The (2015) Walk (3D), The (2015) Walk Among the Tombstones, A (2014) Walk Hard: The Dewey Cox Story (2008) Walk On the Moon, A (1999) Walk in the Woods, A (2015) Walk of Shame (2014) Walk on Water (2006) Walk the Line (2006) Walk to Remember, A (2002) Walker, The (2008) Walking Tall (2004) Walking on Sunshine (2014) Walking with Dinosaurs (3D) (2013) Walking with Dinosaurs (2013) Walk, The (2015) Wall Street: Money Never Sleeps (2010) Wallace & Gromit: The Curse of the Were-Rabbit (2005) Waltz with Bashir (2010) Wanted (2008) Wanted (2009) Waqt (2005) War Dogs (2016) War Horse (2012) War Room (2015) War Zone, The (2000) War at Home, The (1997) War for the Planet of the Apes (3D) (2017) War for the Planet of the Apes (2017) War of the Worlds (2005) Warcraft: The Beginning (3D)(IMAX) (2016) Warcraft: The Beginning (3D) (2016) Warcraft: The Beginning (2016) Ward, The (2011) Warm Bodies (2013) Warrior's Gate (2017) Warrior's Way, The (2011) Warriors of Virtue (1997) Warrior (2011) War (2019) Washington Square (1998) Wash, The (2002) Wasted on the Young (2011) Watcher, The (2000) Watchmen (2009) Watch, The (2012) Water Horse: Legend of the Deep, The (2008) Water for Elephants (2011) Waterboy, The (1999) Water (2005) Waves (2020) Way Back, The (2011) Way Way Back, The (2013) Way of the Gun, The (2001) Wazir (2016) We Are Family (2010) We Are Your Friends (2015) We Belong Together (2019) We Bought a Zoo (2012) We Need to Talk About Kevin (2012) We Own the Night (2008) We Were Soldiers (2002) We're the Millers (2013) Weather Man, The (2006) Wedding Crashers (2005) Wedding Date, The (2005) Wedding Dress, The (2006) Wedding Party 2: Destination Dubai, The (2017) Wedding Planner, The (2001) Wedding Ringer, The (2015) Wedding Singer, The (1998) Wedding Year, The (2019) Welcome Back, Mr. McDonald (2001) Welcome Back (2015) Welcome to Collinwood (2003) Welcome to Mooseport (2004) Welcome to New York (3D) (2018) Welcome to New York (2018) Welcome to Sarajevo (1998) Welcome to the Punch (2013) Welcome to the Rileys (2011) Welcome to the Sticks (2009) Welcome (2007) Well Done Abba (2010) West of Memphis (2014) Whale Caller, The (2017) Whale Rider (2003) Whales (2001) What Dreams May Come (1998) What Happens in Vegas... (2008) What I Have Written (1997) What If (2014) What Lies Beneath (2000) What Maisie Knew (2014) What Men Want (2019) What Planet Are You From (2000) What Women Want (2001) What a Drag (1998) What a Girl Wants (2003) What the Bleep Do We (K)now!? (2005) What to Do in Case of Fire (2002) What to Expect When You're Expecting (2012) What's Cooking (2002) What's Your Number? (2011) What's Your Raashee? (2009) What's the Worst That Could Happen (2001) Whatever Works (2009) Whatever it Takes (2000) Whats Up Pops (1997) When Night is Falling (1997) When We Were Kings (1997) When a Stranger Calls (2006) When in Rome (2010) When the Bough Breaks (2016) When the Game Stands Tall (2014) Where Do We Go Now? (2012) Where Hope Grows (2015) Where the Heart Is (2000) Where the Money Is (2000) Where the Money is (2000) Where the Truth Lies (2006) Where the Wild Things Are (2010) Where to Invade Next (2016) While We're Young (2015) While You Weren't Looking (2015) Whip It (2009) Whiplash (2015) Whiskey Tango Foxtrot (2016) White Bird in a Blizzard (2015) White Boy Rick (2019) White Chicks (2004) White Countess, The (2006) White Crow, The (2019) White Gold (2010) White House Down (2013) White Lion (2010) White Masai, The (2007) White Noise (2005) White Oleander (2003) White Ribbon, The (2010) White River Kid (2000) White Wedding (2009) Who Am I Jackie Chan (1998) Who Killed the Electric Car? (2006) Whole Nine Yards, The (2000) Whole Ten Yards, The (2004) Whole Truth, The (2017) Why Cheat India (2019) Why Did I Get Married Too? (2010) Why Did I Get Married? (2008) Why Him? (2016) Wicker Park (2005) Widow of Saint-Pierre, The (2001) Widows (2018) Wife, The (2018) Wild America (1998) Wild Card (2015) Wild Child (2008) Wild Hogs (2007) Wild Man Blues (1998) Wild Ocean (2008) Wild Safari 3D (2006) Wild Things (1998) Wild Thornberrys Movie, The (2003) Wild Wild West (1999) Wilde (1998) Wildlife (2019) Wild, The (2006) Wild (2015) Willard (2003) Willow Tree, The (2007) Wimbledon (2005) Win Win (2011) Win a Date with Tad Hamilton (2004) Winchester (2018) Wind River (2017) Wind That Shakes the Barley, The (2007) Windtalkers (2002) Wing Commander (1999) Wings of the Dove (1998) Winner (2017) Winnie Mandela (2014) Winnie the Pooh (2011) Winslow Boy, The (1999) Winter Passing (2006) Winter in Wartime (2010) Winter's Bone (2011) Winter's Tale (2014) Wired to Win: Surviving the Tour de France (2006) Wisdom of Crocodiles, The (1999) Wish I Was Here (2014) Wish Upon (2017) Without a Paddle (2005) Woh Lamhe (2006) Wolf Creek (2006) Wolf Totem (3D)(IMAX) (2015) Wolf Totem (3D) (2015) Wolf Totem (2015) Wolf Warrior II (2017) Wolf of Wall Street, The (2014) Wolfman, The (2010) Wolverine (3D), The (2013) Wolverine, The (2013) Wolwedans in die Skemer (2012) Woman in Black 2: Angel of Death, The (2015) Woman in Black, The (2012) Woman in Gold (2015) Woman on Top (2000) Women, The (2008) Won't Back Down (2013) Wonder Boy for President (2016) Wonder Boys (2000) Wonder Park (3D) (2019) Wonder Park (4DX) (2019) Wonder Park (2019) Wonder Wheel (2017) Wonder Woman (3D)(IMAX) (2017) Wonder Woman (3D) (2017) Wonder Woman (4DX) (2017) Wonder Woman (2017) Wonderland (2001) Wonderland (2004) Wonderlus (2018) Wonder (2017) Wondrous Oblivion (2004) Woodlanders, The (1999) Woodlawn (2016) Wood, The (1999) Woo (1999) Wordplay (2007) Words, The (2013) World Trade Center (2006) World Unseen, The (2009) World War Z (3D) (2013) World War Z (2013) World is Not Enough, The (1999) World's Greatest Dad (2010) Wrath of the Titans (3D) (2012) Wrath of the Titans (2012) Wreck-It Ralph (3D) (2013) Wreck-It Ralph (2013) Wrestler, The (2009) Wrinkle in Time (3D), A (2018) Wrinkle in Time, A (2018) Wrong No. 2 (2019) Wrong Turn (2004) Wrongfully Accused (1998) Wuthering Heights (2012) X X Games 3D: The Movie (2010) X-Files Movie, The (1998) X-Files: I Want to Believe, The (2008) X-Men 2 (2003) X-Men Origins: Wolverine (2009) X-Men: Apocalypse (3D)(IMAX) (2016) X-Men: Apocalypse (3D) (2016) X-Men: Apocalypse (4DX) (2016) X-Men: Apocalypse (2016) X-Men: Days of Future Past (3D) (2014) X-Men: Days of Future Past (2014) X-Men: First Class (2011) X-Men: The Last Stand (2006) X-Men (2000) XXX (2002) Xiu Xiu (1999) xXx2: The Next Level (2005) xXx: Return of Xander Cage (3D)(IMAX) (2017) xXx: Return of Xander Cage (3D) (2017) xXx: Return of Xander Cage (4DX) (2017) xXx: Return of Xander Cage (2017) Y Yakeen (2005) Yamla Pagla Deewana 2 (2013) Yamla Pagla Deewana: Phir Se (2018) Yamla Pagla Deewana (2011) Yamudu 3 (2017) Yards, The (2001) Yatra (2019) Year One (2009) Yeh Hai Jalwa (2002) Yeh Jawaani Hai Deewani (2013) Yeh Zindagi Ka Safar (2001) Yellow Card (2002) Yellowbird (2015) Yennai Arindhaal (2015) Yes Man (2008) Yes Nurse! No Nurse (2004) Yesterday (2004) Yesterday (2019) Yogi Bear (3D) (2010) Yogi Bear (2010) You Again (2010) You Can't Stop the Murders (2005) You Don't Mess with the Zohan (2008) You Got Served (2004) You Will Meet a Tall Dark Stranger (2010) You're Not You (2015) You've Got Mail (1999) You, Me and Dupree (2006) Young & Beautiful (2013) Young Adam (2004) Young Adult (2012) Young Black Stallion, The (2004) Young Messiah, The (2016) Young Victoria, The (2009) Your Friends and Neighbours (1999) Your Hands on My Hips (2004) Your Highness (2011) Yours, Mine and Ours (2006) Youth in Revolt (2010) Youth (2016) Yu-Gi-Oh!: The Movie (2004) Yun Hota To Kya Hota (2006) Yuva (2004) Yuvvraaj (2008) Z Z for Zachariah (2016) Zack and Miri Make a Porno (2009) Zama Zama (2012) Zathura: A Space Adventure (2006) Zero Dark Thirty (2013) Zero (2018) Zeus and Roxanne (1997) Zindaggi Rocks (2006) Zindagi Na Milegi Dobara (2011) Zinda (2006) Zodiac (2007) Zombieland: Double Tap (2019) Zombieland (2009) Zookeeper's Wife, The (2017) Zookeeper (2011) Zoolander 2 (2016) Zoolander (2002) Zoom (2006) Zootropolis (3D) (2016) Zootropolis (2016) Zoya Factor, The (2019) Zubeidaa (2001) Zulu Love Letter (2005) Zulu Wedding (2019)
submitted by cooklanbrahh to DigitalCodesFREE [link] [comments]


2020.04.12 03:18 _RETS_ My quick thoughts on all PS4 games I've played since November (UPDATE!)

Revamp of an old topic I made!
I am a pretty casual gamer but when I start picking up the controller again I go nuts deep so when my PS4 got delivered late November, I quickly picked up dozens of titles and have been working through them.
Here are some thoughts on the ones I've played then a list of my back log and intended purchases. I prefer more violent action oriented games and am a sucker for a good gore/damage system. I also am not a completionist by any stretch and just enjoy leisurely getting through the main story on most titles. Also I like strictly single player campaigns, and usually I play on easy or normal just to enjoy the story and/or gameplay. I don't like being stressed or frustrated when I play.
I generally don't really care for JRPGs, RPGs, puzzle games, more family-oriented games like Animal Crossing, etc I dig what I dig and generally pick up games I've relatively certain I'll enjoy which is why the majority of these write-ups are positive.
I have excluded from the list PS4 games I own but can't really "finish" like Crash Team Racing, Friday the 13th, World War Z, Dead by Daylight etc. I also play a lot of retro games and bullet hell type stuff on PSnow but don't own those obviously.
So here are some extremely basic mini write ups about those games I've checked off the playlist. The ones I've played more recently are a little longer because I am fresher on the details. Feel free to discuss any title more in depth.

The Last of Us
Plenty has already been said about this one. I played for the first time in november 2109 and replayed this plus Left Behind leading up to Part 2. I loved it. I was just as engaged with the story and characters from start to finish the second time, everything felt authentic and nothing really stood out to me as "video gamey". Combat was brutal and had a desperation and rawness to it which I dug and I loved the stealth components. Creeping through hotels, apartments, tunnels, covering with sniper fire, the final advance to Ellie, so many great and intense moments.
The standout of course is the relationship between Joel and Ellie but there are so many great segments. Everything with Henry and Sam added a ton of emotional weight to the story, Ellie going back to stick with Joel before they jump off the bridge, going through the sewers and discovering what happened to Ish and co. What Kyle had to do, the message he wrote on the ground, Ellie and Joel in the Farmhouse... Then little moments you have to discover like the tiny grave near Tommy's camp or family photos and letters next to corpses. The whole David section was harrowing. Everything felt authentic and had weight to it. I loved that.
The action gameplay isn't super innovative but is perfectly serviceable. The sequel improved pretty much every aspect of the gameplay, but i can still go back to the first with ease.
I played the remaster and it looks amazing. Facial animation, environments, gore effects, all pretty solid for an older title.
Really the only standout thing I disliked was the shiv mechanic. I think it is perfectly reasonable to lose a shiv or have them break after so many defensive uses against clickers if they grab you, but I think otherwise for stealth takedowns they should have been unbreakable. Ellie had a knife and it seems crazy Joel wouldn't also have a combat knife like Deacon from Days Gone.
Left Behind was also a fun DLC and it was great getting some backstory for Ellie and getting context for the loss she tells Joel about. And you get an idea of how desperate she is for it to be "her turn", which gives Joel's endgame decision so much significance.
TLOU is one of my favorite games and I can play it over and over.
Call of Duty: Modern Warfare
Loved this one as well and found the gunplay to be so satisfying. It's a beautiful game to look at, some of the campaign beats were amazing (Farrah's story in particular) and the violence felt very real. The "Clean House" mission was way too short and I wish more similar missions had been included although there were a few similar sequences, but that mission in particular is just so engaging. They tease you with some dismemberment with your 50 cal, but having the shotgun deal some more brutal damage would have been great. I have played through the campaign twice now and still play through Clean House and Wolfs Den occassionally. Pkayin in Veteran makes those two missions in particular TENSE
Call of Duty: Infinite Warfare
I had read a lot of negative things about this COD entry, but I really fucking dug it. The setting was cool, I liked the story, I loved the side missions, and the one mission on the asteroid fighting the robots through rapid day and night cycles was a standout. Also obliterating dudes was fun
Control
Very fun game with some badass mechanics but could get pretty frustrating having to recover 5 minutes worth of ground sometimes if you're killed. Not a super forgiving checkpoint system. Also, I thought the story was cool but I played Alan Wake not too long ago and was waaaaay more invested in the story and diving deeper into the lore. Control just didn't quite get there for me on the narrative front. Standout though was the Ashtray mission. One of the coolest fucking levels ever.
Sniper Ghost Warrior Contracts
Admission time. I think I prefer the Ghost Warrior series (at least 3 and Contracts) to Sniper Elite. Seeing heads burst apart is just way more satisfying to me than the X-Ray cam. Anyway, I started playing Contracts but did not pay attention at all to the tutorial. So I got pretty fed up initially with not being able to hit shit. I put this one back on the shelf for a month or so before deciding to give it another shot and actually learn how to play and god damn I'm glad I did. Ended up absolutely loving it and have played all the contracts twice. Ended up being a very satisfying experience lining up the perfect shot without the indicator dot of the previous games and the combat could be pretty gnarly. Loved the wide open levels and hundreds of ways to play.
Sniper Ghost Warrior 3
Time for another confession. The story is obviously dog shit, the game isn't too pretty to look at, the acting is bad, but outside of that I think I enjoyed this one just as much as I did the Far Cry games. Same satisfying headshots as Contracts (though no other dismemberment), some brutal melee takedowns, and fun stealth. The fully open world was both good and bad. There wasn't much life at all so traveling could get redundant, but stumbling on some hostages in need of rescuing and taking down outposts was fun every single time.
Call of Duty WW2
Honestly, I played this once and soon after didn't really remember much about it. It's a perfectly good time waster and casual play if you wanna just play 30 mins of something before you leave the house (well go to a different room of your house I guess). I dig a good WW2 game though so I replayed once I cleared my backlog and liked it a lot more the second time. The characters are War movie archetypes but they worked well and I liked their chemistry, Pierson was a great "antagonist", and so many scenes were intense as hell. Game is pretty kn rails but I dug the Death Factory mission, escaping through the forest as it was getting bombed, the stealth right after, then clearing buildings. With the stealth and melee mechanics were better and not in forced sections though. Also wish there were blood pools for the bodies when you shoot them. There is splatter, but no pooling blood unless you blow off their head which is infrequent. It would make the aftermath of a battle hit a lot harder. The Tank cat and mouse was great and reminiscent of BF5 but i hated the plane section and much preferred BF for that. Standout was the visuals in cutscenes. Amazing at times.
Wolfenstein Old Blood
A fun fast Wolfenstein fix. Brutal as always and I love the word the new Wolfenstein games inhabit. The pipe was a cool melee weapon and I dug having to disconnect the big dudes form their power source. I thought it was a cool use of the prequel status seeing the early versions of the enemies you face later in the timeline.
Wolfenstein II The New Colossus
Loved every minute of it. It was hilarious at times, very brutal and sadistic at others, and definitely had a through line of genuine heart that a game like this doesn't really require. The backstory on BJ and his father was great and I loved the payoff (a line of his about being a better father than his own made me decide to play Youngblood after initially choosing not to get it) and all the story beats just hit with me. Combat was brutal and fun. Can't fucking wait for the 3rd main entry.
Wolfenstein Youngblood
Certainly a change of pace for the series. I didn't really care for the open world nature of the game because the story took a backseat to it. Game play was still very satisfying, I liked a lot of the banter (though the twins could be annoying) and I liked seeing BJ's legacy alive in the girls, but I don't think I'll replay it start to finish like I will the others in the new canon. Just too much of a grind to get through. That said, I'm still excited to where it leads the narrative for the series.
Uncharted 1, 2, and 3
Uncharted 3 was my favorite of the original trilogy. The melee is better, the set pieces and traversal are fun, and I vibe with the characters and pace way more. But to backtrack, I dug 1 for what it was but honestly kinda grinded through it to get to 2. Visually it was cool for a 2007 game and gameplay was alright, but I was happy to finish and move onto 2 which was.... more of the same really. The set pieces were a lot more fun though which made me enjoy the game a lot more. Fun characters, cool visuals, bad ass set pieces, just very enjoyable games.
Uncharted 4
My favorite of the series for sure. Loved the more grounded story, the visuals were incredible, and the combat and traversal were a lot more fun. Couldn't get enough of it and it made me excited to play Lost Legacy. The chase scene in Chapter 11 is one of the most exhilarating gaming experiences I've had.
Uncharted: The Lost Legacy
Absolutely loved this one. Knocked it out start to finish in a little under 5.5 hours and enjoyed every minute. Length was perfect for the type of game it is. Visually amazing. I stopped several times throughout to take in the scenery, especially climbing the main tower in Chapter 4. The final chapter is the absolute best of Uncharted in how insane it is. Characters are great and I would have loved if Jess and Sophie from Wolfenstein Youngblood were more like Chloe and Nadine. I loved their relationship and how it developed. And the returning character was great too. the same refined gameplay as Uncharted 4, just as impressive all around.
The Order 1886
This is an odd one for me. Visually amazing, the gameplay was fun, the setting and lore was cool, and the combat was brutal, gory, and satisfying but holy shit it took control out of my hands every few minutes. It never gave you a chance to breathe and enjoy the gameplay or even to strategize during combat. It was way too linear and QTE heavy for what could have been bad ass segments. Huge missed opportunity that could have been amazing.
Battlefield 1 and V
Really enjoyed both of these and especially dug the short, individual story format. Loved the biplane story in 1 and the tank commander story in V. Both visually great, fun gameplay, and some genuinely great mini-campaigns. I do feel like war games should have more brutal combat, so the rated T level of bullet damage wasn't super impressive, but at least V introduced some blood splatter.
Star Wars Battle Front 2
I finished this one pretty quick and don't have much to say about it. It was pretty fun but kinda buggy, especially once I got to Han Solo's part of the campaign and dead enemies would just randomly float. Won't play again, but didn't consider my time wasted.
Far Cry Primal
Got through this one pretty quick too, or so I thought. Beat Dah, Ull, and the main chick but the game still goes on because I hardly did any side quests. Anyway, the setting was beautiful and I dug using only primitive weapons, riding mammoths, sicking tigers on people. All very fun. That battle with Dah's camp was an incredibly satisfying experience after dying several times and finally being more patient and stalking dudes as they separated from the search party. Dug the game, won't play again though and don't care to officially finish the campaign.
Rage 2
I didn't hate the first Rage game other than the complete anticlimax of an ending, but it did have satisfying combat. Rage 2 takes shit to another level. Combat is brutal as hell, the mobility is insane, and you feel like an all powerful bad ass. I'll talk about Doom more in a sec, but I think rather play Rage 2 than Doom if I had to choose. The run and gun combat is similar but Rage 2 had more tools. The story is whatever but the game at least finished with a boss fight which Rage 1 lacked. Whatever the shortcomings are, the combat and mechanics are just so fun, fast, and satisfying I could look past it all
Doom
I had a lot of fun early on in the game, the violence, the soundtrack, the overall badassery of the game was thrilling. But the game is too long for what it is and I found myself wanting it to just be over. It got real repetitive running and gunning the whole time and I got to the Hell Guard fight and as I was going for a glory kill on the first one it killed me and the game crashed and my fucking file was corrupted. I had no desire to start over and see it through. Fast forward a few months and I start it again on PSnow since my backlog is clear and I see that I guess it cloud saved about half my progress from before. So I started from The Klinshire Sanctom or whatever and got the the end and on glad I did. I found a better way to play then just focusing on Doom though, which is what I think made it so repetitive the first time I tried. So I replayed COD WW2 at the same time and would do a few missions of that, switch to Doom, and back and forth until I finished both. Doom was so much better in small doses and I ended up loving my experience. It could get frustrating even on the easiest difficulty but trail and error got me through. Also played it while sipping on pre-workout a lot of the time and it was an adrenaline rush. My new experience with it made me buy Eternal.
Titan Fall 2
Other game with super fun combat mechanics. Everyone likes to praise this game and for good reason. The campaign is fun and no two levels are really the same. The mission in the combat testing manufacturing area, the time travel mission, etc all insanely cool and fun to play. BT was also great
Mafia 3
Honestly, as repetitive as the gameplay loop is and as ugly as some of the visuals are, I really dug this game. I loved the story and I liked Lincoln Clay a lot. It was also great seeing Vito again and getting his ending was satisfying. Also John Donovan was an incredibly entertaining character. The combat was also incredibly brutal and satisfying. With more polish and a little less repetition, this would be an amazing game up there with Mafia 2.
Resident Evil 7
Really enjoyed my experience with this one. I liked the story, loved the more scaled back gameplay and story compared to 6, and had a good time playing it. While tense, I found Outlast 2 far scarier. By a great deal. That said, I really liked RE7 and have played through End of Zoe (amazing), No More Heroes (also good) and Daughters, which I honestly think is creepier than even the main game because it is horrifying to think of your family going crazy and you are stuck in the storm with them with no escape. Much more grounded compared to goop monsters.
Red Dead Redemption 2
fuuuuuuuuck this one hit me hard. I loved watching Arthur develop and seeing how his relationship with John and those around him evolved over the course of the narrative. I was fully immersed from start to finish even with 100% focus on the story missions with the occasional side mission (I thought it was important for Arthur to see his old love both times it was offered).
The game was stunning and pretty much and frame could be a promo screenshot. Once I got more fluid with controls, the combat was a blast and felt like it had some serous impact. The world was alive and vibrant and I will be able to get lost in it free roaming more than any other game I've played. I honestly can't think of anything I disliked about the game. Sure the pace is slow, and things like individually picking up items when searching take a while, but I didn't care at all. It was more time with characters that I was liking more by the second. Really my only complaint is how odd the first person controls feel, which is completely understandable since it isn't really a first person game. That said, tackling someone in first person and erasing their face with a shotgun is a thing of beauty.
I think I will likely replay the entire game first thing once my backlog is cleared but I'll also probably play my last save through the end of Chapter 6 to see if I can influence my honor enough to get the best ending.
Regarding the end of Chapter 6, spoilers below for RDR2 and RDR1:
I got the dishonorable Help John ending and I just sat there after Micah shot Arthur thinking about how gutted I felt. I acted Honorably in most situations but I think a couple "witness" situations got away from me which got me just below the threshold. I had come to love Athur as a character and lamented not getting him to the sunset ending he deserved, BUT I still think it was an appropriate ending. Mirrors John's in RDR1. He strives to do right, help people, settle his soul before he dies, and his past, just like John's, catches up to him anyway. It is a very bleak ending but I think it still works, and potentially even better since I'm pretty sure John will go after Micah in the epilogue just like Jack avenges him in RDR1.
From a story perspective, I loved the epilogue for its little moments like doing chores, spending time with Jack, building the house as well as its big moments like>! the final charge up the mountain to kill Micah!<. Just an incredible experience from start to finish and continues to be incredible after the "finish" with hunting, fishing, hunting down random gang encounters, killing sprees, etc. What a masterpiece.
Arkham Knight
This title gets a looooooooot of flak from fans of the series and I really can't wrap my head around it. I focused primarily on the main story (really not inclined to get all Riddler trophies or defuse all the street bombs to get the "real" endings) and enjoyed it quite a bit. The game looks beautiful, the story is dark and interesting and flowed better than Arkham City's, which is usually considered the peak of the series. I knew the Knight reveal ahead of time, but still enjoyed watching it play out and I definitely loved the inclusion of Joker as an omnipresent aspect of Batman's fracturing psyche. He had some great lines and I loved the dynamic his presence presented. Combat was as fun as ever, traversal was fast and felt great and looked even better as you glided over the city.
And regarding the biggest complaint about the game..... I actually really liked the tank battles. I really didn't mind their frequency in the main story, although I can see how having to battle every time you defuse a street bomb would get old quick. But just with the main story, they were a refreshing departure from the beat-em-up combat and were pretty fun throughout the game. Taking out a whole fleet of them without taking a hit felt great and the cat and mouse tank sections were also a lot of fun.
Also Joker's song when Robin is defusing bombs was great.
Killzone: Shadowfall
Honestly really enjoyed this one. I've never played the other KZs so didn't have them to compare to, but the gunplay was satisfying, the melee takedowns were fun, and the aesthetic was very cool. I enjoyed the relatively brisk campaign as it reminded me a lot of Crysis 2 and 3 which I enjoyed. Also had a bit of the aesthetic of Syndicate for 360. Also using your little drone buddy during battle was fun. One odd thing, I typically dig blood splatter, blood pools, all that but this game's blood pools are INSANE. You can just snap someone's neck and within a second or two they are lying in a blood pool bigger than their body. Was pretty amusing.
Far Cry 5
I have enjoyed all the Far Cry games I've played so far and this one is no different. I really enjoyed the setting and the story was very compelling. I hated all the villains (in a good way) but they were charismatic and ended up being right all along, (or did they set nukes themselves?) and made you really want to take them down. Tearing through Hope county, saving civilians, taking outposts, and just slowly taking over was a lot of fun. Game also looks pretty good, although I'm still riding the RDR2 visual high. I dug the weapon upgrades and having animal companions like in Primal and had a lot of fun putting them to use. I really, REALLY didn't like being a silent protagonist though. So much stuff going on for a deputy to be mute about it all. Kinda took me out of it, especially after 3 and 4.
Now one big downside is every territory had a mission where you had to collect things with no waypoints. You just had to search for them. I spent a while trying to find skunks for a mission when I had easily stumbled across them before that and trying to get grizzlies as well was a little annoying. Another, which I actually didn't do until after the main story, was destroying 5 drug boats and 5 drug trucks. I had seen a ton of them before I started this missions but they became so few and far between. I ended up in a helicopter scouring the whole map for probably 2 hours to get them all. For the boats I literally started at the bottom point of the river and followed the whole thing. It was pretty god damn annoying and would have really killed the experience for me had I not been able to progress without that mission.
All in all though, I was more and more into the game the farther I got into it.
Resident Evil 3
Downloaded this at 11pm CST on launch night and finished it by about 430am. Fucking LOVED this one. It was relatively short, yes, but the pace was killer and it told the complete story. I liked the original RE2 more than the original RE3, but I gotta say I enjoyed 3's remake much more than 2's. 2 did gore better for sure and I would have appreciated Carlos having a "B" scenario for 3, but everything else I thought RE3 did very well. It looks amazing and is insanely detailed. The pace is exciting and tense throughout since it is a bit more action heavy. And it removes two of my least favorite things about RE: puzzles and a ton of backtracking.
I had to backtrack a bit in the city and quite a bit in the hospital, but they were interesting settings to do it in. And with puzzles, I understand they are a part of RE's charm but I've never really cared for them too much so RE3make was just right.
The voice acting and characters were also much better than pretty much any other RE. And having your character move like a person with the dodge mechanic was a great addition.
I also really loved the enemy redesigns. Both versions of the Hunters looked amazing and seeing the gammas slide out of the drain pipes and stomp toward you was intense every time.
And fucking Nemesis. Every encounter was intense as hell and I loved his ultimate defeat.
Also a little detail that I really liked was seeing Jill's reflection on the shiny walls in the lab. Just a cool visual touch since a lot of games don't even show a character reflection in the mirror.
Overall very happy with this and don't regret paying full price even with it being relatively short. I don't replay a whole lot of games in full, but REs replay value is in speed runs, harder modes, and unlocking unlimited ammo, so those who are inclined to do all that will definitely get their money's worth. I'm not planning on doing any of that and am still satisfied with my purchase.
I've found myself loading up earlier saves just so I can walk through the city, and I would have really enjoyed opening up Raccoon City more, similar to Union in The Evil Within 2 where you can choose to do some creepy side missions and help civilians, all while being stalked by an unscripted Nemesis. Hopefully we get something like that in an RE game in the future.
Far Cry New Dawn
Really enjoyed this one and kinda wish all Far Cry games were as tight when it comes to story. I really don't need 40-60 missions in an FC game. The game looked as good as 5, but more vibrant, they brought back melee kills with the knife which were fun and brutal, and once you upgrade to being able to double jump the verticality is awesome. Taking outposts and being able to replay them was great since outposts and hostage rescue are my favorite aspects of Far Cry, I liked that the looting grindiness to progress could be done just by replaying outposts with tougher enemies.
The story was decent and it was cool seeing a different side of Joseph Seed since he is so detestable in 5, and it was also fun seeing where the FC5 characters ended up. The twins I thought were also great antagonists and I was eager to take them down.
Only thing I didn't really care for is how the final boss is just a generic bullet sponge monster. You really only had to evade and shoot and didn't need to use literally any of the skills you honed throughout the game. That was disappointing and I thought the monster was a little too far out there, especially since you weren't on drugs.
My final FC rankings for the ones I've played are 4>3=ND>5>Primal.
The Evil Within 2
I liked the first game well enough, though castles and ruins and shit like that aren't super scary to me. It was a stressful experience and the story was crazy, but I honestly liked TEW2 way more. The setting of Union was incredibly cool and I loved how it felt like The Further from the Insidious movies. The semi-open world design was a lot of fun to work through and clear out enemies, and there were some insanely cool aspects of the game. The Guardian fights, the one ghost that randomly starts stalking you ("Sebaaaastian"), the moment-of-death frozen in time pictures you could walk into, Stefano, etc was all amazing.
I do think Stefano died too quick and wasn't thrilled with the main villain, but everything with Sebastian's wife and daughter and the general feel of the game kept me engaged.
Ultimately really dug this game
Spider-Man
Holy shit what a game! I was hesitant to get it because I thought the Arkham games would be my best experience in the genre, but I am very happy users here talked me into getting this. Got 100% in all districts and I seriously couldn't get enough. The travel in this game is better than any I have ever played and I had no reason to ever fast travel. Swinging through the city could have been the entire game and I'd still play the shit out of it. The game feels great and doesn't penalize you for not perfecting your movement through the city. You can ALWAYS be in motion. Hit a wall? Now you're sprinting up the building or rolling off it to keep swinging. The combat also felt incredible and gave you so many tools.
I loved the story and thought it was legitimately better than any of the movies, which are the only Spider-Man media I've consumed. The death of Aunt May really hit and caught me off guard, the final fight was emotional as hell, and the boss fights were insanely cool.
The main thing about the game is that it is impossible not to have fun no matter what you are doing, Miles/MJ stealth missions aside. Even then, I didn't mind those. But there are few games I would stick with so long after the main story to knock out all the side content, but SM just made it all so enjoyable. I loved catching a dozen pigeons all over the map just as much as taking down bases, stopping crimes, etc
My favorite part was probably right after a certain prison break happens and all hell crashes down on the city. Zipping from supervillain to supervillain while still encountering soldiers and regular crime. It was an insanely engaging stretch of pulse pounding, breathless action and I loved it.
Loved Jameson's unhinged rants, loved the quips, loved the hero music that kicks in every time you jump off a building and start to swing, pretty much loved all of it. Also, the classic comic book costume looks insanely cool and somehow makes the already amazing visuals of the city look even better and more realistic. The game is fucking gorgeous and the recreation of NYC is astounding.
Also some of the lines cracked me up. I collected all the backpacks and on my way to the final one was thinking "Peter is poor but wasted money on 55 different backpacks" and as soon as I picked up the last one he mentions winning a lifetime supply of backpacks from a science contest. A ton of things like that were endlessly amusing.
It obviously gets compared to Arkham a lot, and I definitely see the parallels, but there is something about actually helping every day citizens and protecting them from every day crimes that take SM over the top for me. The city is dead in the Arkham series, but in SM it is a living and bustling map. I also like the combat in SM more than the Arkham games and obviously the story was better.
I could go on and on about it, but thanks my dudes for recommending it.
Sniper Elite 4
Playing through this one really just reaffirmed how much more I like Ghost Warrior Contracts than any of the SE games. The sniping is just so much more satisfying in GW. In fact, as soon as I finished SE4 i popped in Contracts and immediately had more fun than I did in all of SE4. .The addition of the stealth kills and X Rays for them is pretty cool, but things like adding environment traversal but not letting you climb up on a roof is confounding. Controls just kinda feel clunky and the movement is a little too limited. I dont regret playing it and did have fun clearing areas undetected, but probably wont boot it back up any time soon.
Until Dawn
Started this in the morning then picked it back up later the same day and couldnt put it down til I finished. I got invested in the characters and was nervous for their survival and wanting to make the right decisions. The controls were minimalist and reminded me of OG Resident Evil games. Normally I'm not a huge QTE fan but that was pretty much the entirety of the gameplay so I quickly adjusted and the mechanic created some truly ass-dampening situations, especially considering there are no do-overs until you finish the game. I lost all but two characters on my first playthrough of the ending (went into the chapter with 6 left) because of the motionless controller in the final minutes, but replayed the final chapter multiple times to get a better outcome. The only death I caused I wasnt cool with between Matt, Jess, and Josh was Matt because I made a decision to axe a deer because I mindlessly followed the prompt instead of doing nothing. The other deaths didnt bother me because they happened organically, but that one was too out of character and didnt fit the situation at all. Also wasnt too much a fan of a mid-game turning point but still enjoyed everything.
Game was tense, looked great, acting was decent, and most of the characters became likable depending on your choices. Really enjoyed my time with it and will scoop up a sequel when it comes. Another tiny detail I liked is how characters' feet looked while going up and down stairs. In literally every game I've played, characters on stairs will have the their feet kind of hover just above the steps and they look all jerky and weird when they move. In Until Dawn they make full contact with the stairs and look right. It's a weird thing but I noticed it immediately
-----
*Games I started but didn't finish\*
Terminator Resistance
I really wanted to like this one and may still try to grind through it, but god damn was the 2 or 3 hours I played the most boring FPS experience I've ever had. So incredibly dull and looks like a last gen game. Anyone who has played it, when do you actually fight terminators?
Ghost Recon Wildlands
I dug the game in small doses but god damn is it a huge undertaking and very repetitive. The world looks great and the combat is nice, although I hate how the bodies disappear almost immediately. This one was too much of a grind for me to play uninterrupted, so I may knock it out in increments when I have nothing else to play
Ghost Recon Breakpoint
I had a good initial experience but the progression system is just as annoying as Wildlands and the traveling is such a chore. I would love a much, much more scaled back Ghost Recon experience again. I played Future Soldier on 360 and loved it. The levels were pretty big but everything you needed to do was clear and the map wasn't so big that it was annoying to get through. I would love a GR game that is more set up like Sniper Ghost Warrior Contracts. Pretty massive maps that are self contained and relatively easy to get across but you can still go about your objectives however you want. Started Act 3 and saw how much more there was to go and just didn't enjoy it enough to continue. Probably won't be completing this one any time soon. A Ghost Recon with maps like Hitman 2 would be a dream.
Homefront: The Revolution
Now to be fair, it may have been that I was coming off RDR2 but I played Homefront for about 30 minutes and had to shelf it. Ugly, aiming and shooting feels off, just very unappealing in every way but the premise. I didn't hate the first game for 360, but I can't see myself really enjoying this one. Very reminiscent of how I felt when I tried to slog through Terminator Resistance. Probably won't return to this one.
Mad Max
Very similar experience to Breakpoint in that I dug it initially, but forcing scavenging and bullshit time wasting in order to advance the main story is one of the things I hate most about open world games. The hand to hand combat is cool, almost identical to Arkham's attack and counter system, and especially brutal, but it doesn't have nearly as much variety as Arkham or Spiderman obviously. The driving and taking down convoys and all that was fun as well. I am much more inclined to finish this one, but I am stuck near the end of the game slogging through collecting different shit to even progress the story. It was feeling too much like a chore so I moved on.
Sekiro
This is tough for me because I love I aesthetic, the idea of the combat, the takedowns, etc but I am not nearly patient enough or good enough to finish this game. Played a couple hours and am just not up for dozens of hours of dying and frustration. I can see why people would adore this game and the similar soulsborne titles, but they just aren't for me. Hoping Ghost of Tsushima will check the feudal Japan box for me.
Zombie Army 4: Dead War
I'll end up finishing this one but it definitely isn't a game I'll just play start to finish through the campaign like all the others on this list. It's fine for what it is for sure and it is fun, but it is something I'll pop in once a week or so to knock out a mission or 2 then play other games between. The combat is fun and the X Ray cam takes the normal Sniper Elite cam up a notch. I wish SE would adopt this gore system for the main games. I don't care about the story or characters but it's a perfectly good time waster for 30-60 mins at a time
Prey
This may be sacrilege but after about an hour with the game it really just wasnt clicking with me. I loved the Bioshock trilogy and was under the impression Prey would be similar and while I can see the semblance, it just didnt really do a whole lot for me on first impression. I am also not a fan on the enemy types early on, and I know they ey more varied, but I've always performed human/humanoid enemies. That combined with it being a relatively long game (compared to other First person titles in this topic) I decided to shelf it for the time being. Will likely return to it since it is so highly regarded, but not until I'm out of things to play/replay.
Shadow of the Colossus
For being a remaster of a PS2 era game, it looks great but the controls and mechanics definitely feel dated. I got about 6 Collosi in before I lost steam with how bad the navigation can be. It is a pretty short game so I will likely finish it in the next few weeks just knocking out a Colossi here and there, but despite having a lot of fun with the Collosi themselves everything in between was entirely uninteresting.
Metro Exodus
I hated 2033 Redux more than any other game I've finished and actually really enjoyed Last Light and thought it improved literally everything I hated about 2033. Went into Exodus extremely optimistic and played until i got to the first open area and the game really just is not clicking with me. I want to finish it so I can close out the trilogy, but I dont find the world intriguing enough to slog through these open areas. For a survival horroaction game like this, I'd much prefer a more linear structure. I will end up completing it and am optimistic it gets better, but I'm gonna take a bit before I revisit.
Back Log
The Witcher 3 (in progress)
Just Cause 3
------
Games I'll buy in 2020/early 2021
UFC 4
Mafia Remake
Assassins Creed Valhalla
Cyberpunk 2077
Call of Duty: Black Ops Cold War
Star Wars: Squadrons
Avengers (big maybe)
Far Cry 6
----
Hope everyone is keeping sane and healthy during this crazy fuck time! Would love to hear your thoughts on our experience with these titles, answer questions, and discuss!
submitted by _RETS_ to patientgamers [link] [comments]


2020.04.01 00:13 7thprincess New And Updated Stories From 22.03.2020 to 29.03.2020

[AUTOGEN]
This week's summary was generated at 3/30/2020, 6:12:52 PM GMT-0700 (Pacific Daylight Time)
This week, we had:
As usual, raw data in JSON/Markdown format can be found here
Updated Title Author Links Latest Chapters Word Count
3/28/2020 [NEW] A Brockton Parahuman in a Cro-Magnon Camp [Earth Children] Alias_the_J SV Thonolan I (2.1k),Ranec 1 (1.4k) 7.6K
3/26/2020 A Cape in Konoha [Naruto] Morgan Arc SB Chapter 48: (2.7k),Chapter 49 (2.7k) 130K
3/25/2020 A child's play ic3shard13 SV Shear 2 (2.4k),Interlude 3 (2.5k) 50K
3/27/2020 [NEW] A contract fulfilled, a deal offered Useless Writer SB Header 0.1 (2k),Header 0.2 (1.1k) 3.1K
3/27/2020 A Heart of Iron ByzantineAlter FF unsupported; 7.9K
3/24/2020 A Song of Silk and Power [A Song of Ice and Fire] VorDresden AO3 Chapter 9- Margery (4437) 21K
3/27/2020 A Speeding Bullet Alpha Zerg SB,SV Speed 5 (4.4k),Speed 6 (3.1k) 23K
3/27/2020 Aces and Jokers [OC Insert] Stewart92 SB 51: Area (2.8k),52: Like Day and Night (2.9k) 220K
3/24/2020 Acting On Impulsion Zira SB,SV,AO3 Meeting The Team, A Costume, A Walk, Showing Off (2.9k),The Heist, and A New Friend (2.8k) 8.2K
3/28/2020 All Alone Ack SB,SV,FF,QQ Part Seven: A New Lease on Death (8.2k),Part Eight: What Zombie Apocalypse? (7k) 43K
3/24/2020 Altered Paths [Featuring Brutally Pragmatic Powered] Nemesis13 SB,FF Interlude: A Pre-After Action Report (700),Chapter 5: Terrible Things (1.7k) 15K
3/26/2020 [NEW] Anima nights brockton J.R.S. SB Anima 02 J.R.S. (2.6k),Anima 03 J.R.S. (1.3k) 6.7K
3/28/2020 Archangel 0.1 Raymondmaster SB Prologue (3.8k),1.0, So it begins... (5.8k) 9.6K
3/27/2020 Archetype Quest NotDaedalus SB Day 15: April 22nd Results (530),Day 15: April 22nd Results Part 2 (640) 23K
3/26/2020 Augment [Divergence Trump Charlotte] ccstat SB,SV,AO3 Topsy-Turvy 4.4 (2.9k),Topsy-Turvy 4.5 (2.2k) 91K
3/26/2020 Bad Girls Do it Better [Multicross Conference Call Spin off] Lifeofgesture SB,SV Chapter 2 (1.4k),Chapter 3 (1.9k) 5.2K
3/22/2020 BeaconHill's Morning Worm [One-Shots] BeaconHill SB,SV 77-1 "Learned Helplessness" (1.2k),78-1 "Being Darth Revan" (4.5k) 380K
3/27/2020 Being SI is Suffering [Broken CYOA Fake-SI] The Woodsman SB,SV,QQ unsupported; 59K
3/22/2020 Better Ukilhim SB,SV Better (2k) 2K
3/26/2020 [NEW] breakingamber's Snippet Thread [SPAG not included] breakingamber SB Flip-Swap (Worm Protectorate ENE/Undersiders Roleswap) (2k) 2K
3/26/2020 Brockton Baby RecursiveMontage SB,SV Chapter 2 (1.7k),Chapter 3 (2.8k) 5.9K
3/27/2020 Broken Adventure theaceoffire SV Arc 2: Fifth Order, Bull Theory and Apples Comparisons. (2.6k),Arc 2: I want a rock! (3.8k) 480K
3/28/2020 By the Flip of a Coin Morgan Arc SB Chapter 4: Reputation (2.8k),Chapter 5: The Land of...Dragons? (1.9k) 12K
3/22/2020 Cat Fish Witch [Snippet Thread] 6thfloormadness SB e(ndbringer)Harmony (5.7k),Omakes (340) 130K
3/23/2020 Comerciante del multiverso cyoa worm v3 Ajintaker FF unsupported; 14K
3/26/2020 Compulsion [Prototype] Lead Zeppelin SB Infection 2.1 (7.4k),Infection 2.M (5.2k) 49K
3/28/2020 DADA frustratedFreeboota SB,SV 4.4 (33),4.5 (880) 31K
3/25/2020 Dadcord and Daughtertale TopHat AO3,AO3 That Semester Abroad (1854) 6.7K
3/25/2020 Danse Macabre [Warframe] Potato Nose SB Chapter Twenty-Eight, Part One: Contactus Aegrorum (2k),Chapter Twenty-Eight, Part Two (2.7k) 96K
3/22/2020 Darkness Queen Taylor [Kingdom Hearts] hellzome25 FF unsupported; 3.7K
3/26/2020 Daystar [Exalted] WinterWombat SB,AO3 Dragons 3.11 (7k),Interlude: Colin Wallis (3.1k) 190K
3/22/2020 Death Metal [Crack one-shot] Alias_The_J SB One and done (2.1k) 2.1K
3/28/2020 Disco Lisa: A Cape Quest [Disco Elysium] Hakazin SV Day 1--8:59 AM: Clothes Make The Woman (5k),Day 1--10:12 AM: Questions (2.6k) 13K
3/27/2020 [NEW] Dragon and the Fly bubbajack FF unsupported; 36K
3/28/2020 Empress Ascendant [Warhammer] Unruly Marmite FF unsupported; 150K
3/24/2020 Existence is Pain Ancient Scholar SB Investigation (1.4k),First Impressions Planning (210) 4.6K
3/27/2020 Exodus [Big Hero 6] LD1449 SB,SV 6.6 (7.8k),7.1 (2.8k) 140K
3/25/2020 [NEW] External Influences [heavily Meta] I just write SV Why Are You Narrating (1.8k),Awkward Conversations (1.4k) 3.2K
3/22/2020 Feather and Twine TheSleepingKnight AO3 unsupported; 2.0K
3/29/2020 Glitch in the System Digsjin FF unsupported; 21K
3/26/2020 Graphomurk [Snips] anvarmtg AO3 7.25 Warhammer 40k (3591),Continue of story (17) 294K
3/26/2020 Headpats RavensDagger SB,SV,AO3 Chapter Fifty (1.5k),Chapter Fifty-One (990) 65K
3/28/2020 HOLD 'EM Pachycephalosaur SV 1.2 (360),1.3 (350) 1.6K
3/25/2020 Howl the Wolves [Battletech] S0ngD0g13 SB 85: Heart-Breaker (2.1k),Interlude: Pre-Tournament (1.2k) 160K
3/25/2020 Hybrid Hive: Eat Shard? [Magical Girl Lyrical Nanoha] CmptrWz SV Chapter 45 - May 17, 2011 (5.3k),Chapter 46 - May 18, 2011 (5.4k) 290K
3/25/2020 I Woke Up As a Dungeon, Now What? [Dungeon] Aku-dono SB,SV Interlude 5.7kn (7.3k),Party 5.8 (8.5k) 270K
3/27/2020 [NEW] Indwelling lyrisey AO3 Chapter 2 (279),Chapter 3 (334) 1.1K
3/28/2020 [NEW] Interlude from Nowhere: Lung and Kaiser HadenBreslin AO3 unsupported; 1.0K
3/28/2020 Intrepid Cerulean SB,SV,FF 21-02 - Madison (3.3k),21-03 - Emma (4k) 800K
3/23/2020 It Starts With One Discreet SB,AO3 Twenty (4k),Twenty-One (2.7k) 105K
3/25/2020 [NEW] It Takes a Village [Clash of Clans] Redfangwarrior1998 SB,SV Chapter 1 (2.3k) 2.3K
3/28/2020 Jaune Pendragon's worm snippets and ideas Homura Kami SV S10032.1 (810),The Beginning of Kuro Emiya part 4 (2.6k) 46K
3/28/2020 Jedi Hebert [Star Wars] ilostmycat FF unsupported; 83K
3/28/2020 Keys [Nasu Square Disney Multicross] Blinktwice13 SB,SV Daybreak: Lux (4.6k),Jungle 4.3 (7.5k) 120K
3/23/2020 Kit [CYOA SI Crack] Ash0011 SB Interlude-Piggot (1.1k),Obligatory Cat Joke (2k) 11K
3/23/2020 LacksCreativity's New Story Thread LacksCreativity SB,SB Second Round: Voting (590),Voting Results and Third Round: Details (540) 1.2K
3/27/2020 Lord Doom [Tinker] RustPony SB,FF Chapter 18 (2.3k),Epilogue (3.9k) 46K
3/27/2020 Majin [Dragon Ball Z] Rapidfyrez SB,SV,FF,QQ Old Masters 2.2 (4.2k),Old Masters 2.3 (3.5k) 42K
3/27/2020 Mandalorian Knights [Star Wars] Delkatar SB,SV,FF Chapter 11 Part 1 (1.3k),Chapter 11 Part 2 (1.3k) 101K
3/27/2020 [NEW] Modify [OC] epeboch SB Brass 1.1 (1.4k) 1.4K
3/24/2020 Mother: Master 20 Slyvena SB Ripples 2.1 (Mini) - The Unborn (140),Ripples 3 - Janus (870) 5K
3/28/2020 My Bullies are Secretly the Endbringers and Not-So-Secretly in Love With Me!? Pachycephalosaur SB Chapter 18 (1.5k),Chapter 19 (1.3k) 30K
3/25/2020 My Glorious Slush Pile [With snippets] Fabius Maximus SB Taylor's Mettle: Gearing up. (710),Taylor's disasterous Debut. (1.3k) 300K
3/28/2020 [NEW] My Sunshine OxfordOctopus AO3 unsupported; 3.4K
3/28/2020 [NEW] Never Alone Slice of Bread SB Adagio 1.5 (1.4k),Adagio 1.6 (1.4k) 7.9K
3/26/2020 No Rest for the Wicked [Crimelord] TheManW/oAPlan SV Introductions/Information (450),Personality Determination (1.1k) 1.5K
3/23/2020 O' Hero Mine [Destiny] d4nte FF unsupported; 10K
3/25/2020 Of Metal, Bone, and Claws [Wolverine and the X-Men] Veriseple SB,FF,AO3 Chapter 3.4: Miss Militia (2.2k),Interlude: Marquis (2.2k) 38K
3/24/2020 One More Trigger Ack SB,SV,FF,QQ Part Twenty-Eight: A New Challenge (10k),Part Twenty-Nine: Director Piggot is Unhappy (It Must Be Tuesday) (6.9k) 150K
3/22/2020 Outsider Chronicles: Sword and Poison [Bleach] Dis Lexic SB,SV,FF,AO3 Chapter 3 (3.8k),Chapter 4 (4.3k) 19K
3/26/2020 Overkill [Star Wars] RavensDagger SB,SV,AO3,QQ Chapter Twenty-Four (1.9k),Chapter Twenty-Five (2.3k) 51K
3/28/2020 OxfordOctopus' Snips'n'Snaps OxfordOctopus SB 29. PLUS (4.8k),30. MY SUNSHINE (3.5k) 120K
3/24/2020 Paper Tiger - A Siberian SI ABitToTheWest SB,SV Chapter 14 - There’s A Time And Place For Everything (1.7k),Chapter 15 - Let The Stars Be Your Guide (1.4k) 23K
3/28/2020 [NEW] Plus [Bleach] OxfordOctopus AO3 unsupported; 4.6K
3/26/2020 Point Me At The Skyrim [Elder Scroll series] Ridtom SB,SV,FF Candlelight 2.4 (5.1k),Candlelight 2.5 (5.5k) 42K
3/28/2020 Purge All Evil Dragonfang1917 FF unsupported; 11K
3/27/2020 Queen of the Cards [Fate/stay night] Catamboc SB,SV,FF,AO3 Chapter 31.2: The Factions’ Reactions (3.2k),Chapter 31.3: A Cracking Cauldron (1.5k) 300K
3/28/2020 Queen of the Seven Seas [AoBS] TheGoodSir SB Compiling (1.7k),Eight (2.3k) 25K
3/28/2020 Quintessence [Star Wars] Darth Marrs FF unsupported; 168K
3/25/2020 Rank [OC] The_Incorruptible SB Front 13.2 (3.9k),Front 13.3 (3.3k) 430K
3/25/2020 Rouge Rogue's Scarlet Snippets [Snippet Thread] Rouge Rogue SB TLoWWaC; The Lady of Space and Time and the Unseen Queen (1.5k),1; The First Swing (3.6k) 17K
3/28/2020 Scaling Up Kryslin SV 4.7 Ludicrum et Conventus I (2.7k),4.8 Ludicrum et Conventus 2 (2.4k) 110K
3/28/2020 Scenes From a Glass Mind babagaia SB Incipit (1.2k),Temporary threadmark: please give prompts (15) 26K
3/24/2020 See You In The Dark [The Disastrous Life of Saiki K] JGSZX SB Remember to be ConPSIentious of Your Powers! (3.7k),A-PSImptions Are a Dangerous Thing (3.4k) 11K
3/22/2020 Seeds of Ideas [Snippets] Alias_The_J SB A Brockon Parahuman in a Cro-Magnon Camp 1.15 (600),Death Metal (Crack AU) (1.3k) 32K
3/24/2020 Senki Zesshou Symphogear WXD Unlimited [Senki Zesshou Symphogear] Rigged Bomb SB Chapter 18 (4k),Chapter 19 (3.5k) 66K
3/23/2020 Shards Of The Cookie Jar Idiom Alpha SB 7. Initiative vs. Guilt (6k),Taylor, Sveta, and Lisa Illustration (7) 45K
3/24/2020 Slope [OC] darienqmk SB,FF,AO3 Four - New Year, New Me (4.9k),Five - Hell's Bells (3.9k) 24K
3/28/2020 Snuggles the Symbiote [Marvel] Rater202 SB,FF Chapter 36 (3.1k),Chapter 37 (2.9k) 160K
3/27/2020 Somewhat Disinterested's Discarded snips Somewhat Disinterested SB Butterface (1.9k),Butterface 2 (2.3k) 41K
3/27/2020 Sparks 4 reilgun AO3 Sparks 4.5 R (6170) 30K
3/22/2020 Spinning The Gacha [Learning With Manga Fate Grand Order] Rhydeble SB,FF Chapter 35: The Date (1.7k),Chapter 36 - In Shadows (2.2k) 56K
3/24/2020 Stand By Me AU Altpower [JJBA] ninjastar SB,SV Interlude 1: PHO (670),Interlude 1: PHO Rewritten (2.2k) 9.6K
3/26/2020 Star gazing Selector FF unsupported; 50K
3/27/2020 Stewart92's Snippet Thread Stewart92 SB Hop and Skip 3 (5.4k),hop and skip 4 (2.8k) 99K
3/24/2020 Strike the Worm [Strike the Blood SI] Angeloid SB Chapter 7 (2.7k),Chapter 8 (3.2k) 23K
3/25/2020 [NEW] Summer, Autumn, Spring and Winter Alias_the_J SV III (3.2k),IV (1.5k) 13K
3/24/2020 Taylor is DOOMed [Doom] mp3.1415player SB,SV,FF,AO3 12. DOOMed XI: And DOOM followed with her... (11k),13. DOOMed XII: Actionable Intelligence of DOOM (1.8k) 73K
3/28/2020 [NEW] Taylor Lost [Changeling The Lost] Alias_the_J SV Found 2.2 (6k),Found 2.3 (5.4k) 31K
3/22/2020 Taylor, Daughter of the Void [League of Legends] Ttran2323 SB Chapter 7 - Fight and Flight (4.2k),Chapter 8 - The Part Where We Finally Crossover (3.2k) 21K
3/28/2020 Teenagers Suck [CYOA] Mizuki_Stone SB Chapter 21 Part 2 (720),Chapter 21 Part 3 (670) 120K
3/24/2020 [NEW] The Changed Profundity (TanTales) AO3 unsupported; 1.3K
3/27/2020 The Collector [Warhammer] Rapidfyrez SB,SV,FF,AO3,QQ Hideaway 2.2 (4.1k),Hideaway 2.3 (5.2k) 48K
3/27/2020 The Countess [The Count of Monte Cristo 1815] Husr SB Vingt-Septième Chapitre: Le Roi de Juillet (3.2k),Chapter Twenty-Eight: Migration (4.9k) 64K
3/27/2020 The FANTABULOUS Emancipation of One Emma Barnes hellgodsrus SV Chapter Seven: The Living Embodiment of a Babymetal Song/The Girl in the Chair (2.5k),Chapter Eight: Vicky’s No Good Very Bad Day (and Cherie Keeps Running Away) (2.9k) 25K
3/27/2020 The Grimm Marutectz552 FF unsupported; 114K
submitted by 7thprincess to WormFanfic [link] [comments]


2020.01.23 02:03 Logic_Sandwich JoJo's Bizarre Adventure OC Tournament #4: R6M4 - Demis Roussos vs. M.I.A.

The epilogue is in for Match 3...
The winner is Gioia Arancini, with a score of 74 to Yuigahama Kaito’s 73!
Category Winner Point Totals Comments
Popularity Tie 20-20 After a harrowing period under the low turnout threshold, we ended the match off with a 5-5 tie!
Quality Gioia Arancini 28-25 Reasoning
JoJolity Yuigahama Kaito 26-28 Reasoning
With that, we must now sadly bid goodbye to Team Jupiter, the Civil Disobedients, the fifth team to be eliminated from Tournament 4. They started off strong, and had some of the most memorable matches in the first half of the tournament. In that spirit, even as their numbers dwindled, their impact didn’t in the slightest.
Let’s take a moment to remember…
8th/7th Place: Djimon Ejigu and Lyra Wishly - These two were swamped against the Fairy Fellers in a 2v2 near the end of the first round, but that wasn’t the end of their stories! Djimon went on to found Uncivil Umbra and even defeated Electric Grapevine, another RETIRED competitor. As for Lyra, it’s said she took up Cryptid Hunting...
6th Place: Tom N. Place - The snake-tongued sleazebag made a pair of very impressive showings, even if he didn’t quite come out victorious in either. It started with a stalemate in Venice, and his partner in that same match fell victim to a bodyswap the next round, earning his RETIREment and abandonment.
5th Place: Baroness Malka - The boisterous Baroness had a pair of heated battles in very cold places. She shocked the competition with her adaptability in a ski chase worthy of a spy thriller, but even her adaptability couldn’t hold up against that of the ‘trout’ of Tierra del Fuego.
4th Place: Prince Johnny - The Prince came to Urban Uprising hoping to find love, but the people he encountered weren’t quite suited for that… First he came across a painter who rejected him, a figuratively two-dimensionally evil psychologist, and a literally two-dimensional image of God Himself; then he tested his athletic talent against a dog and a bull; and finally he seemed to find someone his age, but the middle-aged man who’d just stolen the body of a girl in her early twenties ultimately spelled his doom… Or did it?. Things like this tend to be more complicated than they seem.
3rd Place: Michelle Xu - The mysterious girl with a Strange Power was just as mysterious and strange to the rest of her teammates as she was to everyone else. Against the odds, she survived a plane crash, won a cooking competition, and then was never heard from again…
2nd Place: Donovan Ito-Rogers, better known as Fighter Jet - I guess even your heroes can have feet of clay. Sentai hero, or murderous vigilante? Looking at his matches, you might have seen the signs. Even when protecting a citizen, he caused some collateral damage, but still, that’s to be expected in the course of heroism, right? And there weren’t any red flags in a friendly futbol game against some farm animals, right? Yeah, he was a little rough with Prince Rupert and caused some collateral damage to Helena Beat’s garden, but really, his true colors weren’t revealed until Alarm Call forced the truth into the open and beat the vigilante down.
1st Place: Yuigahama Kaito - This hot-blooded rebel embodied the Civil Disobedients to a T. We’ve already mentioned his stalemate in Venice, and while he may have lost a battle overseen by the Mollusk, his body and Stand were on the winning side. When Tom abandoned him, Kaito ended up teaming up with an old adversary to take down a major member of Lyte and begin to bring out the truth of what was really happening. Back in Urban Uprising, he was able to win through ring-out a match worthy of Smash Bros or Shoal Calibur. After this, the sole Civil Disobedient left, Kaito reconnected with Djimon, and as a part of Uncivil Umbra he defeated Tom Alcove a second time. But even his streak had to end, and ultimately, it was another Fairy Feller, from the team that had bested him and brought out the best in him, who managed to do both in his final showing.
Location - Detroit, Michigan:
The familiar click of wheels on the sidewalk were muddled beneath the hustle and bustle of the city, but the crowded streets were no obstacle to Mylo Xyloto.
He took a deep breath, his view panning around the skyline. “Ahh… it’s been too fuckin’ long! I missed this place.” he spoke to himself, rolling through the streets with ease, at the deficit of the unfortunate passerby in front of him that he paid no mind to.
It had been quite a while since he had been in his hometown of Detroit, having been swept up in all the serious business of the tournament. With Nate Selleck dead, much to Mylo’s pleasure, he could take a break from that Horde he was a part of, and take some time to “relax” in his own special way; though, he was still on call.
Mylo spotted an alley breaking off from the sidewalk. Perfect, he thought. Prime territory for his next tag! He grabbed one of the spraycans off his bandolier and began eagerly shaking it, genuinely excited to make his mark on yet another dark and dirty wall. This city just wasn’t as lively with his murals painted over!
As he rounded the corner, however, he noticed a distinct noise. The shaking of cans. The spraying of aerosol. No mistaking it, someone else was spraying in this alley. And there he saw them.
Two people, a young man and a young woman were snickering to each other, wearing matching hoodies and spray-painting a wall. He looked up in anger, and he saw it: a large, messy, bubbly piece of graffiti reading "21S."
Mylo gritted his teeth, advancing on the two. "Hey! What the fuck are you doing, you pieces of shit?! Look at that mess!"
The man turned towards Mylo, glancing towards the woman. He smirked, and stepped up to Mylo. “Ehhhhh? What, you talkin' to me chump? What, you got a problem with art?!'
Mylos face remained unchanged, pointing to his bandolier. "You fuckin' blind, dipshit?! I don't got a problem with art, I got a problem with you not only tagging on my turf, but being a fucking amateur! What, did you look up 'how to graffiti'' online this morning and buy the cheapest can of spray paint at the store, you prick?!"
Mylo reeled his head back and slammed his forehead into the bridge of the man's nose, knocking him to the ground. Mylo rubbed his head.
"'21S, huh… you're like a piece of shit swirling around a clogged toilet. I thought I fuckin' flushed you already!"
The man whimpered, backing up on the ground. He got up quickly and tapped the woman's arm. "T-This guy's a real asshole! Let's go and tell the boss!"
The two scurried away, Mylo watching them, and glancing back at the graffiti. He sighed, beginning to trail them.
"I'll deal with this shit later… for now, let's figure out why these fuckers are still kicking."
Location - Detroit Metropolitan Airport, Michigan:
Passengers in various states of wakefulness went to pick up their bags from the conveyor belt, stepping forth and retreating in an ebb and flow. A bit away from this traffic, M.I.A. stood against a wall. Her eyes flitted between the electronic doors which travellers streamed through and the monitors on the wall. Despite the early time of day, she bounced on the balls of her feet. She had long gotten used to flights at this point, but she wasn’t watching the baggage claim.
The past few months had been busy for the de facto leader of the Youngtown Mysteries & Curiosities Association, or what was left of them. Milo and Man had moved on to bigger and better things, while Vanita and Jinsoo pursued the smaller mysteries that interested them. Baba returned to reporting with the influx of news regarding the death of the Governor of California. Urban Uprising and its mysteries had unravelled, and its threads had sent the team in its various directions.
In M.I.A.’s case, this meant jetting between Ohio, California, and the rest of the country and following the various leads she had picked up, with Flint and Vic holding down the homefront. Uncivil Umbra may have fulfilled its purpose—Sides using the wealth of evidence gathered to prosecute those whom the team had arrested—but there was still clean up to do in the wake of Selleck’s conspiracy. Punishment had to be meted out: Riko was tried and found guilty of assault of Aesop Rock, and Lauryn’s arrangement with Sides came to an end. She frowned, unhappy with Lauryn deciding to go back, even if it was just for a few weeks.
But justice had to be restorative as well, for M.I.A.’s sake as well as theirs. She had been willing to kill the one responsible for sandstorm in Mexico City, only to discover that it was just a bird in the throes of XPLICIT—Hunger, Lauryn said his name was. The drug, the ARG had riled up Stand users all over; if she could deescalate them, then she would. She had to deal with many of them—some aggressive, some scared, all managed easily enough—in her promise to get rid of the last of XPLICIT wherever it may be by her own means and by her own hands. It wasn’t the fastest way to deal with the dregs of XPLICIT, but it was one she had chosen.
Nonetheless, she would need a hand.
She perked up as a young man in a bomber jacket took stepped out of the door. As he looked around, a small paper bird flitted into his field of view before resting on his head, pointing out its user from its newfound perch. Demis’s frown of confusion quickly tilted to a smile as M.I.A. waved him over and pulled him into a hug. There was much to debrief him on, only having given him a brief phone call, but for now it was good to see an old friend.
Demis pulled back, adjusting his jacket and stretched. Niceties had been exchanged, but they had a busy day ahead of them. “Nice hat,” Demis nodded. M.I.A. beamed up at him, tipping her Detroit Tigers cap as she turned to lead him to the parking lot.
“Nice haircut,” she called over her shoulder, the Paper Wing hopping off his head and flitting after her, ruffling his hair in the process.
Mylo sneered, typing in the phone number he’d been given. The ‘Khan’ had been decent enough to bother sticking with, and Mylo didn’t mind how annoying he and the painter bitch could be enough to bounce.
The kid picked up on the second ring. “Salutations, Mylo, he whose paint will blot the sun and terrify legions! How is your visit to the lands of your youth?”
Mylo paused and blinked. Ok. “Uh. It’s cold as shit.” Not that he’d cover up his badass tats. “Most of the people here still give me respect, but… man, there’s some of the assholes I used to run with still sticking around, and being a damn nuisance. Like dog shit stuck to my skates.”
“The… what was it, ‘Twenty One Savages’?”
He cocked his head up, sneering. “Heh, yeah. Those chumps are still using the same name and title that I came up with. Like they’re still in my crew. Thinking I’d go around and beat the shit outta them, so their stink of Loser doesn’t stick to my good name. Their leader… can’t fuckin’ believe it.”
“Indeed!” Niyaz declared, with the emphaticness that he very much understood Mylo. “Who, pray tell, are they being led by.”
Mylo chuckled, and muttered an answer.
“...Sincerest apologies, Mylo, but you’ll have to speak louder.”
Mylo repeated himself, louder.
There was staticy silence on the line, and Niyaz burst out laughing. A raucous cackle that was normally only reserved for his most grandiose of self-congratulatory speeches. “That’s who they’re led by? By the Buddha….”
“My good man, there’s no need to bother teaching them a lesson. These people aren't worth your gaze."
Mylo nodded, rubbing the back of his neck. It wasn't entirely typical of him not to just do what he wished and go in without a care, but… "Yeah… Guess you're right, those dipshits ain't worth the effort. Let em tear each other apart, they don't have the fuckin' loyalty to stick around too long."
After a short exchange of goodbyes, Mylo hung up the phone, and sighed. Loyalty. Even if he didn't always mesh with La Horde, at least he could say he had that in them. Having people to rely on like that really made him think. Maybe, given some time, he could settle down, start thinking seriously about where he wanted to go with his life and—
A passerby accidently bumped his shoulder into Mylo as he walked past. Mylo growled.
"WATCH WHERE YOU'RE GOING, DIPSHIT! YOU WANT ME TO BUST YOUR FUCKING FACE OPEN?!"
The man screamed and began running, Mylo giving chase, until they were both out of sight.
Their destination was a bit of a drive away, most of it silent. The rental car cruised through the city streets, foot and vehicle traffic thinning out as they entered the more abandoned part of the city. M.I.A. had given the rundown on how the 21 Savages had regrouped in their home turf, trying to grow their numbers and their XPLICIT supply, and how they just needed to clean them out. Since then, they had sat in silence, electronic crooning from the radio.
“Sooooo,” M.I.A. hazarded as the radio station cut to commercial. She pursed her lips in thought as she looked for something to start a conversation. “How’ve you been? How’s, uh, Autumn?”
“She’s been good, yeah.” Demis rubbed the back of his head, unsure how to proceed on the topic. “We’ve mostly been just relaxing back in town, really. Spend time with Millie, explore more of the town with Nico....‘Go back home’ as Sides put it.”
“...Yeah, I feel that.” M.I.A. nodded slowly, eyes on the road. The silence crept back, Demis calm but M.I.A. twisting her lips. “So why did you agree to help me?” She blurted out.
Demis was quiet for a moment. “It managed to reach us.”
“I’m sorr—”
“Don’t worry, don’t worry,” Demis reassured. “We dealt with it easily enough. Honestly, the dude was more scared than anything. No more can be made so the worst is over.”
M.I.A. exhaled. They were almost there now, at least. Her expression softened as Demis gave her a hesitant pat on the back. “You said you’re trying to do that on a broad scale, right?” He continued. “That’s a lot on one person. I couldn’t just let you do that on your own.”
“...We’re not dealing with scared kids this time,” M.I.A. placed a hand on a revolver. Her usual set was replaced to shoot rubber bullets, but the point was made. “These guys tried to raid a Black Beetles warehouse and still didn’t call it quits....you can still back out now if you want.”
Demis shook his head resolutely. “All the more reason to help you out. Uncivil Umbra was founded to deal with dangerous Stand users, and you’re not gonna carry that by yourself.”
M.I.A. opened her mouth to protest, but Demis’s expression interrupted that before words could. She shifted awkwardly in her seat as the music started playing again. They were almost there, and yet...“So you left home again to help me?”
“What are friends for?”
M.I.A. blushed, locking her eyes on the road and firmly gripping the steering wheel. She exhaled. They had a mission to complete, and they would.
“Thanks, Demis.”
An ornate throne sat out of place in a musty warehouse, home base of the 21 Savages. Cloaked in darkness, mostly because of the poor lighting of the building, was a man, clearly grinning even through the shadows. What little light that streaked through seemed to glisten off his teeth, he rested his elbow on the arm-rest, his hand resting confidently at his cheek.
Two figures approached the throne, Anthony Song and Abraham, two members that had been there with the group since its inception.
“Boss… You asked to see us?” Anthony said, smiling.
“Ehh? ‘Boss’?” The figure leaned forward, his grin not dropping, but his tone stern. “Nigga, I told you what to call me. Try again!”
Anthony sighed, clearly annoyed. He forced his smile harder.
“...Ruler of Heaven, Uro Sho. You wanted us to meet with you?”
Uro Sho leaned back in his throne and cackled. It was shrill and grating, his shark-like teeth chomping at the air. After a moment, he regained his composure and leaned forward once more.
“Yea, I did! Took you fuckers long enough, I was about to come drag your asses in here myself! KUKUKUKUHIHIHIAHAHAHAHHHH!”
Abraham and Anthony chuckled mildly along, exchanging awkward glances with one another. Uro Sho rose from his throne.
“I asked you to come here because, word on the street is, your ratty old fucking boss is running around! He even broke one of the Skrrt Twins’ noses and sent him packing! Why didn’t you fuckers tell me he was still running around?!”
Abraham’s eyes widened, and Anthony began rubbing the back of his neck, laughing nervously. “Err… we didn’t know he was! Eheh… After our last run-in with him we figured he’d probably uh… lost interest. He was busy with that tournament thing…” Anthony muttered.
Uro gritted his teeth at the mention of the tournament. He remembered… not one, but two rap battles he got absolutely cheated in. It wasn’t fair!
“Dammit, fuck that tournament bullshit! Rigged fucking matches, I should have won that! I spat nothing but fire in that rap battle, and yet they gave it to that kid! Whoever won that shit, I bet they just asked for something dumb like money or a fucking date with that alien bitch.” Uro’s ground his teeth, the metal of his grills making a grating scraping noise. He clenched his fists.
“If I won that shit, I’d be smart, ask for something good! I’d have power…power the fucking Ruler of Heaven deserves! I was a better rapper in that match, the best fuckin’ player in the tourney, a better leader than that stupid roller-skating, ratty-ass bitch Mylo! I’m at the top of the fucking world! I deserved that shit!”
Abraham begrudgingly nodded his head. "Yeah, yeah you totally deserved that."
Uro shook his head. "Ugh, I almost forgot what I called you here for! With that shithead running around the city, who knows if he'll try to bust in here? We need all the Savages in the city back here to hunker down and defend the warehouse.” Uro gestured behind him, a large variety of containers stacked behind his throne. “Especially to guard our supply."
"Are you sure we want to deal in that XPLICIT stuff, boss…? I’ve seen what it does, it makes people go psycho, and even your Stand goes nuts…" Abraham muttered.
Anthony swiftly nodded. "Yeah! I heard a dude had a stand that could blow stuff up, and when he took XPLICIT, his Stand made nukes and leveled a whole city, killed him instantly!"
"Don't be stupid!” Uro growled. “It's not a fuckin' steroid! It gets you high! We can make a ton of money off this shit!"
Abraham sighed. It wasn’t his job to babysit Uro, if he really wanted to mess around with that stuff, that was his prerogative.
While Abraham and Anthony moved to rally the 21 Savages, M.I.A. and Demis were nearby as well, converging on the warehouse together. They had anticipated a fight, but far more individuals than they thought would be there immediately had filed into the base; the result of Mylo’s poking around.
“Ah, that’s a lot of people...” Demis said, discreetly scaling the outside of the warehouse via a spring to reach the second floor unnoticed.
“Yeah,” M.I.A. muttered, climbing right behind. “Of course, they’re holding a meeting right when we get here.”
Hoisting themselves up through a window onto the dark, musty second floor of the warehouse, they were just in time to watch seemingly all of the remaining 21 Savages huddle around their new leader.
“That’s all of them? I feel like it’s less than the last time I saw them…” M.I.A. scanned the gathering below. “And who’s that guy with the gaudy throne?”
“No way…is that that dude from the rap battle? He got stomped back in Round 1!” Demis muttered surprisedly. The two of them advanced forward behind the cover of a variety of junk, spying on the gathering below.
“Anyway, how did you want to do this? It seems like even if they’re less than before, we’re still outnumbered…” Demis said.
“The way I see it, we have the element of surprise. We want to get this done as quick as possible…So I say we, uh, jump down and go in Stands blazing.” M.I.A. said, looking down firmly at the crowd.
Demis had fought a lot before, but he still couldn’t help but feel nervous at the prospect at fighting the lot of them. He exhaled, his key silent. Demis nodded, glancing over at M.I.A. Working together, they could get this done. “On 3, then?”
M.I.A. took Demis’s hand. Paper Wings fluttered from her, cutting out the glass and setting it aside. “One.”
「Starmachine 2000」 manifested behind both of them, springs manifesting in their soles. “Two.”
“THREE!”
The two leapt forward, diving into the room. They landed securely on their feet, bounding once before gaining more secure footing. Uro turned from the stockpiles of cough syrup to face the intruders. “Who the fuck are you?”
「Angel’s Thesis」 shimmered into view as M.I.A. drew a revolver, making a show of loading it. “Surprised your crew hasn’t talked about me. Ran into them at an XPLICIT warehouse in LA, thought I stopped them from doing this stuff–” She gave a pointed glance around the room before her gaze softened upon dropping back onto Uro. “Oh, and we won Urban Uprising. Andromeda congratulated me herself. Where did you place?”
"You, won? That's…." He shook his head, a vein throbbing on his temple. "That's enough, who the hell do think you're talking to!?" Uro screeched.
Demis had the feeling that it would be best to not answer the question. 「Starmachine」 took a protective stance beside him, springs jangling from its shoulder. "Uh–"
"That's it! Savages! In position, let's take these jackasses down!"
"Yeah!" They whooped, getting into a ragged formation.
He smirked as his Stand climbed out from behind him. "Let's show these assholes what happens when you mess with the Lord of Heaven, Uro Sho!”
"And the 21 Savages!" Anthony added.
M.I.A. and Demis shared a glance, wordlessly getting ready for what would come next. They were certainly more than prepared to handle the group, so they'd clean this up as quickly…and as cleanly as possible.
With a burst of movement, The Savages sprung into action, as Uro called from his throne:
"OPEN THE GAME!"
Location: An abandoned warehouse in Detroit, Michigan that currently houses the 21 Savages.
The area is a 50 by 50 meter with tiles that are each 5 by 5 meters. The 21 Savages are shown on the map, each with their own color that will be stated in additional information. The players are represented by their character tokens in their respective team colors.
The warehouse is a fairly open space with a 30 meter ceiling, 4 support columns represented by gray squares, mattresses represented by light blue rectangles, a TV represented by a light purple rectangle, a snowmachine represented by a dark blue rectangle with a large pile of snow to its left, 2 porta-potties represented by green rectangles, a table and 7 folding chairs as represented by the brown rectangle and triangles, a half-pipe represented by the purple curve, and a pile of miscellaneous stolen junk as shown by the red area. The place in general has some trash strewn about such as empty cans, used cigarettes, and wrappers.
The pile of stolen junk has things ranging from cough syrup bottles, a walker, a bike, some purses, and other things that the 21 Savages decided to take with them.
Goal: Knock some sense into the 21 Savages! You're working together on this one, so attacking the other is right out. But the 'winner' of this match will be who manages to more effectively style on the Savages and convince them they aren't cut out for this life! Shows of Stand ability, defeating them, shrugging off their Stands, and overall styling on the Savages will count for this. In other words, contributing the most to defeating and embarrassing them from the Savages’ point of view is the victory condition.
Additional Information: The 21 Savage members have a baseline on 222 Physicals, a 2 in 21 Savages (they really are a standard gang of hooligans, have some experience with vandalism, running from the cops, spray painting, mugging, and some degree of street smarts), and 5 in Thick-Skulled (They don’t know when to quit and will definitely keep fighting well past when they really should. This is both a slight downside and a massive endurance plus pain tolerance buff. There is a really good chance they will try to get back up after getting seemingly Retired once or twice)
The 21 Savages have their own stands and general fighting styles that will be outlined here:
 • All 21 Savages: If you get into close range situation with one of them where they can’t retreat, they will try to fist fight you directly on top of any attacks their stands can do. In general they will avoid each others attacks and friendly fire to a degree, but their coordination is a mess.
 • Uro Sho (Magenta), with 「Modal Soul」: 「Modal Soul」 has A Power, A Speed, C Range, B Durability, and B Precision. There are three Stand bodies, which all have these stats. If there are no Savages within 5 meters, he will throw an incendiary bomb, which breaks into C POW burning liquid on contact with something and an A POW burst from the shell after 3 seconds. If a player gets within 10m of him, he will throw a gravity bomb, which creates a 5m radius gravity zone of 2x Earth gravity for 3 seconds. If attacked, he will throw a flashbang, which the other Savages will not know to look away from. He will stay on his throne no matter what, and will get back on it if pushed off. He cannot use the bombs in close range. (Within ~2m) All bombs travel at C Speed.
 • Anthony Song (Light Blue), with 「ball w/o you」: 「ball w/o you」 is an E power, B speed, A durability, B Range, and C Precision punch ghost that can control the texture and meltedness of snow in its range. Anthony will be running for the pile of snow and snow maker at the start of the match. From there he will gather up snowballs, and chuck them at the players. If they hit, Anthony will turn the snow to ice, effectively forming an ice sheet on the player where they hit. 「ball w/o you」 will be used to block attacks and throw snowballs as needed.
 • Joseph Bin (Dark Gray), with 「Gunsmoke」: 「Gunsmoke」 is E Power, C Speed, D Durability, A Range, and B Precision. It forms as a cloud of smoke of up to 5 cubic meters in volume that can obscure vision. It is rather viscous and can slow any projectiles thrown at it somewhat. It resists movement with D Durability and burns your lungs a bit if you breath in too much. It will be used to try and distract orr suffocate the player nearest to the user, while he uses the bulk of it to protect himself, hiding behind what cover he can find while jeering loudly.
 • Dennis Coles (White), with 「Ghostface Killers」: Made of thirteen masks, this is a massively long ranged Stand that can create simulacra forms of whoever wears the mask (always Dennis). The masks are functionally indestructible and defeating simulacra transfers no damage. Once a simulacra is defeated, the mask itself can still fight by shoving into you with D POW and D SPD, but they will not be able to reform their body. Dennis fights by surrounding opponents and attacking them…with one clone at a time. The simulacra will stop attacking if an ally goes in to attack and will resume directly after. Six will try to surround either player.
 • Tyler Wayne (Dark Blue), with 「Ocean Drive」: 「Ocean Drive」 takes the form of a model battleship that is about thigh high and half an arm long. It has C Power, Speed and Precision, and B Durability and Range. It comes with three anglable cannons, one at the front and one on either side and can fire 360 degrees around itself and shoot in high arcs. When the cannonballs come in contact with the ground or players, the cannonball will burst into a 2 meter tall spray of salt water that both stings and does blast impact damage. The cannonballs will pass through objects–including Stand objects–as if it was water. All of 「Ocean Drive」’s attacks also seem to be locking in on players to a degree, even if its shots are a bit inaccurate. Its user will be trying to stay at range and shoot from afar.
 • Abraham Skrrt (Orange), with 「King Zoo」: 「King Zoo」 has effectively no special abilities for a match: it’s just a Punch Ghost with C stats across the board. Abraham is reactive, and will attack anyone who goes to attack him or his twin Rachel with standard stand punch rushes, shoulder tackles, and simple physical attacks. He will otherwise simply trash talk. However, if you ignore him and try to run past him, he will start attacking you.
 • Rachel Skrrt (Purple), with 「break da law」: 「break da law」 is a skateboard with the ability to defy physics, which Rachel uses to ride on walls, have sick air time, and spin on people's heads. She will stay mobile and try and avoid prolonged confrontation, attacking by hitting her opponents with her board or a drive-by punch if she has an opening. She will start off combat by riding up the half-pile, getting unnecessarily high in the air and do a diving attack on the players. That attack will be done any other opportunity she gets the chance to do so using one of the walls, columns, or the half-pipe. The skateboard is unbreakable and relies on her strength for damage. It is impossible for her to fall off the skateboard or have the board taken out from under her.
 • Extra Note: Most of these stands not being used to their full potential. They will be used as proficiently as stated above, even if there is more to them. Only the included information is relevant.
MIA has taken rubber bullets to this match. Inventory normally used for her bullets is entirely replaced with them. They are nonlethal, but will hurt badly, heavily impairing use of what they hit.
Team Combatant JoJolity
Sweetwater Visitors Demis Roussos “Yare yare daze….” You're really tired of these people. This isn't any sort of leader, this is a fool. Make a special effort to discredit Uro Sho as a leader!
YMCA: GIT GUD M.I.A. “Yare yare dawa….” You're trying to get these people to stop this… utter silliness. But that's impossible while they still have faith in their leader… right? Take responsibility! Make a special effort to discredit Uro Sho as a leader!
Link to the Official Player Spreadsheet
Link to R6 Match Schedule
As always, if you would like to interact with the tournament community and be among the first to get updates for the tournament, please feel free to PM a member of our Judge staff for an invite to our Official Discord Server!
submitted by Logic_Sandwich to StardustCrusaders [link] [comments]


2019.08.28 09:48 slightlyassholic [Tales From the Terran Republic] Project Financing

The rest of the series can be found here
First Previous Next
Deputy Kolun leaned back in his desk pod bouncing a hard rubber ball against the wall. He sighed flaring his vestigial gill-slits as he did so.
“Gods I am so fucking bored,” he said as he caught the ball for the hundredth time.
“Boredom is good in our line of work,” the chief said as he surfed the worldnet, “Boredom means nothing messed up is happening.”
“Nothing messed up ever happens in this pond-scum town.”
“What about Matron Goloriux’s kid getting all hopped up on zip and swimming around in the town pond naked last week?” the chief said with a chuckle, “That happened. It took both you and Parsxn to haul him in.”
“Yeah, that was fun,” Kolun said. “That kid ok?”
“Yup. Got out of the hospital today,” the chief said and then chuckled again. “Wouldn’t want to be him when he shows back up at school tomorrow.”
They both laugh. An unfamiliar electric car drove up and parked right in front of the doors. The chief frowned. That was beyond rude. It wasn’t even a marked parking space. He was definitely going to write them a ticket.
The doors of the car opened and two bipedal creatures, dressed in long coats and wearing dark sun visors almost completely covering the top half of their faces got out. The chief grinded his plates. He was not a xenology expert but everyone in the Federation knew what a human looked like and everyone in the Federation knew that humans meant trouble. He snarled. First it was some jolpura moving into Slolmothu and now humans showing up here? The whole planet was going to pot.
The humans entered the station.
“Um, may I help you?” Deputy Cynlth asked as the doors to the station opened.
“Yes, sorry for troubling you,” Jacob said pleasantly through his visor. “We-”
“What are you doing here, humans?” The chief asked in a less than hospitable voice.
“Our vehicle is acting strangely,” Jacob said pleasantly, “I think the navigation software is off. Either that or I messed something up,” he laughed.
“Kind of hard to mess up a navigator,” the chief said in even a less pleasant tone, “You tell it where you want it to go and the car takes you there. Pretty damn simple, even for a human.”
The deputies looked at the chief in complete confusion. This wasn’t like him at all.
“Umm...” Jacob said looking at the chief and then at Greg, his companion. Greg nods slightly and slowly starts to move his hand into a coat pocket.
“Look. We aren’t looking for any trouble we-”
“Not looking for trouble? Half of you start a pond sucking war and the other half of you tear the Federation apart and you aren’t looking for trouble? The Waters help us all if you one day do decide to look for it.”
“Hey, we had absolutely nothing to do with that,” Jacob said backing away slightly and glancing around the room. “We are just a little lost and are looking for help,” he said as he slipped one of hands into a coat pocket and gripped the handle of a small stunner.
“KEEP YOUR HANDS WHERE I CAN SEE THEM, HUMANS” the chief yelled as put his pads on the grip of his blaster. Both Jacob and Greg immediately complied and both removed their hands from their pockets and let their arms hang loosely at their sides.
“Don’t be this way,” Jacob said, “It doesn’t have to be this way, please.”
“Don’t you move,” the chief said his pads still on his blaster. “Show me your papers. Cynlth, Kolun, cover me.”
“Chief?” Kolun asked.
“You heard me. Cover me.”
“Dude, please, it doesn’t have to go down like this,” Greg said calmly.
“Yeah, don’t,” Jacob said as it took a deep breath and exhaled slowly.
The chief started to walk forward as his deputies, still really confused, put their pads on their blasters.
“Let’s all just calm dow-” Greg started.
The deputies started to draw their blasters. As soon as their weapons started to move the hands of both humans turned into blurs each one drawing a Terran submachine gun and opening fire. The explosive rounds tore the chief and his deputies open before they could even get their blasters out of their holsters. The humans then moved through the entire station like wraiths clearing each room with unearthly speed, surprising an unlucky communications officer who was gunned down before he could even get out of his pod.
“Fuck!” Jacob yelled as he kicked a wall.
“Yeah, that could have gone better,” Greg said as he looked down at what was left of the communications officer. “Fucking hate it when this happens.” He laid his hand on Jacob’s shoulder. “We followed protocol. Skip the stunners once real weapons come into play.” Jacob just shrugged.
“What’s done is done.”
Jacob pulled out a communicator.
“Strike team, this is Tac-1. The target is secure. We’ve had complications,” he said calmly.
“Fuck. How many?” Shelia asked.
“Four if you count the one manning the radio.”
“How many does that leave unaccounted for?”
“We just have the two patrol cars,” Jessie chirped brightly. “Bringing up their locations on your HUD’s now. Based on their patterns over the past few days they shouldn’t be a problem.”
“Shift operation from clean to wet,” Shelia said calmly, “Jacob, Greg, Roberts, cover the area and eliminate any threats. Move and fire at will. Paper Tiger, start selective signal jamming and hold position. Advise if gravitic communication is detected. Strike team, be advised we have switched to a wet operation. Let’s go.”
It was just like any other day at the bank. I was just sitting there trying to help Matron Klonth with the exact same problem she had last month but was having a really hard time paying attention. In just a few hours I was going on a date! Yes! Me! A date! A real date! I met this cute guy online and we were going to meet over in Slolmothu for dinner! I really wasn’t paying attention because I was so excited and had to start over but whatever.
Poor Master Zorrth was just standing there patiently waiting for me to get my act together. I like him. He gives out the best treats at the harvest festival. They are awesome. The security guard, old Master Horthan was sitting in his favorite pod drinking tea. We didn’t think we needed a guard (ha, ha) but he’s been here like forever and nobody want’s to let him go. He’s nice. When he says I look nice or that he likes my dress it doesn’t feel greasy, you know?
The bank manager, Matron Zalon (She’s really nice too. I mean she is a tough boss but nice about it you know?) started to come out of her office to wait on Master Zorrth when a van pulled right up in front of the doors and four humans wearing real live Terran light combat armor (just like in the video games!) just ran into the place!
“This is a robbery!” a female shouted as they all pointed real live Terran weapons at us (two AK-47D’s, a Rocksteady AS4 boarding shotgun, and a Wasp SMG if the game “Bug Spray” is correct). “Everyone keep their hands where we can see them and nobody gets hurt.”
A robbery? What? A real live bank robbery? I just couldn’t believe it. Poor old Master Horthan jumped up and tried to shoot his stunner at a big human (And Terrans are already big. This guy was huge.) The giant just grabbed him and threw him to the ground. I swear Master Horthan bounced like a couple of centimeters when he hit the floor. I’m surprised he didn’t break something.
“You are lucky I knew that was a stunner or you would be dead right now,” the big Terran said to Master Horthan, “and there is absolutely nothing in here worth dying over.”
“What part of wet do you not understand, Eno?” this other Terran, a female one, said in a scary voice as she stopped next to Master Horthan and drew a real Martian skull splitter (just like the one I had when I played “Red Sunset”!). The skull splitter had an amazing intricately etched and inlaid blade that seemed to dance in the light as it moved. Even as it was being raised to murder Master Horthan I couldn't help but think how beautiful it was.
“Hey!” The one in charge yelled. “Gloria, can you not be a psychopath just this once, please,” she said to the scary one, “Without killing anyone unless you have to, get everyone next to Sheriff Dumbass over there,” she said pointing to Master Horthan.
I looked over at my boss and then over at the silent alarm button that’s under my counter. She looked at me and shook her head a little. I don’t know what I was thinking but I slowly reached under there and pressed it anyway. Stupid. Stupid. Stupid. Stupid.
“Bow-head,” a smaller female said as she pointed at my bow, “just triggered an alarm.” How did she know that? I still don’t know how she knew that.
Before I even had time to blink the one in charge grabbed me and threw me clear across the lobby. I really hurt my arm when I landed. It’s still really sore. I’m just glad the scary one didn’t get to me first.
“ON THE FLOOR NOW!” the leader yelled as they pushed everyone, even old Matron Klonth, right down really hard. The leader turned to the one that told on me and asked, “The alarm, is it going to be a problem?”
“It goes to the local police station (giggle). We better hurry (giggle). They could be here any second (giggle).”
“Oh shit. We are in trouble now,” the scary woman chuckled.
I didn’t know why they thought it was funny at the time. Poor guys. I went to school with two of them. They were nice. Well one of them could be a jerk sometimes but even he didn’t deserve that. They said it looked like firecrackers went off in their guts.
“Ok. You,” the leader said as she pointed at my boss, “You look like the manager. Come here.”
My boss started scooch like a snail towards the human. The human made a strange noise. She sounded like she was in pain or something.
“You can stand. Stand up and come here,” she said while she put her hand on her visor and shook her head.
“Right, first off you and Jessie over there,” she said as she pointed at the one who snitched on me, “are going to empty your local credit repository into her transactor. Then you two are going to go into your office. Do exactly what she says exactly how she says it. Don’t try to be smart because she’s smarter and will kill you. Sheriff Dumbass and Little Miss Tattle-Tale over there have used up all of your stupid points.”
“Yes, yes. No problem. Just don’t hurt anyone, please,” Matron Zalon said as she was led over to my counter. She tried to enter the password but her pads were shaking so bad she kept screwing it up. I think the fact that the human called Jessie was holding a submachine gun to her head didn’t help.
She finally got it right and dumped our entire buffer onto a crystal. It’s a lot of money, tens of thousands of credits at least! I thought it was a whole lot of money and what they came for. Boy was I wrong.
“Cool, we have beer money,” the one called Jessie said in a happy voice, “Now we do the fun stuff. C’mon.” With that my boss was marched into her office with a real submachine gun pointed at the back of her head. I don’t exactly know what they were doing in there but Matron Zalon looked really scared and confused and it looked like Jessie was getting really impatient. I got a little worried. I know from Terran movies that those guns can go off just like that and the human was just waving it all around as she yelled at my boss. She didn’t shoot her though and a few minutes later my boss was marched right back out into the lobby.
“Now you just lay there,” Jessie said in a snippy voice, “You are capable of that, right? You really need to learn your damn job.” She then turned around and started to stomp back into the manager’s office in a huff.
“Well, I am fucking sorry that my ignorance made robbing us inconvenient!” My boss yelled. Everybody just stopped. I couldn’t believe it. I’ve never heard my boss say any bad words and she used a really bad one. The humans just busted out laughing.
“I like her. Try not to kill her,” the one they called Jessie said as she walked back into the manager’s office. She then plugged this fancy looking tablet into the old office computer and started typing really fast.
“You look confused,” the leader said to my boss, “You didn’t think we set all this up to swipe one-hundred and fifty thousand credits?”
Wow! One-hundred and fifty thousand credits! We had that much? Holy poop that’s a lot of money! (I thought at the time. Well it is a lot of money but it isn’t a lot of money.)
“You didn’t?” my boss asked. That leader woman made this noise like she sneezed in her helmet.
“Yeah, we traveled to this planet, picked this town, did a tactical insertion, and took over your bank for a measly one-fifty. Do you even know how the banking system in the Federation works?” she asked and then she cocked her head oddly. “Guys,” she said, “We have a customer incoming.” I looked and it was Felixroh, a friend of mine. She came by a lot just to say hi.
The doors opened and she walked in and just stopped.
“What are you guys doing on the floor?” she asked, really confused. She didn’t notice the huge armored humans with guns. It was us all having a lie down that interested her. I love the girl but I swear...
That’s when she got grabbed and plopped down next to me.
“What’s happening?” she whispered to me in a terrified squeaky (she always squeaks when she is nervous) voice.
“We’re getting robbed.” I whispered back. She breathed a huge sigh of relief.
“Thank the Waters… I thought we were getting invaded,” she whispered. I couldn’t help but giggle but shut up real quick when that one they called Gloria looked at us. I couldn’t see her eyes but boy could I feel them.
“Is that a skull splitter?” Felixroh whispered to me.
“Quiet,” I hissed at her. It was too late. Gloria walked over to us and crouched.
“How do you know what this is?” Gloria whispered in a very very scary voice as she held the skull splitter entirely too close. This is it, I thought. We are going to die.
“Red Sunset… We play it a lot.” Felixroh said cheerfully. I could have killed her if Gloria didn’t do it for me. Last thing we wanted to do is say we can identify anything… and she let people know we played video games too! I love her but pond scum! She can be so stupid sometimes.
“Excellent historical accuracy but the engine sucks,” Gloria said in a much more friendly voice, “Now shut the fuck up.” She stood and stepped away.
“Where was I?” their leader said, “Right. Believe it or not banking is something that the Federation does right. They use normal communications for basic shit but the actual transactions, the credits, go through a completely independent network, their own hyperspatial relays, the works. There are only three ways to get into that network. A terrestrial network hub, a hyperspatial relay, or a bank. The network hub and that hyperspatial relay? Those are among the most secure locations in the Federation. Fighting a Fed cruiser is easier. Banks are the only practical way to access it. Of course in a bank there is a lot of extra computer security shit in the way. If I felt like torturing you I would have Jessie explain it. What our little firecracker is doing right now is trying to bypass that security and access accounts directly. Once she pulls that off and we can start making, pardon the pun, bank.”
“You mean you will be able to start emptying entire accounts?” my boss asked looking kind of sick.
“Yep, down to the last credit. We’re doing some ‘fundraising’ for a little project we are working on,” their leader said happily, “Don’t worry. We aren’t going to steal from you guys. Each account takes time to breach and has a whole new layer of security. Takes too long to go after little fish. You guys are safe. Some other assholes are going to have a very bad morning tomorrow. Don’t feel too bad for ‘em. They deserve it.”
Wow! I did not know that’s how it worked. Neat! Then it hit me. They weren’t here for thousands. They were here for millions! By the Waters of the Eternal Pond!
I don’t know how much time passed. It felt like forever but the police never came. I still hadn’t figured out why.
I knew was definitely going to stand up my date. This was the worst. He didn’t believe me when I told him what happened until he saw it on the news. You bet he called me right back after that. Too bad he turned out to be a total jerkface!
“Clock’s ticking, Jessie,” the leader said, “How much do you have?”
“Coming over to your HUD.”
HUD’s are neat! They show you stuff inside your helmet! (I learned that from video games too!)
“Fuck it. That’s going to have to do. We gotta go,” their leader said, “We just had someone show up early for their shift. That early bird just got a couple of worms.”
“Sucks to be them. Ok. Aaaannnnddd… Done!”
It was right then that I realized why the police weren’t showing up. I still get the shakes thinking about how I set off that alarm. I could have been killed! I should have been killed!
A cargo van pulled up next to the door and the side doors opened.
“Pleasure doing business with you folks and sorry about the cops. We honestly didn’t want it to go down that way.” the leader said and then they all bolted out of the door and into the van.
They turned the whole system inside out looking for those guys. They never even found the van! My boss told me later that they stole over sixteen million credits. Sixteen million! The odd part was that they stole it from other humans. Weird.
We just had the last funeral yesterday. People are all talking about taking up a collection so they can post a bounty. I don’t have the heart to tell them they are just wasting their time. Those guys are long gone and probably have plenty of bounties on them already.
A lot of people are also talking about getting blasters or something in case they come back. I just shake my head. They aren’t coming back and if they do I really don’t think some hick with a civilian pop-gun is going to be able to do anything besides get some firecrackers in his guts. That looked like mark six light combat armor and you need at least a class four energy weapon to get through that stuff. A normal person can’t get that sort of thing around here. Oops. I don’t want to sound too much like a separatist, a cultist, or a tomboy. I just really like Terran video games (Don’t tell anybody. My parents would freak).
The bank and the Federation are just about done investigating. Rumor has it they didn’t find a single thing. Doesn’t surprise me. Boss says we are going to re-open next week. My mom doesn’t want me to but I’m going back to work. A girl has to eat and I would much rather get thrown across a bank lobby than move back in with my parents. There is no pooping way that is going to happen.
I get back from lunch with my boss. She is so happy I am staying on I'm getting a pooping raise!
There is a knock at my door. There’s a kind of shabby looking guy there holding a box.
“Yes?” I ask as I open the door.
“Here,” The guy just hands me the box and walks off.
“Wait,” I say but he just keeps walking.
That was weird. I take the box inside and open it. Holy Waters of the Eternal Pond! A skull splitter! A real one! It has the pattern welded laminated Terran steel blade, bone handle, and everything!
There is also a crystal in there. Pads shaking I load it into my computer…
It’s Federation Fun Time! Oh scum! With Species Master! Oh double scum!
I have a few days before I go back to work. I know what I will be doing until then!
The rest of the series can be found here
submitted by slightlyassholic to HFY [link] [comments]


2019.06.17 12:17 moviefan067 I will attempt to name every Ready Player One Easter Egg Reference Cameo and details. Will be updated and feel free to help out in the comments.

Disclaimer:I am getting these time stamps off ITunes -At 0:00:48-Van Halen’s 1984 song Jump begins to play in the introduction to The “Stacks”.
At 0:1:18-A BLACK ALIEN INVADER STICKER FROM SPACE INVADERS IS ON WADE’S BACKPACK
At 0:01:44 one of the residents of “The Stacks” is receiving a delivery from a Pizza Hut drone.
At 0:02:13-Mrs. Gilmore is wearing a shirt featuring The Police album Synchronicity
At 0:02:45 Two Garbage Pail Kids stickers are visible on the wall one I can make out one which is Bony Tony
Also 0:02:45-A Garfield sticker is also on the van’s wall
At 0:02:46-Hanging from the wall is a damaged IPod Classic
At 0:02:47-Wade retrieves his OASIS retinal scanner off a a Commodore 64 joystick.
Also at 0:02:46-A 1980’s Batman sticker is stuck to the wall where Wade’s retinal scanner is.
At 0:02:47-a Nintendo NES Zapper is taped to the wall of the van.
Also at 0:02:47- a 1972-Doritos packet is tucked behind a drawer in the van.
Also at 0:02:47-a sticker of the pyramid from Q*Bert is stuck to a shelf in Wade’s Van.
At 0:02:57-Wade sets his glasses on a 1982 Masters Of The Universe lunchbox. A Masters Of The Universe Thermos is further along the drawer.
Also at 0:02:57-A POP ROCKS! Blue Razz packet is also lying upon the MOTU lunchbox.
At 0:02:57-beside the lunchbox is a 1980’s Coke can
Also at 0:02:57 A Carl’s Jr. fries packet is lying beside the lunchbox
At 0:03:16-Wade pulls his OASIS visor out of a 1981 Defenders T-Shirt.
At 0:03:18-A 1982 JOUST sticker is placed on the visor
Also at 0:03:18-A Space Invaders logo decal is on the visor
Also at 0:03:18-A Mattel Scratch N’ Sniff sticker is next to the Space Invaders sticker
At 0:03:24-A 1980’s Batman Symbol sticker is visible on the visor
At 0:03:40-we enter the OASIS to visit Minecraft World nice attention to detail with the blocks forming and creeper-face logo.
At 0:03:42-In Minecraft World a village below features Steve Alex and Minecraft pigs and sheep avatars (maybe NPCs?)
At 0:03:47-on the sports world a golf player does the Gilmore swing from Adam Sandler’s Happy Gilmore.
At 0:03:55-In a Sports World mini-game named Hurricane Hang-Gliding a small house flies through the wreckage referencing the Gale House from The Wizard Of Oz (well in the 1939 movie it was a Tornado but still a reference)
At 0:04:04-a group of OASIS sector portals are seen-some of these include Minecraft World and LUDUS school districts from the book.
At 0:04:17-get ready for some Batman references While in the Vacation Planet Wade explains that you could do multiple activities including climbing MT. Everest with Batman
The variation of the Batman show here is Micheal Keaton’s portrayal from the 1989 Tim Burton film.
Batman climbing MT. Everest is a reference to him and Robin climbing tall buildings in the 1966 Adam West tv series.
Also at 0:04:17-what’s interesting here is the climber below Batman. He definitely looks like Link from Nintendo’s Legend of Zelda series but I’ve heard Warner Bros. Couldn’t get the license so maybe a Robin Hood Avatar?
At 0:04:21-Wade says you can go to a planet-size space Casino this is taken directly from one of the episodes from the Anime Cowboy Bepbop.
At 0:04:30-we can hear a School bell ring as ships pass the planet Ludus which is of course the school Wade attends in the novel.
At 0:04:40-As Wade introduces the types of Avatars users can choose in the OASIS the Cyclops from the 1958 fantasy film The 7th Voyage Of Sinbad stomps out of the entry point.
At 0:04:41-Frankenstein (1931) and The Wolf-Man (1941) from their classic Universal horror movies emerge from the OASIS entry point as Thr Wolf-Man howls and Frankenstein’s Monster swings his arms around wrapped in chains.
0:04:42-A female Avatar switches her avatar to Injustice 2’s version of The Flash.
At 0:04:43-Zitz and Rash from the 1991 NES game Battletoads emerge from the entry point.
At 0:04:43-Alex Murphy A.K.A Robocop from Paul Verhoven’s 1987 original Robocop film emerges from the entry point.
At 0:04:46-Wade says your avatar can be a Cartoon character as Marvin the Martin from the Looney Tunes cartoon series runs out of the entry point (he looks so cute and cool)
At 0:04:47-a group of OASIS users using Orrendi from the 2016 video game BattleBorn emerge from the entry point.
At 0:04:48-behind Wade Shayne and Auroxx (might’ve misspelled the character’s name) from Battleborn emerge from the entry point.
At 0:04:49-An Orc from World of Warcraft walks besides Wade when Wade is introducing his Avatar Parzival.
At 0:04:56-above on a walkway a younger version of Beetlejuice from Tim Burton’s 1988 movie is visible.
Also at 0:4:56-it appears Raiden from the Mortal Kombat video game series is interacting with another player.
At 0:04:56-Tracer from the video game Overwatch cuts in line for an OASIS portal.
At 0:04:57-Sonic from Sega’s video game series Sonic The Hedgehog taps his foot impatiently waiting for a line.
Also at 0:04:57-Catwoman is also in the line (it appears it is Michelle Pfeiffer’s Batman Returns variation.
At 0:04:58-John Bender from John Hughe’s 1985 teen film The Breakfast Club is seen entering a portal.
At 0:04:58-Night-Wing is seen entering a portal alongside John Bender (it appears it is the Arkham variation.
At 0:04:58-now take this with a grain of salt but I think can make out Sektor and cyborg from Mortal Kombat in one of the portal lines.
At 0:05:00 (under the walkway Wade is one is Commander John Shepard from the EA video game Mass Effect.
At 0:05:02-on the walkway is Attikus from Battleborn stomping past Wade.
At 0:05:04-while Wade is explaining the possibilities of the OASIS Hello Kitty Badtz-Maru and Keroppi from Sanrio skips beside him.
At 0:05:05-A Protoss Zealot from Starcraft II is on the walkway behind Wade.
At 0:05:05-Wade’s avatar Parzival wears a belt and holster worn by Han Solo in Star Wars:Episode IV-A New Hope
Also at 0:05:05-The Buckle on Parzival’s belt is the Tiger emblem from Thundercats (1985 cartoon series)
Also at 0:05:05-Parzival wears Converse’s Chuck-Taylor All stars (golden-winged(
At 0:05:07-Wade pulls up a holographic OASIS sector map that is in the same shape as a Rubik’s Cube
At 0:05:11-Wade finds out Aech is currently participating in a PVP match on Planet Doom a location in the 1984 anime Voltron.
At 0:05:20-On Planet Doom Mechanised scorpions from the 1993 computer game Ultrabots swarm the battlefield.
Also at 0:05:20-The scorpions go up against Knights and Ostriches from the 1982 arcade game Joust (in a deleted scene in the SDCC trailer Napoleon rides on a scorpion as he kills ostriches which lay green eggs like in the game.
At 0:05:22-Aech kills a beserker from Gears of War.
At 0:05:28-Aech eliminates a PVP tournament player taking the form of Robert England’s Freddy Kruger
Also at 0:05:28-Aech uses an MA5B assault rifle from Halo 3 to eliminate players.
At 0:05:29-When Freddy gets killed Kreig’s Buzz-Axe from Borderlands comes bursting out of his inventory
At 0:05:31-Aech kills Kitana from Mortal Kombat as a fan comes out of her inventory
At 0:05:31-Man-Bat from Batman:Arkham Knight swoops down at Aech only to be eliminated
At 0:05:37-Despite being an Assault rifle from Halo the SFX of the rifle is the Pulse Rifle from Terminator 2:Judgement Day
At 0:05:41-Duke Nukem from the video game series of the same name fires multiple rockets at Aech only to be eliminated by him.
At 0:05:44-(this is the weirdest thing in the movie) A player taking the form of an Emoji person attempts to kill Aech.
At 0:05:46-A Zerg from Starcraft is shot by Aech.
At 0:05:47-Aech picks up a EM1-Railgun from the 1996 Arnold Schwarzenegger film Eraser.
At 0:05:53-Daito’s Avatar is actually based of legendary Japanese film actor Toshiro Mifune (specially from his 1953 film Throne of Blood)
At 0:05:56-Aech kills Sub-Zero from Mortal Kombat.
At 0:05:57-Scorpion from Mortal Kombat is fighting Daito and Sho before being shot by Aech.
Also at 0:05:57-The weapon Scorpion is using is a buzz-Axe from Borderlands.
At 0:05:58-Aech shoots Deadshot (it is his Injustice 2 variation)
At 0:06:14-E. Honda from Street fighter is on the mountain pushing other people off with his belly.
At 0:06:18-Chun-Li from Street fighter can be seen dodging traps before being burned by a fire trap.
At 0:06:26-we all saw this cameo. Jim Raynor from Starcraft II and shooting every player in sight.
At 0:06:27-yet another 1972-packaged Doritos Tortilla Chips behind Rick on the coffee table (I believe you see it in the film four times)
0:06:36-When we cut to a mother playing the PVP tournament the Guitar from Guitar Hero is sitting On the armchair.
At 0:06:48-when Daito slays a PVP player and his loot bursts out an O.G 1986 W.O.W Laser Tag pistol can be seen in the pile.
At 0:06:50-we cut to a girl screaming since losing in the PVP match. A poster for The Bangle’s 1984 album All Over The Place is on the girl’s bedroom wall.
Also at 0:06:50 - A Bedtime Bear plush toy from Care Bears is on the girl’s bed.
At 0:06:51-A Donkey Kong Jr. poster is on the bedroom wall.
Also at 0:06:51-On a shelf in the girl’s bedroom Care Bear figurines are visible.
At 0:06:54-Daito and Sho fight and shortly kills Jason Vorhees from the Friday the 13th horror series.
Also at 0:06:54-When Jason is slain various things comes out of his inventory (lots of guns) I could only make out another 1986 W.O.W Laser Tag pistol.
At 0:07:06-Tear For Fear’s song Everybody Wants To Rule The World plays.
At 0:07:06-Raphael from Teenage Mutant Ninja Turtles (2014 Michael Bay film) passes Wade when Wade is talking to Aech.
Also at 0:07:06-Blue Beetle from Injustice 2 passes Wade.
At 0:07:07-behind Wade you can see Benedict from Battleborn
At 0:07:08-Leonardo from Teenage Mutant Ninja Turtles (again 2014) passes wade while wade is talking to Aech.
At 0:07:12-Doc Brown from Back To The Future in his Part II outfit passes Wade on the walkway.
At 0:07:42-A framed poster of the video game Gradius appears on the wall in the Gregarious Games showcase room.
Also at 0:07:42-A Framed poster of Castlevaynia appears on the opposite wall in the GG showcase room.
At 0:08:01-Bach’s Toccata and Fugue in D Minor shortly plays over the start of Halliday’s last message video.
Also at 0:08:01-The quarters over Halliday’s eyes read:God We Trust 1972. 1972 was the year Ernest cline was born AND when Atari was founded.
At 0:08:05-At the funeral parlour there are various flower arrangements of the Starfleet logo and the U.S.S Enterprise ship along with a glass painting of the Starfleet logo from the sci-fi franchise Star Trek.
Also at 0:08:05-The coffin Halliday is lying in is Spock’s Mark VI torpedo in Star Trek II:The Wrath Of Khan.
At 0:08:10-Halliday rises out of the coffin of how Count Dracula would in various Dracula horror movies.
At 0:08:16-Halliday places a TOMY hand-held Pac-Man game on the coffin.
At 0:08:17-Halliday is wearing a Joust shirt.
At 0:08:21-On Halliday’s lapel he is wearing a SIMON pin.
Also at 0:08:21-A little harder to see but Halliday is also wearing a D20 pin from Dungeons and Dragons.
At 0:08:48-On the right side of the screen A High School student watching Halliday’s last message is wearing a Marvin The Martian shirt from The Looney Tunes.
At 0:08:51-Another High school student pulling out a screen is wearing a Pac-Man shirt.
At 0:10:04: Joan Jets and the Blackheart’s 1988 song I Hate myself For Loving you plays.
At 0:10:15-El Dragon from Battleborn passes Wade on the walkway.
At 0:10:27-On the copper key starting line Wade walks through aisles of IOI cars to pass The V8 Interceptor from Mad Max.
At 0:10:34-The Batmobile from the 1966 Adam West tv series Batman is visible throughout the race (love the safety siren flashing)
At 0:10:34-however the driver is not Adam West’s Batman and instead is the Batman from the Arkham games(you can see him moving around in the cockipit)
At 0:10:34:Ryu from Street Fighter is passing down the aisle of cars.
At 0:10:34-A modernised version of the Mach 5 from Speed Racer appears at the starting line next to Ryu.
At 0:10:59-Wade passes a red F1 racing car from the 1982 Atari game Pole Position.
Also at 0:10:59-Mr. T.’s GMC Van from the A-team appears at the starting line.
Also at 0:10:59-the 1968 possessed Plymouth Fury from Christine appears at the starting line of the copper key race.
Also at 0:10:59-Lara Croft from the Tomb Raider game series is having a conversation with Dizzy Wallin from Gears of War II before the race starts.
At 0:11:04-In the Oology department a Scholar is watching the Twin Pines Mall scene from Back to the future on a monitor.
At 0:11:06-A Halliday scholar is holding a sealed copy of DC Comics Presents:Superman and Superboy
At 0:11:09-A Halliday scholar is watching the Goodbye scene in E.T. The Extra Terrestrial on a monitor.
Also at 0:11:09-A Wonder Woman comic panel poster is being studied by scholars.
At 0:11:10-It looks as if on a whiteboard scholars are studying The Glaive from Krull.
At 0:11:13-A group of Ooligists are studying Fruit Loops on a IOI monitor.
Also at 0:11:13-A Cap N’ Crunch cereal box appears on a scholar’s monitor.
Also at 0:11:13-in the Oology department a liberty island version of the map from Escape From New York appears on the TV screen.
At 0:11:28-while walking up to Aech at the racetrack Sub-Zero from Mortal Kombat walks past him.
At 0:11:29-Aech’s form of vehicle for the race is the Bigfoot Monster Truck which started the monster truck business and has appeared in multiple Hot Wheels sets.
At 0:11:48-Aech teases wade about not having enough money for fuel but can get a Something About Mary hairdo referencing the 1998 comedy There’s something about Mary.
At 0:12:09-Wade spawns in The DeLorean Time Machine from Back to the future.
Alright so Ernest Cline said during the New York race you can find Ghostbusters HQ and the apartment building from Batteries Not Included I haven’t found them yet.
At 0:12:29-When the horn for the start of the race blows out of Liberty’s torch the Domino Sugar factory appears behind the statue.
At 0:12:49-A blue F1 racing car from Pole Position gets rammed by an IOI vehicle.
At 0:12:52-Art3mis drives by on Shotaro Kaneda’s bike from Akira.
At 0:13:31-A sticker for the skateboarding brand Thraser appears on Artemis’s bike.
Also at 0:13:31-Two Scratch N’ Sniff stickers appear on Art3mis’s bike specifically a pear and Tomato great job stickers.
At 0:13:37- the K.I.T.T bar from Knight Rider is under the grill of Wade’s DeLorean.
At 0:13:45-When speaking about Art3mis to Aech Wade mentions he has seen all of her Twitch Streams.
At 0:13:53-when going over a ramp wade makes the DeLorean do the Corkscrew Junp from the 1967 James Bond movie The Man With The golden Gun.
At 0:14:03-The Pork Chop Express from the 1986 Kurt Russell film Big Trouble In Little China blocks the road for players.
At 0:14:05-Art3mis’s bike has an Atari decal on it.
At 0:14:08-on the street beside the pork chop express a diner appears named Ratners it was an old dinedeli that opened in New York in 1902.
At 0:14:14-Wade switches the DeLorean to Hover mode from Back To The Future:Part II when he gets a collision warning during the race.
0:14:16-when an IOI racer crashes and wade picks up has coins he’s using an Arcade coin slot machine to do so.
At 0:14:35-An IOI racer crashes in front of the national video centre (it is a place in New York basically a museum for technology like televisions and computers)
At 0:14:40-A Ms. Pac-Man decal appears on Art3mis’s bike.
Also at 0:14:40-The superhero logo from The Greatest American Hero appears on Art3mis’s bike.
At 0:14:41-very hard to see but at the bottom of Art3mis’s bike is a decal for skateboarding brand JFA.
Also at 0:14:41-Art3mis and an IOI racer pass a Movie theatre marquee that reads:Schwarzenegger Jack Slater III referencing the 1993 film-in a film Last Action Hero.
At 0:14:51 Rexy The T-Rex from the Jurassic Park/Jurassic World movies munches on vehicles in Chinatown (for those saying it’s just a random T-Rex it does the same roar as in the movies and has the same scars and marks on it’s face)
At 0:14:58-The final and hardest obstacle of all:King Kong. Like in all of the Kong movies he’s hanging off the Empire State Building circled by 1930’s bi-planes.
At 0:15:12-we get a shot of King Kong destroying rail roads in front of the Silvercups Studios building where the final battle in Highlander took place as well as an actual movie studio.
0:15:16-as Aech skids to a halt in Bigfoot the Batmobile gets knocked off the road right after skidding to the sound of the 1966 Batman tv series theme.
At 0:15:20-A 1975 Wonder Woman decal appears on Art3mis’s bike.
At 0:15:25-behind Aech in the scene where Art3mis jumps over the gap with her bike a Delta City billboard from Robocop appears.
At 0:16:29-When Art3mis brushes herself off from Wade’s rescue The Ace Chemical’s building from Batman appears behind her.
0:16:23-when Art3mis insepects her damaged bike an old advertising billboard called Come to the Caribbean appears behind her.
At 0:16:57-when Wade Aech and Art3mis enter Aech’s workshop Prince’s song I wanna be your lover plays.
Also at 0:16:57-leaning against the wall near the entry is Pee-wee Herman’s bike from Pee-Wee’s Big Adventure.
0:17:08-We all know this one:Aech is working on building an Iron Giant from the animated 1999 film of the same name.
At 0:17:13-A Cylon Raider ship from Battlestar Galactia is hanging on the wall.
At 0:17:22-Aech owns a Fraggle Rock-themed lunchbox to store all his miniature sci-fi ships.
0:17:23-When Wade opens the lunchbox we see various sci-fi ships these conclude of:The Galactia from Battlestar Galactia The Valley Forge From the 1972 sci-fi film Silent Running a colonial Viper from Battlestar Galactia and the Sulaco from Aliens.
At 0:17:24-a miniature model of the Swordfish II from Cowboy Bepbop is on the Aech’s worktable.
At 0:17:31-Wade mentions Aech owning a miniature Harkonnen Drop-ship from Dune and says it could get to Arrakis in seconds (while Arrakis was in the 1965 novel the drop-ship was created for the 1985 movie).
At 0:17:46-A faded mini-poster of Pole Position appears on the pole behind Aech.
At 0:17:47-on another pole below Aech is a poster for the Colecovision video game Gorf.
At 0:17:51-The TARDIS police box from Doctor Who appears behind Aech Wade and Art3mis when talking about repairing the Akira bike.
Also at 0:17:51-hanging from the roof is The Eagle 5 from the 1987 Star Wars parody film Spaceballs.
At 0:17:52-a life-size Swordfish II from Cowboy Bepbop appears in Aech’s workshop waiting for repair.
At 0:17:53-parked in Aech’s workshop is the 1969 250 GT California Ferrari from Ferris Bueller’s Day Off.
Also at 0:17:53-hanging off the roof of Aech’s workshop is The EVA Pod from the 1968 Kubrick sci-fi classic 2001:A Space Odyssey.
Also at 0:17:53-a life-size Colonial Viper from Battlestar Galactia is hanging off the roof of the workshop.
Also at 0:17:53-The Thunderfighter from Buck Rogers in the 25th century is hanging off the roof of the workshop.
Also at 0:17:53-in the corner of the workshop is the enforcement droid ED-209 from Robocop.
At 0:18:18-Art3mis asks Wade what was Halliday’s favourite first-person shooter game. Wade replies by saying 007 Goldeneye based of the James Bond movie of the same name. His favourite character was Oddjob the villain. And his favourite player mode was slappers only where players could only slap to kill.
At 0:18:30-Art3mis asks what Halliday’s favourite racer game which was the 1981 SEGA game Turbo.
O:18:32-Wade says Halliday’s favourite food was Hot Pockets a microwaveable pizza snack.
Also at 0:18:32-while Wade and Art3mis are talking playing softly in the background is Just my imagination (running away with me) by The Temptation.
At 0:13:33-Wade says Halliday’s favourite restaurant was Chuck E. Cheese which is an Arcade and pizza restaurant. The restaurant’s founder Nolan Bushnell also happened to founded Atari.
At 0:18:35-Wade says Halliday’s favourite song was Video Killed The Radio Star by The Buggles which happens to be the first song to air on MTV in 1980.
At 0:18:37–Wade says Halliday’s favourite music video was A-Ha’s 1985 hit song Take On Me.
At 0:18:42-Wade and Art3mis complete a quote together which was Halliday’s favourite of Gene Hackman’s portrayal of Lex Luthor in Superman:The Movie:Some people can read war and peace and come away thinking it’s a simple adventure story. Others can read the back of a chewing gum paper and unlock the secrets of the universe.
At 0:19:06-before Art3mis and Wade walk away a Castlevaynia poster is on the wall.
At 0:19:98- A Robotron 2084 poster appears on the wall of Aech’s workshop.
Also at 0:19:08-A Joust banner appears on the wall of Aech’s Workshop.
Also at 0:19:08-A GORF banner appears on the wall of Aech’s Workshop.
Also at 0:19:08-A poster for the 1985 Tengen arcade game Gauntlet appears on the wall of Aech’s workshop.
Also at 0:19:08-a poster for Galaga (1983 version) appears on the wall of Aech’s workshop.
At 0:19:54-The PO-024 repair E-Frame from the 90’s cartoon series Exosqaud appears in Aech’s workshop.
At 0:20:01:Art3mis nicknames Wade McFly referencing Marty McFly Back To The Future series.
At 0:20:39-You’ll need to turn the brightness up but when Rick holds up one of Wade’s gloves a Batman and SEGA sticker are on it.
At 0:21:54-Wade explains that his name Wade Watts was supposed to sound like a superhero’s alter-ego and examples Bruce Banner A.K.A The Hulk and Peter Parker A.K.A Spider-Man from Marvel Comics.
At 0:22:39-When Wade grabs out his OASIS visor a Street Fighter decal is on the side of it.
Also at 0:22:39A Midway games decal (a company who manufactured mainly all 80’s and 90’s arcade games) is on the top of Wade’s visor.
At 0:22:41-George Michael’s 1985 song Faith plays when Wade enters the Halliday Journals.
At 0:22:48-The interior design of the Halliday Journals is taking directly from the Shermer High library from The Breakfast Club.
At 0:22:50-Hello Kitty is sitting down at one of the journal’s tables interacting with another player.
At 0:22:52-A Ms. Pac-Man arcade cabinet is behind The Curator’s desk.
Also at 0:22:52:-A Dig Dug arcade cabinet is behind The Curator’s desk.
Also at 0:22:52-A Tempest arcade cabinet is behind The Curator’s desk.
At 0:22:56-The Curator’s design is based off Jeeves from the 1990 search engine Ask Jeeves.com
At 0:23:06-an Asteroids arcade cabinet is behind The Curator’s desk.
At 0:23:06-A Pong arcade cabinet is behind The Curator’s desk.
At 0:23:06-A Pole Position arcade cabinet is behind The Curator’s desk.
At 0:23:19-In one of Halliday’s recreated memories Halliday is playing in an Arcade with games like Joust Asteroids and Tempest.
At 0:23:20-A Revenge Of The Nerds poster is up on the wall in the recreated memory Wade and The Curator walk by.
At 0:23:23-Alright buckle up becuase there are a lot of stuff to cover: In Halliday’s cluttered room there are things such as an Astro Boy mask a vintage packet of Lays Potato Chips a Ladyhawke poster a speak and spell some Madballs a copy of Schindler’s Ark and a Raiders Of The Lost Ark poster.
At 0:23:39-Wade and The Curator walk past a memory labelled:Halliday playing his Atari 2600 with a carving of an Atari 2600 at the bottom.
Also at 0:23:39-The game Halliday is playing on his Atari 2600 is Defender.
Also at 0:23:39-Various toys and collectibles are scattered throughout Halliday’s room concluding of:A Marvin The Martian toy A Gizmo plush from Gremlins a toy model of The A-Team Van A Batman statue posters for Wargames and Rush 2112 Connect Four A SIMON toy an Etch-E-Sketch and a Castle Greyskrull play-set from Masters Of The Universe with He-Man and Skeletor action figures
At 0:23:41-A Framed poster for Black Tiger appears on the wall of The Gregarious Games breakroom.
Also at 0:23:41:In The Gregarious Games breakroom a framed poster for Legend Of Zelda:A Link To The Past is on the wall.
Also at 0:23:41-Further down the hall of the breakroom is a framed poster for Mortal Kombat.
At 0:23:51-Halliday and Ogden Morrow have a conversation about living in an Asteroids Arcade cabinet.
At 0:23:56-Halliday in the memory is wearing a Space Invaders shirt.
At 0:24:16-A framed poster for Galaga (1986 version) appears behind Morrow in the breakroom.
At 0:25:25-Halliday references Bill And Ted’s Excellent Adventure when talking about going backwards.
At 0:26:01-A Hello Kitty decal appears on Art3mis’s bike.
At 0:26:22-While it’s never said in the movie the Suxors is graffitied on the pedestal of Liberty (it was a nickname for the Sixers in the novel)
At 0:26:59-When Wade gets to King Kong’s stage Max Steiner’s 1933 original theme for King Kong plays.
At 0:27:44-Anorak says to Wade nice racing Padawan referencing the Jedi Apprentices in the Star Wars franchise
At 0:29:12-Ripley’s cargo-Holder from Alien appears on Planet Doom in Nolan Sorrento’s presentation.
At 0:29:23-In Sorrento’s OASIS IOI ad presentation Man-Bat from Batman:Arkham Knight appears on planet doom getting shot at.
At 0:29:24-In Nolan Sorrento’s presentation a pop-up ad for the EM-1 railgun from Eraser appears.
At 0:29:38-Bruce Springsteen’s song Stand On It begins to play.
At 0:29:40-Wade and Aech go to a mall called Avatar Outfitters referencing the store Urban Outfitters.
Also at 0:29:40-The Logo for Avatar Outfitters has the same calligraphic A as in the title for James Cameron’s film Avatar.
At 0:29:43-A Street Fighter booth at Avatar outfitters are selling combat moves as a holographic RYU does an uppercut move.
At 0:29:54-Blue Beetle from Injustice 2 is walking around the store.
At 0:29:54-An Overwatch booth at Avatar Outfitters is selling Pulse Pistols as a holographic Tracer does her spin.
Also at 0:29:54-A Dungeons And Dragons booth is selling magic spells.
At 0:29:59- booth in Avatar outfitters is selling weapons with a holographic Claptrap (a character in the game)
A4 0:29:59-Halo booth is selling assault rifles with holographic images of Master Chief.
At 0:29:59-in the far back left of the booths A Looney Tunes booth with a holographic Marvin The Martian appears.
At 0:29:59-In the far back right an Injustice booth appears (I can’t identify the hologram though). (Zoom In required).
At 0:29:59-A Teenage Mutant Ninja Turtles booth appears in the far back with a hologram of Raphael (zoom-in required)
At 0:30:02-One of the items available for purchase in the iconic items booth is The Holy Hand Grenade from the 1975 Monty python film Monty Python and The Holy Grail.
At 0:30:07-while I can’t identify the actual item because it goes too fast but Wade runs past an item in the iconic item section with the Blizzard Entertainment logo printed underneath it.
At 0:30:07-Wade Runs past Dust-Brain from the Madballs toy line in the iconic items section.
At 0:30:08-Wade runs past The Peltzer Peeler Juicer from Gremlins in the iconic times section.
Also at 0:30:08-Wade runs by A Chucky doll from Child’s Play (which is where Aech presumably got the one used on Planet Doom) in the iconic times section.
At 0:30:09-Wade runs past a Plasma Pistol from Halo in the iconic items section.
At 0:30:11-Wade walks up and buys a magical item The Zemeckis Cube which is of course a Rubik’s Cube named after Back To The Future Director Robert Zemeckis that has the ability to slow and turn back time.
At 0:30:13-A hologram of The Wolf-Man appears next to The Zemeckis Cube booth.
At 0:31:05:When Nolan Sorrento enters the OASIS he is transported to the wreckage of a Tripod fighting machine from War Of The Worlds (1953 George Pal version)
At 0:31:29-Sorrento’s avatar Bossman59 features a Clark Kent hair curl from Superman.
At 0:31:52-I-ROK flicks away Perseus’s Shield from the 1981 version of Clash Of The Titans (sigh)(I-ROK has no respect for classics)
Also at 0:31:52-Indiana Jone’s whip from the Indiana Jones franchise is laying besides the shield.
At 0:31:58-I-ROK picks up the head of an eliminated player The Steampunk Pirate King and does a misquoted reference to William Shakespeare’s play Hamlet. I-ROK says I knew him well Sorrento parodying the line to Yorick:Alas Yorrick!! I knew him Horatio.
At 0:32:18-In the pile of weapons are tow Boomshot guns from Gears of Wars.
Also at 0:32:18-The Colonial Blaster from Battlestar Galactia appears in the pile of weapons.
Also at 0:23:18-Two Batarangs from Batman are scatted around the weapons pile.
At 0:32:22-The M1911 Colt pistol from Duke Nukem is also in the weapons pile.
Also at 0:32:22-The box containing The Orb Of Osuvox is the Mogwai box that Gizmo was kept in at the start of Gremlins
At 0:32:29-The inside of the orb is a polyhedral D20 dice used in Dungeons and Dragons.
At 0:33:11-When talking about the price of Parzival’s elimination from The Scoreboard I-ROK references a Tootsie Pop commercial with Mr. Owl biting to the chocolaty centre.
At 0:33:51-The vehicle Daito uses to get to the finish line is The Mach 5 from Speed Racer.
At 0:33:54-Sho pulls up to the finish line in a Smokey (literally) 1977 Trans Am Pontiac used in Smokey and The Bandit.
At 0:34:22-When Wade is reciting the Jade Key clue excerpt in his notebook he has linked the last two words in the clue: At Last” could be a possible reference to the song of the same now (doesn’t specify which one though)
At 0:34:29- On a piece of paper taped to the wall Wade has written down locations you can visit in the OASIS these conclude off-
The Star Wars Galaxy The Star Trek Universe Middle-Earth from J.R.R. Tolkien’s The Lord Of The Rings/Hobbit. Vulcan from Star Trek Pern from Dragonriders of Pern Arrakis from Dune Magrathea from The Hitchhiker’s Guide To The Galaxy Discworld from the book series of the same name Ring-world from the book series of the same name River-world from the book series of the same name.
From 0:34:30 to 0:34:31-taped to the wall is a list of John Hughes movies these conclude of-
National Lampoon’s Vacation Sixteen Candles Weird Science Breakfast Club Ferris Bueller’s Day Off Pretty In Pink Some Kind Of Wonderful Planes Trains and Automobiles Uncle Buck Home Alone Home Alone 2:Lost In New York
At 0:34:32-Taped to the wall is Wade’s analysis of the funeral scene in Halliday’s Last Message video. It is a breakdown of all the Star Trek Easter eggs in the scene including the Starfleet logo U.S.S. Enterprise and the photo torpedo
At 0:34:33-At the bottom of a Newspaper article taped to the wall of Wade’s Van it reads:OASIS Coin the next Dollar? A sly reference to Bit-Coin video game currency.
At 0:34:40-On a piece of paper taped to the wall Wade has written down the rules of The OASIS just like the book and it mentions Everquest the MMORPG Game.
At 0:35:30-On the right besides Kira and Morrow’s picture is a list of movies labelled: Set In New York
These conclude of-Ghostbusters. Big (1988 Tom Hanks) has been crossed out on the list. Mad Max (it was in Australia though?) The cannonball Run. King Kong . Escape From New York is highlighted on the list. See No Evil (1971 horror movie). And another misplaced title Back To The Future despite being set in California
At 0:35:19-Wade has written down instructions of how to get to the secret room in Adventure foreshadowing the climax.
At 0:35:21-When Wade goes back to the Halliday Journals Blondie’s song One Way Or Another plays.
At 0:35:27-The Arkham Knight passes Wade when he is exiting The Halliday Journals (he later returns inside)
At 0:35:28-A younger version of Beetlejuice spots Wade when Wade enters The Journals.
At 0:35:29-Supergirl from Injustice 2 jumps out of her seat to greet Wade.
At 0:35:31-Raiden from Mortal Kombat is sitting down at one of the Journal’s tables.
At 0:35:34-Dizzy Wallin from Gears Of Wars 2 runs up to the crowd that mobs Wade.
At 0:35:37-Blue Beetle from Injustice 2 is one of the fans in the crowd.
Also at 0:35:37-Ambra from Battleborn is one of the fans in the crowd.
At 0:35:38-Batgirl from Batman is one of the fans in the crowd.
At 0:35:47-Goro from Mortal Kombat pulls Wade away from his fans.
At 0:35:48-Lara Croft from Tomb Raider is one of the fans in the crowd.
At 0:36:02-When being led into a secret room Wade gets pranked by a Chestburster from Alien popping out of Goro’s chest revealed to be a puppet by Art3mis.
At 0:36:36-Art3mis pulls out Clark Kent Glasses from Superman and puts them on Wade for a disguise while roaming The Journals.
At 0:35:46-While Wade with his Clark Kent disguise goes into the archives Miko from Battleborn is behind him.
At 0:36:49-Benedict from Battleborn is behind Wade when Wade enters The Archives.
At 0:36:51-When Wade and Art3mis are entering The Archives an avatar behind them is wearing a pink Michael Jackson jacket.
At 0:37:00-In the memory outside of Halliday and Morrow’s office is a framed Metroid Japanese printed poster (original 1986 game)
At 0:37:03-Behind Art3mis Wade and The Curator is another memory which is set in The Happytime pizzeria from the novel.
At 0:37:17-There are some action figures on Morrow’s desk. One I can make out his Triceraton from Teenage Mutant Ninja Turtles (1990).
At 0:37:32-When Halliday is talking to Sorrento you can see he is designing the Room 237 Bathroom from The Shining on his computer.
Also at 0:37:32-The Billy Idol album Don’t Stop is on Halliday’s desk.
At 0:37:44-A copy of Dungeon Magazine is lying on Halliday’s desk (I could not identify which issue though)
At 0:37:49-In a blink and you miss it moment when The Curator is fast-forwarding the Memory a framed Pole Position poster is outside the office.
At 0:37:53-On the shelf behind the desk is Def Leppard’s 1983 album Pyromania (zoom-in required)
At 0:38:02-While having a conversation with Morrow about the date with Karen Halliday says she prefers to be called Kira after the character in Jim Henson’s 1982 film The Dark Crystal.
At 0:38:39-As mentioned above the memory behind the three is of Halliday hanging out at The Happytime Pizzeria but in this frame you can see he is playing Joust.
At 0:39:48-Wade figures out that Kira is the centre of the 2nd clue and calls her Halliday’s Rosebud referencing the lost sled Rosebud in Citizen Kane.
At 0:40:02-When Art3mis flips the quarter The Curator gives to Wade it makes the sound effect of a 1-up from the Super Mario Bros. Games.
At 0:40:17-Earth Wind and Fire’s 1975 song Can’t find love plays when Art3mis asks Wade on a date.
Alright in Aech’s 80’s basement recreation there is soo much Easter eggs and memorabilia so forgive me if I miss any.
At 0:40:46-posted on the wall is a Save Ferris poster from Ferris Bueller’s Day Off another Metroid poster and white Space Invader decals.
At 0:40:46-hanging from the wall is the neon sign for the dream bar Cocktails and Dreams in the 1988 Tom cruise film Cocktail.
At 0:40:46-below the sign is a Dark Crystal poster.
At 0:40:46-Ripping through the floor is the nuclear rocket from Weird Science.
At 0:40:46-A Pac-Man bin lies besides a Pac-Man arcade cocktail cabinet.
At 0:40:46-an Airplane! VHS tape is on top of boxes.
At 0:40:46-multiple VHS tapes for the 1986 Jim Henson film Labyrinth are scattered around the floor of the hangout.
At 0:40:06-Retro packets for Potato Chips brands Lays and Ruffles lay against the coffee table.
At 0:40:06-Incredibly hard to see but under a pile of VHS tapes is a VHS tape of Caddyshack (zoom-in required)
At 0:40:46-Marty Mcfly Jr.’s rainbow cap from Back To The Future:Part II lies besides an vinyl record player.
At 0:40:06-Lying against the wall is an Emulator II keyboard used in Ferris Bueller’s Day Off.
At 0:40:46-on the wall besides the couch are three mini-posters stuck on it:A Donkey Kong arcade poster A Pole Position II poster and a 1983 Galaga poster.
At 0:40:06-A Kermit The Frog plush from The Muppets is lying against a shelf besides a Hot Wheels play-set.
At 0:40:06-An ALF plush from the 1986 sitcom ALF is sitting on top of the television
At 0:40:06-A Speak &Spell used in E.T. The Extra Terrestrial is lying on the shelf.
At 0:40:50-A Beastmaster poster is next to the mirror.
At 0:40:50-A Star Trek:The Motion Picture poster is in the corner of the room above The Emulator II Keyboard (you need to turn brightness full up to see)
At 0:40:50-A copy Analog Computing magazine #10 is leaning against the crate below Wade’s feet.
At 0:40:50-above the mirror is a Mayor Goldie Wilson election poster from Back To The Future. A Wil Wheaton election poster is across from Wilson’s one (if you recall Wheaton was the Vice President of the OASIS in the novel)
At 0:40:50-In a blue crate below Wade’s feet is Run D.M.C’s 1986 album Tougher Than Lever.
At 0:40:50-A Wargames poster is on the wall besides the mirror.
At 0:40:50- the first issue for Nintendo Power featuring Super Mario Bros. is located on a stack of magazines in Aech’s hang-out
At 0:40:50-A Big Trouble In Little China poster is located behind a chair in Aech’s hang-out.
At 0:40:50-A cutout of Tom Selleck’s face from Magnum P.I. Is posted on the wall in Aech’s hang-out.
At 0:40:50-A Cookie Monster cookie jar from Sesame Street is on the the bench in the hang-out
At 0:40:50-A poster for Labyrinth is next to the Tom Selleck cutout
At 0:40:50-A Cap N’ Crunch cereal box is laying on the counter next to an overturned Fruit Loops cereal box.
At 0:40:50-at the very far back of the counter is The Peltzer Peeler Juicer from Gremlins
At 0:40:51-Wade selects Prince’s Purple Rain outfit for a possible outfit for his date.
At 0:40:54-In the reflection of the mirror a Breakfast Club poster is seen.
At 0:40:57-Wade switches his outfit to Michael Jackson’s Thriller costume and even does the dance (one of my favourite artists along Queen who are unfortunately not referenced in the film)
At 0:40:57-Next to the mirror is the original poster for Mad Max.
At 0:40:58 White decals for Space Invaders are scattered on the pillar next to Aech.
At 0:40:58 The Pink Mattel Hoverboard from Back To The Future Part II is leaning against the wall.
At 0:40:58-On the coffee table are retro cans for Coca-Cola Pepsi and Tab (along with some D20 from D&D)
At 0:40:58-Below the coffee table is a E.T. The Extra Terrestrial VHS tape
At 0:40:58-The sword of omens from Thundercats is leaning against the wall next to the couch.
At 0:40:58-on the table next to the hula-girl lamp is the Golden Idol from Raiders Of The Lost Ark.
At 0:41:00-A Mad Max 2 poster is behind Wade when trying out outfits.
At 0:41:00-A Legend Of Zelda:A Link To The Past mini-poster is behind Wade.
At 0:41:02-Hanging from the ceiling is a miniature Thunderfighter from Buck Rogers In The 25th Century.
At 0:41:02-A Banner for 1980 video game Missile Command is on the wall behind Aech.
At 0:41:04-On the back of Wade’s punk outfit is the logo for 80’s rock band The Dead Kennedy’s
At 0:41:05-Wade switches to a Nick Rhodes outfit from the band Duran Duran.
At 0:41:07-David’s computer speaker from WarGames is on top of the cocktail cabinet.
At 0:41:07-in a pile of VHS tapes is a VHS tape for Breakin’ (or Breakdance) is on the floor.
submitted by moviefan067 to readyplayerone [link] [comments]


2019.03.29 22:06 ElkinFencer10 [USA-NC] [H] LRG CEs,vinyl OSTs,NES,SNES,N64,GCN,2600,5200,7800,SMS,GEN,32X,TG16,TGCD,GB/C,GBA,DS,3DS,PS1/2/3/4,NeoGeo,Xbox,360,misc others [W] = Wii U games unreleased in America (HIGH PRIORITY), Civ 6/Hyrule Warriors (SW), lists/offers

Parting with some of my redundant or neglected parts of my collection. The only games I'm SPECIFICALLY looking for are Wii U games NOT released in North America, Civilization VI and Hyrule Warriors on Switch, and the Persona rhythm games on PS4. In terms of general crap to tempt me, I'm mainly lured by Switch and Vita trades, though I'm always down to look at lists; you never know what will strike my fancy. If you'd like to supplement a trade with PayPal, that's cool. Pics can be found organized by company and console in this Google Drive folder (NOTE: only what is listed here is up to date; the Google Drive images DO contain photos of games that have since been traded or sold). Please let me know if you'd like additional pictures, if there are problems with the pictures, missing pictures, or access issues. Thanks for looking!
Misc/Other
NES/Famicom
SNES/Super Famicom
Nintendo 64
Gamecube
Switch
Gameboy
Gameboy Color
DS
3DS
TurboGrafx-16/PC-Engine (CIC unless "Hucard only" stated)
PC Engine CD (all are disc only unless otherwise stated)
Master System
Genesis
32X
Atari 2600
Atari 5200 (no controller overlays)
Atari 7800
Playstation (all CIB)
Playstation 2 (all CIB)
Playstation 3 (all CIB)
Playstation 4 (all CIB)
Playstation Vita
Xbox (all CIB)
Xbox 360 (all CIB)
Xbox One (all CIB)
NeoGeo MVS (all cart in new shockbox w/ artwork unless stated otherwise)
submitted by ElkinFencer10 to retrogameswap [link] [comments]


2019.03.29 22:06 ElkinFencer10 [USA-NC] [H] LRG CEs,vinyl OSTs,NES,SNES,N64,GCN,2600,5200,7800,SMS,GEN,32X,TG16,TGCD,GB/C,GBA,DS,3DS,PS1/2/3/4,NeoGeo,Xbox,360,misc others [W] = Wii U games unreleased in America (HIGH PRIORITY), Civ 6/Hyrule Warriors (SW), lists/offers

Parting with some of my redundant or neglected parts of my collection. The only games I'm SPECIFICALLY looking for are Wii U games NOT released in North America, Civilization VI and Hyrule Warriors on Switch, and the Persona rhythm games on PS4. In terms of general crap to tempt me, I'm mainly lured by Switch and Vita trades, though I'm always down to look at lists; you never know what will strike my fancy. If you'd like to supplement a trade with PayPal, that's cool. Pics can be found organized by company and console in this Google Drive folder (NOTE: only what is listed here is up to date; the Google Drive images DO contain photos of games that have since been traded or sold). Please let me know if you'd like additional pictures, if there are problems with the pictures, missing pictures, or access issues. Thanks for looking!
Misc/Other
NES/Famicom
SNES/Super Famicom
Nintendo 64
Gamecube
Switch
Gameboy
Gameboy Color
DS
3DS
TurboGrafx-16/PC-Engine (CIC unless "Hucard only" stated)
PC Engine CD (all are disc only unless otherwise stated)
Master System
Genesis
32X
Atari 2600
Atari 5200 (no controller overlays)
Atari 7800
Playstation (all CIB)
Playstation 2 (all CIB)
Playstation 3 (all CIB)
Playstation 4 (all CIB)
Playstation Vita
Xbox (all CIB)
Xbox 360 (all CIB)
Xbox One (all CIB)
NeoGeo MVS (all cart in new shockbox w/ artwork unless stated otherwise)
submitted by ElkinFencer10 to gameswap [link] [comments]


2019.03.29 22:03 ElkinFencer10 [USA-NC] [H] LRG CEs,vinyl OSTs,NES,SNES,N64,GCN,2600,5200,7800,SMS,GEN,32X,TG16,TGCD,GB/C,GBA,DS,3DS,PS1/2/3/4,NeoGeo,Xbox,360,misc others [W] PayPal

Doing some major collection downsizing to try to pay off some debt. Prices are negotiable to an extent. Pictures can be found in this Google Drive link (NOTE: only what is listed here is up to date; the Google Drive images DO contain photos of games that have since been traded or sold) organized by company and system. Please let me know if there are access problems (should be public), missing pictures, or if you want additional photos.

PLEASE NOTE THAT SHIPPING IS NOT INCLUDED. Unless stated otherwise in a negotiated agreement, please understand that 5% will be added for shipping; the larger the order, the more likely I am to waive this.

Misc/Other
NES/Famicom
SNES/Super Famicom
Nintendo 64
Switch
Gamecube
Gameboy
Gameboy Color
DS
3DS
TurboGrafx-16/PC-Engine (CIC unless "Hucard only" stated)
PC Engine CD (all are disc only unless otherwise stated)
Master System
Genesis
32X
Atari 2600
Atari 5200 (no controller overlays)
Atari 7800
Playstation (all CIB)
Playstation 2 (all CIB) (take any or all of the Guitar Hero games free if you spend $30+)
Playstation 3 (all CIB)
Playstation 4 (all CIB)
Playstation Vita
Xbox (all CIB)
Xbox 360 (all CIB)
Xbox One (all CIB)
NeoGeo MVS (all cart in new shockbox w/ artwork unless stated otherwise)
submitted by ElkinFencer10 to GameSale [link] [comments]


2019.03.11 02:17 MJuniorDC9 [H] Devil May Cry 5, ASTRONEER, CrossCode, Parkitect, Resident Evil 2, NieR, RimWorld, Celeste, Hob, Into the Breach, Factorio, NBA2K19, Dawn of Man, Foundation, GRIS, Kenshi, Wreckfest, Titanfall 2, Okami, DUSK, Anthem, Hellblade [W] Hollow Knight, PCars2, Portal Knights, Conan, Vermintide 2 & more

IGS 1 IGS 2 IGS 3 SteamTrades SGS Flair
On mobile? I do recommend to view this list through SteamTrades.

I WILL IGNORE PRIVATE MESSAGES FROM USERS THAT HAVEN'T COMMENTED ON MY POSTS OR THAT I HAVEN'T TRADED WITH BEFORE.

I DON'T ACCEPT PAYPAL, CSGO & TF2 KEYS, STEAM ITEMS AND GAMES ON DEMAND AT ALL, ONLY HUMBLE BUNDLE GIFT LINKS FROM PREVIOUS BUNDLES AND MONTHLIES.

Games in my want list don't necessarily match in with tiers from my have list. I have been doing multiple trades for popular titles during the past weeks so feel free to visit my rep threads to get an idea of what is needed for 'x' game. Of course, I'm always open for some barter. While a bit harder to track, I also keep my trades done in SteamTrades recorded on my threads, so that's a good source for reference.
I'm usually online between 10:00 to 16:00 and 22:00 to 00:00 GMT. Response time may vary. If we have reached a deal, please send me a private message beforehand confirming it so you can make sure that I'm available at said moment.
All games below are product codes for STEAM, Origin, uPlay or Windows Store.

TIER 0:

 • ACE COMBAT 7: SKIES UNKNOWN
 • ANTHEM
 • Assassin's Creed: Odyssey
 • ASTRONEER
 • Atelier Firis: The Alchemist and the Mysterious Journey
 • Atelier Sophie: The Alchemist of the Mysterious Book
 • Battle Brothers
 • Battlefield V
 • BELOW
 • Call of Cthulhu
 • Call of Duty: Black Ops 4
 • Call of Duty: Infinite Warfare Legacy Edition **(includes COD IW and COD MW Remastered)
 • Cities: Skylines Platinum Edition (includes Cities: Skylines + Deluxe Content Pack + Snowfall DLC + AfterDark DLC + Mass Transit DLC + Green Cities DLC)
 • Crash Bandicoot N. Sane Trilogy (region locked to Europe)
 • Crusader Kings 2 Platinum Edition (includes CK2, Old Gods, Legacy of Rome, Way of Life, Ruler Designer and Holy Fury DLCs)
 • Danganronpa: Trigger Happy Havoc
 • Danganronpa 2: Goodbye Despair
 • Danganronpa v3: Killing Harmony
 • Dark Souls III: Deluxe Edition (includes base game + Season Pass)
 • Dark Souls Remastered
 • Darksiders 3
 • DayZ
 • Dead or Alive 6
 • Deep Rock Galactic
 • Destiny 2: Forsaken Legendary Collection
 • Devil May Cry 5
 • Diablo III Battlechest
 • Disgaea 5 - Digital Dood Edition
 • Dishonored Complete Collection (includes Dishonored GOTY, Dishonored 2 + Imperial Assassin's and Dishonored: Death of the Outsider)
 • Divinity Original Sin - Enhanced Edition
 • Divinity Original Sin 2
 • Dragon Ball: FighterZ
 • Dragon Quest XI: Echoes of an Elusive Age
 • DUSK
 • Escape from Tarkov Standard Edition
 • Euro Truck Simulator 2 Platinum (includes ETS 2 + Going East + Scandinavia + Beyond the Baltic Sea)
 • Factorio
 • Far Cry 5 (region locked to EMEA)
 • Far Cry: New Dawn
 • Farming Simulator 19'
 • FIFA 19
 • Final Fantasy XII - The Zodiac Age
 • Final Fantasy XIV - Complete Edition (Square Enix launcher key)
 • Final Fantasy XV - Windows Edition
 • Fortnite Deep Freeze Bundle
 • Forza Horizon 3
 • Forza Horizon 4
 • Forza Motorsport 7
 • GOD EATER 3
 • Hellblade: Senua's Sacrifice
 • HUNT: Showdown
 • IL-2 Sturmovik - Battle of Stalingrad
 • JUMP FORCE
 • Kingdom Come Deliverance
 • LEFT ALIVE
 • Life is Strange 2: Complete Season
 • Madden NFL 19' (Origin key - US only)
 • Mega Man 11
 • Mega Man X Legacy Collection
 • Minecraft (JAVA Edition)
 • Monster Hunter: World
 • MY HERO ONE'S JUSTICE
 • My Time at Portia
 • Naruto to Boruto - Shinobi Striker
 • Naruto Ultimate Ninja STORM 4
 • NBA 2K19
 • Ni No Kuni 2: The Revenant Kingdom
 • NieR Automata
 • NIOH: Complete Edition
 • OVERKILL's The Walking Dead
 • Pathfinder: Kingmaker
 • Phantom Doctrine
 • Praey for the Gods
 • PREY Digital Deluxe Edition (includes Prey and Mooncrash DLC)
 • RESIDENT EVIL 2 REMAKE
 • Resident Evil 4/5/6 bundle (includes RE4HD, RE5GE and RE6)
 • Resident Evil 7 Gold Edition
 • Ride 3
 • RimWorld
 • Rocket League Premium Edition (includes base game, Marauder DLC, Proteus DLC, Aftershock DLC, Masamune DLC, and Supersonic Fury DLC pack)
 • Scrap Mechanic
 • Sea of Thieves
 • SENRAN KAGURA BURST RE:NEWAL
 • Shadow of the Tomb Raider
 • Shovel Knight: Treasure Trove
 • Sid Meier's Civilization VI - Gathering Storm (DLC only)
 • SOUL CALIBUR VI
 • Space Hulk Tactics
 • Squad
 • Star Wars Collection (Check here to see what is included)
 • Sword Art Online: Hollow Realization Deluxe Edition
 • Tennis World Tour
 • The Elder Scrolls V - Skyrim VR
 • The Legend of Heroes - Trails of Cold Steel
 • The Legend of Heroes - Trails of Cold Steel 2
 • The Sims 3 Bundle (includes the base game, Pets, Seasons and University Life expansions - Origin)
 • The Sims 4 Bundle (includes the base game and the Seasons expansion pack)
 • The Walking Dead Season 2
 • They are Billions
 • Tokyo Xanadu eX+
 • Total War Saga: THRONES OF BRITANNIA
 • TOTAL WAR: WARHAMMER II
 • Transformers: War for Cybertron
 • Two Point Hospital
 • Underworld Ascendant
 • Valkyria Chronicles 4
 • Vampyr
 • War of Rights
 • We Happy Few
 • Wreckfest
 • WWE 2K19 (region locked to EU)
 • X4 Foundations
 • YS VIII: Lacrimosa of Dana

TIER 1

 • Arizona Sunshine
 • ARK: Survival Evolved
 • Artifact
 • Atelier Meruru ~The Apprentice of Arland~ DX
 • Atelier Rorona ~The Alchemist of Arland~ DX
 • Atelier Totori ~The Adventurer of Arland~ DX
 • Beat Saber
 • Blade and Sorcery
 • Call of Duty: WWII (region locked to EU)
 • Celeste
 • Dawn of Man
 • Dead in Vinland
 • Devil May Cry HD Collection
 • F1 2018: Headline Edition
 • Fallout 4 VR
 • Frostpunk
 • HITMAN 2
 • House Flipper
 • Katamari Damacy REROLL
 • Kenshi
 • Kingdom Two Crowns
 • Jurassic World Evolution
 • Just Cause 4
 • Leisure Suit Larry - Wet Dreams Don't Dry
 • MAFIA III Digital Deluxe Edition (includes base game + Season Pass)
 • Metal Gear Survive
 • MOTHERGUNSHIP
 • Naruto Ultimate Ninja STORM Trilogy (includes Ultimate Ninja STORM, STORM 2 and STORM 3 Full Burst)
 • No Man's Sky
 • Oxygen Not Included
 • Pro Evolution Soccer 2019
 • R.U.S.E.
 • Railway Empire
 • Return of the Obra Dinn
 • Slay the Spire
 • Starcraft II: BattleChest Edition (region locked to Europe)
 • Subnautica
 • Sword Art Online: Fatal Bullet
 • The Legend of Heroes - Trails in the Sky the 3rd
 • Tom Clancy's Ghost Recon Wildlands (uPlay)
 • WARRIORS ALL-STARS
 • Watch_Dogs 2 (region locked to Europe - uPlay)
 • World War 3

TIER 2

 • .hack//GU. LAST RECODE
 • 3DMark
 • A Way Out
 • APE OUT
 • Battlefield 4 Premium Edition
 • Battlerite Royale
 • BATTLETECH
 • Bioshock: The Definitive Collection (includes Bioshock 1, Bioshock 2 + Minerva's Den, Bioshock Infinite + Season Pass)
 • Black Mirror
 • Book of Demons
 • Car Mechanic Simulator 2018 - Premium Edition (includes - CMS2018, Mazda DLC and Jeep DLC)
 • Catherine - Digital Deluxe Edition
 • CrossCode
 • Cuphead
 • Dakar 18
 • Dead Cells
 • DOOM VFR
 • Duskers
 • Dying Light: The Following Enhanced Edition
 • Dynasty Warriors 7: XTREME Legends Definitive Edition
 • ELEX
 • Fallout 4 GOTY (region locked to EU)
 • Far Cry Primal (uPlay)
 • Final Fantasy IX
 • Firewatch
 • Ghost of a Tale
 • Graveyard Keeper
 • Green Hell (region locked to Europe)
 • GRIS
 • Hearts of Iron IV: Man the Guns (DLC only)
 • Himeko Sutori
 • Injustice 2: Legendary Edition
 • killer7
 • LEGRAND LEGACY: TALE OF THE FATEBOUNDS
 • Megaquarium
 • Middle-Earth: Shadow of War Definitive Edition
 • Monster Prom
 • Moonlighter
 • Monster Energy Supercross
 • Need for Speed: Payback
 • OMSI 2: Steam Edition
 • Onimusha Warlords
 • Parkitect
 • PC Building Simulator
 • Pillars of Eternity II: Deadfire
 • Planet Coaster
 • PLAYERUNKNOWN's BATTLEGROUNDS (PUBG)
 • Project Hospital
 • Raft (region locked to EU)
 • Rise of the Tomb Raider: 20 Year Celebration Edition (includes: Rise of the Tomb Raider + DLCs + 20 Year exclusive content)
 • SCUM
 • Shadow Warrior 2
 • Slime Rancher
 • Star Control: Origins
 • Star Wars - Battlefront II (Origin - 2017)
 • Starcraft Remastered
 • Stardew Valley
 • Street Fighter 30th Year Anniversary Collection
 • Subnautica: Below Zero
 • Sunset Overdrive
 • Super Bomberman R
 • SUPERHOT VR
 • Sword Art Online - Lost Song
 • Sword Art Online Re: Hollow Fragment
 • Tekken 7
 • The Council
 • The Elder Scrolls V: Skyrim - Special Edition
 • The Evil Within 2
 • The Hong Kong Massacre
 • The Legend of Heroes: Trails in the Sky SC
 • The Messenger
 • The Sims 4
 • The Sims 4: Cats & Dogs
 • The Sims 4: City Living
 • The Sims 4: Get to Work
 • The Sims 4: Seasons
 • The Sims 4: Parenthood
 • The Witcher 3: Game of the Year Edition (GOG key)
 • theHunter: Call of the Wild (region locked to EU)
 • Thief Simulator
 • ToeJam & Earl: Back in the Groove!
 • Tom Clancy's Rainbow Six Siege Standard Edition (uPlay)
 • Tony Hawk's Pro Skater HD
 • Train Simulator 2019
 • Treasure Hunter Simulator
 • Universe Sandbox²
 • V-Rally 4
 • Visage
 • Volcanoids
 • Wandersong
 • Warcraft III - Frozen Throne
 • Warcraft III - Reign of Chaos
 • Wargroove
 • Wolfenstein II: The New Colossus
 • WWE 2K18 (region locked to Europe)
 • ZONE OF THE ENDERS: The 2nd Runner - M∀RS
 • Zoo Tycoon - Ultimate Animal Collection

TIER 3

 • A Hat in Time
 • Accel World vs Sword Art Online Deluxe Edition
 • Age of Empires Definitive Edition (Windows Store)
 • American Truck Simulator - Deluxe Edition (includes ATS, New Mexico DLC, Oregon DLC, Wheel Tuning Pack DLC and Steering Creations Pack DLC)
 • Ancestors Legacy
 • Anno 1404: Gold Edition (GOG and uPlay versions available)
 • Assassin's Creed: Unity
 • Assetto Corsa
 • Battlefield 1
 • Blazblue Centralfiction
 • Call of Duty: Black Ops III
 • Capcom Beat Em Up Bundle
 • Car Mechanic Simulator 2018
 • Cossacks 3: Complete Experience
 • Criminal Girls: Invite Only
 • Deus Ex: Mankind Divided Complete Edition (includes Deus Ex: Mankind Divided + Season Pass + Day 1 Exclusive Content)
 • Diablo 2 (battle.net - region locked to North America / Europe)
 • Diablo 3 (battle.net - region locked to North America / Europe)
 • Diablo 3 - Reaper of Souls
 • DiRT 4
 • Disgaea PC
 • Disgaea 2 PC
 • Dragon Ball Xenoverse 2
 • DYNASTY WARRIORS 8: XTREME LEGENDS COMPLETE EDITION
 • Empyrion - Galactic Survival
 • Euro Truck Simulator 2 - Beyond the Baltic Sea (DLC only)
 • Fallout 4 Season Pass
 • Fallout 76 (region locked to EMEA)
 • Far Cry 4 (uPlay)
 • Final Fantasy III & IV Bundle
 • Final Fantasy Type-0
 • Final Fantasy V
 • Final Fantasy VI
 • Final Fantasy VII + VIII Bundle
 • Final Fantasy X/X2 HD Remaster
 • Final Fantasy XIII + XIII-2 Bundle
 • Finding Paradise
 • Football Manager 2018 (Region locked to Europe)
 • Gears of War 4
 • Grand Theft Auto V (Rockstar Launcher key)
 • Guns, Gore and Cannoli 2
 • Hearts of Iron IV: Waking the Tiger (DLC Only)
 • Hello Neighbor
 • Hob
 • House Party
 • It Lurks Below
 • Jagged Alliance - Rage!
 • Just Dance 2017
 • LEGO Star Wars Complete Pack
 • LEGO City Undercover
 • LEGO The Incredibles
 • LIGHTNING RETURNS: Final Fantasy XIII
 • LOST SPHEAR
 • Mass Effect Andromeda
 • Max Payne Collection (includes Max Payne, Max Payne 2 and Max Payne 3 Complete)
 • Meeple Station
 • NekoChan Hero Collection
 • Okami HD
 • Osiris: New Dawn
 • Plants vs Zombies: Garden Warfare 2
 • Prison Architect
 • Pro Cycling Manager 2016
 • Pro Cycling Manager 2017
 • Pro Cycling Manager 2018
 • Pro Evolution Soccer 2018
 • Pummel Party
 • Rambo The Video Game
 • Recore Definitive Edition
 • Resident Evil 7 (region locked to EU)
 • Resident Evil: Revelations 2 Complete (includes RE: Revelations 2, all episodes and special costumes)
 • Robinson: The Journey
 • Rocket League
 • Rocksmith 2014 Remastered Edition
 • RPG Maker 2003
 • RPG Maker XP
 • RPG Maker XV
 • Shadows: Awakening
 • SimCity: Complete Edition (2013 Edition, Origin)
 • Space Engineers
 • Starcom Nexus
 • Stellaris: MegaCorp DLC (DLC only)
 • SUNLESS SEA
 • Surviving Mars
 • Tabletop Simulator
 • Tales of Zestiria
 • The Bard's Tale IV: Barrows Deep
 • The Binding of Isaac: Rebirth
 • The Elder Scrolls V: Skyrim Legendary Edition
 • The Legend of Heroes: Trails in the Sky
 • The Sims Medieval (Origin)
 • The Talos Principle
 • Theme Park Studio
 • Titanfall 2
 • Total War: Rome II Emperor's Edition
 • Total War: Shogun 2 Gold Edition
 • Turok
 • Turok 2 - Seeds of Evil
 • Tyranny: Overlord Edition
 • Ultimate Marvel vs Capcom 3
 • WWE 2K18 (region locked to EU)
 • YS Seven

TIER 4

 • Act of Aggression - Reboot Edition
 • Age of Wonders III Collection
 • Agony
 • Airport Simulator 2019
 • Alien Isolation
 • Anno 1505 (uPlay or GOG)
 • Anno 2070 (uPlay)
 • Anno 2205 (uPlay)
 • Armello
 • American Truck Simulator: Oregon (DLC only)
 • Atari Vault
 • Batman Arkham Knight Premium Edition
 • Batman Arkham VR
 • Battle Chasers: Nightwar
 • Battlefield 3 - Premium Edition
 • Battlefield 4
 • Battlefield Hardline
 • Bayonetta
 • Beholder 2
 • Besiege
 • Bioshock Remastered
 • Bioshock 2 Remastered
 • Bioshock Infinite
 • Bomber Crew
 • Borderlands 2 - Game of the Year Edition
 • Bulletstorm: Full Clip Edition
 • Burnout Paradise - The Ultimate Box [STEAM]
 • Call of Duty 2
 • Call of Duty: Advanced Warfare
 • Call of Duty: Black Ops
 • Call of Duty: Black Ops II
 • Call of Duty: Ghosts
 • Call of Duty: Modern Warfare 2
 • Call of Duty: Modern Warfare 3
 • Cat Quest
 • Chrono Trigger
 • Company of Heroes 2 Platinum Edition
 • Crysis 3
 • Cyberdimension Neptunia: 4 Goddesses Online
 • Dark Souls II - Scholar of the First Sin
 • Darkest Dungeon
 • Dead Island Riptide - Definitive Edition
 • Deus Ex Collection (includes Deus Ex: GOTY, Deus Ex: Invisible War, Deus Ex: The Fall and Deus Ex: Human Revolution Director's Cut)
 • Devil May Cry 4: Special Edition
 • Dishonored: Definitive Edition
 • Dishonored 2
 • Dishonored: Death of the Outsider
 • Disney Epic Mickey 2
 • Do Not Feed The Monkeys
 • Doodle Mafia
 • DOOM (2016)
 • Dragon Age: Inquisition
 • Dragon Ball Xenoverse
 • Dragon's Dogma: Dark Arisen
 • Driver: San Francisco (uPlay)
 • Empire & Napoleon Total War Collection (includes both Empire Total War and Napoleon Total War with DLCs)
 • Endless Space 2
 • Euro Truck Simulator 2: Gold Edition (includes Euro Truck Simulator 2 and Going East! DLC)
 • Europa Universalis IV
 • EVERSPACE
 • Everything
 • Expeditions: Vikings
 • FaceRig
 • Fallout 4
 • Fallout: New Vegas Ultimate Edition
 • Far Cry 2: Fortune's Edition (uPlay)
 • Far Cry 3 (uPlay)
 • FAST BEAT LOOP RACER GT
 • FIFA 17
 • Final Fantasy III
 • Final Fantasy IV
 • Final Fantasy IV - The After Years
 • Flashing Lights - Police Fire EMS
 • Franchise Hockey Manager 2014
 • Golf with Your Friends
 • Grand Theft Auto IV: Complete Edition
 • Grand Theft Auto Trilogy (includes GTA 3, GTA Vice City and Grand Theft Auto: San Andreas)
 • Guilty Gear 2 -OVERTURE-
 • Guilty Gear Xrd -REVELATOR- Deluxe Edition
 • Hearts of Iron IV: Death or Dishonor (DLC only)
 • Homebrew: Patent Unknown
 • Homeworld Remastered Collection
 • Homeworld - Deserts of Kharak
 • Horizon Chase Turbo
 • Hyperdimension Neptunia Re;Birth 3
 • Hyperdimension Neptunia U: Action Unleashed
 • Icewind Dale Enhanced Edition
 • Injustice 2
 • Into the Breach
 • Iris.Fall
 • Islands of Nyne
 • Killing Floor Incursion
 • L.A. Noire - Complete Edition
 • LEGO Hobbit
 • LEGO Marvel Super Heroes 2
 • LEGO The Incredibles
 • LEGO Worlds
 • Life is Strange: Before the Storm
 • Life is Strange 2: Episode 1
 • Long Live the Queen
 • Lust for Darkness
 • Marvel's Guardians of the Galaxy: The Telltale Series
 • Mass Effect Trilogy (Origin - includes Mass Effect (+ 2 expansions), Mass Effect 2 and Mass Effect 3)
 • Marvel vs Capcom Infinite
 • Medal of Honor: Warfighter
 • Medieval Engineers
 • Mega Man Legacy Collection 2
 • Megadimension Neptunia VII
 • Metal Gear Rising: Revengeance
 • Metro 2033 REDUX
 • Metro Last Light REDUX
 • Middle-Earth: Shadow of War Standard Edition
 • Minecraft: Story Mode
 • Minecraft Windows 10 Edition
 • Mirror's Edge - Catalyst
 • Mortal Kombat XL
 • Mount & Blade Collection (includes Mount & Blade, Warband + Napoleonic Wars and With Fire & Sword)
 • Naruto: Ultimate Ninja STORM Revolution
 • NBA 2K14
 • NBA 2K15
 • Need for Speed (2016)
 • Need for Speed: Rivals
 • Orange Box (includes Portal, Team Fortress 2, Half-Life 2, Half-Life 2: Episode 1 & Half-Life 2: Episode 2)
 • Ori and the Blind Forest Definitive Edition
 • Outcast: Second Contact
 • Papers, Please
 • Pillars of Eternity - Hero Edition
 • Pizza Connection 3
 • Planetary Annihilation Collection (includes the original game and Planetary Annihilation - TITANS)
 • PlayerUnknown's Battlegrounds - Survivor Pass: Vikendi DLC (doesn't include the base game)
 • Prey (2017)
 • Pro Evolution Soccer 2016
 • Redout: Enhanced Edition
 • Resident Evil 0 HD Remaster
 • Resident Evil 1 HD Remaster
 • Resident Evil 6
 • Rising Storm 2: Vietnam
 • RollerCoaster Tycoon MegaPack (includes RollerCoaster Tycoon, RollerCoaster Tycoon 2 and RollerCoaster Tycoon 3)
 • Sid Meier's Civilization V - Complete Edition
 • Silent Hill: Homecoming
 • Silent Hunter 5 - Battle of the Atlantis
 • Sniper Ghost Warrior 3
 • South Park: The Stick of Truth (Steam)
 • Space Dragon VR
 • State of Decay: Year One Edition
 • State of Mind
 • Steel Division: Normandy 44
 • Stelaris: Distant Stars Story Pack
 • Superdimension Neptune VS SEGA Hard Girls
 • SUPERHOT
 • Syberia 3
 • Tales of Berseria
 • Tales of Symphonia
 • Terraria
 • The Binding of Isaac Collection
 • The Elder Scrolls IV - Oblivion GOTY Deluxe Edition
 • The Evil Within Complete Edition (includes The Evil Within and Season Pass)
 • The Raven: Legacy of a Master Thief
 • The Sims 3 Bundle (includes The Sims 3 + Pets expansion pack)
 • Total War: Attila
 • Ultra Street Fighter IV
 • UnderRail
 • Victoria 2
 • while True; learn ()
 • White Day - A Labyrinth Named School
 • Wonder Boy - The Dragon's Trap
 • World End ECONOMICA -complete-
 • YS I & II Chronicles
 • YS Origin
TIER 5:
200% Mixed Juice 60 Seconds! 8-bit Armies 8-bit Commando Acceleration of Suguri X-Edition HD Alpha Prime American Truck Simulator Among the Sleep: Enhanced Edition Among Us Aporia - Beyond the Valley Arcana Heart 3 LOVE MAX!!!!! ARMA 2 - Complete Edition Assault Squad 2 - Men of War Origins Avernum 2 Back to the Future - The Game Bastion Batman - Arkham Asylum GOTY Batman - Arkham Knight Batman - Arkham Origins Batman - Arkham Origins Blackgate Deluxe Edition Beat Cop Beholder Black Mirror Bundle **(includes Black Mirror 1, Black Mirror 2 and Black Mirror 3)** Blazblue: Calamity Trigger Blazblue: Chronophantasma Extend Blazblue: Continuum Shift Blue Estate Bounty Train Bridge Project Brigador: Up-Armored Edition Brothers - A Tale of Two Sons Bully - Scholarship Edition Burly Men at Sea Castlevania: Lords of Shadow - Mirror of Fate HD Castlevania: Lords of Shadow - Ultimate Edition Chaos Reborn Clustertruck Contrast Crawl Crusader Kings 2 Damned Darksiders Warmastered Edition Darksiders II Deathinitive Edition Day of Infamy Dead Rising 2 Devil Daggers Dex Diaries of a Spaceport Janitor Disney Pirates of the Caribbean: At World's End Distrust DOOM Classic (includes Ultimate DOOM, Final DOOM, DOOM 2 + Master Levels for Doom 2) Double Dragon Neon Double Dragon Trilogy Drawful 2 Dungeons Dungeons 2 Dungeons 3 Epistory - Typing Chronicles Escape Dead Island Euro Truck Simulator 2: Going East (DLC) Event[0] Evergarden F.E.A.R. - Ultimate Shooter Edition (FEAR 1 + Expansion Packs) F.E.A.R. 2 - Project Origin F.E.A.R 3 Fairy Fencer F Fallout 3 Fallout 3: Game of the Year Edition FEZ Fight'n Rage Fran Bow From the Depths Galaxy Cannon Rider Gauntlet - Slayer Edition Getting Over It With Bennett Foddy Gothic Universe Edition (Gothic 1, Gothic 2, Gothic 3) Grand Theft Auto - Vice City Grim Fandango Remastered Guilty Gear Xrd -SIGN- Guilty Gear XX Accent Core Plus R Halcyon 6: Lightspeed Edition Hammerwatch Hatred Homefront - The Revolution Hotline Miami Hotline Miami 2 Hover Hyperdimension Neptunia Re;Birth 1 Hyperdimension Neptunia Re;Birth 2 Hyperdevotion Noire: Goddess Black Heart Hyperdimension Neptunia U - Action Unleashed I am Bread Impire Injustice: God Among Us Ultimate Edition Just Cause 2 - Complete Pack Killing Floor 2 King of the Dragon Pass Kung Fu Strike - The Warrior's Rise Left 4 Dead LEGO Batman LEGO Batman 2 LEGO Batman 3 - Beyond Gotham LEGO Harry Potter: Years 1-4 LEGO Harry Potter: Years 5-7 LEGO Indiana Jones - The Original Adventures LEGO Indiana Jones 2 - The Adventure Continues LEGO Jurassic World LEGO Marvel's Avengers LEGO Marvel Super Heroes LEGO Movie - The Videogame LEGO Star Wars - The Force Awakens LiEat Life is Strange - Season 1 Complete Lifeless Planet - Premier Edition LISA Little Nightmares Lord of Rings - War in the North Lords of the Fallen - Digital Deluxe Edition Lost Castle Mad Max Magicka 2 Mana Spark Mars: War Logs Medieval: Total War Collection Men of War - Assault Squad 2 METAL SLUG 3 METAL SLUG X Middle-Earth: Shadow of Mordor GOTY Minit Momodora - Reverie Under the Moonlight Mordheim: City of the Damned Mortal Kombat - Komplete Edition Mortal Kombat - Arcade Kollection Mother Russia Bleeds MotoGP 14 MX vs ATV: Reflex Nex Machina Obscuritas >observer_ Oddworld: New 'n' Tasty Of Orcs and Men Offworld Trading Company Orcs Must Die! GOTY Orcs Must Die! 2 Oriental Empires Outcast 1.1 Paradigm Paranormal State - Poison Spring Party Hard Passpartout - The Starving Artist Phantom Brave PC Poly Bridge Prey (2006) Prototype 2 (region locked to EU) QUAKE QUAKE 2 Randal's Monday Red Faction - Guerrilla Re-Mars-Tered Edition Remothered: Tormented Fathers Resident Evil Revelations Return to Castle Wolfenstein RiME Risen Risen 2: Dark Waters - Gold Edition Risen 3: Tital Lords - Complete Edition Rising Storm 2: Vietnam Rock of Ages 2 Rome: Total War Rome: Total War Gold Edition RUINER RWBY: Grimm Eclipse Saints Row - Gat out of Hell + DLC Saints Row The Third - Full Package SAMOROST 3 Scribblenauts Unmasked Seasons after Fall Seven - The Days Long Gone Shantae and the Pirate's Curse Sheltered Shogun: Total War Simcity 4: Deluxe Edition Snake Pass SOMA Songbringer Spintires STALKER - Shadow of Chernobyl STALKER - Call of Pripyat Star Ruler Star Wars: Jedi Knight - Jedi Academy Star Wars: Jedi Knight 2 - Jedi Outcast Star Wars: Knights of the Old Republic Star Wars: Knights of the Old Republic 2 State of Decay - Year-One Edition STYX - Master of Shadows STYX - Shards of Darkness Sudden Strike 4 Suicide Guy Surgeon Simulator - Anniversary Edition TACOMA Tales from the Borderlands The Elder Scrolls III - Morrowind GOTY The Elder Scrolls V - Skyrim (region locked, will only work in FR, IT, SP, DK, SE, UK, PT, FI, RO, HU, PL) The Escapists + The Escapists: The Walking Dead The Evil Within The Long Journey Home The King of Fighters 98 - Ultimate Match The King of Fighters 2002 - Unlimited Match The King of Fighters XIII The Painscreek Killings The Park The Settlers - Rise of an Empire (uPlay) The Stanley Parable The Surge The Turing Test The Walking Dead Season 1 The Walking Dead Michonne The Witcher 2 Thief - Gold Edition This is the Police This War of Mine Tomb Raider **(2013)** Tomb Raider Anniversary Tomb Raider Legend Tomb Raider: Underworld Tomb Raider V - Chronicles Tooth & Tail Trackmania Stadium 2 Train Fever Tron RUN/r Tropico 5 Valley Verdun Vessel Wargame: European Escalation Warhammer - Dawn of War II Warhammer 40K - Armageddon Warhammer 40K - Regicide Way of the Passive Fist We Were Here Too Wolfenstein - The New Order Wolfenstein - The Old Blood WORMS Fun Pack (includes WORMS Crazy Golf, WORMS Blast and WORMS Pinball) XCOM: Enemy Unknown Yooka-Laylee Zombie Army Trilogy 
TIER 6
A Detective's Novel Acceleration of SUGURI 2 Adam's Venture Chronicles Alan Wake Alan Wake: American Nightmare Beyond the Enemy Lines Binary Domain Bleed 2 Call of Cthulhu - Dark Corners of the Earth Chroma Squad Crazy Machines 2 Crazy Machines 3 Damned Darkside Detective Day of the Tentacle Remastered Deadly Premonition: Director's Cut Deponia - The Complete Journey Death Road to Canada Edge of Twilight - Return to Glory Else.Heart.Break Eon Altar - Episode 1 Endless Space Collection Eternal Step Evoland 2 fault milestone bundle **(includes Fault; Milestone One and Fault; Milestone Two)** Figment Final Dusk Finding Teddy + Chronicles of Teddy - Harmony of Exidus Five Nights at Freddy's 2 Gabriel Knight 3 Glitchrunners Gods Will Be Watching GoNNER Grand Theft Auto III Guild of Dungeoneering Guilty Gear Isuka Guilty Gear X2 #Reload Gunpoint Hearts of Iron III Collection Her Story Hidden Folks Hitman: Blood Money Hitman: Contracts HIVESWAP: ACT 1 Immortal Redneck Infested Planet - Deluxe Edition Insurgency Interplanetary - Enhanced Edition Jagged Alliance 2 - Wildfire Jalopy Kathy Rain Keebles Ken Follett's The Pillars of the Earth Kentucky Route Zero Kona Late Shift LEGO Pirates of the Caribbean Lichdom: Battlemage Majesty 2 Collection Manhunt Max Payne Max Payne 2 Mega Man - Legacy Collection Metal Slug 2 Monkey Island: Special Edition Monkey Island 2 Special Edition: LeChuck's Revenge Moon Hunters Neurovoider Never Alone - Arctic Collection **(includes Never Alone + Foxtales DLC + OST)** Okhlos: Omega Oxenfree Panzer Corps Papo & Yo Parkan - Iron Strategy Parkan 2 Professional Farming 2017 Q.U.B.E. - Director's Cut Q.U.B.E. 2 QUAKE IV RAGE Regions of Ruin Renowned Explorers RollerCoaster Tycoon - Deluxe Edition Running with Rifles Savage Lands Scribblenauts Unlimited Shadow Complex - Remastered Shadowrun: Dragonfall - Director's Cut Shadowrun: Hong-Kong - Extended Edition Shadowrun Returns Shiness - The Lightning Kingdom Sins of a Solar Empire - Rebellion Sins of a Solar Empire - Trinity Sky Noon Sky Rogue SKYHILL Sniper Elite v2 Sniper Ghost Warrior Trilogy **(includes Sniper - Art of Victory, Sniper Ghost Warrior and Sniper Ghost Warrior 2 + DLC)** Split/Second SQUAREHEADS STALKER - Clear Sky Staxel SteamWorld Heist Sudden Strike 3 Gold Sundered Switch Galaxy Ultra Tempest - Pirate Action RPG The Final Station The Mooseman The Secret of Monkey Island: Special Edition The Secret World Think of the Children Tower 57 Tower Unite Turmoil Usagi Yojimbo - Way of the Ronin Victor Vran VoidExpanse Warhammer - Dawn of War GOTY Warhammer - Space Marine Warhammer - Space Wolf Warhammer 40K - Regicide Westerado - Double Barreled White Noise 2 Woolfe - The Red Hood Diaries WORMS: Armageddon WORMS: Clan Wars WORMS: Reloaded GOTY Edition WORMS: Revolution WORMS: Ultimate Mayhem Deluxe Edition WORMS: World Party Remastered Wurm Unlimited Zafehouse: Diaries Ziggurat 
ORIGIN KEYS:
Battlefield 3 - Premium Pass Battlefield - Bad Company 2 Burnout Paradise - The Ultimate Box Command & Conquer - Ultimate Collection Crysis 2: Maximum Edition Dead Space Dead Space 2 Dragon Age: Origins Mass Effect 2: Digital Deluxe Medal of Honor Need for Speed: Hot Pursuit Need for Speed: Shift Spore The Sims 3 
GOG KEYS:
Banished Broken Age Crysis EVERSPACE FTL - Advanced Edition Guilty Gear Isuka Heroes of Might & Magic 3 - Complete Little Big Adventure 2 Mount & Blade: Warband STALKER: Call of Pripyat STALKER: Clear Sky STALKER: Shadow of Chernobyl Tales from the Borderlands The Witcher 2 Transistor 

➡️WHAT I WANT?⬅️

 • I'm looking for all games listed here as gift links from Humble Bundle. I DON'T ACCEPT KEYS, ONLY GIFT LINKS. If you're not sure on how to create a gift link out of your Humble games, let me know and I'll do my best to help you.
Highly Wanted:
ARMA 3 Destiny 2 [EU or NA] Overwatch PayDay 2 GOTY RUST Serious Sam Complete Pack Subnautica 
Mid Tier:
Ace Combat: Assault Horizon Age of Empires II HD Banished Borderlands: The Pre-Sequel Black Mesa Conan Exiles Craft the World DARK SOULS III + DLC Dead by Daylight Democracy 3 Collector's Edition Don't Starve Together Dungeon Defenders Collection Gang Beasts Garry's Mod Grim Dawn Hearts of Iron IV HELLDIVERS NBA 2K16 NBA 2K17 Prison Architect Project CARS + On Demand Pack Rise of the Tomb Raider Sid Meier's Civilization: Beyond Earth – The Collection Sid Meier's Civilization VI Sniper Elite 4 Starbound Stellaris Tabletop Simulator The Elder Scrolls Online - Tamriel Unlimited The Forest The Talos Principle The Witness Total War: ROME II - Emperor Edition Total War: WARHAMMER Warhammer Vermintide 2 + Cultist Simulator + Earth Defense Force 4.1 (EDF) X-COM 2 Youtubers Life 
Low Tier List (Unless it's a big exception, I won't accept one of those games alone as they are not really that much worth to me.)
A Hat in Time Android Exporter for Clickteam Fusion 2.5 Antichamber 7 Days to Die Blackwake Borderlands 2 GOTY Broforce Call of Duty: Black Ops III - Multiplayer Starter Pack Call of Juarez Gunslinger Cities: Skylines + DLC Clickteam Fusion 2.5 Dead Rising 3 Apocalypse Edition Dead Rising 4 Deadbolt DiRT Rally DiRT 4 Dreamfall Chapters Duke Nukem 3D Megaton Edition F1 2017 Forts Friday the 13th: The Game Hitman Absolution Elite Edition Hitman: Season 1 Complete Hollow Knight Hurtworld Hyper Light Drifter Gang Beasts Guild Wars 2 Heroic Edition ibb & obb Inside iOS Exporter for Clickteam Fusion 2.5 Kerbal Space Program Metal Gear Solid V: Definitive Experience Miscreated Mutant Year Zero: Road to Eden NARUTO SHIPPUDEN: Ultimate Ninja STORM 3 Full Burst Nidhogg Northgard One Piece Burning Blood One Piece Pirate Warriors 3 Opus Magnum Orcs Must Die 2 Complete Pack Pillars of Eternity Plague Inc: Evolved Planetbase Portal Knights Project C.A.R.S. Project CARS 2 Quantum Break Resident Evil 5 Gold Edition Sherlock Holmes: The Devil's Daughter Sid Meier's Civilization V Sonic & All-Stars Racing Transformed Speedrunners Spelunky The Escapists 2 [EU or NA] The Jackbox Party Pack 2 The Jackbox Party Pack 3 The Long Dark THIEF (2014) Titan Quest Anniversary Edition + Titan Quest Ragnarok Tomb Raider GOTY Torchlight II Torment Tides of Numenera Total War: Attila Train Simulator 2017 Trine 3: The Artifacts of Power Tropico 5 Complete Ultimate Chicken Horse UWP Exporter for Clickteam Fusion 2.5 Viscera Cleanup Detail Warhammer: Dawn of War 3 Warhammer: Vermintide 2 Deluxe Edition Witch It Worms W.M.D [EU or NA] Yakuza 0 
Minor Games
60 Seconds American Truck Simulator Absolute Drift Age of Wonders III Apotheon Armello Big Pharma Blood Bowl 2 Drawful 2 Dungeons 3 GRID Autosport Hammerwatch Human Resource Machine Invisible Inc Keep Talking and Nobody Explodes King's Quest Collection Legend of Grimrock 2 Mark of the Ninja Motorsport Manager Nuclear Throne Rivals of Aether RUINER Sid Meier's Pirates! Stephen's Sausage Roll Street Fighter X Tekken Sudden Strike 4 This Is The Police Wargame European Escalation We Were Here Too Who's Your Daddy Xenonauts 
Offers:

CSGO, TF2, DOTA2, PUBG items / PayPal

From now, I won't accept PayPal. It's simply not worth for me. I also don't have any use for items from CSGO, TF2, DOTA 2 or whatever other game.

Private Offers

From now on, I will ignore private messages from users that haven't commented on my posts or that I haven't traded previously. If registration is a problem for you given account creation date, feel free to join me at SteamTrades, IGS or Barter. There's multiple ways to contact me so no reason to contact me privately before we have reached a public agreement. It's better for me and for you. If you are looking to discuss something else though, sure, feel free to hit my PM box or add me on Steam.

Buying games with PayPal

If instead of games, you're looking for cash, I can also purchase games from you, given that we're talking about Humble Gift Links. All fees covered.

Gift Cards wanted!

Looking to sell Steam gift cards? Unless I just filled up my wallet, I will be usually willing to trade games from T5 for $5 GCs, T4 for $10 and T3 for an adjustable rate. Of course, everything is negotiable, and I also can purchase gift cards for 80% of their value, in whatever currency through PayPal. Of course, I will cover fees.
Where 'x' come from, is it on demand?
Most of my games comes from either seasonal sales from Fanatical, GG, Nuuvem, or physical stores from my country. Specific titles, like Shovel Knight, Beat Saber, Kenshi, RimWorld, My Time at Portia, Factorio, and mostly of indies from my list are purchased on-demand from Humble Store though. Feel free to contact me anytime regarding if you want to know how a specific game was acquired and from which store. Important to note though - certain games will be delivered as a Steam Gift, so I might need to add you to gift you. Those are rare cases though, and out of my mind, only Artifact needs to be gifted directly from Steam.
Are all those games on stock?
Nope. For some games, I might have two copies maximum as those were purchased from physical stores.
I want 'x' game from 'x' store and it isn't in your list (or I just want from that specific store for whatever reason), can you do that for me?
Most of time, yes. There might be region restrictions on a on-demand product though, and unless the storefront you asked me to buy from provides this information precisely I will be counting on you to know those. If a game is on my list, I will take responsibility to warn you for any and every region lock.
You didn't answer me in your past post!?
I'm very sorry, but since most of times I check Reddit through my phone, sometimes I end clicking on 'mark all as read' and end missing a comment or two. Please, if you've commented in my post and I didn't replied to you in about 3 hours, feel free to send me a private message.
Happy trading!
submitted by MJuniorDC9 to indiegameswap [link] [comments]


2019.03.10 02:06 MJuniorDC9 [H] Devil May Cry 5, RimWorld, Factorio, Tabletop Sim, Resident Evil 2, Celeste, ASTRONEER, Shadow of the Tomb Raider, NieR, Cuphead, Hob, PREY, NBA2K19, Okami HD, Tekken 7, Raft, GRIS, DUSK, Ape Out, Kenshi, Dawn of Man, Vampyr [W] Dead Rising 4, Opus Magnum, Hitman S1 Gang Beasts, Mutant Y0 & more

IGS 1 IGS 2 IGS 3 SteamTrades SGS Flair
On mobile? I do recommend to view this list through SteamTrades.

I WILL IGNORE PRIVATE MESSAGES FROM USERS THAT HAVEN'T COMMENTED ON MY POSTS OR THAT I HAVEN'T TRADED WITH BEFORE.

I DON'T ACCEPT PAYPAL, CSGO & TF2 KEYS, STEAM ITEMS AND GAMES ON DEMAND AT ALL, ONLY HUMBLE BUNDLE GIFT LINKS FROM PREVIOUS BUNDLES AND MONTHLIES.

Games in my want list don't necessarily match in with tiers from my have list. I have been doing multiple trades for popular titles during the past weeks so feel free to visit my rep threads to get an idea of what is needed for 'x' game. Of course, I'm always open for some barter. While a bit harder to track, I also keep my trades done in SteamTrades recorded on my threads, so that's a good source for reference.
I'm usually online between 10:00 to 16:00 and 22:00 to 00:00 GMT. Response time may vary. If we have reached a deal, please send me a private message beforehand confirming it so you can make sure that I'm available at said moment.
All games below are product codes for STEAM, Origin, uPlay or Windows Store.

TIER 0:

 • ACE COMBAT 7: SKIES UNKNOWN
 • ANTHEM
 • Assassin's Creed: Odyssey
 • ASTRONEER
 • Atelier Firis: The Alchemist and the Mysterious Journey
 • Atelier Sophie: The Alchemist of the Mysterious Book
 • Battle Brothers
 • Battlefield V
 • BELOW
 • Call of Cthulhu
 • Call of Duty: Black Ops 4
 • Call of Duty: Infinite Warfare Legacy Edition **(includes COD IW and COD MW Remastered)
 • Cities: Skylines Platinum Edition (includes Cities: Skylines + Deluxe Content Pack + Snowfall DLC + AfterDark DLC + Mass Transit DLC + Green Cities DLC)
 • Crash Bandicoot N. Sane Trilogy (region locked to Europe)
 • Crusader Kings 2 Platinum Edition (includes CK2, Old Gods, Legacy of Rome, Way of Life, Ruler Designer and Holy Fury DLCs)
 • Danganronpa: Trigger Happy Havoc
 • Danganronpa 2: Goodbye Despair
 • Danganronpa v3: Killing Harmony
 • Dark Souls III: Deluxe Edition (includes base game + Season Pass)
 • Dark Souls Remastered
 • Darksiders 3
 • DayZ
 • Dead or Alive 6
 • Deep Rock Galactic
 • Destiny 2: Forsaken Legendary Collection
 • Devil May Cry 5
 • Diablo III Battlechest
 • Disgaea 5 - Digital Dood Edition
 • Dishonored Complete Collection (includes Dishonored GOTY, Dishonored 2 + Imperial Assassin's and Dishonored: Death of the Outsider)
 • Divinity Original Sin - Enhanced Edition
 • Divinity Original Sin 2
 • Dragon Ball: FighterZ
 • Dragon Quest XI: Echoes of an Elusive Age
 • DUSK
 • Escape from Tarkov Standard Edition
 • Euro Truck Simulator 2 Platinum (includes ETS 2 + Going East + Scandinavia + Beyond the Baltic Sea)
 • Factorio
 • Far Cry 5 (region locked to EMEA)
 • Far Cry: New Dawn
 • Farming Simulator 19'
 • FIFA 19
 • Final Fantasy XII - The Zodiac Age
 • Final Fantasy XIV - Complete Edition (Square Enix launcher key)
 • Final Fantasy XV - Windows Edition
 • Fortnite Deep Freeze Bundle
 • Forza Horizon 3
 • Forza Horizon 4
 • Forza Motorsport 7
 • GOD EATER 3
 • Hellblade: Senua's Sacrifice
 • HUNT: Showdown
 • IL-2 Sturmovik - Battle of Stalingrad
 • JUMP FORCE
 • Kingdom Come Deliverance
 • LEFT ALIVE
 • Life is Strange 2: Complete Season
 • Madden NFL 19' (Origin key - US only)
 • Mega Man 11
 • Mega Man X Legacy Collection
 • Minecraft (JAVA Edition)
 • Monster Hunter: World
 • MY HERO ONE'S JUSTICE
 • My Time at Portia
 • Naruto to Boruto - Shinobi Striker
 • Naruto Ultimate Ninja STORM 4
 • NBA 2K19
 • Ni No Kuni 2: The Revenant Kingdom
 • NieR Automata
 • NIOH: Complete Edition
 • OVERKILL's The Walking Dead
 • Pathfinder: Kingmaker
 • Phantom Doctrine
 • Praey for the Gods
 • PREY Digital Deluxe Edition (includes Prey and Mooncrash DLC)
 • RESIDENT EVIL 2 REMAKE
 • Resident Evil 4/5/6 bundle (includes RE4HD, RE5GE and RE6)
 • Resident Evil 7 Gold Edition
 • Ride 3
 • RimWorld
 • Rocket League Premium Edition (includes base game, Marauder DLC, Proteus DLC, Aftershock DLC, Masamune DLC, and Supersonic Fury DLC pack)
 • Scrap Mechanic
 • Sea of Thieves
 • SENRAN KAGURA BURST RE:NEWAL
 • Shadow of the Tomb Raider
 • Shovel Knight: Treasure Trove
 • Sid Meier's Civilization VI - Gathering Storm (DLC only)
 • SOUL CALIBUR VI
 • Space Hulk Tactics
 • Squad
 • Star Wars Collection (Check here to see what is included)
 • Sword Art Online: Hollow Realization Deluxe Edition
 • Tennis World Tour
 • The Elder Scrolls V - Skyrim VR
 • The Legend of Heroes - Trails of Cold Steel
 • The Legend of Heroes - Trails of Cold Steel 2
 • The Sims 3 Bundle (includes the base game, Pets, Seasons and University Life expansions - Origin)
 • The Sims 4 Bundle (includes the base game and the Seasons expansion pack)
 • The Walking Dead Season 2
 • They are Billions
 • Tokyo Xanadu eX+
 • Total War Saga: THRONES OF BRITANNIA
 • TOTAL WAR: WARHAMMER II
 • Transformers - War for Cybertron
 • Two Point Hospital
 • Underworld Ascendant
 • Valkyria Chronicles 4
 • Vampyr
 • War of Rights
 • We Happy Few
 • Wreckfest
 • WWE 2K19 (region locked to EU)
 • X4 Foundations
 • YS VIII: Lacrimosa of Dana

TIER 1

 • Arizona Sunshine
 • ARK: Survival Evolved
 • Artifact
 • Atelier Meruru ~The Apprentice of Arland~ DX
 • Atelier Rorona ~The Alchemist of Arland~ DX
 • Atelier Totori ~The Adventurer of Arland~ DX
 • Beat Saber
 • Blade and Sorcery
 • Call of Duty: WWII (region locked to EU)
 • Celeste
 • Dawn of Man
 • Dead in Vinland
 • Devil May Cry HD Collection
 • F1 2018: Headline Edition
 • Fallout 4 VR
 • Frostpunk
 • HITMAN 2
 • House Flipper
 • Katamari Damacy REROLL
 • Kenshi
 • Kingdom Two Crowns
 • Jurassic World Evolution
 • Just Cause 4
 • Leisure Suit Larry - Wet Dreams Don't Dry
 • MAFIA III Digital Deluxe Edition (includes base game + Season Pass)
 • Metal Gear Survive
 • MOTHERGUNSHIP
 • Naruto Ultimate Ninja STORM Trilogy (includes Ultimate Ninja STORM, STORM 2 and STORM 3 Full Burst)
 • No Man's Sky
 • Oxygen Not Included
 • Pro Evolution Soccer 2019
 • R.U.S.E.
 • Railway Empire
 • Return of the Obra Dinn
 • Slay the Spire
 • Starcraft II: BattleChest Edition (region locked to Europe)
 • Subnautica
 • Sword Art Online: Fatal Bullet
 • The Legend of Heroes - Trails in the Sky the 3rd
 • Tom Clancy's Ghost Recon Wildlands (uPlay)
 • WARRIORS ALL-STARS
 • Watch_Dogs 2 (region locked to Europe - uPlay)
 • World War 3

TIER 2

 • .hack//GU. LAST RECODE
 • 3DMark
 • A Way Out
 • APE OUT
 • Battlefield 4 Premium Edition
 • Battlerite Royale
 • BATTLETECH
 • Bioshock: The Definitive Collection (includes Bioshock 1, Bioshock 2 + Minerva's Den, Bioshock Infinite + Season Pass)
 • Black Mirror
 • Book of Demons
 • Car Mechanic Simulator 2018 - Premium Edition (includes - CMS2018, Mazda DLC and Jeep DLC)
 • Catherine - Digital Deluxe Edition
 • CrossCode
 • Cuphead
 • Dakar 18
 • Dead Cells
 • DOOM VFR
 • Duskers
 • Dying Light: The Following Enhanced Edition
 • Dynasty Warriors 7: XTREME Legends Definitive Edition
 • ELEX
 • Fallout 4 GOTY (region locked to EU)
 • Far Cry Primal (uPlay)
 • Final Fantasy IX
 • Firewatch
 • Ghost of a Tale
 • Grand Theft Auto V (Rockstar Launcher key)
 • Green Hell (region locked to Europe)
 • GRIS
 • Hearts of Iron IV: Man the Guns (DLC only)
 • Himeko Sutori
 • Injustice 2: Legendary Edition
 • killer7
 • LEGRAND LEGACY: TALE OF THE FATEBOUNDS
 • Megaquarium
 • Middle-Earth: Shadow of War Definitive Edition
 • Monster Prom
 • Moonlighter
 • Monster Energy Supercross
 • Need for Speed: Payback
 • OMSI 2: Steam Edition
 • Onimusha Warlords
 • Parkitect
 • PC Building Simulator
 • Pillars of Eternity II: Deadfire
 • Planet Coaster
 • PLAYERUNKNOWN's BATTLEGROUNDS (PUBG)
 • Project Hospital
 • Raft (region locked to EU)
 • Rise of the Tomb Raider: 20 Year Celebration Edition (includes: Rise of the Tomb Raider + DLCs + 20 Year exclusive content)
 • SCUM
 • Shadow Warrior 2
 • Slime Rancher
 • Star Control: Origins
 • Star Wars - Battlefront II (Origin - 2017)
 • Starcraft Remastered
 • Stardew Valley
 • Street Fighter 30th Year Anniversary Collection
 • Subnautica: Below Zero
 • Sunset Overdrive
 • Super Bomberman R
 • SUPERHOT VR
 • Sword Art Online - Lost Song
 • Sword Art Online Re: Hollow Fragment
 • Tekken 7
 • The Council
 • The Elder Scrolls V: Skyrim - Special Edition
 • The Evil Within 2
 • The Hong Kong Massacre
 • The Legend of Heroes: Trails in the Sky SC
 • The Messenger
 • The Sims 4
 • The Sims 4: Cats & Dogs
 • The Sims 4: City Living
 • The Sims 4: Get to Work
 • The Sims 4: Seasons
 • The Sims 4: Parenthood
 • The Witcher 3: Game of the Year Edition (GOG key)
 • theHunter: Call of the Wild (region locked to EU)
 • Thief Simulator
 • ToeJam & Earl: Back in the Groove!
 • Tom Clancy's Rainbow Six Siege Standard Edition (uPlay)
 • Tony Hawk's Pro Skater HD
 • Train Simulator 2019
 • Treasure Hunter Simulator
 • Universe Sandbox²
 • V-Rally 4
 • Visage
 • Volcanoids
 • Wandersong
 • Warcraft III - Frozen Throne
 • Warcraft III - Reign of Chaos
 • Wargroove
 • Wolfenstein II: The New Colossus
 • WWE 2K18 (region locked to Europe)
 • ZONE OF THE ENDERS: The 2nd Runner - M∀RS
 • Zoo Tycoon - Ultimate Animal Collection

TIER 3

 • A Hat in Time
 • Accel World vs Sword Art Online Deluxe Edition
 • Age of Empires Definitive Edition (Windows Store)
 • American Truck Simulator - Deluxe Edition (includes ATS, New Mexico DLC, Oregon DLC, Wheel Tuning Pack DLC and Steering Creations Pack DLC)
 • Ancestors Legacy
 • Anno 1404: Gold Edition (GOG and uPlay versions available)
 • Assassin's Creed: Unity
 • Assetto Corsa
 • Battlefield 1
 • Blazblue Centralfiction
 • Call of Duty: Black Ops III
 • Capcom Beat Em Up Bundle
 • Car Mechanic Simulator 2018
 • Cossacks 3: Complete Experience
 • Criminal Girls: Invite Only
 • Deus Ex: Mankind Divided Complete Edition (includes Deus Ex: Mankind Divided + Season Pass + Day 1 Exclusive Content)
 • Diablo 2 (battle.net - region locked to North America / Europe)
 • Diablo 3 (battle.net - region locked to North America / Europe)
 • Diablo 3 - Reaper of Souls
 • DiRT 4
 • Disgaea PC
 • Disgaea 2 PC
 • Dragon Ball Xenoverse 2
 • DYNASTY WARRIORS 8: XTREME LEGENDS COMPLETE EDITION
 • Empyrion - Galactic Survival
 • Euro Truck Simulator 2 - Beyond the Baltic Sea (DLC only)
 • Fallout 4 Season Pass
 • Fallout 76 (region locked to EMEA)
 • Far Cry 4 (uPlay)
 • Final Fantasy III & IV Bundle
 • Final Fantasy Type-0
 • Final Fantasy V
 • Final Fantasy VI
 • Final Fantasy VII + VIII Bundle
 • Final Fantasy X/X2 HD Remaster
 • Final Fantasy XIII + XIII-2 Bundle
 • Finding Paradise
 • Football Manager 2018 (Region locked to Europe)
 • Gears of War 4
 • Graveyard Keeper
 • Grim Dawn
 • Guns, Gore and Cannoli 2
 • Hearts of Iron IV: Waking the Tiger (DLC Only)
 • Hello Neighbor
 • Hob
 • House Party
 • It Lurks Below
 • Jagged Alliance - Rage!
 • Just Dance 2017
 • LEGO Star Wars Complete Pack
 • LEGO City Undercover
 • LEGO The Incredibles
 • LIGHTNING RETURNS: Final Fantasy XIII
 • LOST SPHEAR
 • Mass Effect Andromeda
 • Max Payne Collection (includes Max Payne, Max Payne 2 and Max Payne 3 Complete)
 • Meeple Station
 • NekoChan Hero Collection
 • Okami HD
 • Osiris: New Dawn
 • Plants vs Zombies: Garden Warfare 2
 • Prison Architect
 • Pro Cycling Manager 2016
 • Pro Cycling Manager 2017
 • Pro Cycling Manager 2018
 • Pro Evolution Soccer 2018
 • Pummel Party
 • Rambo The Video Game
 • Recore Definitive Edition
 • Resident Evil 7 (region locked to EU)
 • Resident Evil: Revelations 2 Complete (includes RE: Revelations 2, all episodes and special costumes)
 • Robinson: The Journey
 • Rocket League
 • Rocksmith 2014 Remastered Edition
 • RPG Maker 2003
 • RPG Maker XP
 • RPG Maker XV
 • Shadows: Awakening
 • SimCity: Complete Edition (2013 Edition, Origin)
 • Space Engineers
 • Starcom Nexus
 • Stellaris: MegaCorp DLC (DLC only)
 • SUNLESS SEA
 • Surviving Mars
 • Tabletop Simulator
 • Tales of Zestiria
 • The Bard's Tale IV: Barrows Deep
 • The Binding of Isaac: Rebirth
 • The Elder Scrolls V: Skyrim Legendary Edition
 • The Legend of Heroes: Trails in the Sky
 • The Sims Medieval (Origin)
 • The Talos Principle
 • Theme Park Studio
 • Titanfall 2
 • Total War: Rome II Emperor's Edition
 • Total War: Shogun 2 Gold Edition
 • Turok
 • Turok 2 - Seeds of Evil
 • Tyranny: Overlord Edition
 • Ultimate Marvel vs Capcom 3
 • WWE 2K18 (region locked to EU)
 • YS Seven

TIER 4

 • Act of Aggression - Reboot Edition
 • Age of Wonders III Collection
 • Agony
 • Airport Simulator 2019
 • Alien Isolation
 • Anno 1505 (uPlay or GOG)
 • Anno 2070 (uPlay)
 • Anno 2205 (uPlay)
 • Armello
 • American Truck Simulator: Oregon (DLC only)
 • Atari Vault
 • Batman Arkham Knight Premium Edition
 • Batman Arkham VR
 • Battle Chasers: Nightwar
 • Battlefield 3 - Premium Edition
 • Battlefield 4
 • Battlefield Hardline
 • Bayonetta
 • Beholder 2
 • Besiege
 • Bioshock Remastered
 • Bioshock 2 Remastered
 • Bioshock Infinite
 • Bomber Crew
 • Borderlands 2 - Game of the Year Edition
 • Bulletstorm: Full Clip Edition
 • Burnout Paradise - The Ultimate Box [STEAM]
 • Call of Duty 2
 • Call of Duty: Advanced Warfare
 • Call of Duty: Black Ops
 • Call of Duty: Black Ops II
 • Call of Duty: Ghosts
 • Call of Duty: Modern Warfare 2
 • Call of Duty: Modern Warfare 3
 • Cat Quest
 • Chrono Trigger
 • Company of Heroes 2 Platinum Edition
 • Crysis 3
 • Cyberdimension Neptunia: 4 Goddesses Online
 • Dark Souls II - Scholar of the First Sin
 • Darkest Dungeon
 • Dead Island Riptide - Definitive Edition
 • Deus Ex Collection (includes Deus Ex: GOTY, Deus Ex: Invisible War, Deus Ex: The Fall and Deus Ex: Human Revolution Director's Cut)
 • Devil May Cry 4: Special Edition
 • Dishonored: Definitive Edition
 • Dishonored 2
 • Dishonored: Death of the Outsider
 • Disney Epic Mickey 2
 • Do Not Feed The Monkeys
 • Doodle Mafia
 • DOOM (2016)
 • Dragon Age: Inquisition
 • Dragon Ball Xenoverse
 • Dragon's Dogma: Dark Arisen
 • Driver: San Francisco (uPlay)
 • Empire & Napoleon Total War Collection (includes both Empire Total War and Napoleon Total War with DLCs)
 • Endless Space 2
 • Euro Truck Simulator 2: Gold Edition (includes Euro Truck Simulator 2 and Going East! DLC)
 • Europa Universalis IV
 • EVERSPACE
 • Everything
 • Expeditions: Vikings
 • FaceRig
 • Fallout 4
 • Fallout: New Vegas Ultimate Edition
 • Far Cry 2: Fortune's Edition (uPlay)
 • Far Cry 3 (uPlay)
 • FAST BEAT LOOP RACER GT
 • FIFA 17
 • Final Fantasy III
 • Final Fantasy IV
 • Final Fantasy IV - The After Years
 • Flashing Lights - Police Fire EMS
 • Franchise Hockey Manager 2014
 • Golf with Your Friends
 • Grand Theft Auto IV: Complete Edition
 • Grand Theft Auto Trilogy (includes GTA 3, GTA Vice City and Grand Theft Auto: San Andreas)
 • Guilty Gear 2 -OVERTURE-
 • Guilty Gear Xrd -REVELATOR- Deluxe Edition
 • Hearts of Iron IV: Death or Dishonor (DLC only)
 • Homebrew: Patent Unknown
 • Homeworld Remastered Collection
 • Homeworld - Deserts of Kharak
 • Horizon Chase Turbo
 • Hyperdimension Neptunia Re;Birth 3
 • Hyperdimension Neptunia U: Action Unleashed
 • Icewind Dale Enhanced Edition
 • Injustice 2
 • Into the Breach
 • Iris.Fall
 • Islands of Nyne
 • Killing Floor Incursion
 • L.A. Noire - Complete Edition
 • LEGO Hobbit
 • LEGO Marvel Super Heroes 2
 • LEGO The Incredibles
 • LEGO Worlds
 • Life is Strange: Before the Storm
 • Life is Strange 2: Episode 1
 • Long Live the Queen
 • Lust for Darkness
 • Marvel's Guardians of the Galaxy: The Telltale Series
 • Mass Effect Trilogy (Origin - includes Mass Effect (+ 2 expansions), Mass Effect 2 and Mass Effect 3)
 • Marvel vs Capcom Infinite
 • Medal of Honor: Warfighter
 • Medieval Engineers
 • Mega Man Legacy Collection 2
 • Megadimension Neptunia VII
 • Metal Gear Rising: Revengeance
 • Metro 2033 REDUX
 • Metro Last Light REDUX
 • Middle-Earth: Shadow of War Standard Edition
 • Minecraft: Story Mode
 • Minecraft Windows 10 Edition
 • Mirror's Edge - Catalyst
 • Mortal Kombat XL
 • Mount & Blade Collection (includes Mount & Blade, Warband + Napoleonic Wars and With Fire & Sword)
 • Naruto: Ultimate Ninja STORM Revolution
 • NBA 2K14
 • NBA 2K15
 • Need for Speed (2016)
 • Need for Speed: Rivals
 • Orange Box (includes Portal, Team Fortress 2, Half-Life 2, Half-Life 2: Episode 1 & Half-Life 2: Episode 2)
 • Ori and the Blind Forest Definitive Edition
 • Outcast: Second Contact
 • Papers, Please
 • Pillars of Eternity - Hero Edition
 • Pizza Connection 3
 • Planetary Annihilation Collection (includes the original game and Planetary Annihilation - TITANS)
 • PlayerUnknown's Battlegrounds - Survivor Pass: Vikendi DLC (doesn't include the base game)
 • Prey (2017)
 • Pro Evolution Soccer 2016
 • Redout: Enhanced Edition
 • Resident Evil 0 HD Remaster
 • Resident Evil 6
 • Resident Evil HD Remaster
 • Rising Storm 2: Vietnam
 • RollerCoaster Tycoon MegaPack (includes RollerCoaster Tycoon, RollerCoaster Tycoon 2 and RollerCoaster Tycoon 3)
 • Sid Meier's Civilization V - Complete Edition
 • Silent Hunter 5 - Battle of the Atlantic
 • Sniper Ghost Warrior 3
 • South Park: The Stick of Truth (Steam)
 • Space Dragon VR
 • State of Decay: Year One Edition
 • State of Mind
 • Steel Division: Normandy 44
 • Stelaris: Distant Stars Story Pack
 • Superdimension Neptune VS SEGA Hard Girls
 • SUPERHOT
 • Syberia 3
 • Tales of Berseria
 • Tales of Symphonia
 • Terraria
 • The Binding of Isaac Collection
 • The Elder Scrolls IV - Oblivion GOTY Deluxe Edition
 • The Evil Within Complete Edition (includes The Evil Within and Season Pass)
 • The Raven: Legacy of a Master Thief
 • The Sims 3 Bundle (includes The Sims 3 + Pets expansion pack)
 • Total War: Attila
 • Ultra Street Fighter IV
 • UnderRail
 • Victoria 2
 • while True; learn ()
 • White Day - A Labyrinth Named School
 • Wonder Boy - The Dragon's Trap
 • World End ECONOMICA -complete-
 • YS I & II Chronicles
 • YS Origin
TIER 5:
200% Mixed Juice 60 Seconds! 8-bit Armies 8-bit Commando Acceleration of Suguri X-Edition HD Alpha Prime American Truck Simulator Among the Sleep: Enhanced Edition Among Us Aporia - Beyond the Valley Arcana Heart 3 LOVE MAX!!!!! ARMA 2 - Complete Edition Assault Squad 2 - Men of War Origins Avernum 2 Back to the Future - The Game Bastion Batman - Arkham Asylum GOTY Batman - Arkham Knight Batman - Arkham Origins Batman - Arkham Origins Blackgate Deluxe Edition Beat Cop Beholder Black Mirror Bundle **(includes Black Mirror 1, Black Mirror 2 and Black Mirror 3)** Blazblue: Calamity Trigger Blazblue: Chronophantasma Extend Blazblue: Continuum Shift Blue Estate Bounty Train Bridge Project Brigador: Up-Armored Edition Brothers - A Tale of Two Sons Bully - Scholarship Edition Burly Men at Sea Castlevania: Lords of Shadow - Mirror of Fate HD Castlevania: Lords of Shadow - Ultimate Edition Chaos Reborn Clustertruck Contrast Crawl Crusader Kings 2 Damned Darksiders Warmastered Edition Darksiders II Deathinitive Edition Day of Infamy Dead Rising 2 Devil Daggers Dex Diaries of a Spaceport Janitor Disney Pirates of the Caribbean: At World's End Distrust DOOM Classic (includes Ultimate DOOM, Final DOOM, DOOM 2 + Master Levels for Doom 2) Double Dragon Neon Double Dragon Trilogy Drawful 2 Dungeons Dungeons 2 Dungeons 3 Epistory - Typing Chronicles Escape Dead Island Euro Truck Simulator 2: Going East (DLC) Event[0] Evergarden F.E.A.R. - Ultimate Shooter Edition (FEAR 1 + Expansion Packs) F.E.A.R. 2 - Project Origin F.E.A.R 3 Fairy Fencer F Fallout 3 Fallout 3: Game of the Year Edition FEZ Fight'n Rage Fran Bow From the Depths Galaxy Cannon Rider Gauntlet - Slayer Edition Getting Over It With Bennett Foddy Gothic Universe Edition (Gothic 1, Gothic 2, Gothic 3) Grand Theft Auto - Vice City Grim Fandango Remastered Guilty Gear Xrd -SIGN- Guilty Gear XX Accent Core Plus R Halcyon 6: Lightspeed Edition Hammerwatch Hatred Homefront - The Revolution Hotline Miami Hotline Miami 2 Hover Hyperdimension Neptunia Re;Birth 1 Hyperdimension Neptunia Re;Birth 2 Hyperdevotion Noire: Goddess Black Heart Hyperdimension Neptunia U - Action Unleashed I am Bread Impire Injustice: God Among Us Ultimate Edition Just Cause 2 - Complete Pack Killing Floor 2 King of the Dragon Pass Kung Fu Strike - The Warrior's Rise Left 4 Dead LEGO Batman LEGO Batman 2 LEGO Batman 3 - Beyond Gotham LEGO Harry Potter: Years 1-4 LEGO Harry Potter: Years 5-7 LEGO Indiana Jones - The Original Adventures LEGO Indiana Jones 2 - The Adventure Continues LEGO Jurassic World LEGO Marvel's Avengers LEGO Marvel Super Heroes LEGO Movie - The Videogame LEGO Star Wars - The Force Awakens LiEat Life is Strange - Season 1 Complete Lifeless Planet - Premier Edition LISA Little Nightmares Lord of Rings - War in the North Lords of the Fallen - Digital Deluxe Edition Lost Castle Mad Max Magicka 2 Mana Spark Mars: War Logs Medieval: Total War Collection Men of War - Assault Squad 2 METAL SLUG 3 METAL SLUG X Middle-Earth: Shadow of Mordor GOTY Minit Momodora - Reverie Under the Moonlight Mordheim: City of the Damned Mortal Kombat - Komplete Edition Mortal Kombat - Arcade Kollection Mother Russia Bleeds MotoGP 14 MX vs ATV: Reflex Nex Machina Obscuritas >observer_ Oddworld: New 'n' Tasty Of Orcs and Men Offworld Trading Company Orcs Must Die! GOTY Orcs Must Die! 2 Oriental Empires Outcast 1.1 Paradigm Paranormal State - Poison Spring Party Hard Passpartout - The Starving Artist Phantom Brave PC Poly Bridge Prey (2006) Prototype 2 (region locked to EU) QUAKE QUAKE 2 Randal's Monday Red Faction - Guerrilla Re-Mars-Tered Edition Remothered: Tormented Fathers Resident Evil Revelations Return to Castle Wolfenstein RiME Risen Risen 2: Dark Waters - Gold Edition Risen 3: Tital Lords - Complete Edition Rising Storm 2: Vietnam Rock of Ages 2 Rome: Total War Rome: Total War Gold Edition RUINER RWBY: Grimm Eclipse Saints Row - Gat out of Hell + DLC Saints Row The Third - Full Package SAMOROST 3 Scribblenauts Unmasked Seasons after Fall Seven - The Days Long Gone Shantae and the Pirate's Curse Sheltered Shogun: Total War Silent Hill: Homecoming Simcity 4: Deluxe Edition Snake Pass SOMA Songbringer Spintires STALKER - Shadow of Chernobyl STALKER - Call of Pripyat Star Ruler Star Wars: Jedi Knight - Jedi Academy Star Wars: Jedi Knight 2 - Jedi Outcast Star Wars: Knights of the Old Republic Star Wars: Knights of the Old Republic 2 State of Decay - Year-One Edition STYX - Master of Shadows STYX - Shards of Darkness Sudden Strike 4 Suicide Guy Surgeon Simulator - Anniversary Edition TACOMA Tales from the Borderlands The Elder Scrolls III - Morrowind GOTY The Elder Scrolls V - Skyrim (region locked, will only work in FR, IT, SP, DK, SE, UK, PT, FI, RO, HU, PL) The Escapists + The Escapists: The Walking Dead The Evil Within The Long Journey Home The King of Fighters 98 - Ultimate Match The King of Fighters 2002 - Unlimited Match The King of Fighters XIII The Painscreek Killings The Park The Settlers - Rise of an Empire (uPlay) The Stanley Parable The Surge The Turing Test The Walking Dead Season 1 The Walking Dead Michonne The Witcher 2 Thief - Gold Edition This is the Police This War of Mine Tomb Raider **(2013)** Tomb Raider Anniversary Tomb Raider Legend Tomb Raider: Underworld Tomb Raider V - Chronicles Tooth & Tail Trackmania Stadium 2 Train Fever Tron RUN/r Tropico 5 Valley Verdun Vessel Wargame: European Escalation Warhammer - Dawn of War II Warhammer 40K - Armageddon Warhammer 40K - Regicide Way of the Passive Fist We Were Here Too Wolfenstein - The New Order Wolfenstein - The Old Blood WORMS Fun Pack (includes WORMS Crazy Golf, WORMS Blast and WORMS Pinball) XCOM: Enemy Unknown Yooka-Laylee Zombie Army Trilogy 
TIER 6
A Detective's Novel Acceleration of SUGURI 2 Adam's Venture Chronicles Alan Wake Alan Wake: American Nightmare Beyond the Enemy Lines Binary Domain Bleed 2 Call of Cthulhu - Dark Corners of the Earth Chroma Squad Crazy Machines 2 Crazy Machines 3 Damned Darkside Detective Day of the Tentacle Remastered Deadly Premonition: Director's Cut Deponia - The Complete Journey Death Road to Canada Edge of Twilight - Return to Glory Else.Heart.Break Eon Altar - Episode 1 Endless Space Collection Eternal Step Evoland 2 fault milestone bundle **(includes Fault; Milestone One and Fault; Milestone Two)** Figment Final Dusk Finding Teddy + Chronicles of Teddy - Harmony of Exidus Five Nights at Freddy's 2 Gabriel Knight 3 Glitchrunners Gods Will Be Watching GoNNER Grand Theft Auto III Guild of Dungeoneering Guilty Gear Isuka Guilty Gear X2 #Reload Gunpoint Hearts of Iron III Collection Her Story Hidden Folks Hitman: Blood Money Hitman: Contracts HIVESWAP: ACT 1 Immortal Redneck Infested Planet - Deluxe Edition Insurgency Interplanetary - Enhanced Edition Jagged Alliance 2 - Wildfire Jalopy Kathy Rain Keebles Ken Follett's The Pillars of the Earth Kentucky Route Zero Kona Late Shift LEGO Pirates of the Caribbean Lichdom: Battlemage Majesty 2 Collection Manhunt Max Payne Max Payne 2 Mega Man - Legacy Collection Metal Slug 2 Monkey Island: Special Edition Monkey Island 2 Special Edition: LeChuck's Revenge Moon Hunters Neurovoider Never Alone - Arctic Collection **(includes Never Alone + Foxtales DLC + OST)** Okhlos: Omega Oxenfree Panzer Corps Papo & Yo Parkan - Iron Strategy Parkan 2 Professional Farming 2017 Q.U.B.E. - Director's Cut Q.U.B.E. 2 QUAKE IV RAGE Regions of Ruin Renowned Explorers RollerCoaster Tycoon - Deluxe Edition Running with Rifles Savage Lands Scribblenauts Unlimited Shadow Complex - Remastered Shadowrun: Dragonfall - Director's Cut Shadowrun: Hong-Kong - Extended Edition Shadowrun Returns Shiness - The Lightning Kingdom Sins of a Solar Empire - Rebellion Sins of a Solar Empire - Trinity Sky Noon Sky Rogue SKYHILL Sniper Elite v2 Sniper Ghost Warrior Trilogy **(includes Sniper - Art of Victory, Sniper Ghost Warrior and Sniper Ghost Warrior 2 + DLC)** Split/Second SQUAREHEADS STALKER - Clear Sky Staxel SteamWorld Heist Sudden Strike 3 Gold Sundered Switch Galaxy Ultra Tempest - Pirate Action RPG The Final Station The Mooseman The Secret of Monkey Island: Special Edition The Secret World Think of the Children Tower 57 Tower Unite Turmoil Usagi Yojimbo - Way of the Ronin Victor Vran VoidExpanse Warhammer - Dawn of War GOTY Warhammer - Space Marine Warhammer - Space Wolf Warhammer 40K - Regicide Westerado - Double Barreled White Noise 2 Woolfe - The Red Hood Diaries WORMS: Armageddon WORMS: Clan Wars WORMS: Reloaded GOTY Edition WORMS: Revolution WORMS: Ultimate Mayhem Deluxe Edition WORMS: World Party Remastered Wurm Unlimited Zafehouse: Diaries Ziggurat 
ORIGIN KEYS:
Battlefield 3 - Premium Pass Battlefield - Bad Company 2 Burnout Paradise - The Ultimate Box Command & Conquer - Ultimate Collection Crysis 2: Maximum Edition Dead Space Dead Space 2 Dragon Age: Origins Mass Effect 2: Digital Deluxe Medal of Honor Need for Speed: Hot Pursuit Need for Speed: Shift Spore The Sims 3 
GOG KEYS:
Banished Broken Age Crysis EVERSPACE FTL - Advanced Edition Guilty Gear Isuka Heroes of Might & Magic 3 - Complete Little Big Adventure 2 Mount & Blade: Warband STALKER: Call of Pripyat STALKER: Clear Sky STALKER: Shadow of Chernobyl Tales from the Borderlands The Witcher 2 Transistor 

➡️WHAT I WANT?⬅️

 • I'm looking for all games listed here as gift links from Humble Bundle. I DON'T ACCEPT KEYS, ONLY GIFT LINKS. If you're not sure on how to create a gift link out of your Humble games, let me know and I'll do my best to help you.
Highly Wanted:
ARMA 3 Destiny 2 [EU or NA] Overwatch PayDay 2 GOTY RUST Serious Sam Complete Pack Subnautica 
Mid Tier:
Age of Empires II HD Banished Borderlands: The Pre-Sequel Black Mesa Conan Exiles Craft the World DARK SOULS III + DLC Dead by Daylight Democracy 3 Collector's Edition Don't Starve Together Dungeon Defenders Collection Gang Beasts Garry's Mod Grim Dawn Hearts of Iron IV HELLDIVERS NBA 2K16 NBA 2K17 Prison Architect Project CARS + On Demand Pack Rise of the Tomb Raider Sid Meier's Civilization: Beyond Earth – The Collection Sid Meier's Civilization VI Sniper Elite 4 Starbound Stellaris Tabletop Simulator The Elder Scrolls Online - Tamriel Unlimited The Forest The Talos Principle The Witness Total War: ROME II - Emperor Edition Total War: WARHAMMER Warhammer Vermintide 2 + Cultist Simulator + Earth Defense Force 4.1 (EDF) X-COM 2 Youtubers Life 
Low Tier List (Unless it's a big exception, I won't accept one of those games alone as they are not really that much worth to me. If you got at least two of them, feel free to pick a game from my tier 5 list, maybe two. If you got three of them, in most cases you can pick some games from my tier 4 or maybe even tier 3. Combinations with other tiers can also happen to increase the value of your offer, feel free to ask anything if you have doubts):
Antichamber 7 Days to Die Blackwake Borderlands 2 GOTY Call of Duty: Black Ops III - Multiplayer Starter Pack Cities: Skylines + DLC Clickteam Fusion 2.5 Dead Rising 3 Apocalypse Edition Dead Rising 4 DiRT Rally DiRT 4 Dreamfall Chapters F1 2017 Friday the 13th: The Game Hitman Absolution Elite Edition Hitman: Season 1 Complete Hollow Knight Hurtworld Hyper Light Drifter Gang Beasts Guild Wars 2 Heroic Edition ibb & obb Inside Kerbal Space Program Metal Gear Solid V: Definitive Experience Miscreated Mutant Year Zero: Road to Eden NARUTO SHIPPUDEN: Ultimate Ninja STORM 3 Full Burst Nidhogg Northgard One Piece Burning Blood One Piece Pirate Warriors 3 Opus Magnum Orcs Must Die 2 Complete Pack Pillars of Eternity Plague Inc: Evolved Portal Knights Project C.A.R.S. Project CARS 2 Quantum Break Resident Evil 5 Gold Edition Sherlock Holmes: The Devil's Daughter Sid Meier's Civilization V Sonic & All-Stars Racing Transformed Spelunky The Escapists 2 [EU or NA] The Jackbox Party Pack 2 The Jackbox Party Pack 3 The Long Dark THIEF (2014) Tomb Raider GOTY Torchlight II Total War: Attila Train Simulator 2017 Trine 3: The Artifacts of Power Ultimate Chicken Horse Viscera Cleanup Detail Warhammer: Dawn of War 3 Warhammer: Vermintide 2 Deluxe Edition Witch It Worms W.M.D [EU or NA] Yakuza 0 
Offers:

CSGO, TF2, DOTA2, PUBG items / PayPal

From now, I won't accept PayPal. It's simply not worth for me. I also don't have any use for items from CSGO, TF2, DOTA 2 or whatever other game.

Private Offers

From now on, I will ignore private messages from users that haven't commented on my posts or that I haven't traded previously. If registration is a problem for you given account creation date, feel free to join me at SteamTrades, IGS or Barter. There's multiple ways to contact me so no reason to contact me privately before we have reached a public agreement. It's better for me and for you. If you are looking to discuss something else though, sure, feel free to hit my PM box or add me on Steam.

Buying games with PayPal

If instead of games, you're looking for cash, I can also purchase games from you, given that we're talking about Humble Gift Links. All fees covered.

Gift Cards wanted!

Looking to sell Steam gift cards? Unless I just filled up my wallet, I will be usually willing to trade games from T5 for $5 GCs, T4 for $10 and T3 for an adjustable rate. Of course, everything is negotiable, and I also can purchase gift cards for 80% of their value, in whatever currency through PayPal. Of course, I will cover fees.
Where 'x' come from, is it on demand?
Most of my games comes from either seasonal sales from Fanatical, GG, Nuuvem, or physical stores from my country. Specific titles, like Shovel Knight, Beat Saber, Kenshi, RimWorld, My Time at Portia, Factorio, and mostly of indies from my list are purchased on-demand from Humble Store though. Feel free to contact me anytime regarding if you want to know how a specific game was acquired and from which store. Important to note though - certain games will be delivered as a Steam Gift, so I might need to add you to gift you. Those are rare cases though, and out of my mind, only Artifact needs to be gifted directly from Steam.
Are all those games on stock?
Nope. For some games, I might have two copies maximum as those were purchased from physical stores.
I want 'x' game from 'x' store and it isn't in your list (or I just want from that specific store for whatever reason), can you do that for me?
Most of time, yes. There might be region restrictions on a on-demand product though, and unless the storefront you asked me to buy from provides this information precisely I will be counting on you to know those. If a game is on my list, I will take responsibility to warn you for any and every region lock.
You didn't answer me in your past post!?
I'm very sorry, but since most of times I check Reddit through my phone, sometimes I end clicking on 'mark all as read' and end missing a comment or two. Please, if you've commented in my post and I didn't replied to you in about 3 hours, feel free to send me a private message.
Happy trading!
submitted by MJuniorDC9 to indiegameswap [link] [comments]


2019.03.09 01:54 MJuniorDC9 [H] Devil May Cry 5, Kenshi, ACE COMBAT 7, Dawn of Man, Foundation, Resident Evil 2, NieR, Celeste, Factorio, RimWorld, Far Cry New Dawn, Fallout 4, Sea of Thieves, HITMAN 2, Frostpunk, Sims 4, Thief Simulator, Wargroove, NBA2K19, Dragon Quest XI, Diablo 3 [W] Mutant Y0, 7DtD, Civ6, Outlast 2 & more

IGS 1 IGS 2 IGS 3 SteamTrades SGS Flair
On mobile? I do recommend to view this list through SteamTrades.

I WILL IGNORE PRIVATE MESSAGES FROM USERS THAT HAVEN'T COMMENTED ON MY POSTS OR THAT I HAVEN'T TRADED WITH BEFORE.

I DON'T ACCEPT PAYPAL, CSGO & TF2 KEYS, STEAM ITEMS AND GAMES ON DEMAND AT ALL, ONLY HUMBLE BUNDLE GIFT LINKS FROM PREVIOUS BUNDLES AND MONTHLIES.

Games in my want list don't necessarily match in with tiers from my have list. I have been doing multiple trades for popular titles during the past weeks so feel free to visit my rep threads to get an idea of what is needed for 'x' game. Of course, I'm always open for some barter. While a bit harder to track, I also keep my trades done in SteamTrades recorded on my threads, so that's a good source for reference.
I'm usually online between 10:00 to 16:00 and 22:00 to 00:00 GMT. Response time may vary. If we have reached a deal, please send me a private message beforehand confirming it so you can make sure that I'm available at said moment.
All games below are product codes for STEAM, Origin, uPlay or Windows Store.

TIER 0:

 • ACE COMBAT 7: SKIES UNKNOWN
 • ANTHEM
 • Assassin's Creed: Odyssey
 • ASTRONEER
 • Atelier Firis: The Alchemist and the Mysterious Journey
 • Atelier Sophie: The Alchemist of the Mysterious Book
 • Battle Brothers
 • Battlefield V
 • BELOW
 • Call of Cthulhu
 • Call of Duty: Black Ops 4
 • Call of Duty: Infinite Warfare Legacy Edition **(includes COD IW and COD MW Remastered)
 • Cities: Skylines Platinum Edition (includes Cities: Skylines + Deluxe Content Pack + Snowfall DLC + AfterDark DLC + Mass Transit DLC + Green Cities DLC)
 • Crash Bandicoot N. Sane Trilogy (region locked to Europe)
 • Crusader Kings 2 Platinum Edition (includes CK2, Old Gods, Legacy of Rome, Way of Life, Ruler Designer and Holy Fury DLCs)
 • Danganronpa: Trigger Happy Havoc
 • Danganronpa 2: Goodbye Despair
 • Danganronpa v3: Killing Harmony
 • Dark Souls III: Deluxe Edition (includes base game + Season Pass)
 • Dark Souls Remastered
 • Darksiders 3
 • DayZ
 • Dead or Alive 6
 • Deep Rock Galactic
 • Destiny 2: Forsaken Legendary Collection
 • Devil May Cry 5
 • Diablo III Battlechest
 • Disgaea 5 - Digital Dood Edition
 • Dishonored Complete Collection (includes Dishonored GOTY, Dishonored 2 + Imperial Assassin's and Dishonored: Death of the Outsider)
 • Divinity Original Sin - Enhanced Edition
 • Divinity Original Sin 2
 • Dragon Ball: FighterZ
 • Dragon Quest XI: Echoes of an Elusive Age
 • DUSK
 • Escape from Tarkov Standard Edition
 • Euro Truck Simulator 2 Platinum (includes ETS 2 + Going East + Scandinavia + Beyond the Baltic Sea)
 • Factorio
 • Far Cry 5 (region locked to EMEA)
 • Far Cry: New Dawn
 • Farming Simulator 19'
 • FIFA 19
 • Final Fantasy XII - The Zodiac Age
 • Final Fantasy XIV - Complete Edition (Square Enix launcher key)
 • Final Fantasy XV - Windows Edition
 • Fortnite Deep Freeze Bundle
 • Forza Horizon 3
 • Forza Horizon 4
 • Forza Motorsport 7
 • GOD EATER 3
 • Hellblade: Senua's Sacrifice
 • HUNT: Showdown
 • IL-2 Sturmovik - Battle of Stalingrad
 • JUMP FORCE
 • Kingdom Come Deliverance
 • LEFT ALIVE
 • Life is Strange 2: Complete Season
 • Madden NFL 19' (Origin key - US only)
 • Mega Man 11
 • Mega Man X Legacy Collection
 • Minecraft (JAVA Edition)
 • Monster Hunter: World
 • MY HERO ONE'S JUSTICE
 • My Time at Portia
 • Naruto to Boruto - Shinobi Striker
 • Naruto Ultimate Ninja STORM 4
 • NBA 2K19
 • Ni No Kuni 2: The Revenant Kingdom
 • NieR Automata
 • NIOH: Complete Edition
 • OVERKILL's The Walking Dead
 • Pathfinder: Kingmaker
 • Phantom Doctrine
 • Praey for the Gods
 • PREY Digital Deluxe Edition (includes Prey and Mooncrash DLC)
 • RESIDENT EVIL 2 REMAKE
 • Resident Evil 4/5/6 bundle (includes RE4HD, RE5GE and RE6)
 • Resident Evil 7 Gold Edition
 • Ride 3
 • RimWorld
 • Rocket League Premium Edition (includes base game, Marauder DLC, Proteus DLC, Aftershock DLC, Masamune DLC, and Supersonic Fury DLC pack)
 • Scrap Mechanic
 • Sea of Thieves
 • SENRAN KAGURA BURST RE:NEWAL
 • Shadow of the Tomb Raider
 • Shovel Knight: Treasure Trove
 • Sid Meier's Civilization VI - Gathering Storm (DLC only)
 • SOUL CALIBUR VI
 • Space Hulk Tactics
 • Squad
 • Star Wars Collection (Check here to see what is included)
 • Sword Art Online: Hollow Realization Deluxe Edition
 • Tennis World Tour
 • The Elder Scrolls V - Skyrim VR
 • The Legend of Heroes - Trails of Cold Steel
 • The Legend of Heroes - Trails of Cold Steel 2
 • The Sims 3 Bundle (includes the base game, Pets, Seasons and University Life expansions - Origin)
 • The Sims 4 Bundle (includes the base game and the Seasons expansion pack)
 • The Walking Dead Season 2
 • They are Billions
 • Tokyo Xanadu eX+
 • Total War Saga: THRONES OF BRITANNIA
 • TOTAL WAR: WARHAMMER II
 • Transformers - War for Cybertron
 • Two Point Hospital
 • Underworld Ascendant
 • Valkyria Chronicles 4
 • Vampyr
 • War of Rights
 • We Happy Few
 • Wreckfest
 • WWE 2K19 (region locked to EU)
 • X4 Foundations
 • YS VIII: Lacrimosa of Dana

TIER 1

 • Arizona Sunshine
 • ARK: Survival Evolved
 • Artifact
 • Atelier Meruru ~The Apprentice of Arland~ DX
 • Atelier Rorona ~The Alchemist of Arland~ DX
 • Atelier Totori ~The Adventurer of Arland~ DX
 • Beat Saber
 • Blade and Sorcery
 • Call of Duty: WWII (region locked to EU)
 • Celeste
 • Dawn of Man
 • Dead in Vinland
 • Devil May Cry HD Collection
 • F1 2018: Headline Edition
 • Fallout 4 VR
 • Frostpunk
 • HITMAN 2
 • House Flipper
 • Katamari Damacy REROLL
 • Kenshi
 • Kingdom Two Crowns
 • Jurassic World Evolution
 • Just Cause 4
 • Leisure Suit Larry - Wet Dreams Don't Dry
 • MAFIA III Digital Deluxe Edition (includes base game + Season Pass)
 • Metal Gear Survive
 • MOTHERGUNSHIP
 • Naruto Ultimate Ninja STORM Trilogy (includes Ultimate Ninja STORM, STORM 2 and STORM 3 Full Burst)
 • No Man's Sky
 • Oxygen Not Included
 • Pro Evolution Soccer 2019
 • R.U.S.E.
 • Railway Empire
 • Return of the Obra Dinn
 • Slay the Spire
 • Starcraft II: BattleChest Edition (region locked to Europe)
 • Subnautica
 • Sword Art Online: Fatal Bullet
 • The Legend of Heroes - Trails in the Sky the 3rd
 • Tom Clancy's Ghost Recon Wildlands (uPlay)
 • WARRIORS ALL-STARS
 • Watch_Dogs 2 (region locked to Europe - uPlay)
 • World War 3

TIER 2

 • .hack//GU. LAST RECODE
 • 3DMark
 • A Way Out
 • APE OUT
 • Battlefield 4 Premium Edition
 • Battlerite Royale
 • BATTLETECH
 • Bioshock: The Definitive Collection (includes Bioshock 1, Bioshock 2 + Minerva's Den, Bioshock Infinite + Season Pass)
 • Black Mirror
 • Book of Demons
 • Car Mechanic Simulator 2018 - Premium Edition (includes - CMS2018, Mazda DLC and Jeep DLC)
 • Catherine - Digital Deluxe Edition
 • CrossCode
 • Cuphead
 • Dakar 18
 • Dead Cells
 • DOOM VFR
 • Duskers
 • Dying Light: The Following Enhanced Edition
 • Dynasty Warriors 7: XTREME Legends Definitive Edition
 • ELEX
 • Fallout 4 GOTY (region locked to EU)
 • Far Cry Primal (uPlay)
 • Final Fantasy IX
 • Firewatch
 • Ghost of a Tale
 • Grand Theft Auto V (Rockstar Launcher key)
 • Green Hell (region locked to Europe)
 • GRIS
 • Hearts of Iron IV: Man the Guns (DLC only)
 • Himeko Sutori
 • Injustice 2: Legendary Edition
 • killer7
 • LEGRAND LEGACY: TALE OF THE FATEBOUNDS
 • Megaquarium
 • Middle-Earth: Shadow of War Definitive Edition
 • Monster Prom
 • Moonlighter
 • Monster Energy Supercross
 • Need for Speed: Payback
 • OMSI 2: Steam Edition
 • Onimusha Warlords
 • Parkitect
 • PC Building Simulator
 • Pillars of Eternity II: Deadfire
 • Planet Coaster
 • PLAYERUNKNOWN's BATTLEGROUNDS (PUBG)
 • Project Hospital
 • Raft (region locked to EU)
 • Rise of the Tomb Raider: 20 Year Celebration Edition (includes: Rise of the Tomb Raider + DLCs + 20 Year exclusive content)
 • SCUM
 • Shadow Warrior 2
 • Slime Rancher
 • Star Control: Origins
 • Star Wars - Battlefront II (Origin - 2017)
 • Starcraft Remastered
 • Stardew Valley
 • Street Fighter 30th Year Anniversary Collection
 • Subnautica: Below Zero
 • Sunset Overdrive
 • Super Bomberman R
 • SUPERHOT VR
 • Sword Art Online - Lost Song
 • Sword Art Online Re: Hollow Fragment
 • Tekken 7
 • The Council
 • The Elder Scrolls V: Skyrim - Special Edition
 • The Evil Within 2
 • The Hong Kong Massacre
 • The Legend of Heroes: Trails in the Sky SC
 • The Messenger
 • The Sims 4
 • The Sims 4: Cats & Dogs
 • The Sims 4: City Living
 • The Sims 4: Get to Work
 • The Sims 4: Seasons
 • The Sims 4: Parenthood
 • The Witcher 3: Game of the Year Edition (GOG key)
 • theHunter: Call of the Wild (region locked to EU)
 • Thief Simulator
 • ToeJam & Earl: Back in the Groove!
 • Tom Clancy's Rainbow Six Siege Standard Edition (uPlay)
 • Tony Hawk's Pro Skater HD
 • Train Simulator 2019
 • Treasure Hunter Simulator
 • Universe Sandbox²
 • V-Rally 4
 • Visage
 • Volcanoids
 • Wandersong
 • Warcraft III - Frozen Throne
 • Warcraft III - Reign of Chaos
 • Wargroove
 • Wolfenstein II: The New Colossus
 • WWE 2K18 (region locked to Europe)
 • ZONE OF THE ENDERS: The 2nd Runner - M∀RS
 • Zoo Tycoon - Ultimate Animal Collection

TIER 3

 • A Hat in Time
 • Accel World vs Sword Art Online Deluxe Edition
 • Age of Empires Definitive Edition (Windows Store)
 • American Truck Simulator - Deluxe Edition (includes ATS, New Mexico DLC, Oregon DLC, Wheel Tuning Pack DLC and Steering Creations Pack DLC)
 • Ancestors Legacy
 • Anno 1404: Gold Edition (GOG and uPlay versions available)
 • Assassin's Creed: Unity
 • Assetto Corsa
 • Battlefield 1
 • Blazblue Centralfiction
 • Call of Duty: Black Ops III
 • Capcom Beat Em Up Bundle
 • Car Mechanic Simulator 2018
 • Cossacks 3: Complete Experience
 • Criminal Girls: Invite Only
 • Deus Ex: Mankind Divided Complete Edition (includes Deus Ex: Mankind Divided + Season Pass + Day 1 Exclusive Content)
 • Diablo 2 (battle.net - region locked to North America / Europe)
 • Diablo 3 (battle.net - region locked to North America / Europe)
 • Diablo 3 - Reaper of Souls
 • DiRT 4
 • Disgaea PC
 • Disgaea 2 PC
 • Dragon Ball Xenoverse 2
 • DYNASTY WARRIORS 8: XTREME LEGENDS COMPLETE EDITION
 • Empyrion - Galactic Survival
 • Euro Truck Simulator 2 - Beyond the Baltic Sea (DLC only)
 • Fallout 4 Season Pass
 • Fallout 76 (region locked to EMEA)
 • Far Cry 4 (uPlay)
 • Final Fantasy III & IV Bundle
 • Final Fantasy Type-0
 • Final Fantasy V
 • Final Fantasy VI
 • Final Fantasy VII + VIII Bundle
 • Final Fantasy X/X2 HD Remaster
 • Final Fantasy XIII + XIII-2 Bundle
 • Finding Paradise
 • Football Manager 2018 (Region locked to Europe)
 • Gears of War 4
 • Graveyard Keeper
 • Grim Dawn
 • Guns, Gore and Cannoli 2
 • Hearts of Iron IV: Waking the Tiger (DLC Only)
 • Hello Neighbor
 • Hob
 • House Party
 • It Lurks Below
 • Jagged Alliance - Rage!
 • Just Dance 2017
 • LEGO Star Wars Complete Pack
 • LEGO City Undercover
 • LEGO The Incredibles
 • LIGHTNING RETURNS: Final Fantasy XIII
 • LOST SPHEAR
 • Mass Effect Andromeda
 • Max Payne Collection (includes Max Payne, Max Payne 2 and Max Payne 3 Complete)
 • Meeple Station
 • NekoChan Hero Collection
 • Okami HD
 • Osiris: New Dawn
 • Plants vs Zombies: Garden Warfare 2
 • Prison Architect
 • Pro Cycling Manager 2016
 • Pro Cycling Manager 2017
 • Pro Cycling Manager 2018
 • Pro Evolution Soccer 2018
 • Pummel Party
 • Rambo The Video Game
 • Recore Definitive Edition
 • Resident Evil 7 (region locked to EU)
 • Resident Evil: Revelations 2 Complete (includes RE: Revelations 2, all episodes and special costumes)
 • Robinson: The Journey
 • Rocket League
 • Rocksmith 2014 Remastered Edition
 • RPG Maker 2003
 • RPG Maker XP
 • RPG Maker XV
 • Shadows: Awakening
 • SimCity: Complete Edition (2013 Edition, Origin)
 • Space Engineers
 • Starcom Nexus
 • Stellaris: MegaCorp DLC (DLC only)
 • SUNLESS SEA
 • Surviving Mars
 • Tabletop Simulator
 • Tales of Zestiria
 • The Bard's Tale IV: Barrows Deep
 • The Binding of Isaac: Rebirth
 • The Elder Scrolls V: Skyrim Legendary Edition
 • The Legend of Heroes: Trails in the Sky
 • The Sims Medieval (Origin)
 • The Talos Principle
 • Theme Park Studio
 • Titanfall 2
 • Total War: Rome II Emperor's Edition
 • Total War: Shogun 2 Gold Edition
 • Turok
 • Turok 2 - Seeds of Evil
 • Tyranny: Overlord Edition
 • Ultimate Marvel vs Capcom 3
 • WWE 2K18 (region locked to EU)
 • YS Seven

TIER 4

 • Act of Aggression - Reboot Edition
 • Age of Wonders III Collection
 • Agony
 • Airport Simulator 2019
 • Alien Isolation
 • Anno 1505 (uPlay or GOG)
 • Anno 2070 (uPlay)
 • Anno 2205 (uPlay)
 • Armello
 • American Truck Simulator: Oregon (DLC only)
 • Atari Vault
 • Batman Arkham Knight Premium Edition
 • Batman Arkham VR
 • Battle Chasers: Nightwar
 • Battlefield 3 - Premium Edition
 • Battlefield 4
 • Battlefield Hardline
 • Bayonetta
 • Beholder 2
 • Besiege
 • Bioshock Remastered
 • Bioshock 2 Remastered
 • Bioshock Infinite
 • Bomber Crew
 • Borderlands 2 - Game of the Year Edition
 • Bulletstorm: Full Clip Edition
 • Burnout Paradise - The Ultimate Box [STEAM]
 • Call of Duty 2
 • Call of Duty: Advanced Warfare
 • Call of Duty: Black Ops
 • Call of Duty: Black Ops II
 • Call of Duty: Ghosts
 • Call of Duty: Modern Warfare 2
 • Call of Duty: Modern Warfare 3
 • Cat Quest
 • Chrono Trigger
 • Company of Heroes 2 Platinum Edition
 • Crysis 3
 • Cyberdimension Neptunia: 4 Goddesses Online
 • Dark Souls II - Scholar of the First Sin
 • Darkest Dungeon
 • Dead Island Riptide - Definitive Edition
 • Deus Ex Collection (includes Deus Ex: GOTY, Deus Ex: Invisible War, Deus Ex: The Fall and Deus Ex: Human Revolution Director's Cut)
 • Devil May Cry 4: Special Edition
 • Dishonored: Definitive Edition
 • Dishonored 2
 • Dishonored: Death of the Outsider
 • Disney Epic Mickey 2
 • Do Not Feed The Monkeys
 • Doodle Mafia
 • DOOM (2016)
 • Dragon Age: Inquisition
 • Dragon Ball Xenoverse
 • Dragon's Dogma: Dark Arisen
 • Driver: San Francisco (uPlay)
 • Empire & Napoleon Total War Collection (includes both Empire Total War and Napoleon Total War with DLCs)
 • Endless Space 2
 • Euro Truck Simulator 2: Gold Edition (includes Euro Truck Simulator 2 and Going East! DLC)
 • Europa Universalis IV
 • EVERSPACE
 • Everything
 • Expeditions: Vikings
 • FaceRig
 • Fallout 4
 • Fallout: New Vegas Ultimate Edition
 • Far Cry 2: Fortune's Edition (uPlay)
 • Far Cry 3 (uPlay)
 • FAST BEAT LOOP RACER GT
 • FIFA 17
 • Final Fantasy III
 • Final Fantasy IV
 • Final Fantasy IV - The After Years
 • Flashing Lights - Police Fire EMS
 • Franchise Hockey Manager 2014
 • Golf with Your Friends
 • Grand Theft Auto IV: Complete Edition
 • Grand Theft Auto Trilogy (includes GTA 3, GTA Vice City and Grand Theft Auto: San Andreas)
 • Guilty Gear 2 -OVERTURE-
 • Guilty Gear Xrd -REVELATOR- Deluxe Edition
 • Hearts of Iron IV: Death or Dishonor (DLC only)
 • Homebrew: Patent Unknown
 • Homeworld Remastered Collection
 • Homeworld - Deserts of Kharak
 • Horizon Chase Turbo
 • Hyperdimension Neptunia Re;Birth 3
 • Hyperdimension Neptunia U: Action Unleashed
 • Icewind Dale Enhanced Edition
 • Injustice 2
 • Into the Breach
 • Iris.Fall
 • Islands of Nyne
 • Killing Floor Incursion
 • L.A. Noire - Complete Edition
 • LEGO Hobbit
 • LEGO Marvel Super Heroes 2
 • LEGO The Incredibles
 • LEGO Worlds
 • Life is Strange: Before the Storm
 • Life is Strange 2: Episode 1
 • Long Live the Queen
 • Lust for Darkness
 • Marvel's Guardians of the Galaxy: The Telltale Series
 • Mass Effect Trilogy (Origin - includes Mass Effect (+ 2 expansions), Mass Effect 2 and Mass Effect 3)
 • Marvel vs Capcom Infinite
 • Medal of Honor: Warfighter
 • Medieval Engineers
 • Mega Man Legacy Collection 2
 • Megadimension Neptunia VII
 • Metal Gear Rising: Revengeance
 • Metro 2033 REDUX
 • Metro Last Light REDUX
 • Middle-Earth: Shadow of War Standard Edition
 • Minecraft: Story Mode
 • Minecraft Windows 10 Edition
 • Mirror's Edge - Catalyst
 • Mortal Kombat XL
 • Mount & Blade Collection (includes Mount & Blade, Warband + Napoleonic Wars and With Fire & Sword)
 • Naruto: Ultimate Ninja STORM Revolution
 • NBA 2K14
 • NBA 2K15
 • Need for Speed (2016)
 • Need for Speed: Rivals
 • Orange Box (includes Portal, Team Fortress 2, Half-Life 2, Half-Life 2: Episode 1 & Half-Life 2: Episode 2)
 • Ori and the Blind Forest Definitive Edition
 • Outcast: Second Contact
 • Papers, Please
 • Pillars of Eternity - Hero Edition
 • Pizza Connection 3
 • Planetary Annihilation Collection (includes the original game and Planetary Annihilation - TITANS)
 • PlayerUnknown's Battlegrounds - Survivor Pass: Vikendi DLC (doesn't include the base game)
 • Prey (2017)
 • Pro Evolution Soccer 2016
 • Redout: Enhanced Edition
 • Resident Evil 0 HD Remaster
 • Resident Evil 6
 • Resident Evil HD Remaster
 • Rising Storm 2: Vietnam
 • RollerCoaster Tycoon MegaPack (includes RollerCoaster Tycoon, RollerCoaster Tycoon 2 and RollerCoaster Tycoon 3)
 • Sid Meier's Civilization V - Complete Edition
 • Silent Hunter 5 - Battle of the Atlantic
 • Sniper Ghost Warrior 3
 • South Park: The Stick of Truth (Steam)
 • Space Dragon VR
 • State of Decay: Year One Edition
 • State of Mind
 • Steel Division: Normandy 44
 • Stelaris: Distant Stars Story Pack
 • Superdimension Neptune VS SEGA Hard Girls
 • SUPERHOT
 • Syberia 3
 • Tales of Berseria
 • Tales of Symphonia
 • Terraria
 • The Binding of Isaac Collection
 • The Elder Scrolls IV - Oblivion GOTY Deluxe Edition
 • The Evil Within Complete Edition (includes The Evil Within and Season Pass)
 • The Raven: Legacy of a Master Thief
 • The Sims 3 Bundle (includes The Sims 3 + Pets expansion pack)
 • Total War: Attila
 • Ultra Street Fighter IV
 • UnderRail
 • Victoria 2
 • while True; learn ()
 • White Day - A Labyrinth Named School
 • Wonder Boy - The Dragon's Trap
 • World End ECONOMICA -complete-
 • YS I & II Chronicles
 • YS Origin
TIER 5:
200% Mixed Juice 60 Seconds! 8-bit Armies 8-bit Commando Acceleration of Suguri X-Edition HD Alpha Prime American Truck Simulator Among the Sleep: Enhanced Edition Among Us Aporia - Beyond the Valley Arcana Heart 3 LOVE MAX!!!!! ARMA 2 - Complete Edition Assault Squad 2 - Men of War Origins Avernum 2 Back to the Future - The Game Bastion Batman - Arkham Asylum GOTY Batman - Arkham Knight Batman - Arkham Origins Batman - Arkham Origins Blackgate Deluxe Edition Beat Cop Beholder Black Mirror Bundle **(includes Black Mirror 1, Black Mirror 2 and Black Mirror 3)** Blazblue: Calamity Trigger Blazblue: Chronophantasma Extend Blazblue: Continuum Shift Blue Estate Bounty Train Bridge Project Brigador: Up-Armored Edition Brothers - A Tale of Two Sons Bully - Scholarship Edition Burly Men at Sea Castlevania: Lords of Shadow - Mirror of Fate HD Castlevania: Lords of Shadow - Ultimate Edition Chaos Reborn Clustertruck Contrast Crawl Crusader Kings 2 Damned Darksiders Warmastered Edition Darksiders II Deathinitive Edition Day of Infamy Dead Rising 2 Devil Daggers Dex Diaries of a Spaceport Janitor Disney Pirates of the Caribbean: At World's End Distrust DOOM Classic (includes Ultimate DOOM, Final DOOM, DOOM 2 + Master Levels for Doom 2) Double Dragon Neon Double Dragon Trilogy Drawful 2 Dungeons Dungeons 2 Dungeons 3 Epistory - Typing Chronicles Escape Dead Island Euro Truck Simulator 2: Going East (DLC) Event[0] Evergarden F.E.A.R. - Ultimate Shooter Edition (FEAR 1 + Expansion Packs) F.E.A.R. 2 - Project Origin F.E.A.R 3 Fairy Fencer F Fallout 3 Fallout 3: Game of the Year Edition FEZ Fight'n Rage Fran Bow From the Depths Galaxy Cannon Rider Gauntlet - Slayer Edition Getting Over It With Bennett Foddy Gothic Universe Edition (Gothic 1, Gothic 2, Gothic 3) Grand Theft Auto - Vice City Grim Fandango Remastered Guilty Gear Xrd -SIGN- Guilty Gear XX Accent Core Plus R Halcyon 6: Lightspeed Edition Hammerwatch Hatred Homefront - The Revolution Hotline Miami Hotline Miami 2 Hover Hyperdimension Neptunia Re;Birth 1 Hyperdimension Neptunia Re;Birth 2 Hyperdevotion Noire: Goddess Black Heart Hyperdimension Neptunia U - Action Unleashed I am Bread Impire Injustice: God Among Us Ultimate Edition Just Cause 2 - Complete Pack Killing Floor 2 King of the Dragon Pass Kung Fu Strike - The Warrior's Rise Left 4 Dead LEGO Batman LEGO Batman 2 LEGO Batman 3 - Beyond Gotham LEGO Harry Potter: Years 1-4 LEGO Harry Potter: Years 5-7 LEGO Indiana Jones - The Original Adventures LEGO Indiana Jones 2 - The Adventure Continues LEGO Jurassic World LEGO Marvel's Avengers LEGO Marvel Super Heroes LEGO Movie - The Videogame LEGO Star Wars - The Force Awakens LiEat Life is Strange - Season 1 Complete Lifeless Planet - Premier Edition LISA Little Nightmares Lord of Rings - War in the North Lords of the Fallen - Digital Deluxe Edition Lost Castle Mad Max Magicka 2 Mana Spark Mars: War Logs Medieval: Total War Collection Men of War - Assault Squad 2 METAL SLUG 3 METAL SLUG X Middle-Earth: Shadow of Mordor GOTY Minit Momodora - Reverie Under the Moonlight Mordheim: City of the Damned Mortal Kombat - Komplete Edition Mortal Kombat - Arcade Kollection Mother Russia Bleeds MotoGP 14 MX vs ATV: Reflex Nex Machina Obscuritas >observer_ Oddworld: New 'n' Tasty Of Orcs and Men Offworld Trading Company Orcs Must Die! GOTY Orcs Must Die! 2 Oriental Empires Outcast 1.1 Paradigm Paranormal State - Poison Spring Party Hard Passpartout - The Starving Artist Phantom Brave PC Poly Bridge Portal Knights Prey (2006) Prototype 2 (region locked to EU) QUAKE QUAKE 2 Randal's Monday Red Faction - Guerrilla Re-Mars-Tered Edition Remothered: Tormented Fathers Resident Evil Revelations Return to Castle Wolfenstein RiME Risen Risen 2: Dark Waters - Gold Edition Risen 3: Tital Lords - Complete Edition Rising Storm 2: Vietnam Rock of Ages 2 Rome: Total War Rome: Total War Gold Edition RUINER RWBY: Grimm Eclipse Saints Row - Gat out of Hell + DLC Saints Row The Third - Full Package SAMOROST 3 Scribblenauts Unmasked Seasons after Fall Seven - The Days Long Gone Shantae and the Pirate's Curse Sheltered Shogun: Total War Silent Hill: Homecoming Simcity 4: Deluxe Edition Snake Pass SOMA Songbringer Spintires STALKER - Shadow of Chernobyl STALKER - Call of Pripyat Star Ruler Star Wars: Jedi Knight - Jedi Academy Star Wars: Jedi Knight 2 - Jedi Outcast Star Wars: Knights of the Old Republic Star Wars: Knights of the Old Republic 2 State of Decay - Year-One Edition STYX - Master of Shadows STYX - Shards of Darkness Sudden Strike 4 Suicide Guy Surgeon Simulator - Anniversary Edition TACOMA Tales from the Borderlands The Elder Scrolls III - Morrowind GOTY The Elder Scrolls V - Skyrim (region locked, will only work in FR, IT, SP, DK, SE, UK, PT, FI, RO, HU, PL) The Escapists + The Escapists: The Walking Dead The Evil Within The Long Journey Home The King of Fighters 98 - Ultimate Match The King of Fighters 2002 - Unlimited Match The King of Fighters XIII The Painscreek Killings The Park The Settlers - Rise of an Empire (uPlay) The Stanley Parable The Surge The Turing Test The Walking Dead Season 1 The Walking Dead - Michonne The Witcher 2 Thief - Gold Edition This is the Police This War of Mine Tomb Raider **(2013)** Tomb Raider Anniversary Tomb Raider Legend Tomb Raider: Underworld Tomb Raider V - Chronicles Tooth & Tail Trackmania Stadium 2 Train Fever Tron RUN/r Tropico 5 Valley Verdun Vessel Wargame: European Escalation Warhammer - Dawn of War II Warhammer 40K - Armageddon Warhammer 40K - Regicide We Were Here Too Wolfenstein - The New Order Wolfenstein - The Old Blood WORMS Fun Pack (includes WORMS Crazy Golf, WORMS Blast and WORMS Pinball) XCOM: Enemy Unknown Yooka-Laylee Zombie Army Trilogy 
TIER 6
A Detective's Novel Acceleration of SUGURI 2 Adam's Venture Chronicles Alan Wake Alan Wake: American Nightmare Beyond the Enemy Lines Binary Domain Bleed 2 Call of Cthulhu - Dark Corners of the Earth Chroma Squad Crazy Machines 2 Crazy Machines 3 Damned Darkside Detective Day of the Tentacle Remastered Deadly Premonition: Director's Cut Deponia - The Complete Journey Death Road to Canada Edge of Twilight - Return to Glory Else.Heart.Break Eon Altar - Episode 1 Endless Space Collection Eternal Step Evoland 2 fault milestone bundle **(includes Fault; Milestone One and Fault; Milestone Two)** Figment Final Dusk Finding Teddy + Chronicles of Teddy - Harmony of Exidus Five Nights at Freddy's 2 Gabriel Knight 3 Glitchrunners Gods Will Be Watching GoNNER Grand Theft Auto III Guild of Dungeoneering Guilty Gear Isuka Guilty Gear X2 #Reload Gunpoint Hearts of Iron III Collection Her Story Hidden Folks Hitman: Blood Money Hitman: Contracts HIVESWAP: ACT 1 Immortal Redneck Infested Planet - Deluxe Edition Insurgency Interplanetary - Enhanced Edition Jagged Alliance 2 - Wildfire Jalopy Kathy Rain Keebles Ken Follett's The Pillars of the Earth Kentucky Route Zero Kona Late Shift LEGO Pirates of the Caribbean Lichdom: Battlemage Majesty 2 Collection Manhunt Max Payne Max Payne 2 Mega Man - Legacy Collection Metal Slug 2 Monkey Island: Special Edition Monkey Island 2 Special Edition: LeChuck's Revenge Moon Hunters Neurovoider Never Alone - Arctic Collection **(includes Never Alone + Foxtales DLC + OST)** Okhlos: Omega Oxenfree Panzer Corps Papo & Yo Parkan - Iron Strategy Parkan 2 Professional Farming 2017 Q.U.B.E. - Director's Cut Q.U.B.E. 2 QUAKE IV RAGE Regions of Ruin Renowned Explorers RollerCoaster Tycoon - Deluxe Edition Running with Rifles Savage Lands Scribblenauts Unlimited Shadow Complex - Remastered Shadowrun: Dragonfall - Director's Cut Shadowrun: Hong-Kong - Extended Edition Shadowrun Returns Shiness - The Lightning Kingdom Sins of a Solar Empire - Rebellion Sins of a Solar Empire - Trinity Sky Noon Sky Rogue SKYHILL Sniper Elite v2 Sniper Ghost Warrior Trilogy **(includes Sniper - Art of Victory, Sniper Ghost Warrior and Sniper Ghost Warrior 2 + DLC)** Split/Second SQUAREHEADS STALKER - Clear Sky Staxel SteamWorld Heist Sudden Strike 3 Gold Sundered Switch Galaxy Ultra Tempest - Pirate Action RPG The Final Station The Mooseman The Secret of Monkey Island: Special Edition The Secret World Think of the Children Tower 57 Tower Unite Turmoil Usagi Yojimbo - Way of the Ronin Victor Vran VoidExpanse Warhammer - Dawn of War GOTY Warhammer - Space Marine Warhammer - Space Wolf Warhammer 40K - Regicide Westerado - Double Barreled White Noise 2 Woolfe - The Red Hood Diaries WORMS: Armageddon WORMS: Clan Wars WORMS: Reloaded GOTY Edition WORMS: Revolution WORMS: Ultimate Mayhem Deluxe Edition WORMS: World Party Remastered Wurm Unlimited Zafehouse: Diaries Ziggurat 
ORIGIN KEYS:
Battlefield 3 - Premium Pass Battlefield - Bad Company 2 Burnout Paradise - The Ultimate Box Command & Conquer - Ultimate Collection Crysis 2: Maximum Edition Dead Space Dead Space 2 Dragon Age: Origins Mass Effect 2: Digital Deluxe Medal of Honor Need for Speed: Hot Pursuit Need for Speed: Shift Spore The Sims 3 
GOG KEYS:
Banished Broken Age Crysis EVERSPACE FTL - Advanced Edition Guilty Gear Isuka Heroes of Might & Magic 3 - Complete Little Big Adventure 2 Mount & Blade: Warband STALKER: Call of Pripyat STALKER: Clear Sky STALKER: Shadow of Chernobyl Tales from the Borderlands The Witcher 2 Transistor 

➡️WHAT I WANT?⬅️

 • I'm looking for all games listed here as gift links from Humble Bundle. I DON'T ACCEPT KEYS, ONLY GIFT LINKS. If you're not sure on how to create a gift link out of your Humble games, let me know and I'll do my best to help you.
Highly Wanted:
ARMA 3 Destiny 2 [EU or NA] Overwatch PayDay 2 GOTY RUST Serious Sam Complete Pack Subnautica 
Mid Tier:
Banished Borderlands: The Pre-Sequel Black Mesa Conan Exiles Craft the World DARK SOULS III + DLC Dead by Daylight Democracy 3 Collector's Edition Don't Starve Together Dungeon Defenders Collection Gang Beasts Garry's Mod Grim Dawn Hearts of Iron IV HELLDIVERS NBA 2K16 NBA 2K17 Prison Architect Project CARS + On Demand Pack Rise of the Tomb Raider Sid Meier's Civilization: Beyond Earth – The Collection Sid Meier's Civilization VI Sniper Elite 4 Starbound Stellaris Tabletop Simulator The Elder Scrolls Online - Tamriel Unlimited The Forest The Talos Principle The Witness Total War: ROME II - Emperor Edition Total War: WARHAMMER Warhammer Vermintide 2 + Cultist Simulator + Earth Defense Force 4.1 (EDF) X-COM 2 Youtubers Life 
Low Tier List (Unless it's a big exception, I won't accept one of those games alone as they are not really that much worth to me. If you got at least two of them, feel free to pick a game from my tier 5 list, maybe two. If you got three of them, in most cases you can pick some games from my tier 4 or maybe even tier 3. Combinations with other tiers can also happen to increase the value of your offer, feel free to ask anything if you have doubts):
7 Days to Die Borderlands 2 Call of Duty: Black Ops III - Multiplayer Starter Pack Cities: Skylines + DLC Dead Rising 3 Apocalypse Edition Dead Rising 4 DiRT Rally Dreamfall Chapters F1 2017 Friday the 13th: The Game Hitman: Season 1 Complete Hollow Knight Hurtworld Hyper Light Drifter Gang Beasts Guild Wars 2 Heroic Edition ibb & obb Inside Kerbal Space Program Metal Gear Solid V: Definitive Experience Miscreated Mutant Year Zero: Road to Eden NARUTO SHIPPUDEN: Ultimate Ninja STORM 3 Full Burst Northgard One Piece Burning Blood One Piece Pirate Warriors 3 Orcs Must Die 2 Complete Pack Plague Inc: Evolved Project C.A.R.S. Project CARS 2 Quantum Break Resident Evil 5 Gold Edition Sherlock Holmes: The Devil's Daughter Sid Meier's Civilization V Sonic & All-Stars Racing Transformed Spelunky The Escapists 2 [EU or NA] The Jackbox Party Pack 2 The Jackbox Party Pack 3 The Long Dark THIEF (2014) Tomb Raider GOTY Torchlight II Total War: Attila Train Simulator 2017 Trine 3: The Artifacts of Power Ultimate Chicken Horse Viscera Cleanup Detail Warhammer: Dawn of War 3 Warhammer: Vermintide 2 Deluxe Edition Witch It Worms W.M.D [EU or NA] Yakuza 0 
Offers:

CSGO, TF2, DOTA2, PUBG items / PayPal

From now, I won't accept PayPal. It's simply not worth for me. I also don't have any use for items from CSGO, TF2, DOTA 2 or whatever other game.

Private Offers

From now on, I will ignore private messages from users that haven't commented on my posts or that I haven't traded previously. If registration is a problem for you given account creation date, feel free to join me at SteamTrades, IGS or Barter. There's multiple ways to contact me so no reason to contact me privately before we have reached a public agreement. It's better for me and for you. If you are looking to discuss something else though, sure, feel free to hit my PM box or add me on Steam.

Buying games with PayPal

If instead of games, you're looking for cash, I can also purchase games from you, given that we're talking about Humble Gift Links. All fees covered.

Gift Cards wanted!

Looking to sell Steam gift cards? Unless I just filled up my wallet, I will be usually willing to trade games from T5 for $5 GCs, T4 for $10 and T3 for an adjustable rate. Of course, everything is negotiable, and I also can purchase gift cards for 80% of their value, in whatever currency through PayPal. Of course, I will cover fees.
Where 'x' come from, is it on demand?
Most of my games comes from either seasonal sales from Fanatical, GG, Nuuvem, or physical stores from my country. Specific titles, like Shovel Knight, Beat Saber, Kenshi, RimWorld, My Time at Portia, Factorio, and mostly of indies from my list are purchased on-demand from Humble Store though. Feel free to contact me anytime regarding if you want to know how a specific game was acquired and from which store. Important to note though - certain games will be delivered as a Steam Gift, so I might need to add you to gift you. Those are rare cases though, and out of my mind, only Artifact needs to be gifted directly from Steam.
Are all those games on stock?
Nope. For some games, I might have two copies maximum as those were purchased from physical stores.
I want 'x' game from 'x' store and it isn't in your list (or I just want from that specific store for whatever reason), can you do that for me?
Most of time, yes. There might be region restrictions on a on-demand product though, and unless the storefront you asked me to buy from provides this information precisely I will be counting on you to know those. If a game is on my list, I will take responsibility to warn you for any and every region lock.
You didn't answer me in your past post!?
I'm very sorry, but since most of times I check Reddit through my phone, sometimes I end clicking on 'mark all as read' and end missing a comment or two. Please, if you've commented in my post and I didn't replied to you in about 3 hours, feel free to send me a private message.
Happy trading!
submitted by MJuniorDC9 to indiegameswap [link] [comments]


2019.03.08 01:52 MJuniorDC9 [H] Resident Evil 2, Devil May Cry 5, NieR, Dead Cells, Frostpunk, NiOh, Rainbow Six Siege, FIFA 19, Factorio, Celeste, RimWorld, Escape from Tarkov, YS VIII, Skyrim VR, Final Fantasy IX, Diablo 3, GRIS, SUPERHOT VR, Stardew Valley, Cuphead [W] Vermintide 2, Sniper Elite 4, Tamriel Unlimited & more

IGS 1 IGS 2 IGS 3 SteamTrades SGS Flair
On mobile? I do recommend to view this list through SteamTrades.

I WILL IGNORE PRIVATE MESSAGES FROM USERS THAT HAVEN'T COMMENTED ON MY POSTS OR THAT I HAVEN'T TRADED WITH BEFORE.

I DON'T ACCEPT PAYPAL, CSGO & TF2 KEYS, STEAM ITEMS AND GAMES ON DEMAND AT ALL, ONLY HUMBLE BUNDLE GIFT LINKS FROM PREVIOUS BUNDLES AND MONTHLIES.

Games in my want list don't necessarily match in with tiers from my have list. I have been doing multiple trades for popular titles during the past weeks so feel free to visit my rep threads to get an idea of what is needed for 'x' game. Of course, I'm always open for some barter. While a bit harder to track, I also keep my trades done in SteamTrades recorded on my threads, so that's a good source for reference.
I'm usually online between 10:00 to 16:00 and 22:00 to 00:00 GMT. Response time may vary. If we have reached a deal, please send me a private message beforehand confirming it so you can make sure that I'm available at said moment.
All games below are product codes for STEAM, Origin, uPlay or Windows Store.

TIER 0:

 • ACE COMBAT 7: SKIES UNKNOWN
 • ANTHEM
 • Assassin's Creed: Odyssey
 • ASTRONEER
 • Atelier Firis: The Alchemist and the Mysterious Journey
 • Atelier Sophie: The Alchemist of the Mysterious Book
 • Battle Brothers
 • Battlefield V
 • BELOW
 • Call of Cthulhu
 • Call of Duty: Black Ops 4
 • Call of Duty: Infinite Warfare Legacy Edition **(includes COD IW and COD MW Remastered)
 • Cities: Skylines Platinum Edition (includes Cities: Skylines + Deluxe Content Pack + Snowfall DLC + AfterDark DLC + Mass Transit DLC + Green Cities DLC)
 • Crash Bandicoot N. Sane Trilogy (region locked to Europe)
 • Crusader Kings 2 Platinum Edition (includes CK2, Old Gods, Legacy of Rome, Way of Life, Ruler Designer and Holy Fury DLCs)
 • Danganronpa: Trigger Happy Havoc
 • Danganronpa 2: Goodbye Despair
 • Danganronpa v3: Killing Harmony
 • Dark Souls III: Deluxe Edition (includes base game + Season Pass)
 • Dark Souls Remastered
 • Darksiders 3
 • DayZ
 • Dead or Alive 6
 • Deep Rock Galactic
 • Destiny 2: Forsaken Legendary Collection
 • Devil May Cry 5
 • Diablo III Battlechest
 • Disgaea 5 - Digital Dood Edition
 • Dishonored Complete Collection (includes Dishonored GOTY, Dishonored 2 + Imperial Assassin's and Dishonored: Death of the Outsider)
 • Divinity Original Sin - Enhanced Edition
 • Divinity Original Sin 2
 • Dragon Ball: FighterZ
 • Dragon Quest XI: Echoes of an Elusive Age
 • DUSK
 • Escape from Tarkov Standard Edition
 • Euro Truck Simulator 2 Platinum (includes ETS 2 + Going East + Scandinavia + Beyond the Baltic Sea)
 • Factorio
 • Far Cry 5 (region locked to EMEA)
 • Far Cry: New Dawn
 • Farming Simulator 19'
 • FIFA 19
 • Final Fantasy XII - The Zodiac Age
 • Final Fantasy XIV - Complete Edition (Square Enix launcher key)
 • Final Fantasy XV - Windows Edition
 • Fortnite Deep Freeze Bundle
 • Forza Horizon 3
 • Forza Horizon 4
 • Forza Motorsport 7
 • GOD EATER 3
 • Hellblade: Senua's Sacrifice
 • HUNT: Showdown
 • IL-2 Sturmovik - Battle of Stalingrad
 • JUMP FORCE
 • Kingdom Come Deliverance
 • LEFT ALIVE
 • Life is Strange 2: Complete Season
 • Madden NFL 19' (Origin key - US only)
 • Mega Man 11
 • Mega Man X Legacy Collection
 • Minecraft (JAVA Edition)
 • Monster Hunter: World
 • MY HERO ONE'S JUSTICE
 • My Time at Portia
 • Naruto to Boruto - Shinobi Striker
 • Naruto Ultimate Ninja STORM 4
 • NBA 2K19
 • Ni No Kuni 2: The Revenant Kingdom
 • NieR Automata
 • NIOH: Complete Edition
 • OVERKILL's The Walking Dead
 • Pathfinder: Kingmaker
 • Phantom Doctrine
 • Praey for the Gods
 • PREY Digital Deluxe Edition (includes Prey and Mooncrash DLC)
 • RESIDENT EVIL 2 REMAKE
 • Resident Evil 4/5/6 bundle (includes RE4HD, RE5GE and RE6)
 • Resident Evil 7 Gold Edition
 • Ride 3
 • RimWorld
 • Rocket League Premium Edition (includes base game, Marauder DLC, Proteus DLC, Aftershock DLC, Masamune DLC, and Supersonic Fury DLC pack)
 • Scrap Mechanic
 • Sea of Thieves
 • SENRAN KAGURA BURST RE:NEWAL
 • Shadow of the Tomb Raider
 • Shovel Knight: Treasure Trove
 • Sid Meier's Civilization VI - Gathering Storm (DLC only)
 • SOUL CALIBUR VI
 • Space Hulk Tactics
 • Squad
 • Star Wars Collection (Check here to see what is included)
 • Sword Art Online: Hollow Realization Deluxe Edition
 • Tennis World Tour
 • The Elder Scrolls V - Skyrim VR
 • The Legend of Heroes - Trails of Cold Steel
 • The Legend of Heroes - Trails of Cold Steel 2
 • The Sims 3 Bundle (includes the base game, Pets, Seasons and University Life expansions - Origin)
 • The Sims 4 Bundle (includes the base game and the Seasons expansion pack)
 • The Walking Dead Season 2
 • They are Billions
 • Tokyo Xanadu eX+
 • Total War Saga: THRONES OF BRITANNIA
 • TOTAL WAR: WARHAMMER II
 • Transformers - War for Cybertron
 • Two Point Hospital
 • Underworld Ascendant
 • Valkyria Chronicles 4
 • Vampyr
 • War of Rights
 • We Happy Few
 • Wreckfest
 • WWE 2K19 (region locked to EU)
 • X4 Foundations
 • YS VIII: Lacrimosa of Dana

TIER 1

 • Arizona Sunshine
 • ARK: Survival Evolved
 • Artifact
 • Atelier Meruru ~The Apprentice of Arland~ DX
 • Atelier Rorona ~The Alchemist of Arland~ DX
 • Atelier Totori ~The Adventurer of Arland~ DX
 • Beat Saber
 • Blade and Sorcery
 • Call of Duty: WWII (region locked to EU)
 • Celeste
 • Dawn of Man
 • Dead in Vinland
 • Devil May Cry HD Collection
 • F1 2018: Headline Edition
 • Fallout 4 VR
 • Frostpunk
 • HITMAN 2
 • House Flipper
 • Katamari Damacy REROLL
 • Kenshi
 • Kingdom Two Crowns
 • Jurassic World Evolution
 • Just Cause 4
 • Leisure Suit Larry - Wet Dreams Don't Dry
 • MAFIA III Digital Deluxe Edition (includes base game + Season Pass)
 • Metal Gear Survive
 • MOTHERGUNSHIP
 • Naruto Ultimate Ninja STORM Trilogy (includes Ultimate Ninja STORM, STORM 2 and STORM 3 Full Burst)
 • No Man's Sky
 • Oxygen Not Included
 • Pro Evolution Soccer 2019
 • R.U.S.E.
 • Railway Empire
 • Return of the Obra Dinn
 • Slay the Spire
 • Starcraft II: BattleChest Edition (region locked to Europe)
 • Subnautica
 • Sword Art Online: Fatal Bullet
 • The Legend of Heroes - Trails in the Sky the 3rd
 • Tom Clancy's Ghost Recon Wildlands (uPlay)
 • WARRIORS ALL-STARS
 • Watch_Dogs 2 (region locked to Europe - uPlay)
 • World War 3

TIER 2

 • .hack//GU. LAST RECODE
 • 3DMark
 • A Way Out
 • APE OUT
 • Battlefield 4 Premium Edition
 • Battlerite Royale
 • BATTLETECH
 • Bioshock: The Definitive Collection (includes Bioshock 1, Bioshock 2 + Minerva's Den, Bioshock Infinite + Season Pass)
 • Black Mirror
 • Book of Demons
 • Car Mechanic Simulator 2018 - Premium Edition (includes - CMS2018, Mazda DLC and Jeep DLC)
 • Catherine - Digital Deluxe Edition
 • CrossCode
 • Cuphead
 • Dakar 18
 • Dead Cells
 • DOOM VFR
 • Duskers
 • Dying Light: The Following Enhanced Edition
 • Dynasty Warriors 7: XTREME Legends Definitive Edition
 • ELEX
 • Fallout 4 GOTY (region locked to EU)
 • Far Cry Primal (uPlay)
 • Final Fantasy IX
 • Firewatch
 • Ghost of a Tale
 • Grand Theft Auto V (Rockstar Launcher key)
 • Green Hell (region locked to Europe)
 • GRIS
 • Hearts of Iron IV: Man the Guns (DLC only)
 • Himeko Sutori
 • Injustice 2: Legendary Edition
 • killer7
 • LEGRAND LEGACY: TALE OF THE FATEBOUNDS
 • Megaquarium
 • Middle-Earth: Shadow of War Definitive Edition
 • Monster Prom
 • Moonlighter
 • Monster Energy Supercross
 • Need for Speed: Payback
 • OMSI 2: Steam Edition
 • Onimusha Warlords
 • Parkitect
 • PC Building Simulator
 • Pillars of Eternity II: Deadfire
 • Planet Coaster
 • PLAYERUNKNOWN's BATTLEGROUNDS (PUBG)
 • Project Hospital
 • Raft (region locked to EU)
 • Rise of the Tomb Raider: 20 Year Celebration Edition (includes: Rise of the Tomb Raider + DLCs + 20 Year exclusive content)
 • SCUM
 • Shadow Warrior 2
 • Slime Rancher
 • Star Control: Origins
 • Star Wars - Battlefront II (Origin - 2017)
 • Starcraft Remastered
 • Stardew Valley
 • Street Fighter 30th Year Anniversary Collection
 • Subnautica: Below Zero
 • Sunset Overdrive
 • Super Bomberman R
 • SUPERHOT VR
 • Sword Art Online - Lost Song
 • Sword Art Online Re: Hollow Fragment
 • Tekken 7
 • The Council
 • The Elder Scrolls V: Skyrim - Special Edition
 • The Evil Within 2
 • The Hong Kong Massacre
 • The Legend of Heroes: Trails in the Sky SC
 • The Messenger
 • The Sims 4
 • The Sims 4: Cats & Dogs
 • The Sims 4: City Living
 • The Sims 4: Get to Work
 • The Sims 4: Seasons
 • The Sims 4: Parenthood
 • The Witcher 3: Game of the Year Edition (GOG key)
 • theHunter: Call of the Wild (region locked to EU)
 • Thief Simulator
 • ToeJam & Earl: Back in the Groove!
 • Tom Clancy's Rainbow Six Siege Standard Edition (uPlay)
 • Tony Hawk's Pro Skater HD
 • Train Simulator 2019
 • Treasure Hunter Simulator
 • Universe Sandbox²
 • V-Rally 4
 • Visage
 • Volcanoids
 • Wandersong
 • Warcraft III - Frozen Throne
 • Warcraft III - Reign of Chaos
 • Wargroove
 • Wolfenstein II: The New Colossus
 • WWE 2K18 (region locked to Europe)
 • ZONE OF THE ENDERS: The 2nd Runner - M∀RS
 • Zoo Tycoon - Ultimate Animal Collection

TIER 3

 • A Hat in Time
 • Accel World vs Sword Art Online Deluxe Edition
 • Age of Empires Definitive Edition (Windows Store)
 • American Truck Simulator - Deluxe Edition (includes ATS, New Mexico DLC, Oregon DLC, Wheel Tuning Pack DLC and Steering Creations Pack DLC)
 • Ancestors Legacy
 • Anno 1404: Gold Edition (GOG and uPlay versions available)
 • Assassin's Creed: Unity
 • Assetto Corsa
 • Battlefield 1
 • Blazblue Centralfiction
 • Call of Duty: Black Ops III
 • Capcom Beat Em Up Bundle
 • Car Mechanic Simulator 2018
 • Cossacks 3: Complete Experience
 • Criminal Girls: Invite Only
 • Deus Ex: Mankind Divided Complete Edition (includes Deus Ex: Mankind Divided + Season Pass + Day 1 Exclusive Content)
 • Diablo 2 (battle.net - region locked to North America / Europe)
 • Diablo 3 (battle.net - region locked to North America / Europe)
 • Diablo 3 - Reaper of Souls
 • DiRT 4
 • Disgaea PC
 • Disgaea 2 PC
 • Dragon Ball Xenoverse 2
 • DYNASTY WARRIORS 8: XTREME LEGENDS COMPLETE EDITION
 • Empyrion - Galactic Survival
 • Euro Truck Simulator 2 - Beyond the Baltic Sea (DLC only)
 • Fallout 4 Season Pass
 • Fallout 76 (region locked to EMEA)
 • Far Cry 4 (uPlay)
 • Final Fantasy III & IV Bundle
 • Final Fantasy Type-0
 • Final Fantasy V
 • Final Fantasy VI
 • Final Fantasy VII + VIII Bundle
 • Final Fantasy X/X2 HD Remaster
 • Final Fantasy XIII + XIII-2 Bundle
 • Finding Paradise
 • Football Manager 2018 (Region locked to Europe)
 • Gears of War 4
 • Graveyard Keeper
 • Grim Dawn
 • Guns, Gore and Cannoli 2
 • Hearts of Iron IV: Waking the Tiger (DLC Only)
 • Hello Neighbor
 • Hob
 • House Party
 • It Lurks Below
 • Jagged Alliance - Rage!
 • Just Dance 2017
 • LEGO Star Wars Complete Pack
 • LEGO City Undercover
 • LEGO The Incredibles
 • LIGHTNING RETURNS: Final Fantasy XIII
 • LOST SPHEAR
 • Mass Effect Andromeda
 • Max Payne Collection (includes Max Payne, Max Payne 2 and Max Payne 3 Complete)
 • Meeple Station
 • NekoChan Hero Collection
 • Okami HD
 • Osiris: New Dawn
 • Plants vs Zombies: Garden Warfare 2
 • Prison Architect
 • Pro Cycling Manager 2016
 • Pro Cycling Manager 2017
 • Pro Cycling Manager 2018
 • Pro Evolution Soccer 2018
 • Pummel Party
 • Rambo The Video Game
 • Recore Definitive Edition
 • Resident Evil 7 (region locked to EU)
 • Resident Evil: Revelations 2 Complete (includes RE: Revelations 2, all episodes and special costumes)
 • Robinson: The Journey
 • Rocket League
 • Rocksmith 2014 Remastered Edition
 • RPG Maker 2003
 • RPG Maker XP
 • RPG Maker XV
 • Shadows: Awakening
 • SimCity: Complete Edition (2013 Edition, Origin)
 • Space Engineers
 • Starcom Nexus
 • Stellaris: MegaCorp DLC (DLC only)
 • SUNLESS SEA
 • Surviving Mars
 • Tabletop Simulator
 • Tales of Zestiria
 • The Bard's Tale IV: Barrows Deep
 • The Binding of Isaac: Rebirth
 • The Elder Scrolls V: Skyrim Legendary Edition
 • The Legend of Heroes: Trails in the Sky
 • The Sims Medieval (Origin)
 • The Talos Principle
 • Theme Park Studio
 • Titanfall 2
 • Total War: Rome II Emperor's Edition
 • Total War: Shogun 2 Gold Edition
 • Turok
 • Turok 2 - Seeds of Evil
 • Tyranny: Overlord Edition
 • Ultimate Marvel vs Capcom 3
 • WWE 2K18 (region locked to EU)
 • YS Seven

TIER 4

 • Act of Aggression - Reboot Edition
 • Age of Wonders III Collection
 • Agony
 • Airport Simulator 2019
 • Alien Isolation
 • Anno 1505 (uPlay or GOG)
 • Anno 2070 (uPlay)
 • Anno 2205 (uPlay)
 • Armello
 • American Truck Simulator: Oregon (DLC only)
 • Atari Vault
 • Batman Arkham Knight Premium Edition
 • Batman Arkham VR
 • Battle Chasers: Nightwar
 • Battlefield 3 - Premium Edition
 • Battlefield 4
 • Battlefield Hardline
 • Bayonetta
 • Beholder 2
 • Besiege
 • Bioshock Remastered
 • Bioshock 2 Remastered
 • Bioshock Infinite
 • Bomber Crew
 • Borderlands 2 - Game of the Year Edition
 • Bulletstorm: Full Clip Edition
 • Burnout Paradise - The Ultimate Box [STEAM]
 • Call of Duty 2
 • Call of Duty: Advanced Warfare
 • Call of Duty: Black Ops
 • Call of Duty: Black Ops II
 • Call of Duty: Ghosts
 • Call of Duty: Modern Warfare 2
 • Call of Duty: Modern Warfare 3
 • Cat Quest
 • Chrono Trigger
 • Company of Heroes 2 Platinum Edition
 • Crysis 3
 • Cyberdimension Neptunia: 4 Goddesses Online
 • Dark Souls II - Scholar of the First Sin
 • Darkest Dungeon
 • Dead Island Riptide - Definitive Edition
 • Deus Ex Collection (includes Deus Ex: GOTY, Deus Ex: Invisible War, Deus Ex: The Fall and Deus Ex: Human Revolution Director's Cut)
 • Devil May Cry 4: Special Edition
 • Dishonored: Definitive Edition
 • Dishonored 2
 • Dishonored: Death of the Outsider
 • Disney Epic Mickey 2
 • Do Not Feed The Monkeys
 • Doodle Mafia
 • DOOM (2016)
 • Dragon Age: Inquisition
 • Dragon Ball Xenoverse
 • Dragon's Dogma: Dark Arisen
 • Driver: San Francisco (uPlay)
 • Empire & Napoleon Total War Collection (includes both Empire Total War and Napoleon Total War with DLCs)
 • Endless Space 2
 • Euro Truck Simulator 2: Gold Edition (includes Euro Truck Simulator 2 and Going East! DLC)
 • Europa Universalis IV
 • EVERSPACE
 • Everything
 • Expeditions: Vikings
 • FaceRig
 • Fallout 4
 • Fallout: New Vegas Ultimate Edition
 • Far Cry 2: Fortune's Edition (uPlay)
 • Far Cry 3 (uPlay)
 • FAST BEAT LOOP RACER GT
 • FIFA 17
 • Final Fantasy III
 • Final Fantasy IV
 • Final Fantasy IV - The After Years
 • Flashing Lights - Police Fire EMS
 • Franchise Hockey Manager 2014
 • Golf with Your Friends
 • Grand Theft Auto IV: Complete Edition
 • Grand Theft Auto Trilogy (includes GTA 3, GTA Vice City and Grand Theft Auto: San Andreas)
 • Guilty Gear 2 -OVERTURE-
 • Guilty Gear Xrd -REVELATOR- Deluxe Edition
 • Hearts of Iron IV: Death or Dishonor (DLC only)
 • Homebrew: Patent Unknown
 • Homeworld Remastered Collection
 • Homeworld - Deserts of Kharak
 • Horizon Chase Turbo
 • Hyperdimension Neptunia Re;Birth 3
 • Hyperdimension Neptunia U: Action Unleashed
 • Icewind Dale Enhanced Edition
 • Injustice 2
 • Into the Breach
 • Iris.Fall
 • Islands of Nyne
 • Killing Floor Incursion
 • L.A. Noire - Complete Edition
 • LEGO Hobbit
 • LEGO Marvel Super Heroes 2
 • LEGO The Incredibles
 • LEGO Worlds
 • Life is Strange: Before the Storm
 • Life is Strange 2: Episode 1
 • Long Live the Queen
 • Lust for Darkness
 • Marvel's Guardians of the Galaxy: The Telltale Series
 • Mass Effect Trilogy (Origin - includes Mass Effect (+ 2 expansions), Mass Effect 2 and Mass Effect 3)
 • Marvel vs Capcom Infinite
 • Medal of Honor: Warfighter
 • Medieval Engineers
 • Mega Man Legacy Collection 2
 • Megadimension Neptunia VII
 • Metal Gear Rising: Revengeance
 • Metro 2033 REDUX
 • Metro Last Light REDUX
 • Middle-Earth: Shadow of War Standard Edition
 • Minecraft: Story Mode
 • Minecraft Windows 10 Edition
 • Mirror's Edge - Catalyst
 • Mortal Kombat XL
 • Mount & Blade Collection (includes Mount & Blade, Warband + Napoleonic Wars and With Fire & Sword)
 • Naruto: Ultimate Ninja STORM Revolution
 • NBA 2K14
 • NBA 2K15
 • Need for Speed (2016)
 • Need for Speed: Rivals
 • Orange Box (includes Portal, Team Fortress 2, Half-Life 2, Half-Life 2: Episode 1 & Half-Life 2: Episode 2)
 • Ori and the Blind Forest Definitive Edition
 • Outcast: Second Contact
 • Papers, Please
 • Pillars of Eternity - Hero Edition
 • Pizza Connection 3
 • Planetary Annihilation Collection (includes the original game and Planetary Annihilation - TITANS)
 • PlayerUnknown's Battlegrounds - Survivor Pass: Vikendi DLC (doesn't include the base game)
 • Prey (2017)
 • Pro Evolution Soccer 2016
 • Redout: Enhanced Edition
 • Resident Evil 0 HD Remaster
 • Resident Evil 6
 • Resident Evil HD Remaster
 • Rising Storm 2: Vietnam
 • RollerCoaster Tycoon MegaPack (includes RollerCoaster Tycoon, RollerCoaster Tycoon 2 and RollerCoaster Tycoon 3)
 • Sid Meier's Civilization V - Complete Edition
 • Silent Hunter 5 - Battle of the Atlantic
 • Sniper Ghost Warrior 3
 • South Park: The Stick of Truth (Steam)
 • Space Dragon VR
 • State of Decay: Year One Edition
 • State of Mind
 • Steel Division: Normandy 44
 • Stelaris: Distant Stars Story Pack
 • Superdimension Neptune VS SEGA Hard Girls
 • SUPERHOT
 • Syberia 3
 • Tales of Berseria
 • Tales of Symphonia
 • Terraria
 • The Binding of Isaac Collection
 • The Elder Scrolls IV - Oblivion GOTY Deluxe Edition
 • The Evil Within Complete Edition (includes The Evil Within and Season Pass)
 • The Raven: Legacy of a Master Thief
 • The Sims 3 Bundle (includes The Sims 3 + Pets expansion pack)
 • Total War: Attila
 • Ultra Street Fighter IV
 • UnderRail
 • Victoria 2
 • while True; learn ()
 • White Day - A Labyrinth Named School
 • Wonder Boy - The Dragon's Trap
 • World End ECONOMICA -complete-
 • YS I & II Chronicles
 • YS Origin
TIER 5:
200% Mixed Juice 60 Seconds! 8-bit Armies 8-bit Commando Acceleration of Suguri X-Edition HD Alpha Prime American Truck Simulator Among the Sleep: Enhanced Edition Among Us Aporia - Beyond the Valley Arcana Heart 3 LOVE MAX!!!!! ARMA 2 - Complete Edition Assault Squad 2 - Men of War Origins Avernum 2 Back to the Future - The Game Bastion Batman - Arkham Asylum GOTY Batman - Arkham Knight Batman - Arkham Origins Batman - Arkham Origins Blackgate Deluxe Edition Beat Cop Beholder Black Mirror Bundle **(includes Black Mirror 1, Black Mirror 2 and Black Mirror 3)** Blazblue: Calamity Trigger Blazblue: Chronophantasma Extend Blazblue: Continuum Shift Blue Estate Bounty Train Bridge Project Brigador: Up-Armored Edition Brothers - A Tale of Two Sons Bully - Scholarship Edition Burly Men at Sea Castlevania: Lords of Shadow - Mirror of Fate HD Castlevania: Lords of Shadow - Ultimate Edition Chaos Reborn Clustertruck Contrast Crawl Crusader Kings 2 Damned Darksiders Warmastered Edition Darksiders II Deathinitive Edition Day of Infamy Dead Rising 2 Devil Daggers Dex Diaries of a Spaceport Janitor Disney Pirates of the Caribbean: At World's End Distrust DOOM Classic (includes Ultimate DOOM, Final DOOM, DOOM 2 + Master Levels for Doom 2) Double Dragon Neon Double Dragon Trilogy Drawful 2 Dungeons Dungeons 2 Dungeons 3 Epistory - Typing Chronicles Escape Dead Island Euro Truck Simulator 2: Going East (DLC) Event[0] Evergarden F.E.A.R. - Ultimate Shooter Edition (FEAR 1 + Expansion Packs) F.E.A.R. 2 - Project Origin F.E.A.R 3 Fairy Fencer F Fallout 3 Fallout 3: Game of the Year Edition FEZ Fight'n Rage Fran Bow From the Depths Galaxy Cannon Rider Gauntlet - Slayer Edition Getting Over It With Bennett Foddy Gothic Universe Edition (Gothic 1, Gothic 2, Gothic 3) Grand Theft Auto - Vice City Grim Fandango Remastered Guilty Gear Xrd -SIGN- Guilty Gear XX Accent Core Plus R Halcyon 6: Lightspeed Edition Hammerwatch Hatred Homefront - The Revolution Hotline Miami Hotline Miami 2 Hover Hyperdimension Neptunia Re;Birth 1 Hyperdimension Neptunia Re;Birth 2 Hyperdevotion Noire: Goddess Black Heart Hyperdimension Neptunia U - Action Unleashed I am Bread Impire Injustice: God Among Us Ultimate Edition Just Cause 2 - Complete Pack Killing Floor 2 King of the Dragon Pass Kung Fu Strike - The Warrior's Rise Left 4 Dead LEGO Batman LEGO Batman 2 LEGO Batman 3 - Beyond Gotham LEGO Harry Potter: Years 1-4 LEGO Harry Potter: Years 5-7 LEGO Indiana Jones - The Original Adventures LEGO Indiana Jones 2 - The Adventure Continues LEGO Jurassic World LEGO Marvel's Avengers LEGO Marvel Super Heroes LEGO Movie - The Videogame LEGO Star Wars - The Force Awakens LiEat Life is Strange - Season 1 Complete Lifeless Planet - Premier Edition LISA Little Nightmares Lord of Rings - War in the North Lords of the Fallen - Digital Deluxe Edition Lost Castle Mad Max Magicka 2 Mana Spark Mars: War Logs Medieval: Total War Collection Men of War - Assault Squad 2 METAL SLUG 3 METAL SLUG X Middle-Earth: Shadow of Mordor GOTY Minit Momodora - Reverie Under the Moonlight Mordheim: City of the Damned Mortal Kombat - Komplete Edition Mortal Kombat - Arcade Kollection Mother Russia Bleeds MotoGP 14 MX vs ATV: Reflex Nex Machina Obscuritas >observer_ Oddworld: New 'n' Tasty Of Orcs and Men Offworld Trading Company Orcs Must Die! GOTY Orcs Must Die! 2 Oriental Empires Outcast 1.1 Paradigm Paranormal State - Poison Spring Party Hard Passpartout - The Starving Artist Phantom Brave PC Poly Bridge Portal Knights Prey (2006) Prototype 2 (region locked to EU) QUAKE QUAKE 2 Randal's Monday Red Faction - Guerrilla Re-Mars-Tered Edition Remothered: Tormented Fathers Resident Evil Revelations Return to Castle Wolfenstein RiME Risen Risen 2: Dark Waters - Gold Edition Risen 3: Tital Lords - Complete Edition Rising Storm 2: Vietnam Rock of Ages 2 Rome: Total War Rome: Total War Gold Edition RUINER RWBY: Grimm Eclipse Saints Row - Gat out of Hell + DLC Saints Row The Third - Full Package SAMOROST 3 Scribblenauts Unmasked Seasons after Fall Seven - The Days Long Gone Shantae and the Pirate's Curse Sheltered Shogun: Total War Silent Hill: Homecoming Simcity 4: Deluxe Edition Snake Pass SOMA Songbringer Spintires STALKER - Shadow of Chernobyl STALKER - Call of Pripyat Star Ruler Star Wars: Jedi Knight - Jedi Academy Star Wars: Jedi Knight 2 - Jedi Outcast Star Wars: Knights of the Old Republic Star Wars: Knights of the Old Republic 2 State of Decay - Year-One Edition STYX - Master of Shadows STYX - Shards of Darkness Sudden Strike 4 Suicide Guy Surgeon Simulator - Anniversary Edition TACOMA Tales from the Borderlands The Elder Scrolls III - Morrowind GOTY The Elder Scrolls V - Skyrim (region locked, will only work in FR, IT, SP, DK, SE, UK, PT, FI, RO, HU, PL) The Escapists + The Escapists: The Walking Dead The Evil Within The Long Journey Home The King of Fighters 98 - Ultimate Match The King of Fighters 2002 - Unlimited Match The King of Fighters XIII The Painscreek Killings The Park The Settlers - Rise of an Empire (uPlay) The Stanley Parable The Surge The Turing Test The Walking Dead Season 1 The Walking Dead - Michonne The Witcher 2 Thief - Gold Edition This is the Police This War of Mine Tomb Raider **(2013)** Tomb Raider Anniversary Tomb Raider Legend Tomb Raider: Underworld Tomb Raider V - Chronicles Tooth & Tail Trackmania Stadium 2 Train Fever Tron RUN/r Tropico 5 Valley Verdun Vessel Wargame: European Escalation Warhammer - Dawn of War II Warhammer 40K - Armageddon Warhammer 40K - Regicide We Were Here Too Wolfenstein - The New Order Wolfenstein - The Old Blood WORMS Fun Pack (includes WORMS Crazy Golf, WORMS Blast and WORMS Pinball) XCOM: Enemy Unknown Yooka-Laylee Zombie Army Trilogy 
TIER 6
A Detective's Novel Acceleration of SUGURI 2 Adam's Venture Chronicles Alan Wake Alan Wake: American Nightmare Beyond the Enemy Lines Binary Domain Bleed 2 Call of Cthulhu - Dark Corners of the Earth Chroma Squad Crazy Machines 2 Crazy Machines 3 Damned Darkside Detective Day of the Tentacle Remastered Deadly Premonition: Director's Cut Deponia - The Complete Journey Death Road to Canada Edge of Twilight - Return to Glory Else.Heart.Break Eon Altar - Episode 1 Endless Space Collection Eternal Step Evoland 2 fault milestone bundle **(includes Fault; Milestone One and Fault; Milestone Two)** Figment Final Dusk Finding Teddy + Chronicles of Teddy - Harmony of Exidus Five Nights at Freddy's 2 Gabriel Knight 3 Glitchrunners Gods Will Be Watching GoNNER Grand Theft Auto III Guild of Dungeoneering Guilty Gear Isuka Guilty Gear X2 #Reload Gunpoint Hearts of Iron III Collection Her Story Hidden Folks Hitman: Blood Money Hitman: Contracts HIVESWAP: ACT 1 Immortal Redneck Infested Planet - Deluxe Edition Insurgency Interplanetary - Enhanced Edition Jagged Alliance 2 - Wildfire Jalopy Kathy Rain Keebles Ken Follett's The Pillars of the Earth Kentucky Route Zero Kona Late Shift LEGO Pirates of the Caribbean Lichdom: Battlemage Majesty 2 Collection Manhunt Max Payne Max Payne 2 Mega Man - Legacy Collection Metal Slug 2 Monkey Island: Special Edition Monkey Island 2 Special Edition: LeChuck's Revenge Moon Hunters Neurovoider Never Alone - Arctic Collection **(includes Never Alone + Foxtales DLC + OST)** Okhlos: Omega Oxenfree Panzer Corps Papo & Yo Parkan - Iron Strategy Parkan 2 Professional Farming 2017 Q.U.B.E. - Director's Cut Q.U.B.E. 2 QUAKE IV RAGE Regions of Ruin Renowned Explorers RollerCoaster Tycoon - Deluxe Edition Running with Rifles Savage Lands Scribblenauts Unlimited Shadow Complex - Remastered Shadowrun: Dragonfall - Director's Cut Shadowrun: Hong-Kong - Extended Edition Shadowrun Returns Shiness - The Lightning Kingdom Sins of a Solar Empire - Rebellion Sins of a Solar Empire - Trinity Sky Noon Sky Rogue SKYHILL Sniper Elite v2 Sniper Ghost Warrior Trilogy **(includes Sniper - Art of Victory, Sniper Ghost Warrior and Sniper Ghost Warrior 2 + DLC)** Split/Second SQUAREHEADS STALKER - Clear Sky Staxel SteamWorld Heist Sudden Strike 3 Gold Sundered Switch Galaxy Ultra Tempest - Pirate Action RPG The Final Station The Mooseman The Secret of Monkey Island: Special Edition The Secret World Think of the Children Tower 57 Tower Unite Turmoil Usagi Yojimbo - Way of the Ronin Victor Vran VoidExpanse Warhammer - Dawn of War GOTY Warhammer - Space Marine Warhammer - Space Wolf Warhammer 40K - Regicide Westerado - Double Barreled White Noise 2 Woolfe - The Red Hood Diaries WORMS: Armageddon WORMS: Clan Wars WORMS: Reloaded GOTY Edition WORMS: Revolution WORMS: Ultimate Mayhem Deluxe Edition WORMS: World Party Remastered Wurm Unlimited Zafehouse: Diaries Ziggurat 
ORIGIN KEYS:
Battlefield 3 - Premium Pass Battlefield - Bad Company 2 Burnout Paradise - The Ultimate Box Command & Conquer - Ultimate Collection Crysis 2: Maximum Edition Dead Space Dead Space 2 Dragon Age: Origins Mass Effect 2: Digital Deluxe Medal of Honor Need for Speed: Hot Pursuit Need for Speed: Shift Spore The Sims 3 
GOG KEYS:
Banished Broken Age Crysis EVERSPACE FTL - Advanced Edition Guilty Gear Isuka Heroes of Might & Magic 3 - Complete Little Big Adventure 2 Mount & Blade: Warband STALKER: Call of Pripyat STALKER: Clear Sky STALKER: Shadow of Chernobyl Tales from the Borderlands The Witcher 2 Transistor 

➡️WHAT I WANT?⬅️

 • I'm looking for all games listed here as gift links from Humble Bundle. I DON'T ACCEPT KEYS, ONLY GIFT LINKS. If you're not sure on how to create a gift link out of your Humble games, let me know and I'll do my best to help you.
Highly Wanted:
ARMA 3 Destiny 2 [EU or NA] Overwatch PayDay 2 GOTY RUST Serious Sam Complete Pack Subnautica 
Mid Tier:
Banished Borderlands: The Pre-Sequel Black Mesa Conan Exiles Craft the World DARK SOULS III + DLC Dead by Daylight Democracy 3 Collector's Edition Don't Starve Together Dungeon Defenders Collection Gang Beasts Garry's Mod Grim Dawn Hearts of Iron IV HELLDIVERS NBA 2K16 NBA 2K17 Prison Architect Project CARS + On Demand Pack Rise of the Tomb Raider Sid Meier's Civilization: Beyond Earth – The Collection Sid Meier's Civilization VI Sniper Elite 4 Starbound Stellaris Tabletop Simulator The Elder Scrolls Online - Tamriel Unlimited The Forest The Talos Principle The Witness Total War: ROME II - Emperor Edition Total War: WARHAMMER Warhammer Vermintide 2 + Cultist Simulator + Earth Defense Force 4.1 (EDF) X-COM 2 Youtubers Life 
Low Tier List (Unless it's a big exception, I won't accept one of those games alone as they are not really that much worth to me. If you got at least two of them, feel free to pick a game from my tier 5 list, maybe two. If you got three of them, in most cases you can pick some games from my tier 4 or maybe even tier 3. Combinations with other tiers can also happen to increase the value of your offer, feel free to ask anything if you have doubts):
7 Days to Die Borderlands 2 Call of Duty: Black Ops III - Multiplayer Starter Pack Cities: Skylines + DLC Dead Rising 3 Apocalypse Edition Dead Rising 4 DiRT Rally Dreamfall Chapters F1 2017 Friday the 13th: The Game Hitman: Season 1 Complete Hollow Knight Hurtworld Hyper Light Drifter Gang Beasts Guild Wars 2 Heroic Edition ibb & obb Inside Kerbal Space Program Metal Gear Solid V: Definitive Experience Miscreated Mutant Year Zero: Road to Eden NARUTO SHIPPUDEN: Ultimate Ninja STORM 3 Full Burst Northgard One Piece Burning Blood One Piece Pirate Warriors 3 Orcs Must Die 2 Complete Pack Plague Inc: Evolved Project C.A.R.S. Project CARS 2 Quantum Break Resident Evil 5 Gold Edition Sherlock Holmes: The Devil's Daughter Sid Meier's Civilization V Sonic & All-Stars Racing Transformed Spelunky The Escapists 2 [EU or NA] The Jackbox Party Pack 2 The Jackbox Party Pack 3 The Long Dark THIEF (2014) Tomb Raider GOTY Torchlight II Total War: Attila Train Simulator 2017 Trine 3: The Artifacts of Power Ultimate Chicken Horse Viscera Cleanup Detail Warhammer: Dawn of War 3 Warhammer: Vermintide 2 Deluxe Edition Witch It Worms W.M.D [EU or NA] Yakuza 0 
Offers:

CSGO, TF2, DOTA2, PUBG items / PayPal

From now, I won't accept PayPal. It's simply not worth for me. I also don't have any use for items from CSGO, TF2, DOTA 2 or whatever other game.

Private Offers

From now on, I will ignore private messages from users that haven't commented on my posts or that I haven't traded previously. If registration is a problem for you given account creation date, feel free to join me at SteamTrades, IGS or Barter. There's multiple ways to contact me so no reason to contact me privately before we have reached a public agreement. It's better for me and for you. If you are looking to discuss something else though, sure, feel free to hit my PM box or add me on Steam.

Buying games with PayPal

If instead of games, you're looking for cash, I can also purchase games from you, given that we're talking about Humble Gift Links. All fees covered.

Gift Cards wanted!

Looking to sell Steam gift cards? Unless I just filled up my wallet, I will be usually willing to trade games from T5 for $5 GCs, T4 for $10 and T3 for an adjustable rate. Of course, everything is negotiable, and I also can purchase gift cards for 80% of their value, in whatever currency through PayPal. Of course, I will cover fees.
Where 'x' come from, is it on demand?
Most of my games comes from either seasonal sales from Fanatical, GG, Nuuvem, or physical stores from my country. Specific titles, like Shovel Knight, Beat Saber, Kenshi, RimWorld, My Time at Portia, Factorio, and mostly of indies from my list are purchased on-demand from Humble Store though. Feel free to contact me anytime regarding if you want to know how a specific game was acquired and from which store. Important to note though - certain games will be delivered as a Steam Gift, so I might need to add you to gift you. Those are rare cases though, and out of my mind, only Artifact needs to be gifted directly from Steam.
Are all those games on stock?
Nope. For some games, I might have two copies maximum as those were purchased from physical stores.
I want 'x' game from 'x' store and it isn't in your list (or I just want from that specific store for whatever reason), can you do that for me?
Most of time, yes. There might be region restrictions on a on-demand product though, and unless the storefront you asked me to buy from provides this information precisely I will be counting on you to know those. If a game is on my list, I will take responsibility to warn you for any and every region lock.
You didn't answer me in your past post!?
I'm very sorry, but since most of times I check Reddit through my phone, sometimes I end clicking on 'mark all as read' and end missing a comment or two. Please, if you've commented in my post and I didn't replied to you in about 3 hours, feel free to send me a private message.
Happy trading!
submitted by MJuniorDC9 to indiegameswap [link] [comments]


2019.03.07 01:43 MJuniorDC9 [H] Resident Evil 2 HD, Dark Souls Remastered, Foundation, LEFT ALIVE, RimWorld, Factorio, NBA 2K19, Ni No Kuni 2, They're Billions, Rocket League, Celeste, CrossCode, Obra Dinn, Slay the Spire, APE OUT, Wargroove, GRIS, Dead or Alive 6, Wreckfest [W] Vermintide 2, Yakuza 0, PCars2, Mutant Y0 & more

IGS 1 IGS 2 IGS 3 SteamTrades SGS Flair
On mobile? I do recommend to view this list through SteamTrades.

I WILL IGNORE PRIVATE MESSAGES FROM USERS THAT HAVEN'T COMMENTED ON MY POSTS OR THAT I HAVEN'T TRADED WITH BEFORE.

I DON'T ACCEPT PAYPAL, CSGO & TF2 KEYS, STEAM ITEMS AND GAMES ON DEMAND AT ALL, ONLY HUMBLE BUNDLE GIFT LINKS FROM PREVIOUS BUNDLES AND MONTHLIES.

Games in my want list don't necessarily match in with tiers from my have list. I have been doing multiple trades for popular titles during the past weeks so feel free to visit my rep threads to get an idea of what is needed for 'x' game. Of course, I'm always open for some barter. While a bit harder to track, I also keep my trades done in SteamTrades recorded on my threads, so that's a good source for reference.
I'm usually online between 10:00 to 16:00 and 22:00 to 00:00 GMT. Response time may vary. If we have reached a deal, please send me a private message beforehand confirming it so you can make sure that I'm available at said moment.
All games below are product codes for STEAM, Origin, uPlay or Windows Store.

TIER 0:

 • ACE COMBAT 7: SKIES UNKNOWN
 • ANTHEM
 • Assassin's Creed: Odyssey
 • ASTRONEER
 • Atelier Firis: The Alchemist and the Mysterious Journey
 • Atelier Sophie: The Alchemist of the Mysterious Book
 • Battle Brothers
 • Battlefield V
 • BELOW
 • Call of Cthulhu
 • Call of Duty: Black Ops 4
 • Call of Duty: Infinite Warfare Legacy Edition **(includes COD IW and COD MW Remastered)
 • Cities: Skylines Platinum Edition (includes Cities: Skylines + Deluxe Content Pack + Snowfall DLC + AfterDark DLC + Mass Transit DLC + Green Cities DLC)
 • Crash Bandicoot N. Sane Trilogy (region locked to Europe)
 • Crusader Kings 2 Platinum Edition (includes CK2, Old Gods, Legacy of Rome, Way of Life, Ruler Designer and Holy Fury DLCs)
 • Danganronpa: Trigger Happy Havoc
 • Danganronpa 2: Goodbye Despair
 • Danganronpa v3: Killing Harmony
 • Dark Souls III: Deluxe Edition (includes base game + Season Pass)
 • Dark Souls Remastered
 • Darksiders 3
 • DayZ
 • Dead or Alive 6
 • Deep Rock Galactic
 • Destiny 2: Forsaken Legendary Collection
 • Diablo III Battlechest
 • Disgaea 5 - Digital Dood Edition
 • Dishonored Complete Collection (includes Dishonored GOTY, Dishonored 2 + Imperial Assassin's and Dishonored: Death of the Outsider)
 • Divinity Original Sin - Enhanced Edition
 • Divinity Original Sin 2
 • Dragon Ball: FighterZ
 • Dragon Quest XI: Echoes of an Elusive Age
 • DUSK
 • Escape from Tarkov Standard Edition
 • Euro Truck Simulator 2 Platinum (includes ETS 2 + Going East + Scandinavia + Beyond the Baltic Sea)
 • Factorio
 • Far Cry 5 (region locked to EMEA)
 • Far Cry: New Dawn
 • Farming Simulator 19'
 • FIFA 19
 • Final Fantasy XII - The Zodiac Age
 • Final Fantasy XIV - Complete Edition (Square Enix launcher key)
 • Final Fantasy XV - Windows Edition
 • Fortnite Deep Freeze Bundle
 • Forza Horizon 3
 • Forza Horizon 4
 • Forza Motorsport 7
 • GOD EATER 3
 • Hellblade: Senua's Sacrifice
 • HUNT: Showdown
 • IL-2 Sturmovik - Battle of Stalingrad
 • JUMP FORCE
 • Kingdom Come Deliverance
 • LEFT ALIVE
 • Life is Strange 2: Complete Season
 • Madden NFL 19' (Origin key - US only)
 • Mega Man 11
 • Mega Man X Legacy Collection
 • Minecraft (JAVA Edition)
 • Monster Hunter: World
 • MY HERO ONE'S JUSTICE
 • My Time at Portia
 • Naruto to Boruto - Shinobi Striker
 • Naruto Ultimate Ninja STORM 4
 • NBA 2K19
 • Ni No Kuni 2: The Revenant Kingdom
 • NieR Automata
 • NIOH: Complete Edition
 • OVERKILL's The Walking Dead
 • Pathfinder: Kingmaker
 • Phantom Doctrine
 • Praey for the Gods
 • PREY Digital Deluxe Edition (includes Prey and Mooncrash DLC)
 • RESIDENT EVIL 2 REMAKE
 • Resident Evil 4/5/6 bundle (includes RE4HD, RE5GE and RE6)
 • Resident Evil 7 Gold Edition
 • Ride 3
 • RimWorld
 • Rocket League Premium Edition (includes base game, Marauder DLC, Proteus DLC, Aftershock DLC, Masamune DLC, and Supersonic Fury DLC pack)
 • Scrap Mechanic
 • Sea of Thieves
 • SENRAN KAGURA BURST RE:NEWAL
 • Shadow of the Tomb Raider
 • Shovel Knight: Treasure Trove
 • Sid Meier's Civilization VI - Gathering Storm (DLC only)
 • SOUL CALIBUR VI
 • Space Hulk Tactics
 • Squad
 • Star Wars Collection (Check here to see what is included)
 • Sword Art Online: Hollow Realization Deluxe Edition
 • Tennis World Tour
 • The Elder Scrolls V - Skyrim VR
 • The Legend of Heroes - Trails of Cold Steel
 • The Legend of Heroes - Trails of Cold Steel 2
 • The Sims 3 Bundle (includes the base game, Pets, Seasons and University Life expansions - Origin)
 • The Sims 4 Bundle (includes the base game and the Seasons expansion pack)
 • The Walking Dead Season 2
 • They are Billions
 • Tokyo Xanadu eX+
 • Total War Saga: THRONES OF BRITANNIA
 • TOTAL WAR: WARHAMMER II
 • Transformers - War for Cybertron
 • Two Point Hospital
 • Underworld Ascendant
 • Valkyria Chronicles 4
 • Vampyr
 • War of Rights
 • We Happy Few
 • Wreckfest
 • WWE 2K19 (region locked to EU)
 • X4 Foundations
 • YS VIII: Lacrimosa of Dana

TIER 1

 • Arizona Sunshine
 • ARK: Survival Evolved
 • Artifact
 • Atelier Meruru ~The Apprentice of Arland~ DX
 • Atelier Rorona ~The Alchemist of Arland~ DX
 • Atelier Totori ~The Adventurer of Arland~ DX
 • Beat Saber
 • Blade and Sorcery
 • Call of Duty: WWII (region locked to EU)
 • Celeste
 • Dawn of Man
 • Dead in Vinland
 • Devil May Cry HD Collection
 • F1 2018: Headline Edition
 • Fallout 4 VR
 • Frostpunk
 • HITMAN 2
 • House Flipper
 • Katamari Damacy REROLL
 • Kenshi
 • Kingdom Two Crowns
 • Jurassic World Evolution
 • Just Cause 4
 • Leisure Suit Larry - Wet Dreams Don't Dry
 • MAFIA III Digital Deluxe Edition (includes base game + Season Pass)
 • Metal Gear Survive
 • MOTHERGUNSHIP
 • Naruto Ultimate Ninja STORM Trilogy (includes Ultimate Ninja STORM, STORM 2 and STORM 3 Full Burst)
 • No Man's Sky
 • Oxygen Not Included
 • Pro Evolution Soccer 2019
 • R.U.S.E.
 • Railway Empire
 • Return of the Obra Dinn
 • Slay the Spire
 • Starcraft II: BattleChest Edition (region locked to Europe)
 • Subnautica
 • Sword Art Online: Fatal Bullet
 • The Legend of Heroes - Trails in the Sky the 3rd
 • Tom Clancy's Ghost Recon Wildlands (uPlay)
 • WARRIORS ALL-STARS
 • Watch_Dogs 2 (region locked to Europe - uPlay)
 • World War 3

TIER 2

 • .hack//GU. LAST RECODE
 • 3DMark
 • A Way Out
 • APE OUT
 • Battlefield 4 Premium Edition
 • Battlerite Royale
 • BATTLETECH
 • Bioshock: The Definitive Collection (includes Bioshock 1, Bioshock 2 + Minerva's Den, Bioshock Infinite + Season Pass)
 • Black Mirror
 • Book of Demons
 • Car Mechanic Simulator 2018 - Premium Edition (includes - CMS2018, Mazda DLC and Jeep DLC)
 • Catherine - Digital Deluxe Edition
 • CrossCode
 • Cuphead
 • Dakar 18
 • Dead Cells
 • DOOM VFR
 • Duskers
 • Dying Light: The Following Enhanced Edition
 • Dynasty Warriors 7: XTREME Legends Definitive Edition
 • ELEX
 • Fallout 4 GOTY (region locked to EU)
 • Far Cry Primal (uPlay)
 • Final Fantasy IX
 • Firewatch
 • Ghost of a Tale
 • Grand Theft Auto V (Rockstar Launcher key)
 • Green Hell (region locked to Europe)
 • GRIS
 • Hearts of Iron IV: Man the Guns (DLC only)
 • Himeko Sutori
 • Injustice 2: Legendary Edition
 • killer7
 • LEGRAND LEGACY: TALE OF THE FATEBOUNDS
 • Megaquarium
 • Middle-Earth: Shadow of War Definitive Edition
 • Monster Prom
 • Moonlighter
 • Monster Energy Supercross
 • Need for Speed: Payback
 • OMSI 2: Steam Edition
 • Onimusha Warlords
 • Parkitect
 • PC Building Simulator
 • Pillars of Eternity II: Deadfire
 • Planet Coaster
 • PLAYERUNKNOWN's BATTLEGROUNDS (PUBG)
 • Project Hospital
 • Raft (region locked to EU)
 • Rise of the Tomb Raider: 20 Year Celebration Edition (includes: Rise of the Tomb Raider + DLCs + 20 Year exclusive content)
 • SCUM
 • Shadow Warrior 2
 • Slime Rancher
 • Star Control: Origins
 • Star Wars - Battlefront II (Origin - 2017)
 • Starcraft Remastered
 • Stardew Valley
 • Street Fighter 30th Year Anniversary Collection
 • Subnautica: Below Zero
 • Sunset Overdrive
 • Super Bomberman R
 • SUPERHOT VR
 • Sword Art Online - Lost Song
 • Sword Art Online Re: Hollow Fragment
 • Tekken 7
 • The Council
 • The Elder Scrolls V: Skyrim - Special Edition
 • The Evil Within 2
 • The Hong Kong Massacre
 • The Legend of Heroes: Trails in the Sky SC
 • The Messenger
 • The Sims 4
 • The Sims 4: Cats & Dogs
 • The Sims 4: City Living
 • The Sims 4: Get to Work
 • The Sims 4: Seasons
 • The Sims 4: Parenthood
 • The Witcher 3: Game of the Year Edition (GOG key)
 • theHunter: Call of the Wild (region locked to EU)
 • Thief Simulator
 • ToeJam & Earl: Back in the Groove!
 • Tom Clancy's Rainbow Six Siege Standard Edition (uPlay)
 • Tony Hawk's Pro Skater HD
 • Train Simulator 2019
 • Treasure Hunter Simulator
 • Universe Sandbox²
 • V-Rally 4
 • Visage
 • Volcanoids
 • Wandersong
 • Warcraft III - Frozen Throne
 • Warcraft III - Reign of Chaos
 • Wargroove
 • Wolfenstein II: The New Colossus
 • WWE 2K18 (region locked to Europe)
 • ZONE OF THE ENDERS: The 2nd Runner - M∀RS
 • Zoo Tycoon - Ultimate Animal Collection

TIER 3

 • A Hat in Time
 • Accel World vs Sword Art Online Deluxe Edition
 • Age of Empires Definitive Edition (Windows Store)
 • American Truck Simulator - Deluxe Edition (includes ATS, New Mexico DLC, Oregon DLC, Wheel Tuning Pack DLC and Steering Creations Pack DLC)
 • Ancestors Legacy
 • Anno 1404: Gold Edition (GOG and uPlay versions available)
 • Assassin's Creed: Unity
 • Assetto Corsa
 • Battlefield 1
 • Blazblue Centralfiction
 • Call of Duty: Black Ops III
 • Capcom Beat Em Up Bundle
 • Car Mechanic Simulator 2018
 • Cossacks 3: Complete Experience
 • Criminal Girls: Invite Only
 • Deus Ex: Mankind Divided Complete Edition (includes Deus Ex: Mankind Divided + Season Pass + Day 1 Exclusive Content)
 • Diablo 2 (battle.net - region locked to North America / Europe)
 • Diablo 3 (battle.net - region locked to North America / Europe)
 • Diablo 3 - Reaper of Souls
 • DiRT 4
 • Disgaea PC
 • Disgaea 2 PC
 • Dragon Ball Xenoverse 2
 • DYNASTY WARRIORS 8: XTREME LEGENDS COMPLETE EDITION
 • Empyrion - Galactic Survival
 • Euro Truck Simulator 2 - Beyond the Baltic Sea (DLC only)
 • Fallout 4 Season Pass
 • Fallout 76 (region locked to EMEA)
 • Far Cry 4 (uPlay)
 • Final Fantasy III & IV Bundle
 • Final Fantasy Type-0
 • Final Fantasy V
 • Final Fantasy VI
 • Final Fantasy VII + VIII Bundle
 • Final Fantasy X/X2 HD Remaster
 • Final Fantasy XIII + XIII-2 Bundle
 • Finding Paradise
 • Football Manager 2018 (Region locked to Europe)
 • Gears of War 4
 • Graveyard Keeper
 • Grim Dawn
 • Guns, Gore and Cannoli 2
 • Hearts of Iron IV: Waking the Tiger (DLC Only)
 • Hello Neighbor
 • Hob
 • House Party
 • It Lurks Below
 • Jagged Alliance - Rage!
 • Just Dance 2017
 • LEGO Star Wars Complete Pack
 • LEGO City Undercover
 • LEGO The Incredibles
 • LIGHTNING RETURNS: Final Fantasy XIII
 • LOST SPHEAR
 • Mass Effect Andromeda
 • Max Payne Collection (includes Max Payne, Max Payne 2 and Max Payne 3 Complete)
 • Meeple Station
 • NekoChan Hero Collection
 • Okami HD
 • Osiris: New Dawn
 • Plants vs Zombies: Garden Warfare 2
 • Prison Architect
 • Pro Cycling Manager 2016
 • Pro Cycling Manager 2017
 • Pro Cycling Manager 2018
 • Pro Evolution Soccer 2018
 • Pummel Party
 • Rambo The Video Game
 • Recore Definitive Edition
 • Resident Evil 7 (region locked to EU)
 • Resident Evil: Revelations 2 Complete (includes RE: Revelations 2, all episodes and special costumes)
 • Robinson: The Journey
 • Rocket League
 • Rocksmith 2014 Remastered Edition
 • RPG Maker 2003
 • RPG Maker XP
 • RPG Maker XV
 • Shadows: Awakening
 • SimCity: Complete Edition (2013 Edition, Origin)
 • Space Engineers
 • Starcom Nexus
 • Stellaris: MegaCorp DLC (DLC only)
 • SUNLESS SEA
 • Surviving Mars
 • Tabletop Simulator
 • Tales of Zestiria
 • The Bard's Tale IV: Barrows Deep
 • The Binding of Isaac: Rebirth
 • The Elder Scrolls V: Skyrim Legendary Edition
 • The Legend of Heroes: Trails in the Sky
 • The Sims Medieval (Origin)
 • The Talos Principle
 • Theme Park Studio
 • Titanfall 2
 • Total War: Rome II Emperor's Edition
 • Total War: Shogun 2 Gold Edition
 • Turok
 • Turok 2 - Seeds of Evil
 • Tyranny: Overlord Edition
 • Ultimate Marvel vs Capcom 3
 • WWE 2K18 (region locked to EU)
 • YS Seven

TIER 4

 • Act of Aggression - Reboot Edition
 • Age of Wonders III Collection
 • Agony
 • Airport Simulator 2019
 • Alien Isolation
 • Anno 1505 (uPlay or GOG)
 • Anno 2070 (uPlay)
 • Anno 2205 (uPlay)
 • Armello
 • American Truck Simulator: Oregon (DLC only)
 • Atari Vault
 • Batman Arkham Knight Premium Edition
 • Batman Arkham VR
 • Battle Chasers: Nightwar
 • Battlefield 3 - Premium Edition
 • Battlefield 4
 • Battlefield Hardline
 • Bayonetta
 • Beholder 2
 • Besiege
 • Bioshock Remastered
 • Bioshock 2 Remastered
 • Bioshock Infinite
 • Bomber Crew
 • Borderlands 2 - Game of the Year Edition
 • Bulletstorm: Full Clip Edition
 • Burnout Paradise - The Ultimate Box [STEAM]
 • Call of Duty 2
 • Call of Duty: Advanced Warfare
 • Call of Duty: Black Ops
 • Call of Duty: Black Ops II
 • Call of Duty: Ghosts
 • Call of Duty: Modern Warfare 2
 • Call of Duty: Modern Warfare 3
 • Cat Quest
 • Chrono Trigger
 • Company of Heroes 2 Platinum Edition
 • Crysis 3
 • Cyberdimension Neptunia: 4 Goddesses Online
 • Dark Souls II - Scholar of the First Sin
 • Darkest Dungeon
 • Dead Island Riptide - Definitive Edition
 • Deus Ex Collection (includes Deus Ex: GOTY, Deus Ex: Invisible War, Deus Ex: The Fall and Deus Ex: Human Revolution Director's Cut)
 • Devil May Cry 4: Special Edition
 • Dishonored: Definitive Edition
 • Dishonored 2
 • Dishonored: Death of the Outsider
 • Disney Epic Mickey 2
 • Do Not Feed The Monkeys
 • Doodle Mafia
 • DOOM (2016)
 • Dragon Age: Inquisition
 • Dragon Ball Xenoverse
 • Dragon's Dogma: Dark Arisen
 • Driver: San Francisco (uPlay)
 • Empire & Napoleon Total War Collection (includes both Empire Total War and Napoleon Total War with DLCs)
 • Endless Space 2
 • Euro Truck Simulator 2: Gold Edition (includes Euro Truck Simulator 2 and Going East! DLC)
 • Europa Universalis IV
 • EVERSPACE
 • Everything
 • Expeditions: Vikings
 • FaceRig
 • Fallout 4
 • Fallout: New Vegas Ultimate Edition
 • Far Cry 2: Fortune's Edition (uPlay)
 • Far Cry 3 (uPlay)
 • FAST BEAT LOOP RACER GT
 • FIFA 17
 • Final Fantasy III
 • Final Fantasy IV
 • Final Fantasy IV - The After Years
 • Flashing Lights - Police Fire EMS
 • Franchise Hockey Manager 2014
 • Golf with Your Friends
 • Grand Theft Auto IV: Complete Edition
 • Grand Theft Auto Trilogy (includes GTA 3, GTA Vice City and Grand Theft Auto: San Andreas)
 • Guilty Gear 2 -OVERTURE-
 • Guilty Gear Xrd -REVELATOR- Deluxe Edition
 • Hearts of Iron IV: Death or Dishonor (DLC only)
 • Homebrew: Patent Unknown
 • Homeworld Remastered Collection
 • Homeworld - Deserts of Kharak
 • Horizon Chase Turbo
 • Hyperdimension Neptunia Re;Birth 3
 • Hyperdimension Neptunia U: Action Unleashed
 • Icewind Dale Enhanced Edition
 • Injustice 2
 • Into the Breach
 • Iris.Fall
 • Islands of Nyne
 • Killing Floor Incursion
 • L.A. Noire - Complete Edition
 • LEGO Hobbit
 • LEGO Marvel Super Heroes 2
 • LEGO The Incredibles
 • LEGO Worlds
 • Life is Strange: Before the Storm
 • Life is Strange 2: Episode 1
 • Long Live the Queen
 • Lust for Darkness
 • Marvel's Guardians of the Galaxy: The Telltale Series
 • Mass Effect Trilogy (Origin - includes Mass Effect (+ 2 expansions), Mass Effect 2 and Mass Effect 3)
 • Marvel vs Capcom Infinite
 • Medal of Honor: Warfighter
 • Medieval Engineers
 • Mega Man Legacy Collection 2
 • Megadimension Neptunia VII
 • Metal Gear Rising: Revengeance
 • Metro 2033 REDUX
 • Metro Last Light REDUX
 • Middle-Earth: Shadow of War Standard Edition
 • Minecraft: Story Mode
 • Minecraft Windows 10 Edition
 • Mirror's Edge - Catalyst
 • Mortal Kombat XL
 • Mount & Blade Collection (includes Mount & Blade, Warband + Napoleonic Wars and With Fire & Sword)
 • Naruto: Ultimate Ninja STORM Revolution
 • NBA 2K14
 • NBA 2K15
 • Need for Speed (2016)
 • Need for Speed: Rivals
 • Orange Box (includes Portal, Team Fortress 2, Half-Life 2, Half-Life 2: Episode 1 & Half-Life 2: Episode 2)
 • Ori and the Blind Forest Definitive Edition
 • Outcast: Second Contact
 • Papers, Please
 • Pillars of Eternity - Hero Edition
 • Pizza Connection 3
 • Planetary Annihilation Collection (includes the original game and Planetary Annihilation - TITANS)
 • PlayerUnknown's Battlegrounds - Survivor Pass: Vikendi DLC (doesn't include the base game)
 • Prey (2017)
 • Pro Evolution Soccer 2016
 • Redout: Enhanced Edition
 • Resident Evil 0 HD Remaster
 • Resident Evil 6
 • Resident Evil HD Remaster
 • Rising Storm 2: Vietnam
 • RollerCoaster Tycoon MegaPack (includes RollerCoaster Tycoon, RollerCoaster Tycoon 2 and RollerCoaster Tycoon 3)
 • Sid Meier's Civilization V - Complete Edition
 • Silent Hunter 5 - Battle of the Atlantic
 • Sniper Ghost Warrior 3
 • South Park: The Stick of Truth (Steam)
 • Space Dragon VR
 • State of Decay: Year One Edition
 • State of Mind
 • Steel Division: Normandy 44
 • Stelaris: Distant Stars Story Pack
 • Superdimension Neptune VS SEGA Hard Girls
 • SUPERHOT
 • Syberia 3
 • Tales of Berseria
 • Tales of Symphonia
 • Terraria
 • The Binding of Isaac Collection
 • The Elder Scrolls IV - Oblivion GOTY Deluxe Edition
 • The Evil Within Complete Edition (includes The Evil Within and Season Pass)
 • The Raven: Legacy of a Master Thief
 • The Sims 3 Bundle (includes The Sims 3 + Pets expansion pack)
 • Total War: Attila
 • Ultra Street Fighter IV
 • UnderRail
 • Victoria 2
 • while True; learn ()
 • White Day - A Labyrinth Named School
 • Wonder Boy - The Dragon's Trap
 • World End ECONOMICA -complete-
 • YS I & II Chronicles
 • YS Origin
TIER 5:
200% Mixed Juice 60 Seconds! 8-bit Armies 8-bit Commando Acceleration of Suguri X-Edition HD Alpha Prime American Truck Simulator Among the Sleep: Enhanced Edition Among Us Aporia - Beyond the Valley Arcana Heart 3 LOVE MAX!!!!! ARMA 2 - Complete Edition Assault Squad 2 - Men of War Origins Avernum 2 Back to the Future - The Game Bastion Batman - Arkham Asylum GOTY Batman - Arkham Knight Batman - Arkham Origins Batman - Arkham Origins Blackgate Deluxe Edition Beat Cop Beholder Black Mirror Bundle **(includes Black Mirror 1, Black Mirror 2 and Black Mirror 3)** Blazblue: Calamity Trigger Blazblue: Chronophantasma Extend Blazblue: Continuum Shift Blue Estate Bounty Train Bridge Project Brigador: Up-Armored Edition Brothers - A Tale of Two Sons Bully - Scholarship Edition Burly Men at Sea Castlevania: Lords of Shadow - Mirror of Fate HD Castlevania: Lords of Shadow - Ultimate Edition Chaos Reborn Clustertruck Contrast Crawl Crusader Kings 2 Damned Darksiders Warmastered Edition Darksiders II Deathinitive Edition Day of Infamy Dead Rising 2 Devil Daggers Dex Diaries of a Spaceport Janitor Disney Pirates of the Caribbean: At World's End Distrust DOOM Classic (includes Ultimate DOOM, Final DOOM, DOOM 2 + Master Levels for Doom 2) Double Dragon Neon Double Dragon Trilogy Drawful 2 Dungeons Dungeons 2 Dungeons 3 Epistory - Typing Chronicles Escape Dead Island Euro Truck Simulator 2: Going East (DLC) Event[0] Evergarden F.E.A.R. - Ultimate Shooter Edition (FEAR 1 + Expansion Packs) F.E.A.R. 2 - Project Origin F.E.A.R 3 Fairy Fencer F Fallout 3 Fallout 3: Game of the Year Edition FEZ Fight'n Rage Fran Bow From the Depths Galaxy Cannon Rider Gauntlet - Slayer Edition Getting Over It With Bennett Foddy Gothic Universe Edition (Gothic 1, Gothic 2, Gothic 3) Grand Theft Auto - Vice City Grim Fandango Remastered Guilty Gear Xrd -SIGN- Guilty Gear XX Accent Core Plus R Halcyon 6: Lightspeed Edition Hammerwatch Hatred Homefront - The Revolution Hotline Miami Hotline Miami 2 Hover Hyperdimension Neptunia Re;Birth 1 Hyperdimension Neptunia Re;Birth 2 Hyperdevotion Noire: Goddess Black Heart Hyperdimension Neptunia U - Action Unleashed I am Bread Impire Injustice: God Among Us Ultimate Edition Just Cause 2 - Complete Pack Killing Floor 2 King of the Dragon Pass Kung Fu Strike - The Warrior's Rise Left 4 Dead LEGO Batman LEGO Batman 2 LEGO Batman 3 - Beyond Gotham LEGO Harry Potter: Years 1-4 LEGO Harry Potter: Years 5-7 LEGO Indiana Jones - The Original Adventures LEGO Indiana Jones 2 - The Adventure Continues LEGO Jurassic World LEGO Marvel's Avengers LEGO Marvel Super Heroes LEGO Movie - The Videogame LEGO Star Wars - The Force Awakens LiEat Life is Strange - Season 1 Complete Lifeless Planet - Premier Edition LISA Little Nightmares Lord of Rings - War in the North Lords of the Fallen - Digital Deluxe Edition Lost Castle Mad Max Magicka 2 Mana Spark Mars: War Logs Medieval: Total War Collection Men of War - Assault Squad 2 METAL SLUG 3 METAL SLUG X Middle-Earth: Shadow of Mordor GOTY Minit Momodora - Reverie Under the Moonlight Mordheim: City of the Damned Mortal Kombat - Komplete Edition Mortal Kombat - Arcade Kollection Mother Russia Bleeds MotoGP 14 MX vs ATV: Reflex Nex Machina Obscuritas >observer_ Oddworld: New 'n' Tasty Of Orcs and Men Offworld Trading Company Orcs Must Die! GOTY Orcs Must Die! 2 Oriental Empires Outcast 1.1 Paradigm Paranormal State - Poison Spring Party Hard Passpartout - The Starving Artist Phantom Brave PC Poly Bridge Portal Knights Prey (2006) Prototype 2 (region locked to EU) QUAKE QUAKE 2 Randal's Monday Red Faction - Guerrilla Re-Mars-Tered Edition Remothered: Tormented Fathers Resident Evil Revelations Return to Castle Wolfenstein RiME Risen Risen 2: Dark Waters - Gold Edition Risen 3: Tital Lords - Complete Edition Rising Storm 2: Vietnam Rock of Ages 2 Rome: Total War Rome: Total War Gold Edition RUINER RWBY: Grimm Eclipse Saints Row - Gat out of Hell + DLC Saints Row The Third - Full Package SAMOROST 3 Scribblenauts Unmasked Seasons after Fall Seven - The Days Long Gone Shantae and the Pirate's Curse Sheltered Shogun: Total War Silent Hill: Homecoming Simcity 4: Deluxe Edition Snake Pass SOMA Songbringer Spintires STALKER - Shadow of Chernobyl STALKER - Call of Pripyat Star Ruler Star Wars: Jedi Knight - Jedi Academy Star Wars: Jedi Knight 2 - Jedi Outcast Star Wars: Knights of the Old Republic Star Wars: Knights of the Old Republic 2 State of Decay - Year-One Edition STYX - Master of Shadows STYX - Shards of Darkness Sudden Strike 4 Suicide Guy Surgeon Simulator - Anniversary Edition TACOMA Tales from the Borderlands The Elder Scrolls III - Morrowind GOTY The Elder Scrolls V - Skyrim (region locked, will only work in FR, IT, SP, DK, SE, UK, PT, FI, RO, HU, PL) The Escapists + The Escapists: The Walking Dead The Evil Within The Long Journey Home The King of Fighters 98 - Ultimate Match The King of Fighters 2002 - Unlimited Match The King of Fighters XIII The Painscreek Killings The Park The Settlers - Rise of an Empire (uPlay) The Stanley Parable The Surge The Turing Test The Walking Dead Season 1 The Walking Dead - Michonne The Witcher 2 Thief - Gold Edition This is the Police This War of Mine Tomb Raider **(2013)** Tomb Raider Anniversary Tomb Raider Legend Tomb Raider: Underworld Tomb Raider V - Chronicles Tooth & Tail Trackmania Stadium 2 Train Fever Tron RUN/r Tropico 5 Valley Verdun Vessel Wargame: European Escalation Warhammer - Dawn of War II Warhammer 40K - Armageddon Warhammer 40K - Regicide We Were Here Too Wolfenstein - The New Order Wolfenstein - The Old Blood WORMS Fun Pack (includes WORMS Crazy Golf, WORMS Blast and WORMS Pinball) XCOM: Enemy Unknown Yooka-Laylee Zombie Army Trilogy 
TIER 6
A Detective's Novel Acceleration of SUGURI 2 Adam's Venture Chronicles Alan Wake Alan Wake: American Nightmare Beyond the Enemy Lines Binary Domain Bleed 2 Call of Cthulhu - Dark Corners of the Earth Chroma Squad Crazy Machines 2 Crazy Machines 3 Damned Darkside Detective Day of the Tentacle Remastered Deadly Premonition: Director's Cut Deponia - The Complete Journey Death Road to Canada Edge of Twilight - Return to Glory Else.Heart.Break Eon Altar - Episode 1 Endless Space Collection Eternal Step Evoland 2 fault milestone bundle **(includes Fault; Milestone One and Fault; Milestone Two)** Figment Final Dusk Finding Teddy + Chronicles of Teddy - Harmony of Exidus Five Nights at Freddy's 2 Gabriel Knight 3 Glitchrunners Gods Will Be Watching GoNNER Grand Theft Auto III Guild of Dungeoneering Guilty Gear Isuka Guilty Gear X2 #Reload Gunpoint Hearts of Iron III Collection Her Story Hidden Folks Hitman: Blood Money Hitman: Contracts HIVESWAP: ACT 1 Immortal Redneck Infested Planet - Deluxe Edition Insurgency Interplanetary - Enhanced Edition Jagged Alliance 2 - Wildfire Jalopy Kathy Rain Keebles Ken Follett's The Pillars of the Earth Kentucky Route Zero Kona Late Shift LEGO Pirates of the Caribbean Lichdom: Battlemage Majesty 2 Collection Manhunt Max Payne Max Payne 2 Mega Man - Legacy Collection Metal Slug 2 Monkey Island: Special Edition Monkey Island 2 Special Edition: LeChuck's Revenge Moon Hunters Neurovoider Never Alone - Arctic Collection **(includes Never Alone + Foxtales DLC + OST)** Okhlos: Omega Oxenfree Panzer Corps Papo & Yo Parkan - Iron Strategy Parkan 2 Professional Farming 2017 Q.U.B.E. - Director's Cut Q.U.B.E. 2 QUAKE IV RAGE Regions of Ruin Renowned Explorers RollerCoaster Tycoon - Deluxe Edition Running with Rifles Savage Lands Scribblenauts Unlimited Shadow Complex - Remastered Shadowrun: Dragonfall - Director's Cut Shadowrun: Hong-Kong - Extended Edition Shadowrun Returns Shiness - The Lightning Kingdom Sins of a Solar Empire - Rebellion Sins of a Solar Empire - Trinity Sky Noon Sky Rogue SKYHILL Sniper Elite v2 Sniper Ghost Warrior Trilogy **(includes Sniper - Art of Victory, Sniper Ghost Warrior and Sniper Ghost Warrior 2 + DLC)** Split/Second SQUAREHEADS STALKER - Clear Sky Staxel SteamWorld Heist Sudden Strike 3 Gold Sundered Switch Galaxy Ultra Tempest - Pirate Action RPG The Final Station The Mooseman The Secret of Monkey Island: Special Edition The Secret World Think of the Children Tower 57 Tower Unite Turmoil Usagi Yojimbo - Way of the Ronin Victor Vran VoidExpanse Warhammer - Dawn of War GOTY Warhammer - Space Marine Warhammer - Space Wolf Warhammer 40K - Regicide Westerado - Double Barreled White Noise 2 Woolfe - The Red Hood Diaries WORMS: Armageddon WORMS: Clan Wars WORMS: Reloaded GOTY Edition WORMS: Revolution WORMS: Ultimate Mayhem Deluxe Edition WORMS: World Party Remastered Wurm Unlimited Zafehouse: Diaries Ziggurat 
ORIGIN KEYS:
Battlefield 3 - Premium Pass Battlefield - Bad Company 2 Burnout Paradise - The Ultimate Box Command & Conquer - Ultimate Collection Crysis 2: Maximum Edition Dead Space Dead Space 2 Dragon Age: Origins Mass Effect 2: Digital Deluxe Medal of Honor Need for Speed: Hot Pursuit Need for Speed: Shift Spore The Sims 3 
GOG KEYS:
Banished Broken Age Crysis EVERSPACE FTL - Advanced Edition Guilty Gear Isuka Heroes of Might & Magic 3 - Complete Little Big Adventure 2 Mount & Blade: Warband STALKER: Call of Pripyat STALKER: Clear Sky STALKER: Shadow of Chernobyl Tales from the Borderlands The Witcher 2 Transistor 

➡️WHAT I WANT?⬅️

 • I'm looking for all games listed here as gift links from Humble Bundle. I DON'T ACCEPT KEYS, ONLY GIFT LINKS. If you're not sure on how to create a gift link out of your Humble games, let me know and I'll do my best to help you.
Highly Wanted:
ARMA 3 Destiny 2 [EU or NA] Overwatch PayDay 2 GOTY RUST Serious Sam Complete Pack Subnautica 
Mid Tier:
Banished Borderlands: The Pre-Sequel Black Mesa Conan Exiles Craft the World DARK SOULS III + DLC Dead by Daylight Democracy 3 Collector's Edition Don't Starve Together Dungeon Defenders Collection Gang Beasts Garry's Mod Grim Dawn Hearts of Iron IV HELLDIVERS NBA 2K16 NBA 2K17 Prison Architect Project CARS + On Demand Pack Rise of the Tomb Raider Sid Meier's Civilization: Beyond Earth – The Collection Sid Meier's Civilization VI Sniper Elite 4 Starbound Stellaris Tabletop Simulator The Elder Scrolls Online - Tamriel Unlimited The Forest The Talos Principle The Witness Total War: ROME II - Emperor Edition Total War: WARHAMMER Warhammer Vermintide 2 + Cultist Simulator + Earth Defense Force 4.1 (EDF) X-COM 2 Youtubers Life 
Low Tier List (Unless it's a big exception, I won't accept one of those games alone as they are not really that much worth to me. If you got at least two of them, feel free to pick a game from my tier 5 list, maybe two. If you got three of them, in most cases you can pick some games from my tier 4 or maybe even tier 3. Combinations with other tiers can also happen to increase the value of your offer, feel free to ask anything if you have doubts):
7 Days to Die Borderlands 2 Call of Duty: Black Ops III - Multiplayer Starter Pack Cities: Skylines + DLC Dead Rising 3 Apocalypse Edition Dead Rising 4 DiRT Rally Dreamfall Chapters F1 2017 Friday the 13th: The Game Hitman: Season 1 Complete Hollow Knight Hurtworld Hyper Light Drifter Gang Beasts Guild Wars 2 Heroic Edition ibb & obb Inside Kerbal Space Program Metal Gear Solid V: Definitive Experience Miscreated Mutant Year Zero: Road to Eden NARUTO SHIPPUDEN: Ultimate Ninja STORM 3 Full Burst Northgard One Piece Burning Blood One Piece Pirate Warriors 3 Orcs Must Die 2 Complete Pack Plague Inc: Evolved Project C.A.R.S. Project CARS 2 Quantum Break Resident Evil 5 Gold Edition Sherlock Holmes: The Devil's Daughter Sid Meier's Civilization V Sonic & All-Stars Racing Transformed Spelunky The Escapists 2 [EU or NA] The Jackbox Party Pack 2 The Jackbox Party Pack 3 The Long Dark THIEF (2014) Tomb Raider GOTY Torchlight II Total War: Attila Train Simulator 2017 Trine 3: The Artifacts of Power Ultimate Chicken Horse Viscera Cleanup Detail Warhammer: Dawn of War 3 Warhammer: Vermintide 2 Deluxe Edition Witch It Worms W.M.D [EU or NA] Yakuza 0 
Offers:

CSGO, TF2, DOTA2, PUBG items / PayPal

From now, I won't accept PayPal. It's simply not worth for me. I also don't have any use for items from CSGO, TF2, DOTA 2 or whatever other game.

Private Offers

From now on, I will ignore private messages from users that haven't commented on my posts or that I haven't traded previously. If registration is a problem for you given account creation date, feel free to join me at SteamTrades, IGS or Barter. There's multiple ways to contact me so no reason to contact me privately before we have reached a public agreement. It's better for me and for you. If you are looking to discuss something else though, sure, feel free to hit my PM box or add me on Steam.

Buying games with PayPal

If instead of games, you're looking for cash, I can also purchase games from you, given that we're talking about Humble Gift Links. All fees covered.

Gift Cards wanted!

Looking to sell Steam gift cards? Unless I just filled up my wallet, I will be usually willing to trade games from T5 for $5 GCs, T4 for $10 and T3 for an adjustable rate. Of course, everything is negotiable, and I also can purchase gift cards for 80% of their value, in whatever currency through PayPal. Of course, I will cover fees.
Where 'x' come from, is it on demand?
Most of my games comes from either seasonal sales from Fanatical, GG, Nuuvem, or physical stores from my country. Specific titles, like Shovel Knight, Beat Saber, Kenshi, RimWorld, My Time at Portia, Factorio, and mostly of indies from my list are purchased on-demand from Humble Store though. Feel free to contact me anytime regarding if you want to know how a specific game was acquired and from which store. Important to note though - certain games will be delivered as a Steam Gift, so I might need to add you to gift you. Those are rare cases though, and out of my mind, only Artifact needs to be gifted directly from Steam.
Are all those games on stock?
Nope. For some games, I might have two copies maximum as those were purchased from physical stores.
I want 'x' game from 'x' store and it isn't in your list (or I just want from that specific store for whatever reason), can you do that for me?
Most of time, yes. There might be region restrictions on a on-demand product though, and unless the storefront you asked me to buy from provides this information precisely I will be counting on you to know those. If a game is on my list, I will take responsibility to warn you for any and every region lock.
You didn't answer me in your past post!?
I'm very sorry, but since most of times I check Reddit through my phone, sometimes I end clicking on 'mark all as read' and end missing a comment or two. Please, if you've commented in my post and I didn't replied to you in about 3 hours, feel free to send me a private message.
Happy trading!
submitted by MJuniorDC9 to indiegameswap [link] [comments]